Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY WE WPŁATACH NA FGŚP OD WRZEŚNIA 2017 R.

Od 5 września 2017 r. zmieniły się zasady opłacania składek na FGŚP za zatrudnione osoby spokrewnione z pracodawcą będącą osobą fizyczną.  5 września br. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557). Zmiana polega m.in. na włączeniu osób posiadających status pracownika, spokrewnionych lub spowinowaconych z przedsiębiorcą, do systemu ochrony roszczeń. W konsekwencji za te osoby płatnik musi opłacać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotychczas za współpracujących krewnych przedsiębiorca nie miał obowiązku uiszczania tych składek.

Dotychczas składki na ten Fundusz nie należało opłacać za małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.

Jednak od 5.09.2017 r. pokrewieństwo ani powinowactwo łączące pracownika z pracodawcą nie ma żadnego wpływu na obowiązek opłacania składki na FGŚP. Jeśli zatrudniona w firmie osoba wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą – pracodawca powinien za nią opłacać składkę na ten Fundusz.

Wysokość składki wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Ustala się ją od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, bez rocznego jej ograniczenia. W związku z tym, ze przepis wszedł w życie w trakcie miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że podstawę naliczenia składki za wrzesień należy ustalić proporcjonalnie za okres 26 dni (od 5 do 30.09.br), tj. za okres w miesiącu wrześniu, w którym obowiązuje znowelizowany przepis

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2018 ROKU

Opublikowano już rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.  Nowe rozporządzenie opublikowano w Dz.U. z 15.09.2017 r. poz. 1747.

Przypominam, że w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, zaś godzinowe nie może być niższe niż 13,70 zł/godz.

LIMITY NA 2018 ROK

Znane już są nowe limity, które będą obowiązywały w podatku dochodowym w 2018 r. Podstawą do przeliczenia jest średni kurs euro na pierwszy  dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy  ogłoszony przez NBP. Obecnie jest to kurs  na 2.10.2017 r. wynoszący 4,3137 zł.

W związku z tym limit do:

Ryczałtu ewidencjonowanego wynosi          -           250 tys. euro           tj.  1.078.425 zł

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2018 r.

będzie przysługiwało podatnikom, których przychody

nie przekroczą                                                            -              25 tys. euro   tj.  107.842,50 zł

Status małego podatnika będzie przysługiwał

podatnikom  których przychód nie przekroczy         -           1.200 tys. euro   tj.   5.176.000 zł

Jednorazowa  amortyzacja                                        -                50 tys. euro   tj.      216.000 zł

Limit do księgi przychodów i rozchodów                -           2.000 tys. euro    tj.  1.627.400 zł

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 R.

Minister Środowiska w obwieszczeniu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2018 rok (MP z 2017 poz. 875) ogłosił:

Górna jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 1 do obwieszczenia). Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 2 do obwieszczenia)

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie substancji ze ściekami do wód lub do ziemi, pobór wody podziemnej. W porównaniu z 2017 r. wysokość opłat w 2018 r. pozostanie na tym samym poziomie.

KOLEJNE PROJEKTOWANE ZMIANY W PIT I CIT

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany kolejny projekt zmian w ustawach podatkowych (głównie PIT, CIT, ale również VAT) z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt zakłada m.in.:

 • zmianę definicji małego podatnika dla celów podatków dochodowych poprzez zwiększenie wartości przychodu ze sprzedaży z 1.200.000 euro do kwoty 2.000.000 euro;
 • umożliwienie rozliczenia straty podatkowej poprzez jednorazowe obniżenie dochodu o kwotę straty w kolejnym roku podatkowym do wysokości 5.000.000 zł, bez uwzględniania 50% ograniczenia rozliczenia straty w danym roku podatkowym (jedynie nadwyżka ponad 5.000.000 zł będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach,
 • zmiany sposobu informowania o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (dotyczy CIT),
 • zmiany sposobu informowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
 • zmiany w sposobie informowania o kasowej metodzie ustalania daty powstania przychodu (przy sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących),
 • wprowadzenie nowego zwolnienia podatkowego dla kwot odszkodowań uzyskiwanych przez podatników od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka trwałego (z wyjątkiem samochodu osobowego), przy spełnieniu pewnych warunków,
 • wprowadzenie do przepisów PIT i CIT analogicznych rozwiązań jak ulga na złe długi w podatku VAT (pomniejszanie przez wierzyciela przychodu o nieuregulowaną kwotę wierzytelności w terminie 120 dni od dnia upływy terminu płatności, przy równoczesnym obowiązku powiększenia przez dłużnika kwoty przychodu z tytułu nieuregulowanego zobowiązania),
 • wprowadzenie zasady (w PIT), że podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania w postaci podatku liniowego (19%) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego,
 • możliwość uznania jak o koszt podatkowy wartości pracy współmałżonka lub małoletnich dzieci bez względu na formę zatrudnienia (PIT),
 • uchylenie obowiązku odrębnego zawiadomienia o zamiarze prowadzenie ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym (PIT).

Natomiast w podatku VAT zmiany będą następujące:

 • likwidacja ograniczenia w prawie do zwolnienia z VAT towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego w przesyłkach do wartości 22 euro,
 • brak obowiązku składania odrębnego wniosku o zwrot podatku w przypadkach określonych w art. 87 ust. 5, 5a i 6 ustawy o VAT,
 • skrócenie terminu do korekty przy uldze na złe długi ze 150 dni do 120 dni,
 • zmniejszenie o połowę wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy (do 200 tys. zł) dla podatników dokonujących zwrotu VAT w ramach procedury TAX FREE samodzielnie.

Większość zmian w projekcie ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT PODNOSZĄCY KWOTĘ WOLNĄ

Z początkiem 2018 r. kwota wolna od podatku dochodowego PIT zostanie podniesiona z 6 600 do 8 000 zł – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął we wtorek rząd. Zmiany będą korzystne dla najmniej zarabiających. W przypadku zdecydowanej większości podatników wysokość kwoty wolnej pozostanie bez zmian.

W przyjętym projekcie zaproponowano podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT do 8 000 zł. Jednocześnie utrzymana zostanie degresywna kwota wolna dla dochodów, które stanowią podstawę opodatkowania przekraczającą 8 000, lecz nieprzekraczającą 13 000 zł, a także dla dochodów na poziomie od 85 528 do 127 000. Zmian nie odczują podatnicy zarabiający ponad 13 000 zł, ale nie więcej niż 85 528 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października br. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

PROPONOWANE ZMIANY W KASACH REJESTRUJĄCYCH

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów widzi konieczność modernizacji systemu kas rejestrujących w celu wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, których wprowadzenie wymaga zmiany istniejących przepisów. W związku z tym resort finansów przedstawił projekt zmian do ustawy o VAT (z dnia 18 września 2017 r.).

Przesyłanie informacji z kas rejestrujących

Projekt zmian wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego zwanego Centralnym Repozytorium Kas.

Nowe kasy rejestrujące będą musiały mieć wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Mają być przesyłane informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Informacje te będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów, na których nie będą podawane informacje dotyczące konsumenta, oprócz jego NIP, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Przesyłanie tych informacji ma odbywać się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył tych informacji ma być dokonywany za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Przy czym ustawodawca dopuszcza stosowanie dotychczas używanych przez podatników kas, tj.: kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Jednak kasy te będą stopniowo wycofywane z rynku. Ma to odbywać się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu. Oznacza to, że w takim przypadku podatnik będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym lub kasę nowego rodzaju.

Nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów planuje wprowadzić zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fakturę będzie można wystawić (dla innych podatników) wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż będzie zawierał NIP nabywcy. Z uwagi jednak na to, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące kasy posiadają możliwość generowania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy, stosowanie tego przepisu będzie ograniczone do tej grupy kas, które będą posiadały tę funkcjonalność.

W pozostałych przypadkach nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego wydrukowanego przez kasę rejestrującą dla nabywcy będącego podatnikiem. Podatnik, który będzie chciał otrzymać fakturę, będzie w takim przypadku musiał zadeklarować sprzedawcy w momencie sprzedaży, że jego transakcja nie powinna być rejestrowana na kasie i dokumentowana paragonem fiskalnym, tylko, że chce otrzymać fakturę.

Należy zaznaczyć, że pozostanie możliwość żądania przez nabywcę, który nie jest podatnikiem, wystawienia dla niego faktury. Jeżeli jednak faktura będzie miała być wystawiona na żądanie klienta do paragonu fiskalnego i paragon ten nie będzie zawierał NIP nabywcy, wówczas faktura również nie będzie zawierała NIP nabywcy. Taki sposób dokumentowania transakcji będzie miał odzwierciedlenie w składanych plikach JPK_VAT. Jeśli faktura będzie wystawiana na rzecz podmiotu innego niż podatnik, czyli będzie wystawiana na żądanie konsumenta, wówczas taka faktura nie powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży.

Nowa kwota ulgi

Podatnicy, u których powstanie obowiązek ewidencjowania sprzedaży w kasie i rozpoczną prowadzenie tej ewidencji w obowiązujących terminach, będą mogli odliczyć ulgę z tytułu zakupu każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł (a nie jak dotychczas nie więcej niż 700 zł). Ponadto będzie się uznawało, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Zasady te będą miały zastosowanie również do podatników, którzy niezależnie od obowiązku rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas i dotychczas nie stosowali kas rejestrujących. Z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie przy zastosowaniu innych rodzajów kas rejestrujących, tj. nieumożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nieprzesyłających w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących do tego systemu. Planuje się także zmienić warunki, na jakich podatnicy są obowiązani do zwrotu ulgi z tytułu zakupu kas, gdy w pewnym okresie nie spełnią warunków związanych z ich użytkowaniem. Przewiduje się wydłużenie tego okresu z 3 do 4 lat.

W projekcie wskazano też terminy, w których niektórzy podatnicy będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży w nowych typach kas. Podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych obowiązek ten będą mieli od 1 stycznia 2019 r. Podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane - od 1 lipca 2019 r. Podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness - od 1 stycznia 2020 r. Ponadto proponuje się, aby podatnicy ci mogli skorzystać z odliczenia ulgi w nowej w wysokości, tj. 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

NOWA STRUKTURA JPK_VAT NA 2018 R  JUŻ DOSTĘPNA

Ministerstwo finansów przygotowało i opublikowało nową strukturę JPK_VAT (3), która zacznie obowiązywać od rozliczenia za styczeń 2018 r. Za pozostałe miesiące 2017 r., włącznie z grudniem, należy wysyłać do fiskusa JPK_VAT w wersji (2), która obowiązuje w 2017 r.

Jak wyjaśnia ministerstwo nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami, a dzięki zmianom plik będzie można wypełnić szybciej.

Uproszczenia zostały wprowadzone w wyniku konsultacji podatkowych, przeprowadzonych z przedsiębiorcami. Polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporządkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia” będzie zawierać oznaczenie „0”. Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1”, a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).

Od 1 stycznia 2018 r. w strukturze JPK_VAT pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail” w danych nagłówkowych. Umożliwi to szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Jak wskazuje ministerstwo finansów: wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowa struktura JPK_VAT będzie od 1 stycznia 2018 r. dotyczyć również ponad 1,5 mln mikroprzedsiębiorców rozliczających się jako podatnicy VAT czynni, których w latach 2016-2017 nie objął obowiązek przekazywania JPK_VAT do organów podatkowych. Należy wyraźnie podkreślić, że obowiązku składania JPK_VAT nie mają i mieć nie będą podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni, chyba, że utracą zwolnienie z VAT, lub z niego zrezygnują.

Mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami VAT czynnymi będą ponadto zobligowani do prowadzenia od 1 stycznia 2018 r. ewidencji dla celów VAT wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

NIE ZAPŁACISZ NA RACHUNEK BANKOWY BĘDZIESZ ODPOWIADAŁ SOLIDARNIE Z KONTRAHENTEM

 

Z opublikowanego ostatnio projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wynika, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych.

Wykaz będzie zawierał następujące informacje:

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

2) imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi;

3) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;

4) adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;

5) wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:

a) rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

b) imiennych rachunków podatnika w SKOK, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;

6) datę:

a) rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,

b) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

c) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

7) podstawę prawną:

a) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

b) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych uzależniając zaliczenie wydatku do koszów uzyskania przychodów od płatności, określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wartość transakcji przekracza 15.000 zł) w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny, dokonanej na rachunek bankowy zawarty w ww. wykazie.

Równocześnie w tej samej ustawie proponuje się zmianę do ustawy Ordynacja podatkowa, z której wynika (nowododany art. 117ba Ordynacji podatkowej), że zapłata na rachunek bankowy, który nie został wymieniony w ww. wykazie podatników VAT czynnych, jeżeli wartość transakcji przekracza 15.000 zł, będzie skutkowała odpowiedzialnością solidarną nabywcy za niezapłacony w terminie podatek przez sprzedawcę. Odpowiedzialność nabywcy będzie dotyczyła części podatku proporcjonalnie przypadającego na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, wobec której zapłata nie została uregulowana na rachunek bankowy wskazany w wykazie.

Wydaje się, że tak skonstruowany przepis nie będzie skutkował odpowiedzialnością solidarną nabywcy jeżeli zapłata za transakcję o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 zł zostanie zrealizowana gotówką. Oczywiście taka realizacja płatności nie będzie dawać nabywcy prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Nie zmieni to jednak faktu, że przy takiej treści art. 117ba Ordynacji podatkowej odpowiedzialność solidarna w zakresie VAT u nabywcy nie wystąpi.

W projekcie ustawy wskazano termin wejścia ww. zmian w życie – 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

KLASYFIKACJA PKWIU DLA CELÓW VAT BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA DO KOŃCA 2018 R.

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676), tzw. PKWiU 2015, która została opracowana na podstawie, obowiązującej w Unii Europejskiej, znowelizowanej wersji Klasyfikacji Produktów według Działalności.

 

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia do celów:

 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

- do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Jak wskazuje ministerstwo finansów w związku z trwającymi pracami, których celem jest analiza sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku, konieczne stało się wydłużenie stosowania dla celów podatkowych stosowanej obecnie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do końca 2018 r.

Wobec powyższego w części wspólnej dotyczącej zarówno VAT, PIT, CIT, jak i opodatkowania dochodów formami zryczałtowanymi w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu 31 grudnia 2018 r., w miejsce 31 grudnia 2017 r., jako terminu stosowania PKWiU 2008 do celów opodatkowania ww. podatkami.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu dotyczą zmian w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 w sekcji „P” Edukacja.

JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług w Dzienniku Ustaw z dnia 4 września 2017 r. poz. 1686 został ogłoszony jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).

Jednolity tekst rozporządzenia uwzględnia zmiany do rozporządzenia wprowadzone:

 1. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. 2016, poz. 1281), oraz
 2. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. 2017, poz. 351).

MINISTERSTWO FINANSÓW PRZYPOMINA O KOREKCIE PODATKU NALICZONEGO U DŁUŻNIKÓW

 

Ministerstwo Finansów wydało komunikat o konieczności dokonywania korekty podatku przez firmy, które nie dotrzymują terminu zapłaty za należność.

„Korekta podatku naliczonego przez dłużników

 • Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności.
 • Przypominamy o korygowaniu podatku naliczonego.
 • Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

Przypominamy, że przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące rozliczeń podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. W sytuacji nieuregulowania należności, która wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) powinien skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług, przez złożenie korekty deklaracji VAT.

Konsekwencje niewywiązywania się z terminowego regulowania płatności

Organy podatkowe na bieżąco (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych) badają realizację obowiązku, który wynika z tych regulacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego a w konsekwencji: 1) zobowiązania podatkowego, 2) kwoty do zwrotu, 3) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak również ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku uregulowania należności lub jej części po dokonaniu korekty, podatnik ma możliwość ponownego skorygowania deklaracji i zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.”

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.