Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANA OPISU KODU I WPROWADZENIE NOWEGO KODU PRZYCZYNY WYREJESTROWANIA - AKTUALIZACJA W PROGRAMIE PŁATNIK METRYKA 98

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które zmieniają opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34. Dodają też nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800:

 • 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Nowy kod i zmieniony opis są dostępne w programie Płatnik po pobraniu aktualizacji słowników i komponentów. Szczegółowy opis aktualizacji zawarty jest w poradzie: Jak zaktualizować słowniki i komponenty w programie Płatnik.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. poz. 319).

UDOGODNIENIA W ZEZNANIACH PODATKOWYCH, TAKŻE ZA 2016 R.

Z dniem 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 528). Wprowadza ona znaczące ułatwienia dla  podatników podatku PIT.

Ustawa umożliwia, aby w przypadku podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników, zeznanie podatkowe sporządził urząd skarbowy.
Usługa jest dostępna na wniosek podatnika i jest w całości obsługiwana w formie elektronicznej. Można z niej skorzystać za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów.
Wniosek za 2016 r. można złożyć w okresie od 15 marca do 18 kwietnia 2017 r.
Można w nim zawnioskować o uwzględnienie w zeznaniu podatkowym sposobu opodatkowania przewidzianego dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci.
Dodatkowo, podając numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego wybranej z wykazu (link), podatnik może wskazać organizację na rzecz której urząd skarbowy przekaże kwotę w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.
Na sporządzenie zeznania urząd skarbowy ma maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Informację o sporządzeniu zeznania podatnik otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Udostępnione zeznanie podatnik będzie mógł w całości zaakceptować lub odrzucić. W odniesieniu do zeznania za 2016 r. będzie mógł to zrobić do 2 maja 2017 r. Akceptacja zeznania w całości albo niewykonanie czynności związanych z akceptacją bądź odrzuceniem, oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

Ustawa wprowadziła również ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego przez  emerytów i rencistów, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy. Dla celów przekazania 1% podatku podatnik nie musi już składać zeznanie podatkowego. Wystarczy, że złoży krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje, lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można również złożyć w tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2016 oświadczenie można złożyć do 2 maja 2017 r.

W związku z powyższą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów wydał:  rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 539) oraz  rozporządzenie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (Dz.U. poz. 540).

PODATEK U ŹRÓDŁA – WAŻNE

Obecnie coraz więcej firm kupuje różnego rodzaju usługi od kontrahentów zagranicznych (z UE i spoza Unii) oraz wypłaca na ich rzecz różnego rodzaju należności. Od 1 stycznia 2017 r. zaostrzono przepisy obowiązujące w tym zakresie, w ten sposób, że generalnie opodatkowane w Polsce będą prawie wszystkie wypłaty na rzecz kontrahentów zagranicznych np.:

 • wypłata odsetek,
 • wynagrodzenia z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
 • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), 
 • usługi reklamowe, marketingowe
 • usługi doradcze, księgowe, prawne
 • zakup licencji, programów komputerowych, wykonanie stron internetowych, zarządzanie stronami
 • zakup zdjęć, muzyki, filmów, itp.
 • zakup biletów lotniczych od firmy zagranicznej lub od jego pośrednika
 • itp. - katalog jest długi.

Generalnie podatek od ww. wypłat wynosi 20% - po ubruttowieniu kwoty wypłaty, czyli kwota zapłacona kontrahentowi za usługę jest kwotą pomniejszoną o podatek dochodowy. Podatek ten może być niższy lub nie wystąpić wcale. Zastosowanie właściwej stawki podatku albo nie pobranie tego podatku uzależnione jest od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez Polskę z krajem pochodzenia kontrahenta, któremu wypłacane jest wynagrodzenie, a także udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji. W przypadku braku takiego certyfikatu to na polskim podatniku będzie ciążyć obowiązek odprowadzenia podatku u źródła.

Certyfikat rezydencji podatkowej - certyfikat rezydencji podatkowej potwierdza, że dany podmiot jest rezydentem podatkowym określonego kraju. Dochody podmiotu posiadającego taki certyfikat - od całości jego przychodów - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kraju wystawiającym certyfikat rezydencji. Certyfikat rezydencji jest ważny rok, od daty jego wydania. Podatnik musi posiadać certyfikat z datą wcześniejszą niż wypłata wynagrodzenia na rzecz kontrahenta zagranicznego.

Obowiązki przedsiębiorcy pobierającego podatek u źródła

Polski przedsiębiorca pobierający od swojego zagranicznego kontrahenta podatek u źródła, zobowiązany jest jako płatnik przelać kwotę podatku do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły na konto urzędu skarbowego oraz przesłać do urzędu deklarację:

 • PIT-8AR (wypłaty na rzecz osób fizycznych) do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 • CIT-10R (wypłaty na rzecz osób prawnych) w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca w Polsce pobrał podatek u źródła czy nie, zobowiązany jest do przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości dochodu uzyskanego na terytorium Polski przez podmiot zagraniczny- IFT-2R dla osób prawnych i IFT-1R dla osób fizycznych. Informacje przesyła się w terminie do 31 marca do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Oprócz organów podatkowych informacje powinien otrzymać także podatnik, czyli zagraniczny kontrahent.

UJĘCIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W PKPIR

Podatek od nieruchomości jest jednym z tych podatków, który co do zasady może stanowić koszt uzyskania przychodów. W rezultacie, w odniesieniu do podatku od nieruchomości istotne jest to, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), który wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tak więc, jeśli podatek dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma żadnych przeszkód, by ująć go w kosztach uzyskania przychodów.

Dzień poniesienia kosztu - w przypadku podatku od nieruchomości, za dzień poniesienia tego kosztu uważa się dzień wystawienia decyzji wymiarowej, w której organ podatkowy ustalił wysokość tego podatku. Podkreślił to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r., nr ILPB1/415-585/11-2/TW: (...) u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu.

W rezultacie nie ma znaczenia to, czy podatek od nieruchomości zostanie zapłacony jednorazowo, czy też w czterech ratach wskazanych w decyzji, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Co ważne, taki sam sposób ujmowania podatku od nieruchomości – czyli w dacie wydania decyzji – w kosztach uzyskania przychodów będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy decyzja będzie dotyczyła poprzednich lat podatkowych. Taka sytuacja może mieć zaś miejsce na przykład wtedy, gdy  podatnik z opóźnieniem zgłosi fakt wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Uchylane są wówczas poprzednio wydane decyzje, a w ich miejsce wydawane są nowe. Podatek jest naliczany w odniesieniu do tych ubiegłych lat, ale decyzja jest wydawana z datą bieżącą.

Dowodem księgowym, na podstawie którego wpisuje się podatek od nieruchomości do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest decyzja wydana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie wymiaru tego podatku.

 JUŻ OD MARCA WYŻSZE KARY ZA WYŁUDZENIA VAT

Od 1 marca br. zaczną obowiązywać ostrzejsze kary za wyłudzenia podatkowe – nowelizacja Kodeksu karnego została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe instrumenty prawne, w tym m.in. kara więzienia do lat 25, mają docelowo ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzone zostaną dwie nowe kategorie przestępstw – wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie/przerabianie w celu użycia jako autentycznych. W sytuacji, gdy fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu podatku dotyczy towarów lub usług o wartości ponad 5 mln zł, za przestępstwo grozić ma kara od 3 do 15 lat więzienia. Jeżeli jednak wartość przekroczy 10 mln zł, to kara wyniesie nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Zmiany wprowadza ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 244). Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 11 lutego br.

ZMIANY WS. PORTALU PODATKOWEGO

Za pośrednictwem portalu podatkowego można będzie załatwiać więcej rodzajów spraw – wynika z rozporządzenia opublikowanego w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw. Wykaz spraw zostanie rozszerzony m.in. o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z początkiem marca br.

Do listy spraw, które można załatwiać przez serwis podatkowy Ministerstwa Finansów, dołączą: – składanie zgłoszeń aktualizacyjnych; – składanie wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia dotyczącego nadania numeru NIP oraz informacji o nadanym NIP. Taki szerszy wykaz zacznie obowiązywać z początkiem czerwca br.

Jak przekonuje resort finansów, zmiany ułatwią życie podatnikom i powinny być korzystne z punktu widzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto zmiany związane bezpośrednio z planowanym na marzec br. wprowadzeniem nowej Krajowej Administracji Skarbowej. Modyfikacje te będą mieć czysto techniczny charakter.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 301).

Większość nowych regulacji weszła w życie 1 marca 2017 r. Zmiany dotyczące wykazu spraw zostaną wprowadzone z początkiem czerwca br.

KOLEJNE UŁATWIENIA W SKŁADANIU DEKLARACJI PRZEZ INTERNET

Katalog podpisów elektronicznych rozszerzono o podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, który będzie mieć zastosowanie do niektórych deklaracji oraz podań składanych przez portal podatkowy – wynika z nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP znajdzie zastosowanie względem m.in. zeznań PIT-37 i PIT-38, a także oświadczeń PIT-OP.

Jak wyjaśnia resort finansów, rozporządzenie dotyczące sposobu przesyłania deklaracji i podań wymagało zmian i konieczne stało się rozszerzenie możliwości korzystania z innych podpisów elektronicznych niż podpis kwalifikowany.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 15 marca br. możliwe jest używanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP przy składaniu: – oświadczenia o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP); – wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy; – zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37 i PIT-38).

„Uzupełnienie obecnego katalogu podpisów elektronicznych o podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, który będzie miał zastosowanie do deklaracji i podań przesyłanych przez portal podatkowy (zmiana w § 4 ust. 1), pozwoli na szersze korzystanie z innych podpisów elektronicznych niż podpis kwalifikowany” – wskazuje resort finansów.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r., poz. 550). Rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2017 r.

DO 31 MARCA – WYKAZY ŚRODOWISKOWE I ZBIORCZE ZESTAWIENIE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

W marcu br. podmioty korzystające ze środowiska (dot. składowanych odpadów, ścieków wprowadzonych do wód, pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, zużycia paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej) muszą dokonać rozliczeń z tego tytułu. Dodatkowo muszą złożyć wykazy zawierające zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wzory wykazów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r. poz. 274 ze zm.).

Wykazy te należy przedłożyć marszałkowi województwa. Można je składać w formie papierowej i elektronicznej. Wnoszone w formie elektronicznej należy wnosić na skrzynkę podawczą i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł Zwolnienie z tego obowiązku, nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza 100 zł – wówczas nie ma obowiązku przesyłania wykazu, ale trzeba posiadać dokumentację i wyliczenie tych opłat. Jest to nowy przepis, dotyczący już wykazów za 2016 r.,  wprowadzony jako ułatwienie dla MŚP ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2255.

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 9961 W SPRAWIE USUWANIA PRZEZ URZĘDY SKARBOWE FIRM Z REJESTRU VAT

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia br. urzędy skarbowe mogą usunąć podatnika zarejestrowanego w rejestrze płatników podatku VAT z tego rejestru. Z uwagi na ważność tego zagadnienia, przedstawiam Państwu odpowiedź MF  na interpelację Pani Anny Nemś Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nr 9961 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie usuwania przez urzędy skarbowe firm z rejestru VAT. Znajomość tego problemu może się Państwu przydać w bieżącej działalności.

1. Czy Pański resort posiada wiedzę dotyczącą powodów wykreślenia przez urzędy skarbowe firm z rejestru VAT. Chodzi oczywiście o przypadki wykreśleń, które nastąpiły od początku bieżącego roku.

Na dzień 28 lutego 2017 naczelnicy urzędów skarbowych dokonali wykreślenia 22 313 podmiotów. W większości (12 938) powodem było zwieszenie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Poniżej powody wykreśleń z rejestru podatników VAT:

 • Art. 96 ust. 9 pkt 1 - podatnik nie istnieje,
 • Art. 96 ust. 9 pkt 2 - mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • Art. 96 ust. 9 pkt 3 - dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
 • Art. 96 ust. 9 pkt 4 - podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,
 • Art. 96 ust. 9a pkt 1 - podatnik VAT zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • Art. 96 ust. 9a pkt 2 - podatnik VAT będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
 • Art. 96 ust. 9a pkt 3 - podatnik VAT składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • Art. 96 ust. 9a pkt 4 - podatnik VAT wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
 • Art. 96 ust. 9a pkt 5 - podatnik VAT prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

2. Czy prawdą jest, że niektóre firmy zostały wykreślone z rejestru VAT wyłącznie z powodu braku możliwości skontaktowania się z nimi? Czy tego rodzaju decyzje nie są w odczuciu Pana Ministra kontrowersyjne, budzące wiele wątpliwości?

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przepisem art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) - dalej: „ustawa o VAT”, wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT bez konieczności zawiadomienia go o powyższym, następuje gdy:

 • podatnik nie istnieje, lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem (albo pełnomocnikiem), lub
 • dane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego.

Przepisy ustawy o VAT w wymienionym zakresie zakładają zasadniczo wcześniejszy kontakt organu podatkowego z podatnikiem. Przed wykreśleniem podatnika z rejestru organ podatkowy powinien podjąć próbę kontaktu z nim w celu wyjaśnienia, czy zachodzą wymienione przesłanki do wykreślenia go z rejestru podatników.

3. Czy obawy ekspertów co do uznaniowości niektórych podejmowanych przez urzędników skarbowych w tym zakresie decyzji, mogą być uzasadnione?

Podkreślić należy, że obawy co do arbitralności organów podatkowych w stosowaniu wymienionych przepisów są nieuzasadnione. Wykreślanie podatników z rejestru będzie opierać się na uzasadnionych i udowodnionych przesłankach, każdy zaś przypadek będzie podlegał indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu występujących okoliczności.

 

 

4. Czy zgadza się Pan Minister z opinią, że nieinformowanie przedsiębiorców o fakcie wykreślenia ich firm z rejestru VAT jest dla nich krzywdzące?

Nieinformowanie przedsiębiorców o fakcie wykreślenia z rejestru w sytuacjach braku kontaktu wydaje się bezzasadne (skoro de facto nie ma z nimi kontaktu). Uczciwi podatnicy nie mają powodu do obaw, że zostaną bezpodstawnie wykreśleni z przedmiotowego rejestru. Powinni oni jednak przy tym pamiętać o konieczności aktualizacji swoich adresów (podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym). Wskazane jest też podawanie i aktualizacja numerów telefonów oraz adresów mailowych do kontaktu.

5. Jakie działania odwoławcze od decyzji urzędu skarbowego może podjąć przedsiębiorca, którego firma została w sposób nieuzasadniony wykreślona z rejestru VAT? Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna, ponieważ zdaniem ekspertów w obowiązującym stanie prawnym nie istnieje przepis umożliwiający przedsiębiorcy przywrócenie rejestracji jego firmy.

Oprócz wskazanych w pkt 2 powodów, które mogą skutkować wykreśleniem podatnika, zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT, także w sytuacjach gdy:

 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, lub
 • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, podatnik nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
 • podatnik składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia (tzw. deklaracje „zerowe”), lub
 • podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane (tzw. „puste” faktury), lub
 • prowadząc działalność gospodarczą podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Nowe przepisy ustawy o VAT w omawianym zakresie przewidują jednak również możliwość przywrócenia zarejestrowania wykreślonego podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego (w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 9 i 9a pkt 2 - 4 ustawy o VAT), gdy udowodni on, że prowadzi działalność gospodarczą i złoży brakujące deklaracje bądź wykaże, że wystawienie przez niego „pustej” faktury było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez jego wiedzy.

Jeżeli w następstwie wezwania organu podatkowego podatnik udowodni, że przesłanki takie nie wystąpiły (przykładowo składanie deklaracji „zerowych” wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, wystawianie „pustych” faktur związane było z pomyłką lub odbyło się bez wiedzy podatnika), podatnik nie zostanie z rejestru wykreślony (patrz: art. 96 ust. 9d - 9f ustawy o VAT).

Natomiast gdy podatnik nie udowodni, że pomimo okoliczności, o których mowa w art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, powinien nadal figurować w rejestrze podatników, zostanie z tego rejestru wykreślony i o powyższym fakcie powiadomiony.

Pragnę dodać iż celem wprowadzonych obecnie rozwiązań, jest poprawa ściągalności podatku VAT poprzez ograniczenie nadużyć i oszustw w tym podatku, co również przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

1.      Działalność na małą skalę będzie zwolniona z obowiązku rejestracji

Ministerstwo Rozwoju wprowadzi instytucję tzw. działalności nierejestrowej. Działalność na małą skalę, z której osoba fizyczne czerpie przychody na poziomie do  50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1000 zł brutto), nie będzie już wymagać rejestracji i nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Prowadzący taką działalność nie będzie też musiał opłacać składek na ZUS.

Jak wskazano w projekcie, z definicji działalności w sposób formalny wyłączona zostanie „działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie jest ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Obecnie płaca minimalna wynosi 2000 zł, czyli w przypadku wprowadzenia ustawy w tym roku limitem byłoby 1000 zł.

Działalność nierejestrowa będzie musiała być wykonywana przez osobę fizyczną, a przychody nie będą mogły być wyższe od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem ma być również brak wpisu do CEIDG.

Zgodnie z planowanymi przepisami, za działalność nierejestrową nie będzie można uznawać działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub też wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Co istotne, osoba prowadząca działalność nierejestrową nie będzie przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, lecz – zgodnie z Kodeksem cywilnym – zostanie zobowiązana do przestrzegania regulacji wiążących przedsiębiorców w relacjach z klientami.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 lutego 2017 r.) – Prawo przedsiębiorców. Data wejścia w życie nowych regulacji zostanie ustalona dopiero w ustawie zawierającej przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców.

2.      Składki na ZUS – jedna wpłata już od 2018 r.

Od początku 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy – zapowiada rząd, który przyjął we wtorek projekt nowelizacji w tej sprawie. Na indywidualny rachunek wpłacane mają być wszystkie opłaty ZUS i w efekcie dany przedsiębiorca dokonywać będzie jednej wpłaty zamiast trzech albo czterech.

„Sposób realizacji obowiązku opłacania składek na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest kosztowny i czasochłonny. Wynika to przede wszystkim z tego, że konieczne jest dokonywanie wpłaty na 3 (lub 4) różne rachunki i podawanie różnych numerów identyfikacyjnych” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, każdy przedsiębiorca ma mieć indywidualny rachunek składkowy, na który dokonywać będzie wszystkich opłat ZUS. Taka jedna wpłata zastąpi składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W efekcie zmian liczba wpłat zostanie zmniejszona z obecnych 65 do 27 mln w skali roku. Za odpowiednie rozdysponowanie środków odpowiadać ma ZUS.

W projekcie przewidziano ponadto zmianę dotyczącą zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaproponowano zrównanie pod względem prawnym zaświadczeń wydawanych w formie papierowej oraz wydruków elektronicznych, wygenerowanych przez płatnika z systemów ZUS.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – projekt ustawy (z 24 stycznia 2017 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 7 lutego br. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.