Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

KARTA PODATKOWA 2018 - STAWKI

Minister Rozwoju i Finansów w Monitorze Polskim z 30.11.2017 r. poz. 1111 opublikował stawki karty podatkowej na 2018 rok. Stawki nieznacznie wzrosną w porównaniu do obowiązujących w 2017 roku, bowiem w odróżnieniu od dwóch ostatnich lat mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wiadomo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się regulacje dot. karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen.

Do 65.124 zł wzrosły roczne przychody niepowodujące utraty karty podatkowej w przypadku wykonywania usług wymienionych w poz. 70-76 tabeli karty podatkowej, które można wykonywać dla innych odbiorców niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Usługi te to min.: usługi budowlane, instalacyjne, studniarstwo, zduństwo, cyklinowanie podłóg.

KASY FISKALNE W 2018 ROKU

Ministerstwo finansów opublikowało projekt (z dnia 27 listopada 2017 r.) Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasadniczo zakres zwolnień przedmiotowych nie uległ zmianie. Nie uległy również zmianie zwolnienia podmiotowe. Nadal obowiązywać ma limit – 20.000 zł, powyżej którego podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych będą zobowiązani ewidencjonować obrót oraz ewentualnie (jeżeli są podatnikami czynnymi) kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nie zaszły również zmiany w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Nadal zwolnieniu podlegać będą podatnicy, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy jest większy niż 80%.

Zmiany nastąpiły natomiast w treści § 4 rozporządzenia zawierającego katalog czynności, do których nie mają zastosowania (żadne) zwolnienia określone w § 2 i § 3 projektu rozporządzenia. Wykonanie tych czynności skutkuje koniecznością ich bezwzględnego (z nielicznymi wyjątkami) ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 2018 r. roku rozszerzono bezwzględny obowiązek ewidencjonowania na następujące usługi:

a) kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Ministerstwo proponuje, aby ww. usługi były ewidencjonowane dopiero od 1 kwietnia 2018 r. Jest to spowodowane koniecznością wprowadzenia okresu dostosowawczego dla podatników świadczących takie usługi również ze względu na koniczność zakupu kas rejestrujących.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. W chwili pisania niniejszej Informacji Podatkowej rozporządzenie nie było jeszcze opublikowane.

OD STYCZNIA NOWY PODATEK DOCHODOWY OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Właściciele niektórych rodzajów nieruchomości od stycznia 2018 r. zapłacą dodatkowy podatek dochodowy. Wysokość podatku będzie uzależniona od wartości budynku.

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa będzie przekraczała 10 mln zł, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako: 

a) centrum handlowe, 

b) dom towarowy, 

c) samodzielny sklep i butik, 

d) pozostały handlowo-usługowy, 


2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy – od nowego roku będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podstawę opodatkowania ma stanowić przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł. Podatnicy będą zobowiązani za każdy miesiąc obliczać właściwy podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. 


Minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości 


Nowe przepisy przewidują, że odliczanie podatku minimalnego od kwoty zaliczki na podatek PIT lub CIT jest wprowadzane dla zachowania neutralności proponowanego rozwiązania, tj. ustanowienia tzw. podatku minimalnego. Wprowadzając nowe przepisy, chciano także wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Przyjęty mechanizm ma służyć wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność – z uwagi na jego miesięczny charakter – pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek PIT lub CIT. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. 

Dwa sposoby rozliczenia


Zdaniem resortu podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego będzie mógł:
- zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT),

albo
- wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.

Zmiany są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175 ze zm.). 

Z uwagi na fakt, że w prasie zaczęły pojawiać się różne interpretacje na temat tego podatku, Minister Finansów w celu rozwiania tych wątpliwości wydał komunikat:

„Chodzi o przepisy ustaw podatkowych: art. 30g ust. 8-10 ustawy o PIT oraz art. 24b ust. 8-10 ustawy o CIT.

Przedstawiona w mediach interpretacja tych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., dotyczyła tzw. minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych. Według niej podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę podatku minimalnego, mimo niezapłacenia tego podatku – z uwagi na to, że jego wysokość jest niższa od kwoty zaliczki.

 

Prawidłowa interpretacja przepisów o podatku minimalnym

Przedstawiana w niektórych artykułach prasowych wykładnia nie jest prawidłowa i nie uwzględnia celu wprowadzenia nowych rozwiązań. Przewidują one, że odliczanie podatku minimalnego od kwoty zaliczki na podatek PIT lub CIT jest wprowadzane dla „zachowania neutralności proponowanego rozwiązania", tj. ustanowienia tzw. podatku minimalnego (ust. 9 art. 24b ustawy o CIT (30g ustawy o PIT)).

Natomiast ust. 10 art. 24b CIT (30g PIT) został wpisany do ustawy z 27 października 2017 r. nowelizującej ustawy o PIT i CIT, aby wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Służy on wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność – z uwagi na jego miesięczny charakter – pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek PIT lub CIT.

W związku z tym przepisy dotyczące tzw. minimalnego podatku nie pozwalają na jednoczesne korzystanie z ust. 9 i 10 art. 24b ustawy o CIT (art. 30g ustawy o PIT). Przepisy te tworzą dwie różne formy zapłaty podatku.

Podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego może więc:

zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) – ust. 8 i 9

albo

wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku – ust. 10.”

 

NOWE WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rozporządzenie zacznie obowiązywać z początkiem 2018 r. W większości przypadków wzory pozostaną jednak praktycznie niezmienione względem formularzy obowiązujących do tej pory.


Nowe wzory mają mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r. Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2352).

KONIEC Z PIT ROZLICZANYM PRZEZ PRACODAWCĘ – PIT-40

PIT-WZ nie będzie alternatywą dla rozliczenia PIT-ów za pracownika. Za 2018 r. pracodawca nie rozliczy już zatrudnionej osoby nawet w przypadku, gdy otrzyma od niej PIT-12 przed 10 stycznia 2018 r. Rok 2017 był ostatnim, w którym pracownik mógł skorzystać z takiego rozwiązania, natomiast po złożeniu PIT-12 w 2018 r. pracodawca powinien poinformować pracownika, że nie sporządzi za niego rocznego PIT-a (może również nie przekazać pracownikowi tej informacji i wysłać mu po prostu jego PIT-11).

Co w świetle powyższej zmiany może zrobić pracownik:

 • podjąć decyzję, że sporządzi samodzielnie własną deklarację podatkową na podstawie PIT-11 od pracodawcy,
 • wypełnić w terminie od 1 stycznia do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ o sporządzenie rocznego PIT przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji zeznania rocznego PIT przygotowanego przez urząd skarbowy – zaakceptować go.

Jeżeli pracodawca przez pomyłkę uwzględni wniosek pracownika i wystawi mu PIT-40, to rozliczenie takie nie będzie miało mocy obowiązującej, tzn. pracownik zobligowany będzie i tak do samodzielnie sporządzenia własnej deklaracji PIT lub do wystąpienia z wnioskiem PIT-WZ do urzędu skarbowego. Podatnik w takim przypadku może zwrócić się do pracodawcy o to, by zamiast PIT-40, sporządził dla niego również PIT-11- mimo, iż dane z PIT-40 oraz PIT-11 będą się pokrywały. Może również przystąpić do rozliczania własnego PIT-a na podstawie danych z PIT-40 (traktując ten dokument tak samo, jak PIT-11).

Zatrudniający, który przez pomyłkę sporządzi zatrudnionemu PIT-40 powinien samodzielnie wystawić pracownikowi PIT-11 i wysłać deklarację zarówno do urzędu skarbowego jak i do podatnika. W innym przypadku jego działanie zostanie potraktowane jako niezrealizowanie funkcji płatnika – co spowoduje odpowiedzialność karną skarbową.

ZMIANY W ZWOLNIENIACH Z PIT OD 2018 R.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.

1. Ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych w grach hazardowych

Obecnie, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są wygrane:

 • w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od 1 kwietnia 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza kasynami gry zostało objęte monopolem Państwa. Monopol ten wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

W obecnym stanie prawnym – z uwagi na dyspozycję zacytowanych powyżej przepisów ustawy PIT – wygrane w grach na automatach uzyskanych w salonach gry Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu, natomiast wygrane na automatach uzyskanych w kasynach gry podlegają zwolnieniu z opodatkowania. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych we wszystkich grach hazardowych z jednym wyjątkiem (zwolnienie wygranych w turnieju gry w pokera). W tym celu w art. 21 ust. 1 uchyla się pkt 6 oraz nadaje nowe brzmienie pkt 6a.

 

Zatem, od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego będą wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przy czym, za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych uważa się w przypadku:

 • gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne - kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze;
 • wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach - uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach;
 • innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa - kwotę uzyskaną podczas jednego logowania.

Wygrane, które przekroczą ww. kwotę będą w całości podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT).

Zwolnieniem objęte będą jednak wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodawany pkt 6b w art. 21 ust. 1). Wprowadzenie tego zwolnienia jest uzasadnione tym, iż pokerzysta jest podatnikiem podatku od gier. W tym przypadku wystąpiłoby zatem podwójne opodatkowanie tego samego dochodu (wygranej).

Tak jak obecnie, ww. zwolnienia, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie stosować się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

2. Podniesienie limitów zwolnień

Zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej organizacji związkowej

Zapomogi (inne niż zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa niżej) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 638 zł).

Zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej organizacji związkowej do kwoty 638 zł zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas stanowiło połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2009. Zmiana limitu stanowi zatem poprawę obecnego stanu prawnego.

Diety i zwrot kosztów dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich wolne będą od PIT do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

Zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk, choroby czy śmierci

Wolne od podatku dochodowego będą zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra –niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Obecnie, ze zwolnienia z PIT korzystają zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Kwota zwolnienia podatkowego nie ulegała zmianie od dłuższego czasu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, uzależnienie wysokości świadczeń lub zobowiązań obywateli i przedsiębiorców od wskaźników obrazujących realne zmiany cen lub wynagrodzeń wynika z zasady zaufania do państwa. Brak tego rodzaju rozwiązań oznacza w praktyce obniżenie otrzymywanych świadczeń lub podnoszenie obciążeń publicznoprawnych obywateli. Dlatego też powrócono z powrotem do brzmienia przepisu obowiązującego w latach wcześniejszych, a zatem od przyszłego roku:

 • zlikwidowany będzie limit zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
 • podniesiony zostanie limit zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie z 2280 zł rocznie do 6000 zł.

Projektodawca postanowił wprowadzić ww. rozróżnienia przede wszystkim ze względu na wyeliminowanie nadużyć jakie mogłyby występować przy okazji likwidacji limitu, np. wypłata części wynagrodzenia w formie zapomogi.

Przychody z zamiany rzeczy lub praw

Przychody z zamiany rzeczy lub praw będą zwolnione z PIT, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

Podwyższenie limitu zwolnienia podatkowego do wysokości 6000 zł sprowadza się do przywrócenia pierwotnego limitu zwolnienia podatkowego, obowiązującego do końca 2002 r., tj. ustalonego wówczas na poziomie trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Co istotne, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlega przychód z zamiany rzeczy, jeżeli podatnik był właścicielem przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). W przypadku gdy do zamiany rzeczy dojdzie przed upływem 6 miesięcy, wówczas zamiana ta jest wolna od opodatkowania, pod warunkiem że przychody uzyskane z tytułu umowy zamiany nie przekraczają kwoty 2280 zł, a od 2018 r. będzie to 6000 zł. Podkreślić przy tym należy, iż limit zwolnienia dotyczy jednej umowy zamiany.

W ocenie projektodawcy, ograniczenie kwotowe w zakresie zwolnienia podatkowego w przypadku zamiany rzeczy lub praw powinno odpowiadać realiom gospodarczym. Nie sposób uznać, że owe realia w ciągu 15 lat pozostały względnie niezmienione. Ponadto zdaniem projektodawcy, zachodzi prawdopodobieństwo, że z uwagi na zbyt niski limit zwolnienia istotna część przychodów z tytułu zamiany jest nieewidencjonowana.

Świadczenia na rzecz emerytów oraz członków rodzin zmarłych pracowników i emerytów

Wolne od opodatkowania będą:

 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).
 • świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

Świadczenia z ZFŚS

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, będzie wolna od podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 380 zł), przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Obecny limit zwolnienia w wysokości 380 zł wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1182).

Wysokość otrzymywanych świadczeń z ZFŚS jest uzależniona od sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego. Oznacza to, że świadczenia w kwocie powyżej limitu 380 zł otrzymują osoby, które są w trudniejszej sytuacji, najgorzej sytuowane. Dlatego też zdecydowano o podwyższeniu tego limitu. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, utrzymanie przez ustawodawcę niskiego ograniczenia zwolnienia nie jest zasadne społecznie.

Świadczenia spoza ZFŚS na żłobki i przedszkola

Od 2018 r., świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, a więc na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym pracownik:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przypomnijmy, że obecnie wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
 • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł
 • - na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 67b zostało dodane ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1296) pozwoliło na zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń ze źródeł innych niż ZFŚS otrzymywanych od pracodawcy, związanych z objęciem dziecka opieką dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego do kwoty 400 zł lub do przedszkola do kwoty 200 zł. Wcześniej świadczenia tego rodzaju w ogóle nie podlegały zwolnieniu.

Od przyszłego roku zniesione zostanie zróżnicowanie kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem i wprowadzony zostanie jeden limit w wysokości 1000 zł. Zdaniem projektodawcy, takie rozwiązanie wydaje się być bardziej sprawiedliwe. Można bowiem argumentować, że pracownicy małych zakładów pracy, które nie posiadają ZFŚS, ale otrzymują świadczenia tego rodzaju od pracodawcy ze środków bieżących zakładu, są traktowani mniej korzystnie. Taka zmiana podniesie atrakcyjność tego rodzaju świadczeń zarówno w oczach pracodawców, jak i rodziców. Wyższy limit zwolnienia będzie stanowić zachętę do ich przyznawania.

Wygrane w konkursach

Wolna od podatku dochodowego będzie wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 760 zł), przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na wąski zakres stosowania tego zwolnienia, bowiem zwolnienie to można zastosować tylko wówczas, gdy konkurs jest nie tylko emitowany przez środki masowego przekazu, ale także przez takie środki organizowany. Oznacza to, że organizatorem takiego konkursu musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu (np. gazeta, stacja telewizyjna, stacja radiowa). W przeciwnym razie każda nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu (por. wyrok NSA z 4 lutego 2016 r. II FSK 3410/13).

Ponadto ze względu na bardzo niską kwotę limitu organizatorzy konkursów chętnie go omijają, przekazując nagrodę w darowiźnie podatnikowi. Świadczenie takie podlega wtedy podatkowi od spadków i darowizn, od którego zwolnione są świadczenia do wartości 4902 zł.

Dopłaty do wypoczynku

Zwolnione z podatku będą dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 760 zł).

Wprowadzając tę kategorię zwolnienia ustawodawca podkreślał, że w jego ocenie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 są świadczeniem pożądanym i powinny być traktowane korzystnie. Niemniej utrzymywanie limitu w wysokości 760 zł przez ostatnie 15 lat doprowadziło do zmniejszenia ich znaczenia i atrakcyjności. Dlatego w ocenie projektodawcy niezbędne jest urealnienie tego limitu.

Świadczenia od uczelni w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe

Od 2018 r. wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe będą wolne od podatku dochodowego bez względu na wysokość. Do końca tego roku świadczenia te są zwolnione z PIT tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Z uwagi na to, iż w praktyce uczelnie bardzo rzadko wypłacają studentom świadczenia w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe (najczęściej dotyczy to praktyk pedagogicznych, ale także wtedy student otrzymuje znacznie niższe wsparcie finansowe niż obowiązujący limit) uznano, iż kwota ograniczenia stanowi de facto martwy zapis, stąd projektodawca zdecydował o likwidacji tego limitu.

3. Nowe zwolnienia

1) wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;

Wprowadzono zwolnienie od podatku wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanych z funduszu operacyjnego (Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu), przy jednoczesnym uchyleniu pkt 5 w art. 30 ust. 1 ustawy o PIT dotyczącego opodatkowania tych wynagrodzeń zryczałtowanym 20% podatkiem dochodowym.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, dane pokazują, że w zdecydowanej większości przypadków osoba udzielająca pomocy organom otrzymuje wypłaty od 12 zł do 1000 zł. Zatem kwoty podatku odprowadzane od takich sum są niewielkie. Co więcej, likwidacja obowiązku podatkowego zwiększy wysokość otrzymywanego świadczenia przez osoby współpracujące z tymi organami, co może zachęcić do wspierania działań tych jednostek.

2) świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;

Przepis ten obejmuje świadczenia, które trzykrotnie były przedmiotem wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) kwoty należności z tytułu: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c, nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego - umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy.

Zwolnienie to jest konsekwencją wydania przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 380).

Przepis ten obejmuje zwolnieniem świadczenia uzyskane z tytułu umorzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego zastosowanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 lub uchwałą, o której mowa w art. 59 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Beneficjentami tego zwolnienia podatkowego są osoby (podatnicy) wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, stąd za zwolnieniem przemawiają względy społeczne, w szczególności możliwości płatnicze dłużnika. Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zwolnienia uzasadnione jest tym, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak zwolnienia podatkowego dla tych świadczeń spowodowałby, że jednostki samorządu terytorialnego (poprzez te udziały) w pewnym stopniu uzyskiwałyby dochody związane z dokonanymi przez siebie umorzeniami. W związku z tym zasadne jest twierdzenie, iż w tym aspekcie dodawany przepis stanowi logiczną konsekwencję umorzenia należności.

BLOKOWANIE KONT BANKOWYCH

Blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom ma umożliwić tzw. ustawa o STIR, którą zaakceptował Senat.

Ustawa ma służyć walce z wyłudzeniami skarbowymi, w szczególności wyłudzeniami VAT. Jej celem jest ograniczenie luki w podatku VAT i walka z tzw. karuzelami VAT-owskimi.

Dokument kreuje system wymiany informacji między systemem bankowym, a administracją skarbową. Umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych, dzięki czemu można zawczasu reagować. Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.

Ma też umożliwiać systemowi bankowemu prowadzenie analiz, które pozwolą identyfikować rachunki zakładane przez tzw. słupy – podmioty powoływane w celu popełnienia przestępstwa skarbowego. Dzięki temu szef KAS będzie również mógł dokonać analizy ryzyka wykorzystywania banków lub SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych.

Ustawa zakłada, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym także polegające np. na wystawianiu pustych faktur.

"Analiza ryzyka będzie dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR" – głosi uzasadnienie.

W ustawie przewidziano m.in: automatyczne ustalanie w STIR wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych. STIR będzie analizował dane z banków i SKOK-ów oraz dane publicznie dostępne, przekazane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka. Izba rozliczeniowa będzie przekazywać informacje o wskaźniku ryzyka szefowi KAS oraz bankom i SKOK-om.

Szef KAS, w myśl nowych przepisów, będzie miał także prawo zablokowania podejrzewanego rachunku na 72 godziny, z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy, jeśli będzie podejrzenie, iż wyłudzenie będzie przekraczać równowartość 10 tys. euro.

Ten mechanizm ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT z wykorzystaniem tzw. znikającego podatnika.

Innymi możliwymi do zastosowania instrumentami będą odmowa rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.

Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Prowadzony będzie elektroniczny wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu, albo też zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Według zamierzeń rządu system STIR ma być kluczowym elementem uszczelnienia systemu podatkowego poza rejestrem faktur i mechanizmem podzielonej płatności. Ustawa ma też być jedną z kluczowych dla osiągnięcia zakładanych wpływów budżetowych w przyszłym roku.

Ustawa o STIR ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. 

JAK ZAPŁACIĆ SKŁADKI ZUS ZA GRUDZIEŃ 2017

Po Nowym Roku z zakładki naszej bankowości elektronicznej znikną przelewy dedykowane do ZUS. Zastąpi je tradycyjny przelew zewnętrzny. W 2018 roku w celu opłacenia składek ubezpieczeniowych należy skorzystać ze zwykłego przelewu krajowego, takiego samego jakim opłaca się rachunki za wodę czy gaz.

Co wpisać w tytule przelewu do ZUS? W nowym przelewie do ZUS po 1 stycznia 2018 r. będzie trzeba wpisać: jedną kwotę będącą sumą wszystkich składek, odbiorcę płatności czyli ZUS, indywidualny numer rachunku składkowego przydzielony każdemu płatnikowi ZUS, oraz nadawcę (w przypadku papierowego blankietu wpłaty) - oczywiście przy realizacji przelewu bankowości elektronicznej nadawca jest domyślny.

Nie będzie trzeba podawać już danych wymaganych przez specjalne formatki obecnych przelewów do ZUS, czyli identyfikatorów nadawcy przelewu, takich jak numery NIP, REGON lub serii dowodu osobistego. Nie będzie również możliwe, a zarazem nie będzie koniecznie podawanie okresu ubezpieczeniowego, za jaki są opłacane składki oraz numeru deklaracji DRA.

W poradniku ZUS nie znajdziemy też ani słowa o tym, aby wpisywać cokolwiek w pole "tytuł przelewu'. Nie trzeba wskazywać, czy jest to opłata za zwłokę czy też bieżąca składka. W zasadzie tytuł nie ma większego znaczenia, gdyż zgodnie z nowymi zasadami, od 2018 roku system ZUS każdą wpłatę będzie w pierwszej chwili przekazywał na pokrycie zaległości i odsetek naliczanych z tego tytułu. Dopiero pozostałą kwotę podzieli proporcjonalnie na składki za bieżący okres rozliczeniowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że przygotowuje zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych. W marcu 2018 roku, czyli począwszy od płatności składek za luty 2018 r. dokument płatniczy będzie wypełniany jedną zbiorczą kwotą składek. Na razie każdy musi sam zsumować składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w celu zapłaty składek ZUS na nowych zasadach. W tym celu należy dodać kwoty wpisane w pola z DRA, w których wykazane zostały składki na poszczególne ubezpieczenia: VI.02, VII.07, VIII.03, IX.03.

Zwłaszcza przy pierwszych dwóch przelewach wykonywanych nowym sposobem w 2018 roku należy zwrócić baczną uwagę na prawidłowość wpisanego numeru indywidualnego rachunku składkowego. Nowy numer konta w ZUS można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce online. Jeśli przelew zostanie wykonany na zły numer konta, to wpłata nie trafi do ZUS i powstanie zadłużenie, od którego będą naliczane odsetki. Co gorsza spowoduje to przerwę w ciągłości ubezpieczenia.

Pamiętajmy, że inna będzie suma składek w pierwszym przelewie dokonywanym w styczniu, gdy przypada termin płatności składek za grudzień 2017 roku w „starej” wysokości. Natomiast w lutym płatnicy ZUS będą zobowiązani uregulować sumę składek za styczeń 2018 roku, już według nowych kwot obowiązujących na 2018 rok. 

TERMINY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 1. Na dzień 31 grudnia 2017 r. należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się  wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

 

 1. Do 20 stycznia 2018r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy. Zawiadomienia nie składa się jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również  do 20 stycznia 2018 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.

 

 1. Do 20 stycznia 2018 r. należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub też złożyć zeznanie roczne i wpłacić podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego.

Ważne! Jeśli wpłata zaliczki za grudzień 2017 r. nastąpi po 20 stycznia 2018 r. kwoty tej nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym w poz. „wpłacone zaliczki”.

 

 1. Do 20 stycznia 2018 r. podatnicy ewidencjonujący przychody w kasie rejestrującej – jeśli chcą rozliczać zaliczki w dacie wpłaty - muszą zawiadomić Urząd Skarbowy o takim sposobie rozliczenia.

 

 1. Do 20 lutego 2018 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania  podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

 1. Do 30 kwietnia 2018 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY

 1. Na dzień 31 grudnia 2017 r.  należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 2. Do 20 stycznia 2018 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.
 3. Do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2017 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.

 OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW

 1. Do 31 stycznia - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R za  2017 o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w poszczególnych        miesiącach roku  od wypłaconych wynagrodzeń, z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
 2. Do 28 lutego - pracownikom oraz Urzędom Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  należy przekazać imienne informacje PIT-11.

W przypadku podatników składających informacje roczne PIT-11 w formie papierowej (zakłady zatrudniające do 5-ciu pracowników którzy rozliczają dokumenty sami bez pośrednictwa Biura Rachunkowego), termin na ich  złożenie w Urzędzie Skarbowym wyznaczony został na dzień 31 stycznia 2018.

 1. Do 30 kwietnia - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez podatników rozliczających się samodzielnie.
 2. W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2017 rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.).

 KARTA PODATKOWA

Do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć (na druku PIT-16A) informację o zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach roku składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.