Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

KASY FISKALNE 2017

 

W Dz. U z 2016 poz. 2177 opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe rozporządzenie w zdecydowanej większości nie różni się od tego obowiązującego obecnie. Utrzymano dotychczasowy limit obrotu zwalniający z kas w wysokości 20 tys. zł.

Nowe regulacje przynoszą równocześnie kilka zmian. Jeśli chodzi o zwolnienia przedmiotowe, to wprowadzony został dodatkowy tytuł zwolnieniowy dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Jednocześnie wprowadzono nowe zwolnienie dla prawników, doradców podatkowych oraz lekarzy. Aktualnie muszą oni stosować kasy, jeśli świadczą usługi na rzecz indywidualnych klientów. W myśl obecnych przepisów mogą korzystać ze zwolnienia, ale pod ściśle określonymi warunkami: dokonywanie płatności za ich usługi wyłącznie na konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub za pośrednictwem poczty. Drugi warunek to świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca porozumiewa się ze swoim klientem na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.

Nowy akt będzie jednak prawdopodobnie obowiązywać tylko przez kolejny rok, ponieważ resort finansów zamierza przeprowadzić szerszą reformę dotyczącą kas fiskalnych.

 

KWOTA WOLNA OD PODATKU W 2017 R.

 

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Opublikowano : Dz. U. z dnia 29.11.2016 r. poz. 1926. Dokonano zmiany zasad odliczania kwoty wolnej od podatku.

 

Przyjęta ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6600 zł do 11 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1188 zł a 556,02 zł.

Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11 000 zł, ale nie przekraczające         85 528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł. Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85 528 zł, ale nie przekraczające       127 000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł.

Z kwoty zmniejszającej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 000 zł.

 

Jeśli dochody pracownika nie przekroczą 85.528 zł, to płatnik będzie co do zasady pobierał zaliczki w dotychczasowej wysokości tj. 46,33 zł miesięcznie. Po przekroczeniu progu dochodów 85.528 zł płatnik nie będzie już uwzględniał w zaliczkach kwoty wolnej.

Ostateczne rozliczenie kwoty wolnej nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym za 2017 r.  Jeśli dochód podatnika przekroczy 127 tys. zł to nie będzie mu w ogóle przysługiwała kwota wolna. Gdy płatnik w ciągu roku uwzględnił kwotę wolną w zaliczkach, podatnik będzie musiał dopłacić ją fiskusowi. Również osoby, których dochody mieszczą się w przedziale od 85.528 zł do 127.000 zł będą musiały zwrócić nienależnie odliczoną kwotę wolną, ale proporcjonalnie mniej. W tym przedziale kwota wolna będzie stopniowo malała od 556,02 zł do 0 zł. Do jej wyliczenia służy specjalny wzór.

 

Zasada ta dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej.

POPRAWA OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW W 2017 ROKU

W Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2255 opublikowano ustawę z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa tą zmieniono szereg ustaw mi. Kodeks cywilny, prawo budowlane, ustawę o ochronie środowiska, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Kodeks pracy, ustawę o rachunkowości. Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

Ustawy o podatku dochodowym i ryczałcie – podwyższono kwotę przychodów uprawniającą do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 1.200 tys. euro do 2.000 tys. euro oraz ryczałt ze 150 tys. Euro do 250 tys. Euro.

Kodeks pracy – zakłady zatrudniające do 50 pracowników zostały zwolnione z obowiązku tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakłady zatrudniające od 20 do 50 pracowników tworzą regulamin wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może tworzyć regulamin pracy, ale nie ma takiego obowiązku. Świadectwo pracy wydawać się będzie pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy, nie będzie obowiązku wydawania pracownikowi świadectwa pracy po każdej kolejnej umowie zawartej z tym samym pracodawcą (tj. po okresie próbnym, umowie zawartej na czas określony itp.), chyba, że pracownik będzie sobie życzył. Wydłużono do 21 dni okres na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy.

Ordynacja podatkowa – min. wprowadzono nową instytucję tzw. objaśnienia podatkowe, czyli ogólne wyjaśnienia w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie wydawał z urzędu Minister. Objaśnienia podatkowe będą wydawane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prawo ochrony środowiska – odstąpiono od obowiązku sporządzania wykazu (sprawozdania)  i informacji z tytułu korzystania ze środowiska (w tym paliwowej),  jeśli wyliczona opłata z tego tytułu nie przekracza 100 zł. W dalszym ciągu utrzymano, że opłaty środowiskowej nie wnosi się jeśli jej wysokość nie przekracza 800 zł.

Ustaw o swobodzie działalności gospodarczej – wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG będzie obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kodeks spółek handlowych - zwiększenie transparentności w przypadku wystąpienia konfliktu interesów. Ustawa nakłada na członka zarządu obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami tego członka zarządu lub osób mu bliskich. W obecnym stanie prawnym w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek zarządu ma obowiązek wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Zmiana polega więc na uzupełnieniu istniejącego obowiązku o dodatkowy obowiązek ujawnienia przez członka zarządu sprzeczności interesów w przypadku ich zaistnienia w stosunku do tego członka zarządu lub osób wymienionych w przepisie oraz nadanie uprawnienia członkowi zarządu do zaznaczenia tego w protokole. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowymi w warunkach wystąpienia konfliktu interesów, a w konsekwencji lepszą ochronę spółki kapitałowej oraz jej wspólników i akcjonariuszy. Poprawa ochrony wspólników mniejszościowych - ustawa wprowadza ułatwienia w wykonywaniu uprawnień do zwoływania zgromadzeń wspólników
i uzupełniania jego porządku obrad. Przede wszystkim w ustawie wyraźnie przesądzono, iż uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają. Zmiana zasad ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych. - ustawa porządkuje kwestie ustalania i wypłacania dywidendy w spółkach akcyjnych oraz wskazuje termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. W obecnym stanie prawnym termin wypłaty dywidendy przez spółki publiczne na polskim rynku kapitałowym nie był uregulowany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W ustawie zaproponowano zatem, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Przepisy prawa budowlanego - nowelizacja obejmuje dalsze ułatwienia w zakresie uzyskiwania zezwoleń. Od 1 stycznia 2017 r. nie trzeba będzie już zgłaszać do starosty budowy: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.; instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 mkw.; suszarni kontenerowych do 21 mkw. Skrócony zostaje również termin milczącej zgody urzędu z 30 do 21 dni. Będzie można także zmieniać projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa. Dopuszczalny zakres zmian w projekcie nie może przekroczyć 2%.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 R.

W Dz.U z 30.12.2016 r. poz. 2280 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania przepisów dotyczących  prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów zmniejszających do 15 tys. zł limit płatności gotówkowych dla firm.

Przypomnę, że ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła do ustawy PIT zmiany, które mają na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (tj. część pow. 15 tys. zł). Jednocześnie, przepis ten stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zmniejszają koszty uzyskania przychodów, albo w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. zapłata bez pośrednictwa rachunku bankowego kwoty 18.000 zł – wówczas 3.000 zł nie stanowi kosztu uzyskania przychodu).

Zmienione rozporządzenie określa więc jak należy dokumentować powyższe  operacje gospodarcze, jakie dane powinien zawierać dowód wewnętrzny.

KWOTA OGRANICZENIA ROCZNEJ PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE W ROKU 2017

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 1188.

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 127.890 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

INFORMACJA IWA ZA 2016 ROK

Przypominam, że płatnicy składek mają czas do 1 lutego 2017 r. na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2016 r. Na podstawie danych zawartych w tej informacji ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w nowym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Każdy płatnik powinien więc sprawdzić, czy dotyczy go ten obowiązek.

Płatnicy zobowiązani do złożenia ZUS IWA za 2016 r. - zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.s.w.p., stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Rok składkowy obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku (art. 2 pkt 8 u.s.w.p.).

Na podstawie art. 28 ust. 2 u.s.w.p. w przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS.

Informację ZUS IWA sporządzają wyłącznie płatnicy zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku. Dokument ten należy przekazać do ZUS do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy (art. 31 ust. 6 i 7 u.s.w.p.). Przy czym muszą figurować w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (art. 29 ust. 1 u.s.w.p.).

Obowiązek sporządzenia informacji ZUS IWA za rok 2016 do końca stycznia 2017 r. dotyczy więc tych płatników składek, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

• byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2017 r.,

• w 2016 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio 10 ubezpieczonych,

• w dniu 31 grudnia 2016 r. byli wpisani do rejestru REGON.

 

Płatnik przekazuje ZUS IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. dokumentów rozliczeniowych (art. 31 ust. 8 u.s.w.p.).

Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS została potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – zwanego dalej oprogramowaniem interfejsowym, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.

 

Płatnicy uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej (na formularzu według ustalonego wzoru lub w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego) przekazują informację do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Kopię informacji ZUS IWA i jej korekt płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS.

 

Reasumując, warunku nieprzerwanego zgłoszenia nie spełnia płatnik, który mimo zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w 2016 r.:

• przynajmniej w jednym miesiącu 2015 r. nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe,

• był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2016 r., ale nie był tym płatnikiem ani jednego dnia w styczniu 2017 r.

 

Jeśli w jakimkolwiek z miesięcy 2016 r., za który składana jest informacja ZUS IWA, ani jeden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, płatnik składek nie przekazuje wymienionej informacji za ten rok.

 

Z obowiązku przekazania ZUS IWA za ubiegły rok są również zwolnione firmy, które rozpoczęły działalność w trakcie roku kalendarzowego.

 

PIT4R, PIT8AR ORAZ PIT16A ZA 2016 ROK

 

Przypominam o obowiązku przekazania - do końca stycznia 2017 r. - do Urzędu Skarbowego

rocznej informacji:

 

PIT4R -  Deklaracja PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Obowiązek jej złożenia ciąży na wszystkich zakładach pracy, które w 2016 roku wypłacały wynagrodzenia z tytułu m.in. stosunku pracy, a także umów o dzieło i umów zleceń na kwoty powyżej 200 zł. Deklaracji nie składa się, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat pociągających za sobą obowiązek pobrania zaliczek.

PIT-8AR -  deklaracja PIT-8AR dotyczy tych przedsiębiorców, którzy mają obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat, w tym m.in. od tzw. drobnych zleceń. Warunkiem jest tutaj fakt, że zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika, a miesięczna suma należności wynikająca z umowy lub umów o dzieło czy zlecenie wynosi maksymalnie 200 zł. Wówczas pobierany jest zryczałtowany podatek według stawki 18% - nie uwzględnia się także zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Ważne jest także, aby złożyć deklarację do właściwego urzędu skarbowego. PIT-4R i PIT-8AR składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (jeśli zleceniodawca jest osobą fizyczną) lub ze względu na miejsce siedziby (gdy mowa o osobach prawnych, np. spółkach kapitałowych).

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2013 roku. Co ważne, przedsiębiorca na karcie podatkowej musi złożyć PIT-16A także wtedy, gdy nie odliczał składek zdrowotnych. PIT 16-A musi trafić do urzędu skarbowego według miejsca położenia zakładu wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli firma nie ma zakładu, deklarację należy złożyć w urzędzie według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby spółki. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo składa się z kilku zakładów, które podlegają pod różne urzędy skarbowe, PIT-16A składa się w urzędzie według miejsca wskazanego przez przedsiębiorcę jako siedziba działalności. Deklarację można złożyć osobiście, nadać listem poleconym na poczcie lub wysłać drogą elektroniczną. Bezpłatną aplikację, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, można znaleźć na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

 

WYNAGRODZENIE MŁODOCIANYCH

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło - 4.055,04 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100).

 

Okres

1.12.2016 r. - 28.02.2017 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,20 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

202,75 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

243,30 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

 

ODLICZENIE SKŁADEK ZUS I SKŁADKI ZDROWOTNEJ W ZEZNANIU ROCZNYM ZA 2016 R.

 

Kwota przysługującego odliczenia składki ZUS i składki zdrowotnej w zeznaniu rocznym za 2016 r. wynosi:

 • ze składką chorobową                       -           9.257,23 zł
 • bez składki chorobowej                     -           8.543,32 zł

Dla firm korzystających z ulgowego ZUS

 • ze składką chorobową                       -           2.106,42 zł
 • bez składki chorobowej                     -           1.943,96 zł

Składka zdrowotna                                       -           2.977,62 zł

 

Dla podatników opłacających podatek w ramach karty podatkowej w PIT-16A należy wykazać zapłaconą składkę podlegającą odliczeniu od podatku w wysokości: w I 2016 r. – 240,60 a za okres od lutego do grudnia 248,82 zł. Uwaga: deklarację PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia 2017 r.

 

RÓŻNOŚCI:

PRZEPISY KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE W 2017 ROKU

 1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Opublikowano w: Dz. U. z dnia 23.11.2015 r. poz. 1932

Zmienia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.): Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2015 r. poz. 613,z późn. zm.):

 

Komentarz: Celem ustawy jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie UE w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz wspólnego systemu opodatkowania  mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych. Wprowadzone w latach 2014-2015 przepisy  unijne przewidują również wspólne dla krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustawa weszła w życie 31 grudnia 2015 r., przy czym przepisy wchodzące w życie z 1 stycznia 2016 r  i 1 stycznia 2017 r. odnoszą się do regulacji w zakresie dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz do regulacji w zakresie zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 1. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opublikowano w: Dz. U. z dnia 27.09.2016 r. poz. 1550.

 

Zmienia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.):Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

 

Komentarz: Ustawa ma na celu obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność  w roku, w którym rozpoczęli działalność - tworząc warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Wprowadzane nowelizacją rozwiązania mają wesprzeć podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki stanowią barierę w rozwijaniu przedsiębiorstwa.

Celem ustawy jest także uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez ograniczenie stosowania niektórych preferencji podatkowych w przypadku transakcji dokonywanych wyłącznie lub głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej (bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych) oraz zmianę przepisów wykorzystywanych w stosowanych przez podatników schematach optymalizacyjnych.

 

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Opublikowano w: Dz. U. z dnia 30.11.2016 r. poz. 1933.

 

Zmienia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 i 1926): Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

 

Komentarz: Ustawa ma na celu wprowadzenie instrumentów - ulg podatkowych i uproszczeń proceduralnych - które mają przyczynić się do podniesienia zdolności innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, ulepszenia powiązań między nauką a przemysłem oraz stworzenia otoczenia sprzyjającego innowacjom, a co za tym idzie  do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Nowelizacja przewiduje m.in.:

 • stałe zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
 • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego
 •  na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową
 • (B+R), wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych przez przedsiębiorców,
 • wprowadzenie zwrotu gotówkowego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R.

 

Opracowała: Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.