Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

JAK USTALIĆ KWOTĘ WOLNĄ OD PODATKU

 

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła kwota zmniejszająca podatek z 1188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6600 zł) do wysokości 1440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8000 zł), przy czym progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmiany są korzystne dla najmniej zarabiających. W przypadku zdecydowanej większości podatników wysokość kwoty wolnej pozostała bez zmian. Wysokość kwoty wolnej nie jest już bowiem stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody są opodatkowane według skali.  

Podatek dochodowy jest więc nadal pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

To, w jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy, zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1.w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali  - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2.w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekracza 85 528 zł, sposób ich wyliczania jest analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak zostanie ona przekroczona i zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki.

Zgodnie z art.  32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2 x 46,33 zł,
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 46,33 zł.

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem, które obowiązuje od 2017 r. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1e ustawy o PIT, podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Dodajmy, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej obliczają zaliczki na podatek dochodowy na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. Stanowi o tym art. 44 ust. 3 (zaliczki wyliczane miesięcznie), jak i ust. 3g (zaliczki kwartalne) oraz ust. 6b (zaliczki uproszczone) ustawy o PIT.

Z powyższego wynika, że sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy został zmieniony od 2017 r. tylko w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy, których dochody są opodatkowane stawką 32% oraz tych z nich, którzy złożą płatnikowi oświadczenie, że za dany rok ich dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W tych wypadkach nie jest bowiem odliczana kwota zmniejszająca podatek.

Stosownej korekty, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 1a ustawy o PIT, podatnicy będą musieli dokonać w rozliczeniu rocznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w 2018 r. wynosi:

 • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 8000 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł,
 • przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
 • przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
 • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu omawianej nowelizacji, korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. Efektem podwyższania tej kwoty będzie stopniowy wzrost dochodów pozostających w dyspozycji większości podatników.

JPK DLA WYNAJMUJĄCEGO PRYWATNIE NIERUCHOMOŚĆ

OD 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ewidencje dla celów VAT mogą być prowadzona tylko w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, co oznacza, że od 2018 r. obowiązek składania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.

Jednolity Plik Kontrolny VAT jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT za dany okres, do którego dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Poza danymi niezbędnymi do określenia przedmiotu, podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi, uwzględnia też on informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT.

Ordynacja podatkowa przewidziała dwa wyjątki od przesyłania JPK:

 • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. informacji nie składali mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (teks jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, z późn.zm.),
 • za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. JPK nie składali mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu tejże ustawy.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i rejestru zakupu VAT) i przesyłania go jako Jednolitego Pliku Kontrolnego organom skarbowym objął więc także mikroprzedsiębiorców.

Najem w JPK_VAT

Działalność gospodarcza w świetle ustawy o VAT pojmowana jest bardzo szeroko. Jej zakres określony w art. 15 ust. 2 tej ustawy obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tak sformułowana definicja działalności gospodarczej wskazuje, że uważane za nią jest także wykorzystywanie prywatnego majątku przez osoby fizyczne o ile wykonywane jest w sposób ciągły służąc celom zarobkowym. Skoro wynajmujący prywatny lokal jest uznawany za podatnika VAT biorąc pod uwagę zapis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT należność z tego tytułu stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zakwalifikowanie prywatnego najmu jako działalności gospodarczej dla celów VAT nie oznacza od razu, że powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy ponieważ:

 • usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT,
 • podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł.

Jeżeli zaś poza najmem wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT ma on obowiązek rozliczać VAT również z tytułu najmu. Potwierdzeniem prawidłowości takiego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2014 r., sygn. IPPP2/443-332/14-2/BH. Organ skarbowy odpowiadał w niej na pytanie podatnika, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wynajmując swoje prywatne mieszkanie na cele mieszkaniowe ma obowiązek czynności najmu ujmować w deklaracji podatkowej i odprowadzać od nich VAT. Dyrektor stwierdził, iż wnioskodawca będzie z tego tytułu podatnikiem VAT z obowiązkiem wykazywania obrotu z wynajmu w deklaracjach VAT. Ponieważ jednak usługi takie zwolnione są z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie będzie z tego tytułu obowiązku naliczania i wykazywania podatku należnego.

Skoro czynny podatnik VAT musi obrót z tytułu prywatnego najmu wykazać w składanych deklaracjach dotyczących tego podatku jest on obowiązany najpierw uwzględnić go w swej ewidencji VAT. Wskazuje na to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-361/11/PH, w której stwierdzono że wynagrodzenie z tytułu najmu, jako wartość sprzedaży zwolnionej z opodatkowania mieści się w grupie danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z kolei, gdy podatnik zwolniony podmiotowo nie rozlicza VAT, obroty uzyskane z najmu mogą sprawić, iż przekroczy on limit zwolnienia z niego i będzie on obowiązany zarejestrować się na potrzeby tego podatku i rozliczać VAT od wszystkich osiągniętych obrotów.

JPK u podmiotów niebędących przedsiębiorcami - MF wyjaśnia

W kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego pojawił się problem czy podatnicy VAT, którzy nie są przedsiębiorcami w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przesyłać je organom skarbowym. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r., PK4.8012.55.2016, skierowanej do podległych mu organów skarbowych.

Minister uznał w niej, że czasowe zwolnienie z obowiązku przekazywania JPK organom skarbowym dotyczy również innych podmiotów niż przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni niemożliwym ustalenia u podatnika VAT obowiązanego do prowadzenia ewidencji dla potrzeb tego podatku rocznego obrotu netto ani średniorocznego zatrudnienia, które są istotne dla powinności przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zastosowanie kryteriów mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy stanowiło zabieg wyłącznie porządkujący kolejność obejmowania w/w obowiązkiem poszczególnych grup podatników VAT.

Zdaniem Ministra zamiarem ustawodawcy było nakładanie nowego obowiązku na coraz to mniejsze podmioty, aż do objęcia nim wszystkich „vatowców”.

Zatem, do podatników VAT będących wynajmującymi prywatnie nieruchomości nie będących przedsiębiorcami należy odpowiednio stosować okresy zwolnienia z przekazywania JPK dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Tym samym jeśli osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmuje prywatną nieruchomość z którego to najmu jest podatnikiem VAT – od 1 stycznia 2018 r. ma obowiązek przesyłania JPK z tytułu tego najmu.

Warto przypomnieć, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w formie spółki i dodatkowo uzyskuje obroty z najmu prywatnego, obrotów uzyskanych w spółce i z najmu nie łączy się. Dla celów VAT istnieje tu bowiem dwóch podatników spółka i osoba fizyczna.

PROFIL  eGO DO WYSYŁANIA JPK

 

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy zapoznać się od paru dni z zachętą do założenia profilu zaufanego eGo - dzięki niemu mikroprzedsiębiorcy mogą wg. zapewnień ministerstwa łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT.

Profil eGo służy nie tylko do wysłania JPK - można dzięki niemu uprościć kontakt z administracją skarbową i załatwić wiele urzędowych spraw przez Internet. To całkowicie bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Korzystając z profilu zaufanego eGo nie trzeba do wysyłania jpk posiadać podpisu kwalifikowanego.

Profil można założyć (nie wychodząc z domu) w serwisach: Obywatel.gov lub na stronie jpk.mf.gov.pl

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można wysłać od 1 lutego br. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów dla struktury obowiązującej w 2018 r. Klient 2 v3 oraz aplikacji e-mikrofirma. Więcej informacji na stronie jpk.mf.gov.pl


USTAWA STIR JUŻ FUNKCJONUJE – MOŻNA JUŻ  SPRAWDZIĆ SWOJEGO KONTRAHENTA

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR. 

W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Ustawa STIR przewiduje stopniowe uruchomienie systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Na podstawie przepisów wprowadzonych tą ustawą Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywał informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje będą przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

Podstawowe skutki ustawy

Niezwłoczna analiza ryzyka Szefa KAS przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwi szybką reakcję organów KAS. Przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego zapobiegnie transferom środków pochodzącym z wyłudzeń. Blokada rachunku będzie możliwa na 72 godz. z opcją przedłużenia o 3 miesiące, po spełnieniu ściśle określonych warunków. Powyższe nie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń. Dokładna i kompleksowa analiza pozwoli ponadto na zminimalizowanie ryzyka niechcianych konsekwencji dla uczciwych przedsiębiorców.

Efektem prewencyjnego oddziaływania wprowadzanego systemu analizy ryzyka i możliwości szybkiej reakcji organów skarbowych powinno być istotne ograniczenie wyłudzeń skarbowych, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku oraz umocnienie pewności prawa w wyniku upublicznienia informacji o zarejestrowanych i wykreślonych podatnikach VAT.

Wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

W wyniku wejścia w życie ustawy STIR, w dniu 13 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Ich publikacja jest pierwszym istotnym elementem wchodzących w życie zmian wynikających z ustawy STIR. Wykazy zawierają informacje przydatne dla uczciwych podatników VAT.

Możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Praktyka pokazuje, że także rzetelni podatnicy mogą stać się ofiarami oszustów podatkowych. Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Jest to istotne wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Wykazy zawierają listy podmiotów:

 • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
 • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
 • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.

Wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FGŚP I FP - PODSTAWA WYMIARU I WYSOKOŚĆ SKŁADEK W 2018 R.

Obowiązuje w 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych powyżej nie może być niższa od kwoty:

520,36 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

213,26 zł (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

  65,31 zł (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe,

  47,98 zł (tj. 1,80%) składka wypadkowa.

Fundusz Pracy w 2018 r. - płatnicy, którzy opłacają składki na Fundusz Pracy, opłacają składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru tj. 65,31 zł.

Łączna składka do zapłaty łącznie z ubezpieczeniem chorobowym wynosi od stycznia 2018 r. 1232,16 zł.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2018 r - kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 . 

Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące w 2018 r. - podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. tj. z 2100 zł).

Od dnia 1 stycznia 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

122,98 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

  50,40 zł (tj. 8%)        - na ubezpieczenia rentowe,

  15,44 zł (tj. 2,45%)    - na ubezpieczenie chorobowe.

 

Składka zdrowotna w 2018 r. - podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł. Podlegająca odliczeniu od podatku – 275,51 zł (7,75% podstawy naliczenia).

DEKLARACJE PIT, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31 STYCZNIA

Tylko do końca stycznia płatnicy podatku PIT mają czas na złożenie niektórych druków podatkowych. Mowa w szczególności o drukach PIT-11, PIT-8C, PIT-4R czy PIT-8AR.

 

Do 31 stycznia 2018 roku płatnicy podatku PIT zobowiązani są do rozliczenia deklaracji PIT-8AR i PIT-4R. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklaracje te podatnik rozliczy w formie papierowej, czy elektronicznej. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku płatników PIT zobowiązanych do sporządzenia deklaracji PIT-11 czy PIT-8C. W przypadku bowiem tych deklaracji kluczowe znaczenie ma forma sporządzenia – elektroniczna, czy papierowa.

 

1.Deklarację PIT-11 w formie papierowej płatnik zobowiązany jest przekazać do podatnika Jeżeli jednak wybierze formę elektroniczną ostateczny termin złożenia druku do podatnika przypadać będzie 28 lutego 2018 roku. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku terminów przekazywania druku PIT-11 do urzędu skarbowego. W tym bowiem przypadku forma rozliczeń nie wpływa na przesunięcie terminu złożenia druku. Druk zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej złożyć należy do US najpóźniej 

2.Deklarację PIT-8C w formie papierowej płatnik zobowiązany jest przekazać do podatnika W przypadku wyboru elektronicznej formy termin złożenia druku do podatnika zostaje wydłużony do dnia 28 lutego 2018 roku. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku przekazywania druku PIT-8C do urzędu skarbowego. Druk zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej złożyć należy w US najpóźniej 

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR – kiedy w formie papierowej, a kiedy w elektronicznej?

Forma sporządzenia druku nie zawsze jest uzależniona od samego wyboru płatnika. W 2017 r. płatnik musi bowiem dokonać kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę pobierającego zaliczki na podatek. Od 2015 roku deklaracje w formie papierowej mogą bowiem sporządzić wyłącznie płatnicy podatku rozliczający od 1 do 5 podatników. Płatnicy ci nie są jednak pozbawieni możliwości elektronicznego rozliczania.

Podmioty rozliczające 6 i więcej podatników, a także biura rachunkowe zostały z kolei całkowicie pozbawione możliwości papierowego sporządzania deklaracji i ich wysyłki za pośrednictwem poczty do urzędu skarbowego. podmioty te zobowiązane są do rozliczenia deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

 

ROZLICZENIE DOCHODÓW OPODATKOWANYCH KARTĄ PODATKOWĄ ORAZ RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM

Termin 31 stycznia dotyczy również podatników rozliczających się na druku PIT-16A, czyli uzyskujących dochody opodatkowane w formie karty podatkowej, a także podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Podatnicy Ci zobowiązani są rozliczyć swoje dochody na druku PIT-16A bądź PIT-28 najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku.

Termin 31 stycznia obowiązuje również duchownych rozliczających się na druku PIT-19A.

 

DRUK DO ZUS IWA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

 

31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie do ZUS „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” – ZUS IWA. ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS IWA. Pozostali płatnicy składek będą zobowiązani samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej ich od 1 kwietnia 2018 r.

Rokiem składkowym w ubezpieczeniu wypadkowym jest okres 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się od kwietnia danego roku kalendarzowego i trwający do marca następnego roku kalendarzowego.

Informację ZUS IWA za 2017 r. zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

● byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2018 r.,
● w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
● byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia 2017 r.

W 2018 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA najpóźniej 31 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawowym terminem (art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej).

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie (elektronicznej lub papierowej), jaka obowiązuje go przy przekazywaniu dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyjątkowo płatnicy składek, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, mogą przekazywać dokumenty w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z programu Płatnik.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek płatnika składek złożony w jednostce terenowej ZUS, Zakład może upoważnić płatnika składek, rozliczającego składki za więcej niż 5 osób, do przekazywania dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z programu Płatnik.

Płatnicy uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej przekazują informację do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej na opakowaniu powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Jeżeli płatnik zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych przez teletransmisję danych przekaże do ZUS informację ZUS IWA w formie papierowej, będzie to równoznaczne z niezłożeniem informacji ZUS IWA.

 

PIT-WZ WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE

PIT-WZ to wniosek podatnika o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego. Służy on wskazaniu informacji o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków, na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na podstawie tych danych oraz wartości wykazanych przez płatników (np. pracodawców i organy rentowe) w informacjach podatkowych urząd skarbowy jest w stanie przygotować roczne zeznanie podatkowe PIT-37.

Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną, uzyskującego dochody od płatników, które podlegają wykazaniu w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba rozlicza się sama, wspólnie z małżonkiem czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

PIT-WZ nie może być złożony przez pełnomocnika. PIT-WZ składa się wyłącznie elektronicznie w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2018 r. dzień ten przypada na niedzielę więc termin na złożenie ulega przesunięciu na 16 kwietnia 2018 r.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIA W PODATKU VAT W 2018 R.

1. Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2333) ogłoszony został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

2. Wykaz towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2438) wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Zmiana dotyczy dostosowania kodów CN do obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

3. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2016, poz. 2177). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2453) wprowadzono zmiany rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zakres zmian wprowadzonych do klasyfikacji dotyczy sekcji P Edukacja. Ponadto do celów:

1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

- do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r.

USTAWA O SPLIT PAYMENT OPUBLIKOWANA

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2018 r. pod pozycją 62 opublikowano ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która z dnia 1 lipca 2018 r. wprowadza do ustawy o VAT podzieloną płatność (split payment).

Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku VAT, wpływa na rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Nie będzie miał zatem wpływu na transakcje, których stroną będą nabywcy finalni (konsumenci). Ustawa zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Jednocześnie ustawa przewiduje środki, które w założeniu mają zachęcać podatników do jego stosowania. W szczególności, w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną.

KASY REJESTRUJĄCE – PLANOWANE ZMIANY

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zmieniony projekt (z dnia 12 grudnia 2017 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Jest to poprawiona wersja projektu z września 2017 r., które wywołała istotne kontrowersje przede wszystkim w odniesieniu do NIP, który musiał być podany na paragonie. Wobec braku podania NIP na paragonie niemożliwe byłoby wystawienie faktury do paragonu. Taki kształt pierwotnie zaproponowanych przepisów mógł spowodować, że podatnik, który zapomniał podać NIP przy transakcji, po otrzymaniu paragonu już nigdy nie mógłby uzyskać faktury np. na stacji benzynowej, a w konsekwencji odliczyć VAT, czy zaliczyć wydatku do kosztów firmy.

W obecnym projekcie ministerstwo finansów wycofało się z tej powszechnie krytykowanej propozycji.

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie tzw. „kas online” - kas rejestrujących przesyłających dane o sprzedaży do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zwanego „Centralnym Repozytorium Kas”. Szef KAS będzie gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Projekt ustawy dopuszcza stosowanie kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Stąd po zapełnieniu pamięci fiskalnej podatnik będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym, bądź kasę online.

Wymiana kas fiskalnych na kasy online będzie się odbywać etapami. W projekcie wskazano już rodzaje działalności, które jako pierwsze będą musiały ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas online. Podano również terminy wymiany kas dla poszczególnych grup działalności.

 1. Dla usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.
 2. Dla usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 lipca 2019 r.
 3. Dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.
 4. Przy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Utrzymano pierwotną propozycję, że podatnicy mogą stosować do prowadzenia ewidencji nie tylko kasy rejestrujące zakupione (jak dotychczas), ale także używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

W stosunku do wcześniejszego projektu ustawy zrezygnowano z dofinansowania dla podatników, którzy wymieniają kasy na kasy online. Dofinansowanie będzie dotyczyło jedynie tych podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie ewidencji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednakże w ich przypadku wzrośnie kwota dofinansowania do 90% ceny zakupu bez podatku nie więcej niż 1000 zł.

Wycofano się z pomysłu wydłużenia z 3 do 4 lat okresu, w którym zaprzestanie ewidencjonowania obrotu skutkować miało zwrotem kwot otrzymanych na zakup kas rejestrujących. Jednakże równocześnie wprowadza się propozycję, że nie dokonanie w obowiązującym terminie przeglądu technicznego przez właściwy serwis skutkować będzie nałożeniem na podatnika kary pieniężnej przez urząd skarbowy w wysokości 500 zł.

Wprowadzany przepis przejściowy ograniczy możliwość sprzedaży (wprowadzania ich na rynek) kas z papierowym zapisem kopii do końca 2018 r., natomiast kas z elektronicznym zapisem kopii do końca 2022 r. Oznaczać to będzie, że po tych datach możliwy będzie jedynie zakup kas rejestrujących online.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.