Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

SKŁADKI ZUS NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW W 2018 ROKU

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowi 60 proc. tegoż wynagrodzenia podawanego w ustawie budżetowej. Stąd przedsiębiorcy opłacający minimalne składki ZUS będą opłacać je w 2018 roku za siebie i osoby współpracujące od kwoty nie niższej niż 2.665,80 zł (czyli 60 proc. z 4.443 zł). Podstawa wymiaru społecznych składek będzie więc o 108 zł wyższa niż obecnie obowiązująca.

Jak będą kształtować się poszczególne stawki? Zgodnie z obowiązującymi , w 2018 roku stopami procentowymi przedsiębiorcy zapłacą do ZUS:

 • 520,36 zł składki emerytalnej,
 • 213,26 zł składki rentowej,
 • 65,31 zł składki chorobowej,
 • 47,98 zł składki wypadkowej,
 • 65,31 zł na Fundusz Pracy.

Składka zdrowotna będzie znana dopiero na początku 2018 r.

Konsekwencją wyższej podstawy wymiaru jest wzrost o kilka złotych każdego rodzaju składki. W sumie daje to sumę składek na ubezpieczenia społeczne wyższą o 36,94 zł w stosunku do tego, co przedsiębiorcy płacą w 2017 roku.

E-SKŁADKA – JEDEN PRZELEW NA WŁASNY RACHUNEK W ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty. Zmniejszy się też ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy okresu i typu wpłaty.

Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Pierwszą składkę na jeden rachunek ZUS trzeba będzie zapłacić już za grudzień 2017r.

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym do końca 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych, powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne!
Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania. Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność.

 

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze, ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Od nowego roku już wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania fiskusowi danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Będą przesyłać dane o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT.

Rejestry VAT będą przesyłane do 25-go następnego miesiąca za miesiąc ubiegły. Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik rozlicza się z VAT kwartalnie. W dalszym ciągu deklaracja VAT będzie składana kwartalnie i podatek będzie płacony kwartalnie, ale informacje dotyczące zakupów i sprzedaży będą przesyłane miesięcznie.

W związku z tym:

 1. nabiera znaczenia terminowe składanie faktur do rozliczenia,
 2. trzeba będzie pilnować terminowości wystawiania faktur sprzedaży,
 3. będzie można korygować wysłany plik JPK ale w zależności od tego czego będzie dotyczyła korekta – może to wzbudzić czujność organów skarbowych,
 4. wszystkie wystawione faktury muszą zawierać pełne dane odbiorcy, ważny jest również NIP. Jeśli firma nie posiada jeszcze numeru NIP musi być wpisywany Regon. Faktury z niepełnymi lub błędnymi danymi firmy (skrócona nazwa, brak kodu, błędy w adresie, błędy w numerze NIP) powodują, że system Ministerstwa Finansów traktuje je jako błędne i wysyła informację o konieczności korekty JPK
 5. w JPK rejestracji podlegają wszystkie faktury wystawione dla firm, również te do których dopięto paragony z kasy fiskalnej. O tę sprzedaż będzie się pomniejszać sprzedaż dokonaną na podstawie kasy fiskalnej. W związku z tym, żeby nie korygować JPK faktury dla firm powinny być wystawiane tylko w miesiącu dokonania sprzedaży. Wystawienie takiej faktury w kolejnym miesiącu za miesiąc ubiegły skutkować będzie koniecznością korekty JPK. Żeby nie mieć problemów należałoby umieścić w zakładzie, w widocznym miejscu informację dla klientów na ten temat.
 6. w przypadku firm nie posiadających kas fiskalnych, które wystawiają faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej faktura w pozycji NIP powinna zawierać określenie „brak” lub PESEL osoby dla której faktura jest wystawiana.
 7. organy podatkowe posiadają program pozwalający na analizę przesyłanych plików JPK i tzw. krzyżowe sprawdzanie faktur u kontrahentów. Czyli może sprawdzić na bieżąco koszty i sprzedaż dokonując analizy porównawczej, może również sprawdzić czy faktura wystawiona przez jedną firmę jest zaksięgowana przez firmę która ją otrzymała.

Od 7 listopada rozpoczęły się bezpłatne szkolenia z tworzenia i wysyłki pliku JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców. W każdym urzędzie skarbowym eksperci KAS będą tłumaczyć właścicielom najmniejszych firm, jak od stycznia 2018 r. prawidłowo wypełnić nowy obowiązek raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. Istotna informacja to taka, że ci najmniejsi podatnicy VAT, do których kierowane jest szkolenie, mogą w nim uczestniczyć w dowolnie wybranym urzędzie skarbowym. Informacje o godzinach i miejscach szkoleń zostaną opublikowane na stronach internetowych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

NOWA OPŁATA RECYKLINGOWA OD STYCZNIA 2018 R.

Z początkiem 2018 r. obowiązywać zacznie nowy parapodatek – tzw. opłata recyklingowa. Danina dotyczyć ma zakupu większości wykonanych z tworzyw sztucznych toreb na zakupy. Najprawdopodobniej stawka wyniesie 20 gr za każdą tego typu torebkę.

Nowela ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dostosuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie odpłatności za wydanie lekkiej – wykonanej z tworzywa sztucznego – torby na zakupy. Opłata recyklingowa dotyczyć ma toreb (z uchwytami lub bez) o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, oferowanych w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego. Z opłaty zwolnione zostaną natomiast bardzo lekkie torby (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów), które są wymagane z powodów higienicznych albo oferowane jako podstawowe opakowanie dla żywności luzem, kiedy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

„Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Stawka nowego parapodatku nie będzie mogła przekroczyć 1 zł za jedną torbę. Z przedstawionego wcześniej przez Ministerstwo Środowiska projektu rozporządzenia wynika, że stawka wyniesie najprawdopodobniej 20 gr. Wpływy z opłaty stanowić będą dochód budżetu państwa – należności mają być uiszczane do 15 marca kolejnego roku.

Zmiany wprowadza ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 27 października br. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

KOREKTA PODATKU NALICZONEGO U DŁUŻNIKÓW

Przypominam o konieczności regulowania należności w terminie najpóźniej do 150 dni od daty wymagalności. Brak zapłaty za fakturę skutkuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, koniecznością dokonywania korekty podatku przez firmy, które nie dotrzymują terminu zapłaty za należność.

Przypominam, że przepisy ustawy o VAT zawierają regulacje dotyczące rozliczeń podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. W sytuacji nieuregulowania należności, która wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) powinien skorygować odliczoną kwotę podatku od towarów i usług, przez złożenie korekty deklaracji VAT.

Konsekwencje niewywiązywania się z terminowego regulowania płatności - organy podatkowe na bieżąco (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych) badają realizację obowiązku, który wynika z tych regulacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować określeniem przez organ podatkowy prawidłowej wartości podatku naliczonego a w konsekwencji: 1) zobowiązania podatkowego, 2) kwoty do zwrotu, 3) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak również ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

W przypadku uregulowania należności lub jej części po dokonaniu korekty, podatnik ma możliwość ponownego skorygowania deklaracji i zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

Zgodnie z projektem przepisów o VAT termin 150 dni ma zostać skrócony do 120 dni, a w podatku dochodowym zamierza się wrócić do już wcześniej obowiązujących uregulowań prawnych w myśl których niezapłacone w terminie faktury będzie trzeba wyksięgować z kosztów działalności.

 

USTAWA O ZMIANACH W PODATKACH DO PODPISU PREZYDENTA

Podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców, a także wprowadzanie opodatkowania nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł - to m.in. zmiany, które wprowadza nowela ustaw podatkowych, którą bez poprawek zaakceptował Senat.

Nowelizacja zakłada min.:

 1. podwyższenie od 1 stycznia 2018 r. kwoty wolnej od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł.

Oznacza to, jak wynika z uzasadnienia, że nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł rocznie.

 1. podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie, wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy.
 2. w przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie złagodzono warunki tworzenia takich grup.
 3. nowela wprowadza także tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). Ma to, jak wyjaśniali w toku prac przedstawiciele MF, uszczelnić system płacenia podatków przez np. podmioty handlowe.
 4. ustawa zmienia także zasady opodatkowania najmu. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.
 5. podwyższono z 3,5 do 10 tys. zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.
 6. wśród zmian upraszczających jest też zniesienie obowiązku zgłaszania zawiadomień o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł. Ma to zmniejszyć obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców.

 

PROGI STATYSTYCZNE INTRASTAT OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018. Rozporządzenie określa wysokość progów podstawowych i szczegółowych – dla przywozu i wywozu.

Próg podstawowy w przywozie i wywozie w 2018 roku

W 2018 roku podstawowy próg statystyczny w przywozie został określony na poziomie      3 000 000 zł, natomiast w wywozie na poziomie 2 000 000 zł. W celu ustalania progu na   2018 r. obroty w takiej wartości przekroczone będą musiały być w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (sprawdzać trzeba dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2017 lub 2018 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

Podmiot jest bowiem zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie lub;
 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

W tym ostatnim przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym przekroczyła wartość progów.

Próg szczegółowy w przywozie i wywozie w 2018 roku

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku progów szczegółowych. W myśl projektu rozporządzenia szczegółowy próg statystyczny dla przywozu wynosić będzie 50 000 000 zł, natomiast dla wywozu 93 000 000 zł. Podmioty, których obrót przekroczy wskazane progi w roku sprawozdawczym 2017 i 2018 zobowiązane będą do podawania (dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony) zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.

PROGI INTRASTAT 2018

 

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

3.000.000 zł

50.000.000 zł

dla wywozu

2.000.000 zł

93.000.000 zł

ZMIANA WSKAŹNIKÓW PODATKOWYCH OD 1 GRUDNIA 2017 ROKU

1 grudnia zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą wzrostu wynagrodzenia przeciętnego w III kwartale 2017 roku.

Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z dnia 10 listopada br. wskazał, że wynagrodzenie przeciętne w III kwartalne wyniosło 4.255,59 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w trzecim kwartale 2017 roku w stosunku do drugiego kwartału 2017 roku oznacza wyższe wynagrodzenie uczniów oraz wyższe limity ograniczenia emerytury.

 

Stawka

 

Okres

4.220,69 zł

II kwartał 2017 r.

4.255,59 zł

III kwartał 2017 r.

Wyższe wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 grudnia

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego a III kwartał 2017 roku (4255,59 zł) ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. Skoro wzrosło wynagrodzenie przeciętne, to i uczniowie od grudnia zarobią więcej.

 

 

Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

 1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
 2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
 3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 

Wynagrodzenie

Obowiązuje od

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

170,22 zł

212,78 zł

255,34 zł

01.12.2017

168,83 zł

211,03 zł

253,24 zł

01.09.2017

Emerytury i renty - nowe limity zarobków od 1 grudnia

1 grudnia 2017 roku zmieni się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. To kolejny wskaźnik, który wynika z wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia.

 

Zmniejszenie świadczenia

 

Zawieszenie świadczenia

 

Obowiązuje od

2.954,50 zł

5.486,90 zł

01.09.2017

2.978,90 zł

5.532,30 zł

01.12.2017

35 521,70 zł

65 968,80 zł

cały 2017

NOWE LIMITY DLA IKE I IKZE

W 2018 r. maksymalne limity rocznych wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) wzrosną o kilkaset złotych. Kwoty wyniosą odpowiednio 13 329 oraz 5 331,60 zł. Określające te limity obwieszczenia zostały już opublikowane w Monitorze Polskim.

Aktualnie limit dotyczące wpłaty na IKE to 12 789 zł. W przyszłym roku kwota ta zostanie podwyższona i wyniesie 13 329 zł. Co ważne, podatnicy decydujący się na IKE mogą skorzystać na braku opodatkowania zysków i braku opodatkowania przy wypłacie środków.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku IKZE. Tutaj oszczędzający może liczyć na to, że wpłacone przez niego kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie podatnik może otrzymać z urzędu skarbowego zwrot podatku. Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają też tzw. podatkowi Belki, ale przy wypłacie (jeżeli pieniądze zostaną pobrane po ukończeniu 65 lat) pobrany zostanie podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty. Obecnie limit maksymalnej wpłaty wynosi 5 115,60 zł, a od nowego roku będzie podwyższony do 5 331,60 zł.

Nowe limity określają: – obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 995); – obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 (M. P. z 2017 r., poz. 994).

REJESTRY DŁUŻNIKÓW – WAŻNE ZMIANY W PRAWIE

W dniu 13.11.2017 r. weszły w życie regulacje zaostrzające zasady umieszczania w rejestrach dłużników. Po zmianach do takiego rejestru można będzie trafić w sytuacji, gdy zwłoka w spłacie rachunku czy faktury wynosi 30 dni (obecnie to 60 dni). Dłużnicy otrzymają jednocześnie możliwość zgłaszania sprzeciwu – zarówno do wierzyciela, jak i biura informacji gospodarczej (BIG).

Najbardziej kluczową zmianą dla wierzycieli, jak i dłużników wydawałoby się skrócenie okresu, po jakim można zgłosić dłużnika do BIG. Od 13 listopada wierzyciel może to bowiem zrobić już po 30 dniach od terminu zapłaty (zamiast po 60) – tłumaczy prezes BIG InfoMonitor, Sławomir Grzelczak.

Dłużnicy otrzymają ponadto prawo do zgłaszania sprzeciwu ws. wpisu do rejestru – zarówno do wierzyciela, jak i biura. Kolejną istotną zmianą jest ograniczenie możliwości wpisywania do rejestrów długów starszych niż 10 lat.

Zmiany wprowadza ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 933).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.