Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

KOLEJNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 LIPCA 2017 R.

Od 1 lipca br. weszły  w  życie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT, które mają na celu dostosowanie polskich przepisów do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości  UE oraz ściślejsze odwzorowanie przepisów dyrektywy 2006/112/WE w ustawie krajowej (Dz.U z 15.12.2016 r. poz. 2024).

 

Z art. 43 ustawy wykreślone zostały ust. 13 i 14. W konsekwencji ze zwolnienia zostaną wykreślone usługi będące elementem usługi ubezpieczeniowej, świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Zalicza się do nich usługi likwidacji szkód (in.call center obsługi likwidacji szkód, ustalenie przyczyn i okoliczności powstania szkód oraz szacowanie ich wysokości tj. dokonanie wyceny i przygotowanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkody, a także zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia), które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy VAT.

 

Ze zwolnienia wyłączone zostają też takie elementy usługi likwidacji szkód jak: naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielenie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.  Chodzi o wykonanie zespołu czynności, których celem jest zaspokojenie roszczeń ubezpieczonego wynikających z umowy ubezpieczenia.

 

Wchodzące w życie od 1.07 zmiany będą tez dotyczyć usług finansowych. Zwolnienie od podatku nadal będzie odnosić się do usług stanowiących element usługi finansowej wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41. Wyjątkiem będą te o charakterze czysto technicznym.

 

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości EU ze zwolnienia nie mogą korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi  finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter. Przykładem tego sa usługi administracyjne, call center oraz usługi „swift” (elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).

 

MECHANIZM SPLIT PAYMENT

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt przepisów, które zakładają wprowadzenie do polskiego systemu mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment).

 

Mechanizm split payment sprowadza się do podziału płatności za dostarczone towary lub świadczone usługi na kwotę netto (wpłacana na konto dostawcy/usługodawcy) oraz kwotę podatku VAT (wpłacana na odrębny rachunek VAT). Stosowanie mechanizmu ma być dobrowolne, a inicjatywa w tym zakresie należeć będzie do nabywców.

 

Podatnicy decydujący się na ten mechanizm otrzymają prawo do korzystania z kilku dodatkowych udogodnień. Rzetelni podatnicy będą mogli uniknąć np. odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe podmiotów zaangażowanych w wyłudzenia. Jednocześnie resort finansów liczy na to, że zmiany pozwolą na skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi.

 

Niestety według tych przepisów sprzedawcy pozbawieni będą możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT pobieraną od nabywcy. Będą mogli jedynie regulować swój podatek należny VAT. Ponadto pozostawienie stosowania nowego mechanizmu wyłączenie w kompetencji nabywcy sprawia, że mechanizm ten nie jest w pełni fakultatywny, a od decyzji nabywcy zależeć będzie sytuacja finansowa sprzedawcy. W praktyce oznacza to poważne zagrożenie dla płynności finansowej sprzedawców, nadmierne ograniczenie prawa do dysponowania swoją własnością oraz naruszenie zasady neutralności podatku VAT..

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 12 maja 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

 

WADLIWOŚĆ I NIERZETELNOŚĆ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zgodnie z § 11 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Dalsze ustępy tego paragrafu definiują, co oznacza zarówno niewadliwe jak i rzetelne prowadzenie KPiR.

Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi, natomiast za rzetelną, z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Nierzetelna księga to taka, która zawiera zapisy operacji gospodarczych, które nie miały miejsca, są fikcyjne, a tym samym nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego np. wprowadzony zapis nie posiada żadnego uzasadnienia, brak jest dokumentów będących podstawą tego wpisu, bądź gdy brak w niej zdarzeń, które powinny być ujęte, np. nie zaksięgowana faktura.

Są jednak sytuacje, w których pomimo wystąpienia pewnych błędów, księgę można uznać za rzetelną, o czym mowa w § 11 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia. Są to sytuacje, gdy:

  1. niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 % przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
  2. brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub
  3. błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub
  4. podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli skarbowej, lub
  5. błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom, o których mowa w § 12 ust. 3.

Wadliwość i nierzetelność księgi - skutki 

Wadliwość lub nierzetelność powoduje, że organ podatkowy nie uznaje takich ksiąg za dowód. Jeśli jednak księga prowadzona jest wadliwie, ale rzetelnie, a ujawnione wady w świetle sprawy są nieistotne to księga ta może być uznana za dowód. Stwierdzenie przez organ podatkowy nierzetelność księgi skutkuje jej odrzuceniem i jest to czyn kwalifikowany zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu karnego skarbowego jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast wadliwe prowadzenie księgi podlega karze grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego, w związku z czym skutek wadliwego prowadzenia księgi jest dla podatnika zdecydowanie mniej odczuwalny niż w przypadku prowadzenia ksiąg nierzetelnie. Odrzucenie księgi może spowodować, iż to organ podatkowy będzie określał podstawę opodatkowania podatnika poprzez szacowanie, co może być dla niego niekorzystne.

Mimo, że niezaksięgowanie faktury kosztowej nie spowoduje uszczuplenia w podatku to jednak urząd skarbowy może nie odstąpić od ukarania podatnika. Społeczna szkodliwość czynu nie jest ocenia wyłącznie przez pryzmat braku uszczuplenia należności publicznoprawnej, ale poprzez aspekt działania przestępnego, które zarówno co do podmiotu, jak i przedmiotu czynu – nie prowadzi do wniosku, by było naganne i by należało je ukarać. Jeżeli zatem prowadzone są nieprawidłowe księgowania czym przyczynić się można choćby potencjalnie do uszczupleń w podatkach (nawet jeśli faktycznie uszczuplenie nie miało miejsca), to nie ma podstawy do mówienia o braku społecznej szkodliwości czynu. Gdyby było inaczej, zasady księgowości nie miałyby sensu – ponieważ każdy błąd w stosunku do zasad wyznaczonych przepisami, w wyniku którego nie dochodziłoby do obniżenia należności publicznoprawnej nie musiałby być przestrzegany. Oceniając kwestie odstąpienia od wymierzenia kary sąd bada jednak nie tyle brak społecznej szkodliwości, co jej stopień, przy czym odstąpienie jest możliwe, gdy stopień społecznej szkodliwości nie jest znaczny. Od oceny sądu oraz faktycznych naruszeń zasad księgowania zależy, jaki poziom naruszenia społecznej szkodliwości zostanie wskazany w sprawie.

 

Problematyka ta jest o tyle ważna, że niejednokrotnie zdarza się że zgubimy fakturę lub uznamy, że nie będziemy jej księgować. Niestety od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy będą przesyłały rejestry VAT do urzędu, więc może się zdarzyć, że urząd skontroluje właśnie nasza firmę poprzez kontrolę krzyżową mając dane z firmy, która fakturę nam wystawiła.

 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁWŁAŚCICIELI ZA PODATKI M.IN. OD NIERUCHOMOŚCI

14 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, która ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, kiedy jeden albo kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku. Po zmianach, obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na współwłaścicielach niezwolnionych z obowiązku zapłaty podatku, a kwota tego zobowiązania będzie odpowiadała łącznemu udziałowi tych współwłaścicieli w prawie własności.

Z aktualnych przepisów wynika, że podmiot będący współwłaścicielem nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa jest zobowiązany w praktyce do zapłaty podatku liczonego od całej nieruchomości - a więc w istocie do zapłaty także za współwłaściciela zwolnionego z obowiązku opłacenia podatku.

Pomimo faktu, że zarówno orzecznictwo sądowe jak i Ministerstwo Finansów prezentują stanowisko, że naliczanie kwoty podatku powinno się odbywać poprzez ustalenie kwoty zobowiązania od całej nieruchomości a następnie odliczenie od tego kwoty przypadającej na współwłaścicieli zwolnionych z podatku – praktyka stosowana przez organy podatkowe jest inna. Prowadzi to często do nadmiernego i całkowicie nieuzasadnionego, sprzecznego z normami współżycia społecznego, obciążania obywateli.

Podstawa prawna: ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1282).

 

MINISTERSTWO  FINANSÓW O KOREKCIE JPK

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku stwierdzenia błędów w pliku JPK_VAT konieczne jest przesłanie „korekty". Począwszy od 2017 roku, pojawiła się możliwość oznaczenia pliku jako korekta i przesłania go w takiej formie. Podstawowy plik posiada oznaczenie „cel złożenia - 1", zaś kolejne korekty powinny mieć wartość „2".

 

Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu - godzina przesłania pliku. Aby wysłać korektę, należy ponownie wygenerować plik JPK VAT, zawierający wszystkie transakcje z danego okresu wraz z poprawianymi danymi oraz sprawdzić, czy cel złożenia JPK jest ustawiony na 2. W zależności od używanego programu komputerowego informacja nt. „celu złożenia" uzupełnia się automatycznie lub ręcznie trzeba go zmienić. Tak przygotowany plik „korekty" jest gotowy do wysyłki, która odbywa się analogicznie, jak przy pierwotnej wersji.

 

Ministerstwo Finansów informuje, że przestrzeganie powyższych zasad wyeliminuje sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach. Powyższe uzasadnia fakt, że w przypadku nieprawidłowego oznaczenia pliku, istnieje możliwość uznania go przez organ podatkowy, jako właściwy, podlegający analizie.

 

BANKI  BĘDĄ  INFORMOWAĆ O WSZYSTKICH TRANSAKCJACH GOTÓWKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 15 TYS. ZŁ

Banki oraz wiele innych firm z branży finansowej będą zobowiązane do przekazywania państwu informacji o wszystkich transakcjach gotówkowych o wartości ponad 15 tys. zł – wynika z projektu nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przygotowanego w resorcie finansów.

 

Zgodnie z założeniami, nowa ustawa dostosuje polskie prawo do wymogów unijnych. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. banków, firm ubezpieczeniowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Jak wskazuje resort finansów, raportowanie o transakcjach ma być dokonywane bez badania tzw. elementu podejrzliwości.

 

Wątpliwości budzi m.in. raportowanie transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł, w sytuacji kiedy dyrektywa wymienia kwotę 10 tys. euro, czyli ok. 45 tys. zł. Oczywiście umożliwia ona państwom członkowskim wprowadzenie przepisów nakazujących raportowanie transakcji poniżej określonego progu kwotowego, które z uwagi na jakieś szczególne cechy mogą być uznane za podejrzane, a z uwagi na specyfikę rynku danego państwa kryteria wskazane w dyrektywie nie obejmują ich. Projektowane rozwiązanie zawiera tylko jeden warunek przekazania informacji (dokonanie określonej płatności gotówkowej), a to w efekcie nie ma żadnego związku z podejrzanym charakterem danej transakcji.

 

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 maja 2017 r.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH – NOWE OBWIESZCZENIE

Między lipcem a grudniem br. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wyniosą 9,5 proc. w skali roku, czyli pozostaną na dotychczasowym poziomie. W Monitorze Polskim opublikowano już nowe obwieszczenie w tej sprawie.

 

Obwieszczenie z 10 lipca 2017 r. zostało opublikowane na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684). Odsetki ustawowe pozostaną na obecnym poziomie (9,5 proc. w skali roku) przez co najmniej kolejne pół roku.

 

Tego typu odsetki wierzyciel może w transakcjach handlowych naliczać dłużnikowi, który opóźnił spełnienie danego świadczenia pieniężnego. Odnosi się to bezpośrednio do tzw. obrotu profesjonalnego. Aktualne przepisy wskazują, że transakcja handlowa to umowa, której przedmiot stanowi odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi. Dotyczy to sytuacji, gdy obie strony (np. przedsiębiorcy czy osoby wykonujące tzw. wolne zawody) zawierają umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, wysokość odsetek ustawowych jest od 2016 r. uzależniona od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz liczby punktów procentowych, którą ustalono w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

Stawkę określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M. P. z 2017 r., poz. 686).


PODWYŻSZENIE JEDNOKROTNEJ AMORTYZACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

Zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, główną część projektu stanowić będą przepisy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych płaconego przez duże przedsiębiorstwa. Jest również propozycja podwyższenia kwoty środka trwałego.  Zakłada on podwyżkę obowiązującego dotychczas pułapu 3,5 tysiąca złotych do poziomu 5 tysięcy złotych.


 

PODATNICY BĘDĄ MIELI OBOWIĄZEK PRZEKAZYWAĆ DOBOWE WYCIĄGI RACHUNKÓW SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 
Jak tłumaczy resort rozwoju i finansów, proponowana nowelizacja Ordynacji podatkowej ma na celu prewencyjne ograniczanie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

 

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych ma spoczywać na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

 

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany będzie:

za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

 

bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku, którego siedziba lub oddział znajduje się poza obszarem Polski.

Wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

 

Tajemnice bankowa, zawodowa i skarbowa - bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa będzie upoważniona do przetwarzania danych z wyciągów z rachunków bankowych, w tym danych stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Projekt zmienia również brzmienie art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o:

  • niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • niezapłaceniu podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

 

Zdaniem projektodawców takie rozwiązanie ma chronić podatników przed nieuczciwością kontrahentów poprzez ostrzeganie podatników w przypadku podejrzanych transakcji oraz zawiadamianie ich elektronicznie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej trafi teraz pod obrady rządu.

 

PROWADZENIE WYNAJMU LOKALU ANULUJE PRAWO DO ULGI MIESZKANIOWEJ – WAŻNY WYROK

 

Przeznaczenie pod wynajem nieruchomości kupionej zgodnie z deklarowaną przed organem podatkowym realizacją własnych celów mieszkaniowych spowoduje cofnięcie prawa do ulgi podatkowej. Podatnicy sprzedający mieszkanie i deklarujący przeznaczenie dochodu na zakup kolejnej nieruchomości, nie mogą zatem swobodnie rozporządzać nowym nabytkiem.

 

NSA w wyroku z 4 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1663/15) wskazał, że ulga nie przysługuje na zakup lokalu czy budynku, który następnie będzie zamieszkiwany przez lokatorów realizujących własne cele mieszkaniowe. Mimo zatem, że faktycznie nieruchomość będzie przeznaczona pod zamieszkanie, to kto inny deklaruje w takim przypadku przeznaczenie jej na własne cele, a kto inny te cele realizuje.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnik, który sprzedaje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia zobowiązany jest do zapłaty 19% podatku od uzyskanego dochodu, chyba że zadeklaruje oraz przeznaczy w ciągu dwóch lat tę kwotę na własne cele mieszkaniowe. Ulga przysługuje w wysokości, która odpowiada iloczynowi uzyskanego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Przyjęta w cytowanym wyroku teza wynikła ze stanu faktycznego, w którym podatnik ze sprzedaży nieruchomości nabył aż 10 mieszkań deklarując jednocześnie ich przeznaczenie na cele mieszkaniowe. Zdaniem sądu taki zakup nie może realizować celu wskazanego literalnie w uldze podatkowej. Zgodnie z wcześniejszą wykładnią Naczelnego Sądu Administracyjnego inaczej jest w przypadku przeznaczenia na wynajem pojedynczego lokalu, jeśli wcześniej zakupiono go z dochodu ze sprzedaży innej nieruchomości. Zdaniem sądu istotnym jest nie tylko literalne brzmienie przepisu, lecz jego sens – cel. Jak wskazał on „zwolnienie mieszkaniowe miało pozytywnie wpłynąć na rynek mieszkaniowy oraz zachęcić do lokowania dochodu w nowe inwestycje mieszkaniowe” (NSA w wyroku z 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1053/15). W tym przypadku NSA uznał, że prawo do ulgi przysługuje nawet przy wynajęciu lokalu.

 

Uznać należy, że niespójna linia orzecznicza dotycząca ulgi mieszkaniowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT może zmuszać podatników do składania wniosków o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Trudno bowiem dopatrzeć się prawidłowości twierdzenia, że posiadanie jednego lokalu, przeznaczanego na wynajem uprawnia do zwolnienia, a zakup dwóch lub większej ich ilości – już takiego prawa nie daje.

Gospodarka rynkowa pozwala bowiem na coraz to efektywniejsze gospodarowanie swoim majątkiem, a to będzie rodziło coraz więcej problemów faktycznych. Nasuwa się od razu pytanie o podatników, którzy z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości kupować będą lokale w kilku miastach np. ze względu na system swojej pracy lub sezonowe zamieszkiwanie w poszczególnych rejonach kraju (nie tyle rekreacyjne, co sezonowe – stałe). W takim przypadku efektywnym wydaje się okresowy podnajem takich nieruchomości – gdy podatnik przebywa w innym. Czy w takim przypadku dochodzi do realizacji własnego celu mieszkaniowego oraz w którym momencie można mówić, że ten cel przestaje być realizowany (czy konieczne jest zamieszkiwanie w lokalu cały rok, pół roku czy wystarczającym jest np. jeden tydzień w okresie 365 dni). Na te oraz wiele innych pytań będzie musiała w najbliższym czasie odpowiedzieć praktyka, organy podatkowe, a z dużym prawdopodobieństwem również sądownictwo. Wydaje się, że odpowiedzi udzielane obecnie przez NSA (np. w cytowanym powyżej wyroku NSA stwierdził, że skoro podatnik ma już gdzie mieszkać, a nowe lokale zamierza wynajmować, prawo do ulgi nie przysługuje).

 

 

WYDATKI NA PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU POD WYNAJEM W KPIR

Niejednokrotnie przedsiębiorcy kupują prywatnie nieruchomość jednak później decydują się na zmianę ich przeznaczenia i zaliczenie nieruchomości do majątku firmowego. Często oznacza to, że muszą zostać poniesione wydatki na przystosowanie budynku. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy wydatki na przystosowanie budynku pod wynajem można zaliczyć do kosztów firmowych oraz czy można taki lokal zaliczyć do środków trwałych firmy.

Co można uznać za środek trwały - do środków trwałych zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT można zaliczyć składnik majątku, który jednocześnie spełnia określone warunki:

1.stanowi własność lub współwłasność podatnika,

2.został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

3.jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

4.jego przewidywany okres używania w ramach działalności przekracza rok,

5.jest wykorzystywany przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością lub też jest oddany do używania na podstawie umowy leasingu, najmu czy dzierżawy.

Dodatkowo wartość składnika majątku powinna przekraczać 3500 zł.

Nieruchomości jako środek trwały podlegający amortyzacji - zgodnie z art. 22a. 2. ustawy o PIT: amortyzacji podlegają również, (...), niezależnie od przewidywanego okresu używania:

1.przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",

2.budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3.składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi.

Zgodnie z powyższym budynki można zaliczyć do środków trwałych, jeśli spełniają warunki uznania za środek trwały, nawet jeżeli okres ich użytkowania będzie krótszy niż rok.

Nieruchomość, która pierwotnie została zakupiona przez przedsiębiorcę prywatnie oraz wykorzystywana była do celów prywatnych, może zostać zaliczona do środków trwałych firmy i ujęta w ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania jej do użytkowania w ramach działalności.

Nieruchomość jako środek trwały a amortyzacja - nieruchomość zaliczona do środków trwałych firmy podlega amortyzacji. Kluczową kwestią jest zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. W przypadku nieruchomości stawka amortyzacyjna zależna jest od przeznaczenia nieruchomości.

Nieruchomości mieszkalne amortyzuje się przy zastosowaniu 1,5% stawki amortyzacyjnej. Natomiast nieruchomości niemieszkalne amortyzuje się z zastosowaniem 2,5% stawki amortyzacyjnej. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nieruchomość została wprowadzona do działalności.

Przed wprowadzeniem prywatnej nieruchomości do środków trwałych należy sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku na cele firmowe.

Przystosowanie budynku pod wynajem - w sytuacji, gdy zakupiona nieruchomość została przekazana na cele firmowe i przeprowadzane będą prace modernizacyjne celem przystosowania nieruchomości pod wynajem, pojawiają się pytania, czy takie wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów. W sytuacji gdy remont ma na celu stworzenie możliwości użytkowania nieruchomości w ramach działalności czy też jej wynajmu, możliwe jest zaliczenie do kosztów poniesionych wydatków. Na bieżąco w przypadku czynnych podatników VAT można odliczać podatek VAT, na gruncie podatku dochodowego wartość netto z faktur będzie zwiększać wartość początkową nieruchomości i będzie zaliczona do kosztów w ramach amortyzacji.

Dopiero zakończenie prac modernizacyjnych czy też remontowych umożliwia wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych, amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia.

Za wartość początkową nieruchomości przyjmuje się wartość nabycia (potwierdzoną np. aktem notarialnym) zwiększoną o nakłady modernizacyjne. Poza wprowadzeniem do systemu nieruchomości należy również wprowadzić grunt, który został nabyty łącznie z nieruchomością. Należy tutaj pamiętać, że grunty nie podlegają amortyzacji.

Dodatkowo należy podkreślić, że istnieje możliwość ustalenia wartości początkowej nieruchomości mieszkalnych (wydzierżawianych, wynajmowanych lub używanych przez właściciela na cele prowadzonej działalności) poprzez przyjęcie w każdym roku podatkowym wartości stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych użytkowanej przez właściciela części nieruchomości oraz kwoty 988 zł. Za powierzchnię użytkową przyjmuje się powierzchnię, która została przyjęta dla celów podatku od nieruchomości. Budynki mieszkalne, których wartość została ustalona w oparciu o powyższą metodę, nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja nieruchomości - przy wprowadzaniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych konieczne jest wybranie metody i stawki amortyzacji. W przypadku budynków możliwe jest zastosowanie wyłącznie amortyzacji liniowej, metoda degresywna jest niedostępna. Dostępne stawki z Wykazu Stawek Amortyzacyjnych precyzują zastosowanie 1,5% stawki amortyzacji dla budynku mieszkalnego oraz 2,5% stawki amortyzacyjnej dla budynków niemieszkalnych.

Budynki mieszkalne to budynki, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni jest przeznaczona do celów mieszkaniowych. Jeśli mniej niż połowa powierzchni budynku wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, nieruchomość sklasyfikowana jest jako budynek niemieszkalny.

Amortyzacja nieruchomości według indywidualnej stawki - w odniesieniu do budynków używanych lub ulepszonych, które po raz pierwszy zostaną dodane do ewidencji środków trwałych danego podatnika, możliwe jest zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Dla mieszkalnych budynków ulepszonych lub używanych indywidualna stawka amortyzacyjna nie może przekraczać 10%.

Budynki mieszkalne uznaje się za:

  • używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy,
  • ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku budynków niemieszkalnych, dla których standardowa stawka wynosi 2,5%, należy pamiętać że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat w pomniejszeniu o liczbę pełnych lat, które minęły od dnia pierwszego wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonych przez podatnika. Okres ten nie może być krótszy niż 10 lat - oznacza to, że stawka maksymalna amortyzacji indywidualnej może wynosić 10%.

W sytuacji gdy nieruchomość jest wykorzystywana w warunkach złych lub pogorszonych, należy zastosować podwyższone stawki 1,2 dla warunków pogorszonych i 1,4 dla warunków złych (art. 22i ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.