Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM – NOWA ULGA

W Dz.U. z 28.07.2017 r.  pod poz. 1448  opublikowano ustawę z dnia 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o pdof i ustawy o pdop. Ustawa wprowadza nową ulgę inwestycyjną i likwiduje pobieranie podatku u źródła od biletów lotniczych kupowanych u zagranicznego przewoźnika.

Nowa ulga inwestycyjna

Już od 12 sierpnia br., podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje łączną sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Nowa ulga obejmuje środki trwałe z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (maszyny i urządzenia). Z tego rozwiązania zostały wyłączone nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu. Ponadto, z ww. regulacji będą mogli skorzystać podatnicy nabywający fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie może nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Nowy jednorazowy odpis może być stosowany, pod warunkiem że:

 • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
 • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł; jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostają w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu w kwocie 100 tys. zł podlega niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

Kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość wcześniej zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego.

W sytuacji gdy podatnik poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 tys. zł, to dokonuje w roku podatkowym jednorazowego odpisu do tej kwoty, a pozostałą nadwyżkę będzie amortyzował według ogólnych zasad w następnych latach podatkowych, przy czym suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną (spółka jawna, cywilna, partnerska) limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich wspólników tej spółki.

Uwzględniając fakt, iż w obowiązujących przepisach funkcjonuje rozwiązanie dotyczące możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 50 tys. euro (skierowane do małych podatników i rozpoczynających prowadzenie działalności), to w przypadku nabycia środka trwałego uprawniającego do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno w wysokości 50 tys. euro, jak i w wysokości 100 tys. zł, odpisu w stosunku do tego środka trwałego podatnik będzie mógł dokonać wyłącznie na podstawie jednego z tych rozwiązań.

Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego w kosztach - wprowadzono przepis umożliwiający podatnikom zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, tj. w następnym miesiącu, kwartale lub roku. Przez nabycie środka trwałego rozumiemy uzyskanie własności tego środka np. w drodze umowy kupna czy leasingu. Wpłaty te dotyczą środków trwałych, które są fabrycznie nowe, zaliczane do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych i ich wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tys. zł. Regulacja ta dotyczy również więcej niż jednego środka trwałego o wartości każdego z nich powyżej 3,5 tys. zł, jeżeli ich łączna wartość początkowa wynosi co najmniej 10 tys. zł.

Jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie przed nabyciem środka trwałego:

 • zlikwidował działalność gospodarczą albo
 • zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną odpowiednio w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie o podatku tonażowym albo w ustawie aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, albo

po nabyciu środka trwałego:

 • nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub
 • zbył odpłatnie środek trwały

- będzie miał obowiązek zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu amortyzacyjnego z zastosowaniem metody liniowej lub degresywnej, albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego.

 

ZAKUP BILETU LOTNICZEGO BEZ PODATKU U ŹRÓDŁA

 

Zmiany rozwiązują istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa znosi istniejący dotychczas obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych.

Jak było dotychczas - przepisy ustaw o podatkach dochodowych (art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), stanowią, że podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów – zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, dokonujące wypłat należności z tytułu przychodów uzyskiwanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Jednocześnie powyższe regulacje stosuje się z uwzględnieniem standardów przyjętych w umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Dochody zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej mogą być opodatkowane wyłącznie w tym państwie, w którym znajduje się siedziba faktycznego zarządu przedsiębiorstwa transportowego. Zastosowanie obniżonej stawki podatku albo niepobieranie podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe jest pod warunkiem, że płatnik posiada aktualny certyfikat potwierdzający rezydencję podatkową zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Jeżeli zatem polski płatnik posiada lub uzyska certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z której usług korzysta, a przedsiębiorstwo posiada faktyczne miejsce zarządu w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (a w praktyce dotyczy to zdecydowanej większości zagranicznych przewoźników lotniczych, których bilety lotnicze są dostępne na rynku polskim), to wówczas płatnik ten – co do zasady – nie jest zobowiązany do poboru podatku dochodowego od kwot przekazywanych na rzecz takiego przedsiębiorstwa zagranicznego za zakupione w nim usługi przewozowe. Niemniej jednak na takim płatniku ciąży obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego stosownych informacji i deklaracji.

W razie natomiast nieposiadania certyfikatu rezydencji polski nabywca biletu powinien, co do zasady, wpłacić 10% podatek u źródła. Wątpliwości dotyczą sposobu jego potrącenia. Jak wyjaśnia projektodawca, żaden przewoźnik nie zgodzi się na rezygnację z 10% ceny (tym bardziej jest to niemożliwe przy zakupie biletu przez Internet). W efekcie polski nabywca powinien zapłacić pełną cenę za bilet do przewoźnika i dodatkowo 10% podatku od przychodów uzyskanych przez zagraniczne linie lotnicze (co powoduje zakup za każdym razem droższego biletu).

Podatek u źródła po zmianach - zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Zatem, jak wynika z powyższego, podatek u źródła od przychodów z biletów lotniczych nie będzie pobierany. Zdaniem ustawodawcy, brak jest bowiem praktycznych możliwości, aby polskie podmioty (a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa bądź osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) miały możliwość wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, a tym bardziej miały możliwość poboru podatku od ceny, która powinna zostać uregulowana na rzecz przewoźnika (za bilet). Podatku będzie pobierany wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji między przewoźnikiem lotniczym a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji).

 

SZYBSZY ZWROT VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Przy czym, skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

Nowe zasady - od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie ze zmianą ustawy o podatku VAT) usługi budowlane wykonywane przez niektóre podmioty objęte zostały tzw. odwrotnym obciążeniem. Oznacza to, że sprzedaż usług budowlanych przez czynnego podatnika VAT następuje bez naliczenia tego podatku. To nabywca usługi nalicza VAT od takiej transakcji.

Zgodnie z wypowiedzią podsekretarza stanu, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców świadczących usługi budowlane będą realizowane przez organy podatkowe w skróconym czasie, tj. nawet do 15 dni, nie czekając na upływ 25 lub 60-dniowego terminu zwrotu wynikającego ze złożonej deklaracji VAT.

Skrócenie terminu realizacji zwrotu nadwyżki podatku naliczonego będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy w tym terminie zostanie zweryfikowana prawidłowość tego zwrotu.

Kiedy szybszy zwrot - mikroprzedsiębiorca, który działa w branży budowlanej i chce otrzymać zwrot w terminie 15 dni, powinien:

 • dobrowolnie przekazać ewidencję podatkową w formie pliku JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku,
 • przesłać deklarację VAT drogą elektroniczną lub złożyć ją bezpośrednio w urzędzie skarbowym (sposób doręczania deklaracji za pośrednictwem poczty wpływa na czas jej obsługi).

Podatnicy, którzy prześlą wraz z deklaracją VAT pliki JPK_VAT, zaprezentują się jako podmioty działające w sposób przejrzysty i transparentny. Działania takie ograniczą także do niezbędnego minimum czas i środki podatnika konieczne do zapewnienia organowi podatkowemu możliwości zweryfikowania złożonego rozliczenia. Umożliwiając szybszą weryfikację, mikroprzedsiębiorcy z branży budowlanej wpływają na swoją płynność finansową, poprzez wcześniejsze otrzymanie zadeklarowanego zwrotu.

Do pobrania jest instrukcja pt.: Jak przygotować i wysłać plik JPK-VAT (plik pdf 636 KB)

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres: caipap@ds.mofnet.gov.pl, w temacie wpisując: Zwrot – budowlanka.

 

PROCEDURY VAT-MARŻA NIE STOSUJE SIĘ DO NOWYCH TOWARÓW

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowało informację pt.: „Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża”. Poniżej pełna treść komunikatu:

„W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów.

Stosowanie procedury VAT-marża regulują przepisy ustawy o VAT. W przypadku elektroniki ta szczególna procedura może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, że zostały nabyte od:

 • osób innych niż podatnicy podatku VAT;
 • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 • podatników, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT przez dostawcę. Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami.

Nie jest zatem prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych.

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów ostrzega:

 1. zastosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT;
 2. zastosowanie procedury VAT-marża, przy jednoczesnym odliczeniu podatku naliczonego od zakupu towarów jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.

Nie jest również prawnie możliwe zakupienie telefonów komórkowych, rozliczenie tego zakupu w schemacie odwróconego obciążenia i następnie dokonanie sprzedaży w procedurze VAT-marża.

W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, u których stwierdzono obrót tego rodzaju asortymentem opodatkowany w procedurze VAT-marża, otrzymają – celem sprawdzenia poprawności rozliczenia w podatku od towarów i usług z wykorzystaniem procedury VAT-marża – powiadomienia na ten temat w postaci:

Powiadomienia będą opatrzone podpisem „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków”.

Jednocześnie informujemy, że pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

W przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do prawidłowości rozliczenia podatku VAT z wykorzystaniem procedury VAT-marża, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych”.

KIEDY SKŁADAĆ VAT-27

 

Zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”.

Powyższy przepis wskazuje, że informacje podsumowujące w obrocie krajowym (druk VAT-27) składają wyłącznie podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 101a ust. 2 ustawy o VAT informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Informacje VAT-27 składa się więc wyłącznie za okresy miesięczne niezależnie od tego, czy podatnik dla celów VAT składa deklaracje miesięczne, czy kwartalne. Składając deklarację VAT kwartalnie informację podsumowującą składa się miesięcznie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 101a ust. 2 ustawy o VAT informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dokonanie dostawy towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy VAT lub wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT będzie skutkować koniecznością złożenia za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy informacji podsumowującej VAT-27. Również zaliczki (zadatki, przedpłaty) otrzymane w związku dostawami ww. towarów lub świadczeniami wskazanych usług będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego, a w następstwie obowiązkiem złożenia za okres powstania obowiązku podatkowego informacji podsumowującej w obrocie krajowym.

Podatnicy, u których nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu ww. transakcji za dany miesiąc nie mają obowiązku składania informacji podsumowującej w obrocie krajowy.

W związku z niezłożeniem w terminie informacji podsumowującej grozi grzywna za wykroczenie skarbowe. Aby uniknąć ukarania grzywną, konieczne będzie dołączenie do składanej po terminie informacji podsumowującej wyjaśnienia przyczyny jej złożenia po terminie, tj. czynnego żalu.

ZMIANY W NAJMIE - BĘDZIE LIMIT PRZYCHODÓW DLA ROZLICZAJĄCYCH RYCZAŁT PRYWATNY

Jedynie podatnicy osiągający niewielkie przychody z najmu będą mogli korzystać z ryczałtowej stawki 8,5% od kwoty uzyskanych przychodów – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Obecnie przychody z najmu prywatnego, osiągane poza działalnością gospodarczą, rozliczać można opodatkowując stawką 8,5% niezależnie od ich wielkości. Zakładając zatem, że podatnik może prowadzić prywatny najem wielu nieruchomości lub rozlicza znaczne przychody prywatne z jednej nieruchomości z najmu, dzierżawy, podnajmu czy poddzierżawy, jego przychód zawsze może być opodatkowany w sposób ryczałtowy, niezależnie od wielkości otrzymywanych kwot.

Od 2019 r. sytuacja ma się znacząco zmienić. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegać będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.

Jeżeli zatem podatnik z najmu nieruchomości osiąga więcej niż 100.000 zł przychodu (kwota netto, po odliczeniu podatku VAT), w roku kolejnym nie będzie mógł rozliczać się ryczałtem. Podatnicy, którzy zdecydowani są optymalizować swoje przychody, w roku 2018 będą musieli zatem wykazać przychód nie większy niż 100.000 zł. Wówczas w 2019 r. ich rozliczenie dalej będzie możliwe ryczałtem.

Co ważne, przekroczenie w trakcie roku limitu powoduje obowiązek rezygnacji z ryczałtu dopiero od roku kolejnego.

Dla małżonków limit wspólny, a dla współwłasności ułamkowej – odrębny.

W przypadku osiągania przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychodów z najmu podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, kwota przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy małżonkowie składają dla celów podatku dochodowego łączne, czy osobne zeznania podatkowe oraz czy pozostają we współwłasności ustawowej czy umownej, ich przychody z najmu muszą się sumować. Zasada ta nie zależy również od tego, czy małżonkowie złożą oświadczenie, że u jednego z nich chcą opodatkować przychody z najmu, czy też takiego oświadczenia nie złożą.

Odmiennie sytuacja wygląda u osób, które posiadają udziały we współwłasności nieruchomości. W takim przypadku przychody ze wspólnej własności, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Poszczególni udziałowcy, dla celów określenia limitu opodatkowania ryczałtem, deklarować będą zatem wyłącznie wartość samodzielnie otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w roku podatkowym przychodów, a nie całej ich wartości osiągniętej z danej nieruchomości.

WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY OBOWIĄZUJĄCY W 2018 ROKU

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

W 2018 roku nastąpi zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2018 roku wyniesie on 20,92.

W myśl przepisów Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE DAROWIZNĄ LUB W SPADKU NIE BĘDĄ JUŻ AMORTYZOWANE

Jedna z najkorzystniejszych metod podatkowej optymalizacji małych firm przejdzie do lamusa – otrzymane darowizną lub w spadku składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej nie będą mogły być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Zmiana ograniczy możliwość przekazywania sobie zamortyzowanych składników majątku między członkami najbliższej rodziny lub wykonywanie tzw. wymian środków trwałych wśród powiązanych ze sobą przedsiębiorców. Jednocześnie rok 2017 okazuje się ostatnim, w którym takie działanie można swobodnie podjąć bez narażania się na sankcje karne skarbowe oraz późniejsze wykreślenie wydatku z kosztów.

Ustawa o PIT, co do zasady, przewiduje wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie. Wyjątek w tym zakresie stanowią odpisy od takich składników aktywów nabytych w drodze spadku lub darowizny. Zgodnie z art. 22g ust.1 ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uważa się m.in.:

 • w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia;
 • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Inna forma nabycia w sposób nieodpłatny powoduje, że odpisów amortyzacyjnych nie zalicza się do kosztów. W szczególności na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, nie zalicza się do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, b) jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania;

W efekcie każde nabycie w drodze spadku lub darowizny korzystać może obecnie z odpisywania w kosztach amortyzacji po ich nabyciu i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Od 2018 r. amortyzacja tylko w niektórych przypadkach

Nowe brzmienie przepisów ograniczy możliwość prowadzenia odpisów amortyzacyjnych w przypadku szeregu nabyć pod tytułem darnym. W ustawie o PIT proponuje się bowiem ograniczenie omawianego wyłączenia poprzez umożliwienie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych nabytych tytułem darmym tylko do przypadków kiedy wartość spadku lub darowizny korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to zarówno przypadków tzw. ulgi nielimitowanej (nabycia przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę), jak i innych przypadków zwolnień z podatku wskazanych w ustawie.

Natomiast w przypadku, kiedy składnik majątku otrzymany w drodze spadku albo darowizny podlega opodatkowaniu, ale z uwagi na jego wartość mieści się w tzw. kwocie wolnej w podatku od spadków darowizn, to wartość tego składnika stanowi wartość początkową środka trwałego i odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to nabycia tytułem darowizny lub spadku rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 1. 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 2. 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 3. 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Pamiętać należy jednak, że jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych.

95% BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości (tj. Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, przewidujące bezpłatne przekształcenie we własność, a także dające możliwość obniżenia opłaty.

4 lipca weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017 z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 19.06.2017 r. poz. 5414)

Uchwała stanowi, że wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami. Przepis dotyczy gruntów należących do m.st. Warszawy.

Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy mają możliwość takiego przekształcenia na wyjątkowo korzystnych warunkach ponosząc jedynie 5% koszt opłaty.

JAK LICZYĆ PODATKOWE RÓŻNICE KURSOWE OD ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU WALUTOWYM

1. Kiedy powstają różnice kursowe - podatnicy mogą wybrać jedną z dwóch metod rozliczania różnic kursowych:

 • opartą na przepisach ustawy o rachunkowości albo
 • określoną w przepisach podatkowych.

Wyjaśnienia zawarte w tym opracowaniu dotyczą przedsiębiorców, którzy wybrali drugą z tych metod, czyli tzw. podatkową metodę rozliczania różnic kursowych.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, stosownie do art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updof oraz art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 updop powstają, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest:

 • niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu ich zapłaty lub innej formy wypływu, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (dodatnie różnice kursowe),
 • wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu ich zapłaty lub innej formy wypływu, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (ujemne różnice kursowe).

Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Ustalając różnice kursowe od środków na własnym rachunku walutowym, trzeba pamiętać, że kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej należy wyznaczać według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego (art. 24c ust. 8 updof i art. 15a ust. 8 updop). Może to być metoda FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło), LIFO (ostatnie przyszło - pierwsze wyszło) lub kursów średnioważonych (przeciętnych).

2. Jakie kursy walut zastosować do rozliczania transakcji - stosownie do art. 24c ust. 4 updof i art. 15a ust. 4 updop, przy obliczaniu różnic kursowych należy uwzględnić kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Co ważne, podatnicy ustalający różnice kursowe metodą podatkową do wyceny - na potrzeby podatku dochodowego - rozchodu waluty obcej z rachunku walutowego nie mogą stosować kursu historycznego (tj. kursu, po jakim wyceniony został uprzednio wpływ waluty).

Kurs faktycznie zastosowany - faktycznie zastosowany kurs waluty nie powinien być, w zasadzie, wyższy lub niższy od powiększonego lub pomniejszonego o 5% kursu średniego, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. Z tego względu organy podatkowe mogą wezwać podatnika do zmiany wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty, odbiegającego więcej niż o 5% od kursu średniego NBP. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez NBP (art. 24c ust. 5 updof i art. 15a ust. 5 updop).

Wpłacając na rachunek walutowy walutę obcą kupioną w banku lub w kantorze, należy ją wycenić według kursu sprzedaży określonego przez bank lub kantor. Z kolei do wyceny rozchodu waluty obcej, w związku z wymianą tej waluty na złotówki w banku (kantorze), powinno się zastosować kurs zakupu określony przez bank (kantor). Jest to kurs faktycznie zastosowany.

Przykład - Przedsiębiorca zakupił 1.000 euro po kursie kantorowym 4,35 zł/euro (kurs przykładowy). Walutę w całości wpłacił na rachunek walutowy. Po tym kursie dokonał wyceny środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunek walutowy.

W momencie przelewu środków z rachunku złotowego na rachunek walutowy następuje zakup waluty od banku. Zakupioną od banku walutę przelicza się na złote za pomocą kursu sprzedaży zastosowanego przez bank w dniu realizacji tej operacji (kurs faktycznie zastosowany). Gdy następuje przelew środków z walutowego rachunku bankowego na rachunek złotowy, dochodzi do odsprzedaży waluty bankowi. Zakupioną przez bank walutę przelicza się na złote za pomocą kursu kupna zastosowanego przez bank w dniu odsprzedaży waluty (kurs faktycznie zastosowany).

Przykład - Na rachunku walutowym przedsiębiorca ma 10.000 euro. W celu uregulowania zobowiązania wobec krajowego kontrahenta sprzedał bankowi 1.000 euro po kursie 4,42 zł/euro (kurs przykładowy). Rozchód waluty z rachunku walutowego wycenił po kursie kupna banku, z którego usług korzystał, tj. 4,42 zł/euro. Na rachunek złotowy wpłynęła kwota 4.420 zł, którą przedsiębiorca uregulował swoje zobowiązanie.

Średni kurs ogłaszany przez NBP - Gdy na rachunek walutowy wpływa od kontrahenta należność w walucie obcej lub gdy w walucie obcej z rachunku tego dokonywana jest zapłata zobowiązania wobec kontrahenta, do wyceny wpływu lub wypływu waluty nie można przyjąć kursu faktycznie zastosowanego. Nie dochodzi bowiem do faktycznej wymiany waluty. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zastosować średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu lub wypływu waluty.

Przykład - Zagraniczny kontrahent zapłacił przedsiębiorcy 10.000 euro za dostarczony przez niego towar. Kwota ta wpłynęła na rachunek walutowy przedsiębiorcy. Kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek walutowy wynosił 4,35 zł/euro (kurs przykładowy). Po tym kursie przedsiębiorca dokonał wyceny środków pieniężnych, które wpłynęły na rachunek walutowy (10.000 euro x 4,35 zł/euro = 43.500 zł).


Przykład - Przedsiębiorca posiada zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego, któremu ma zapłacić 5.000 euro. Zobowiązanie uregulował przelewem z rachunku walutowego. Rozchód waluty z rachunku walutowego wycenił po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień poprzedzający dzień zapłaty zobowiązania, tj. po kursie 4,44 zł/euro (kurs przykładowy). Po tym kursie dokonał wyceny środków pieniężnych, które wypłynęły z rachunku walutowego (5.000 euro x 4,44 zł/euro = 22.200 zł).

RÓŻNOŚCI

1)W Dz.U. poz. 1221 z 2017 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 26.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o VAT.

2)W Dz.U. z 2017 r. poz. 1191 opublikowano rozporządzenie MRiF z 25.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.