Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZA NIERZETELNOŚĆ, WADLIWOŚĆ FAKTURY JEJ PODRABIANIE, PRZERABIANIE… KARY NAWET DO 25 LAT WIĘZIENIA

Dotychczas  osoby wystawiające faktury mogły być ukarane min. za zaniżanie podatku VAT,  za nierzetelne lub wadliwe wystawianie faktur . Uregulowania te wynikają z unormowań podatkowych i z zakresu postępowań administracyjnych oraz karno-skarbowych. Obecnie zjawisko wyłudzenia podatku VAT ścigane będzie przy użyciu instrumentów prawnokarnych. Zmiana powoduje dodanie do Kodeksu karnego szczególnej postaci tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

Podrabianie lub przerabianie faktur VAT - karalne będzie podrabianie lub przerabianie w celu użycia za autentyczną fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo używanie takiej faktury jako autentycznej.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu 270a kodeksu karnego, kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przestępstwo będzie posiadało typ kwalifikowany oraz uprzywilejowany, w związku z kwotą należności uszczuplonej takim dokumentem lub narażonej na uszczuplenie:

 1. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych) – czyli 5.000.000 zł., albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 2. W wypadku mniejszej wagi za powyższe przestępstwa sprawca podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wystawianie „pustych” faktur - zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 271a, wystawiający fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlegać ma karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W przypadku sprawcy działającego wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż 5 mln zł, kara pozbawienia wolności nie będzie krótsza od lat 3. W przypadku mniejszej wagi natomiast sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wyższe faktury = wyższa odpowiedzialność. Oba przestępstwa zagrożone są wyższymi karami w przypadku faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż 10 mln zł. W takim przypadku sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności lub w przypadku mniejszej wagi podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

We wszystkich przypadkach grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych).

W przypadku współpracy sprawcy w trakcie postępowania karnego, możliwe jest zastosowanie w stosunku do sprawcy nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienie od jej wymierzenia.

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW WYŻSZE NIŻ W POPRZEDNIM KWARTALE

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce. W związku z tym, że kwotą bazową – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale stała się kwota 4218,92 zł, wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2017 r. wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           168,76 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                   -           210,95 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                   -           253,14 zł


ZAŚWIADCZENIA Z ZUS - ZMIANY


Od połowy stycznia uzyskanie  zaświadczenia z ZUS będzie się odbywać bez formalnego, pisemnego wniosku – wystarczy dyspozycja ustna. Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków, wystarczy, że wskażą pracownikowi ZUS jakie zaświadczenie chcą uzyskać. Pracownik sam dopyta o niezbędne szczegóły, składając elektroniczny wniosek w systemie informatycznym ZUS.

 I tak, po ustnej dyspozycji klienta i wprowadzeniu do systemu niezbędnych danych, pracownik sali obsługi wydrukuje zainteresowanej osobie odpis wniosku do podpisu. Następnie pozostaje już tylko odebrać zaświadczenie.

Dziś, „bezwnioskowy” tryb postępowania dotyczy już 27 różnego rodzaju zaświadczeń, w tym o: niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wysokości pobieranego świadczenia.

Osobom, które chcą załatwiać sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu lub biura, przypominam o eZUSie, czyli Platformie Usług Elektronicznych. Założenie profilu na PUE, umożliwia stały kontakt z Zakładem przez internet.

OD 1 MARCA ZMIANY W WYDAWANIU INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH

Ministerstwo finansów poinformowało, że od 1 marca nastąpią zmiany w sposobie wydawania interpretacji indywidualnych.

 • Interpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
 • KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
 • KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS. Tym samym zmienią się również: zasady składania wniosków o wydanie interpretacji, wzory wniosków o wydanie interpretacji, zasady wnoszenia opłat od wniosków.

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS. Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

Jednolita informacja podatkowo-celna - KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

USŁUGI PODWYKONAWCY… CZYLI JAKIE?

Odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. opodatkowane są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, o ile świadczone są one przez podwykonawców. Problem w tym, że trudno ustalić, kiedy roboty budowlane świadczy się właśnie na tych zasadach.

Klasycznym przypadkiem, w którym od 1 stycznia 2017 r. podatek VAT rozliczy nabywca będzie sytuacja usługi budowlanej wykonanej między dwoma podatnikami VAT czynnymi, przy czym nabywca uzyskuje usługę, by samemu świadczyć dalej inną usługę budowlaną. Reverse charge nie wystąpi natomiast w przypadku usługi świadczonej na rzecz zamawiającego ostatecznie usługę – a zatem korzystającego z niej do własnych potrzeb – i to zarówno w przypadku, gdy jest on przedsiębiorcą – podatnikiem VAT, jak i osobą fizyczną, konsumentem. Zamawiającego uznać należy bowiem w takim przypadku za inwestora, a świadczącego usługę, za wykonawcę (a nie za podwykonawcę).

Podatek VAT rozliczy usługodawca w przypadku, gdy nabywca, będący wykonawcą końcowym, korzystać będzie ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie. W takim przypadku reverse charge nie wystąpi.

Jako, że ustawa o podatku VAT nie zawiera definicji podwykonawcy, właściwym jest w tym zakresie sięgnięcie do znaczenia, jakie przypisuje się słowu podwykonawca w języku polskim (reguły interpretacji językowej). Internetowy słownik języka polskiego wskazuje, że podwykonawca to "firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy".

Zamiarem ustawodawcy było objęcie odwrotnym obciążeniem wszystkich transakcji dotyczących usług budowlanych (zał. Nr 14 do ustawy o VAT) poprzedzających etap faktury końcowej – pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Powyższe powoduje, że za podwykonawcę należy uznać również kolejny w łańcuchu podmiot, świadczący określoną usługę na rzecz podwykonawcy, będącego dopiero zatrudnionym przez wykonawcę, prowadzącego prace na rzecz inwestora. Z drugiej jednak strony, definicja zapożyczona ze SJP sugeruje uznawać za podwykonawcę wyłącznie podmiot świadczący usługę na zlecenie głónego wykonawcy. I tu pojawia się problem, gdyż ostatni w łańcuchu zleceń wykonawca nie będzie posiadał kontaktu z głównym wykonawcą - nie jest przez niego zatrudniony, a dana inwestycja nie zakłada przecież, że podwykonawcę można w pracach częściowych traktować jako głównego wykonawcę tego zlecenia. 

Zdaniem dr. Krzysztofa Biernackiego, doradcy podatkowego - odwrotne obciążenie na wszystkich etapach prac, poza etapem końcowym. Jak wskazuje Krzysztof Biernacki:

"brak definicji podwykonawcy w przepisach prawa podatkowego narzuca konieczność odniesienia się do regulacji cywilnoprawnych, które kształtują relacje kontraktowe przy wykonywaniu robót budowlanych. W treści art. 647[1] KC ustawodawca posługuje się trzema pojęciami: inwestora, wykonawcy (generalnego wykonawcy) oraz podwykonawcy. Brak definicji tych sformułować w przepisach KC nakazuje odwołać się do ich rozumienia potocznego. W tym ujęciu niewątpliwie inwestorem będzie podmiot angażujący środki finansowe w projekt, generalnym wykonawcą podmiot, który świadczy usługi na rzecz inwestora, a podwykonawcą podmiot świadczący usługę budowlaną na rzecz wykonawcy. Oznacza to, że pod pojęciem podwykonawcy rozumieć należy każdy podmiot, który spełniał będzie łącznie dwie przesłanki:

 • wykonywał będzie usługę budowlaną w rozumieniu załącznika nr 14 do Ustawy o VAT;
 • usługa będzie wykonywana na rzecz podmiotu innego niż końcowy odbiorca (inwestor) inwestycji.

W kontekście wskazanych przepisów, tylko wykonawca (generalny wykonawca) świadczy usługę na rzecz inwestora, a tym samym stosuje stawkę podatku. Wszystkie pozostałe podmioty objęte będą odwrotnym obciążeniem".

Istotnym jest fakt, że zastosowanie wskazanych przesłanek oznacza, że każdy podwykonawca świadczy usługę objętą odwrotnym obciążeniem - niezależnie, czy świadczy ja na rzecz innego podwykonawcy czy generalnego wykonawcy. Tylko w sytuacji świadczenia usługi na rzecz inwestora, konieczne będzie wykazanie w treści faktury podatku VAT. Ale w takim przypadku przedsiębiorca traci przymiot podwykonawcy i staje się wykonawcą.

Problemem może okazać się również świadczenie usługi na rzecz deweloperów lub podmiotów, które działają wyłącznie jako pośrednicy - w imieniu i na rzecz inwestora. W takim bowiem przypadku, od warunków zawartych umów zależeć może, czy deweloper powinien być traktowany jako wykonawca, a nie jako inwestor, a firmy świadczące na rzecz dewelopera – jako podwykonawcy, czy też jako wykonawcy świadczący pracę na rzecz inwestora. Podobna sytuacja może pojawić się w przypadku konsorcjów, w których problemem może się okazać, czy lider konsorcjum to wykonawca główny, a pozostali członkowie to podwykonawcy.

Kłopot przy odwrotnym obciążeniu może pojawić się również przy świadczeniu usług kompleksowych, których zamówienie u podwykonawcy może skutkować obowiązkiem ustalenia co faktycznie jest przedmiotem umowy. Jeżeli bowiem prace budowlane wymagają usługi projektowej, za którą odpowiada podwykonawca, to reverse charge dotyczy usługi kompleksowej, gdzie całość usługi opodatkowana jest w jednolity sposób (zakaz sztucznego wydzielania usługi pobocznej). Podwykonawca nabędzie zatem prawo do odliczenia VAT od nabytego projektu natomiast wykonawca główny – zmuszony zostanie do naliczenia VAT od usługi kompleksowej.

Problem może dotyczyć również refakturowania usług wstępnie zamówionych na własne usługi, które następnie zostaną nabyte przez inny podmiot. W tym przypadku pojawia się kłopot, czy podmiot pierwotnie świadczący usługę powinien zastosować mechanizm reverse charge.

W praktyce zaleca się, by każdorazowo usługa budowlana, prowadzona była w oparciu o pisemne oświadczenie ze strony zamawiającego, że jest ona bądź też nie jest świadczona na rzecz inwestora lub na rzecz wykonawcy głównego. Na tej podstawie dojdzie do zastosowania odpowiednio zasady opodatkowania VAT.

NOWE ŚWIADECTWO PRACY

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy, a tym samym nowy jego wzór (Dz.U. 2016 poz. 2292).

Świadectwo pracy trzeba wydawać niezwłocznie – w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7  dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni – pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY 2017

Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowa wysokość współczynnika urlopowego służącego obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika w 2017 roku. W 2017 r. wynosi on 20,83. Wartość ta jest zmienna i ustalana odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

Pracownikom, którym wypowiedziano umowę o pracę, bądź których stosunek pracy uległ rozwiązaniu z innej przyczyny albo wygaśnięciu, przysługuje ekwiwalent pieniężny za każdy dzień urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika, do którego wykorzystania pracodawca nie zobowiąże go w trakcie okresu wypowiedzenia. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest art. 171 § 1 Kodeksu pracy zgodnie z którym ,,w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

 Obowiązek wypłaty nie występuje w przypadku, gdy strony umowy o pracę postanawiają o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą (art. 171 i § 3 KP).

Zasady ustalania wysokości współczynnika urlopowego w każdym kolejnym roku kalendarzowym wskazane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr. 174 poz. 1353).

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
 • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
 • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
 • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

PRACODAWCA INFORMUJE ZUS O PRZYCHODACH EMERYTÓW I RENCISTÓW

Jeżeli emeryt lub rencista osiąga dodatkowe przychody, powinien zrealizować ciążący na nim obowiązek zawiadomienia ZUS o: podjęciu działalności i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Tak stanowi art. 127 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną. Co ważne, nie dotyczy to emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia/działalności osiągnęli indywidualny powszechny wiek emerytalny.

Wymienione obowiązki spoczywają również na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej (art. 127 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Pracodawca, który zatrudni osobę uprawnioną do emerytury (wcześniejszej albo pomostowej) lub renty (z tytułu niezdolności do pracy albo rodzinnej) bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zobowiązany jest zawiadomić organ rentowy o:

 • zatrudnieniu emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz o wysokości osiąganego z tytułu zatrudnienia przychodu (wynagrodzenia) - wskazany obowiązek powinien zrealizować na bieżąco oraz
   
 • wysokości przychodu (wynagrodzenia) osiągniętego przez ubezpieczonego (emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego) w poprzednim roku kalendarzowym - wskazany obowiązek powinien zrealizować po zakończeniu roku kalendarzowego.

O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez wymienionych świadczeniobiorców w ubiegłym roku kalendarzowym pracodawca zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku.

Pojęcie przychodu - Przy ustalaniu, czy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu (roku), w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty. Oznacza to, że w przypadku wynagrodzeń płatnych do 10. dnia następnego miesiąca, wynagrodzenie za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r. rozliczane będzie dopiero w roku następnym i nie należy go ujmować w bieżącym zestawieniu do ZUS.

Okres, z którego ustala się łączną kwotę przychodu, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku kalendarzowym, w którym powstało lub ustało prawo do świadczeń.
Dochód osiągnięty z dwóch lub więcej tytułów sumuje się.


Ponieważ świadczenia emerytalno-rentowe rozliczane są na dwa sposoby, tj. w systemie rocznym i miesięcznym, w dobrze pojętym interesie świadczeniobiorcy pracodawca powinien wykazać wysokość osiągniętego przez takiego emeryta lub rencistę przychodu zarówno w ujęciu rocznym, jak i w ujęciu miesięcznym.

Zawiadomienie/informacja pracodawcy nie została przez ustawodawcę sformalizowana. Ważne, aby przygotowany przez pracodawcę dokument oprócz kwoty przychodu zawierał odpowiednie dane pozwalające na identyfikację zarówno płatnika składek, jak i ubezpieczonego. Te dane to m.in.: nazwa płatnika składek, NIP, dane płatnika do kontaktu z ZUS, imię i nazwisko zatrudnionego emeryta lub rencisty, jego adres, PESEL oraz numer przysługującego z  ZUS świadczenia oraz kwota osiągniętego przez emeryta lub rencistę przychodu, najlepiej zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Oprócz ustawowego zwolnienia i możliwości zarobkowania w nieograniczonej wysokości przez emeryta, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, ustawodawca nie przewidział innego zwolnienia z obowiązku przekazania omawianej informacji. Dostarczenie do ZUS informacji wymagane jest zatem nawet wtedy, gdy wysokość przychodu emeryta lub rencisty nie powoduje konsekwencji w postaci zmniejszenia świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).

JPK VAT ZA STYCZEŃ DO 27 LUTEGO – INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – uprzejmie informuje, że 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)).
 
Zgodnie z Ordynacją podatkową obowiązek przekazywania plików JPK_VAT dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Realizacja tego obowiązku powinna nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ww. ustawy, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Za miesiąc styczeń 2017 r. termin przesłania pliku JPK_VAT upływa 27 lutego 2017 r.

Obowiązek złożenia comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r. Przyporządkowanie poszczególnych podmiotów do wskazanych kategorii przedsiębiorców następuje zgodnie z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).
 
Przedmiotowy obowiązek dotyczy aktualnie przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniali średniorocznie 10 lub więcej pracowników oraz
 2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości co najmniej równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat osiągnęły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro.

W przypadku wątpliwości w określeniu posiadanego przez podatnika statusu jako przedsiębiorca, na potrzeby ustalenia istnienia obowiązku do złożenia pliku JPK_VAT, należy zwrócić się o pomoc do właściwego  urzędu skarbowego.

Niedopełnienie obowiązku złożenia pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych i skutkować podjęciem przez właściwy urząd skarbowy czynności wyjaśniających oraz zainicjowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym.

NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 R. (Przypomnienie)

1. zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych - podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

 2.  podwyższenie limitu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych -  zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

 3. dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania - doprecyzowano katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, które (co do zasady) podlegają opodatkowaniu w Polsce. Za dochody te (przychody) uznaje się dochody (przychody) uzyskane m.in. z:

-        pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

-        działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

-        działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na jej terytorium zagraniczny zakład;

-        położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

-        papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

-        tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Wartość tych aktywów ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania;

-        tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Do tych dochodów (przychodów) zalicza się dochody (przychody) wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie zostały one zakwalifikowane do pozostałych dochodów (przychodów) wymienionych w katalogu dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

 4. zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną - od 1 stycznia 2017 r. ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inna niż spółka określona w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych a zatem spółkę inną niż:

-        spółka posiadająca osobowość prawną, w tym także spółka zawiązana na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

-        spółka kapitałowa w organizacji, spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

 5.  zmiany w zakresie zasad opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni - zmienione zostały zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni, określone w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doprecyzowano również momentu uzyskania tych przychodów. Odpowiednio do zmian w zakresie przychodów związanych z wnoszeniem wkładów do spółek i spółdzielni modyfikacji uległy również przepisy dotyczące sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów. Równocześnie do ustawy wprowadzono zapis stanowiący, że  przychodu nie ustala się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

 6.  zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu - zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, za przychody z innych źródeł uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1.        Sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym w ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz tych podmiotów, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

2.        Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym, podatnikom umożliwiono zatrudnianie innych osób przy wykonywaniu niektórych rodzajów działalności bez utraty preferencji podatkowych wynikających z uznawania przychodów, za przychody z innych źródeł.

3.        Sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesiono ograniczenia co do miejsca prowadzenia sprzedaży – obecnie może ona być prowadzona również w budynkach lub w ich częściach.

4.        Jest prowadzona ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, odrębnie za każdy rok podatkowy zawierając co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów, w której dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

5.        Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Zrezygnowano zatem z ograniczenia polegającego na tym, że podatnik nie mógł uzyskiwać innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastąpiono je wymaganiem aby ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Przychody do kwoty 20.000 zł rocznie uzyskane z prowadzonej w opisanych wyżej warunkach sprzedaży produktów w nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy czym zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.  Uzyskany w roku podatkowym przychód ponad ww. limit, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 7.  zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów - doprecyzowano zasady korekty przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku otrzymania faktury korygującej po likwidacji działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną (art. 14 ust. 1p oraz art. 22 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

8. nowe zwolnienie od podatku - do ustawy wprowadzono zwolnienie z opodatkowania jednorazowego świadczenia otrzymanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

 9.  zmiany w zwolnieniach dla krwiodawców - modyfikacji uległa treść przepisu regulującego zwolnienie od podatku przychodów uzyskiwanych przez krwiodawców. Do tej pory zwolnieniu podlegały przychody uzyskane ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Obecnie zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Odpowiednio do zmian w treści tego przepisu zmodyfikowano również zapis umożliwiający odliczanie od dochodu darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

 10.  ograniczenie zwolnienia przychodów uzyskanych z dotacji - dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego nadal będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Zakres tego zwolnienia został jednak ograniczony. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

 11.  wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych - zmiany w powyższym zakresie związane są z obowiązkiem przeprowadzania przez przedsiębiorców transakcji zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)      stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)      jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dokonali transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku jednak gdy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu wartość takiej transakcji lub jej część zobowiązani są w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego do  zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio również w przypadku:

1)      nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2)      dokonania płatności:

a)    po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

b)   po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

 12.  doprecyzowanie pojęcia unicestwienia udziałów (akcji) - z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany został art. 24 ust. 8e, w którym doprecyzowano, że unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 pkt 3 obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).

 13.  zmiany dotyczące transakcji wymiany udziałów - art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje preferencyjne zasady ustalania przychodów z tzw. transakcji wymiany udziałów. Od dnia 1 stycznia 2017 r. preferencje te zostały ograniczone. Zasady wynikające z tego przepisu nie będą miały zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Równocześnie do ustawy wprowadzono domniemanie, że jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

 14.  zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej - 1 stycznia 2017 r. zmienił się jeden z wymogów uznania podmiotów za powiązane – wysokość udziału, jaki dany podmiot pośrednio lub pośrednio musi posiadać w kapitale innego podmiotu. Do końca 2016 r. dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 4, oznaczało sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiadał w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Od 1 stycznia 2017 r. posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

 Nowe brzmienie nadano również przepisom regulującym kwestię obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej w związku z dokonywaniem transakcji między podmiotami powiązanymi. Przepisy te określają m.in.:

1.      Krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tej dokumentacji.

2.      Definicje transakcji i innych zdarzeń objętych dokumentacją podatkową oraz kategorie transakcji wyłączonych z obowiązku dokumentacji.

3.      Zakres dokumentacji podatkowej, w szczególności rodzaje informacji, które powinna ona zawierać.

4.      Termin sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowej.

5.      Obowiązek przedstawienia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych oraz uprawnienia organów do żądania sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzeń nieobjętych co do zasady obowiązkiem dokumentacyjnym.

6.      Obowiązek dołączania sprawozdania do rocznego zeznania podatkowego.

15.  zmiany dotyczące ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową

Poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych - z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzony został katalog wydatków mogących stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od dochodu podatnika ponoszącego wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Po zmianach, odliczeniu podlegać mogą również poniesione koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Preferencja ta nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców. Skorzystać z niej może jedynie podatnik będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto odliczeniu nie podlegają wszystkie poniesione na ww. cel wydatki a wyłącznie wydatki na:

a)    przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy;

b)   prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego;

c)    odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie;

d)   opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia - zwiększony został limit kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia od podstawy opodatkowania. Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami limit wynosi obecnie 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30% dla kosztów osobowych i z 20% dla pozostałych kosztów). Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych (zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. było to 10%).

 Wydłużenie okresu do dokonania odliczenia - wprowadzone zmiany umożliwiają odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych w dłuższym okresie. Co do zasady, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podatnik poniósł stratę, może on dokonać odliczenia niewykorzystanej części ulgi w zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych (do końca 2016 r. były to 3 lata).

 Zwrot gotówkowy niewykorzystanej ulgi - dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą wprowadzono pieniężny zwrot niewykorzystanej kwoty odliczenia w przypadku, gdy podatnik w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia. Wysokość zwrotu wynosi:

1)        dla podatników opodatkowanych według skali podatkowej - 18% niewykorzystanej kwoty odliczenia,

2)        dla podatników opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym - 19% nieodliczonej, przysługującej im kwoty.

Małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców ww. zasady obowiązują również w roku następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Powyższe regulacje nie dotyczą podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 Przysługującą podatnikowi kwotę zwrotu wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Kwota ta stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożone zostało zeznanie, w którym wskazano kwotę zwrotu podatnik zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty wykazanej w zeznaniu.

 16.  nowa kwota wolna od podatku - w obowiązującym do końca 2016 r. stanie prawnym wszystkim podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 r. kwota ta przysługująca w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

1)   1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;

2)   1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;

3)   556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;

4)   556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:

-          nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.188 zł;

-          przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;

-          przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł;

-          przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);

-          przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Ze zmianą kwoty wolnej od podatku wiąże się również zmiana skali podatkowej. Za 2017 r. wynos ona:

 Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do 85.528 zł

18%

Minus kwota zmniejszająca podatek

ponad 85.528 zł

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zmianie uległy również zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr rocznie. Natomiast jeżeli dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną. Stosownych korekt związanych z przysługującą podatnikowi w roku podatkowym kwotą zmniejszającą podatek dokonuje się w składanym rocznym zeznaniu podatkowym.

 

 

Opracowała: Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.