Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 1. Na dzień 31 grudnia 2016 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się  wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

 

 1. Do 20 stycznia 2017r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy. Zawiadomienia nie składa się jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również  do 20 stycznia 2017 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.

 

 1. Do 20 stycznia 2017 r. należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub też złożyć zeznanie roczne i wpłacić podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego.

 

Ważne! Jeśli wpłata zaliczki za grudzień 2016 r. nastąpi po 20 stycznia 2017 r. kwoty tej nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym w poz. „wpłacone zaliczki”.

 

 1. Do 20 stycznia 2017 r. podatnicy ewidencjonujący przychody w kasie rejestrującej – jeśli chcą rozliczać zaliczki w dacie wpłaty - muszą zawiadomić Urząd Skarbowy o takim sposobie rozliczenia.

 

 1. Do 20 lutego 2017 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania  podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

 1. Do 30 kwietnia 2017 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.

 

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

 1. Na dzień 31 grudnia 2016 r.  należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

 

 1. Do 20 stycznia 2017 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.
 2. Do 31 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2016 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.

 OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW

 1. Do 9 stycznia - przyjęcie oświadczenia od pracowników PIT-12 uprawniającego do rozliczenia  przez zakład pracy podatku za rok ubiegły.

 

 1. Do 31 stycznia - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R za  2016 o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w poszczególnych        miesiącach roku  od wypłaconych wynagrodzeń, z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

 

 1. Do 28 lutego - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz Urzędom Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  należy przekazać imienne informacje PIT-11.

 

W przypadku podatników składających informacje roczne PIT-11 w formie papierowej (zakłady zatrudniające do 5-ciu pracowników którzy rozliczają dokumenty sami bez pośrednictwa Biura Rachunkowego), termin na ich  złożenie w Urzędzie Skarbowym wyznaczony został na dzień 31 stycznia 2017.

 

 1. Do 31 marca - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika oraz do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania pracownika. 

 

 1. Do 30 kwietnia - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez podatników rozliczających się samodzielnie.

 

 1. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia.

 

 1. W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2015 rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.).

 KARTA PODATKOWA

Do 31 stycznia 2017 r. należy złożyć (na druku PIT-16A) informację o zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach roku składce na ubezpieczenie zdrowotne.

PODATEK VAT

Do 15 stycznia 2017 r. należy złożyć informację w przypadku wyboru kasowej metody rozliczania podatku VAT.

W tym też terminie należy złożyć rezygnację z tej metody rozliczeń, jeśli podatnik ją dotychczas prowadził.

 SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 Do 15 marca 2017 r. – należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o ilości wytworzonych odpadów

 Do 31 marca 2017 – należy złożyć sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to sprawozdanie dotyczące prawie wszystkich przedsiębiorców, ponieważ dotyczy min. opłat  z tytułu zużycia paliwa w samochodach wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 Do 15 marca 2017 r. – składa się sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami.

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.