Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYPADKOWEJ OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU

MPiPS wydało projekt rozporządzenia zmieniający stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. W myśl projektu nowa stopa procentowa składki wypadkowej zostanie obniżona z obecnego 1,80% do 1,67%.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W przypadku tych płatników wysokość stopy procentowej ustala ZUS  m.in. na podstawie przesłanych przez płatnika druków ZUS IWA - Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pozostali płatnicy, w tym m.in. płatnicy zwolnieni z obowiązku składania druków ZUS IWA zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki wypadkowej wynosić będzie tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy płatnik.

Składka wypadkowa dla przedsiębiorców od 1 kwietnia 2018 (1,67%) – 44,52 zł

Składka wypadkowa dla nowych firm od 1 kwietnia 2018 (1,67%)       – 10,52 zł

PROGI STATYSTYCZNE INTRASTAT OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

od 01.01.2018 do 31.12.2018

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

3.000.000 zł

50.000.000 zł

dla wywozu

2.000.000 zł

93.000.000 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. 2017 poz. 2471).

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT. Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

 1. próg podstawowy (dawniej asymilacji) - pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.
 2. próg szczegółowy (dawniej specyficzny) - wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji)

UWAGA! Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymilacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.

WYŻSZE WYNAGRODZENIE PRZECIĘTNE I ZMIANA WSKAŹNIKÓW OD 1 MARCA

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 roku – wynosi ono 4516,69 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w poprzednim kwartale oznacza wzrost niektórych wskaźników ZUS oraz wskaźników podatkowych od 1 marca br.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 9 lutego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 roku wyniosło 4516,69 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2017 roku wpłynie na wzrost wynagrodzenia uczniów od 1 marca 2018 roku oraz limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Płaca pracowników młodocianych od 1 marca 2018 roku - wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 marca 2018 roku ulegnie podwyższeniu bowiem ustala się je na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego i wynosi:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             -           180,67 zł                    
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                   -           225,83 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                   -           271,00 zł 

Powyższe kwoty są jedynie kwotami minimalnego wynagrodzenia jakie winien zapłacić pracownikom młodocianym pracodawca. Osoba zatrudniająca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Ograniczenie emerytury renty - zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca:

Zmniejszenie świadczenia                 -           3.161,68 zł

Zawieszenie świadczenia                   -           5.871,70 zł
 

DO KOŃCA LUTEGO POINFORMUJ ZUS O SWOICH DOCHODACH

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a mają dodatkowe dochody, do końca lutego powinni poinformować ZUS o ich wysokości. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone.

Kto jest zwolniony z obowiązku informowania ZUS o dodatkowych dochodach

Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat i pobierający rentę rodzinną, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej nie muszą informować ZUS o swoich dochodach. Wyjątkiem są uczniowie pobierający renty socjalne.

Także osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową) nie muszą się obawiać zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS.

Jakie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS?

 • emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinną,
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie wojskowym,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
  • wypadkiem przy pracy,
  • wypadkiem w drodze do pracy lub
  • z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
  • chorobą zawodową.

Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz ustalone prawo do emerytury i osiągnięty emerytalny, to możesz zarabiać bez ograniczeń.

KWOTY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2018 R.

Przepisy Kodeksu Pracy chronią wynagrodzenie pracownicze. Kwestie te reguluje art. 86 i dalsze KP. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu (bez zgody pracownika) tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP

Potrąceń dokonuje się w tej właśnie kolejności.

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrąceniu podlega kwota do wysokości trzech piątych wynagrodzenia a w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia wymienione w p. 2 i 3 nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 KP.

Kodeks Pracy - art. 108

Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Uwaga!

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

W pełnej wysokości odlicza się również z wynagrodzenia za pracę kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Jeśli w danym miesiącu wypłacane są składniki za okresy dłuższe niż miesiąc (np. prowizja kwartalna, premia kwartalna itp.) potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenia wolne od potrąceń - Kodeks Pracy gwarantuje, że pewna część wynagrodzenia będzie bezwzględnie chroniona przed potrąceniami - tę kwotę ustala się w zależności od rodzaju zobowiązania, na poczet którego ma nastąpić potrącenie.

Wolna od potrąceń jest kwota:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1.530 zł)

2) 75% wynagrodzenia, określonego jak w pkt. 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1.147,50 zł )

3) 90% wynagrodzenia określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 (w 2018 roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i przy zastosowaniu standardowych kosztów pracowniczych i kwoty wolnej to kwota 1 377 zł)

Pracownicy niepełnoetatowi - u pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty chronione ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia za zgodą pracownika - pracownik może wyrazić zgodę również na inne niż wymienione wcześniej potrącenia - musi to być zgoda wyrażona w formie pisemnej.

Chronione wtedy są wynagrodzenia w wysokości:

a) minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1- przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

b) 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego jak w pkt 1 - przy potrącaniu innych należności (1224 zł w 2018 r.)

 

PRZEDSIĘBIORCA MUSI ZGŁASZAĆ KAŻDY RACHUNEK BANKOWY - RÓWNIEŻ Z LOKATAMI

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zobowiązuje podatników do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym. Obowiązek ten wykonuje się poprzez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Rachunek bankowy służy zgodnie z prawem bankowym do rejestracji obrotów i stanów środków pieniężnych wniesionych do banku przez jego klienta - i w przypadku przedsiębiorców objęty jest co do zasady obowiązkiem aktualizacyjnym.

Wśród rodzajów rachunków prowadzonych przez banki mogą znaleźć się rachunki:

 • oszczędnościowe,
 • oszczędnościowo-rozliczeniowe,
 • lokat terminowych,
 • terminowych lokat oszczędnościowych
 • powiernicze.

Rachunki rozliczeniowe oraz lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolność prawną, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorców.

A to oznacza zdaniem administracji podatkowej (por. interpretację indywidualną 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO), że firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podać urzędowi skarbowemu rachunki bankowe, na których gromadzą swoje środki i które służą im do dokonywania rozliczeń - również w przypadku, w którym założony rachunek ma charakter rachunku lokaty terminowej. 

 

E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE OBOWIĄZKOWE OD 1 LIPCA

Z początkiem lipca br. papierowe wersje zwolnień lekarskich zostaną wycofane z obiegu, a zastąpić mają je elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). W założeniu nowy system ma być korzystny zarówno dla lekarzy, jak i pracowników oraz pracodawców.

Możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w elektronicznej formie jest dostępna już od 1 stycznia 2016 r. Od drugiego półrocza 2018 r. korzystanie ze zwolnień e-ZLA będzie już jednak obowiązkowe.

„Wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. Dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany” – tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W systemie ZUS udostępniane są dane pacjentów, pracodawców (płatników składek) i członków rodziny. Jak wskazuje MRPiPS, dzięki wpisaniu numeru PESEL danego pacjenta pozostałe informacje identyfikacyjne zapisują się w zwolnieniu w sposób automatyczny. Następnie wystawione zwolnienie e-ZLA trafia automatycznie do systemu i zostaje tam zapisane. Lekarz nie musi zatem dostarczać papierowych zwolnień. Nie ma również konieczności przechowywania kopii danego zwolnienia.

„Każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS” – zaznacza MRPiPS.

Co ważne, lekarze mogą podpisywać zwolnienia e-ZLA za pośrednictwem portalu PUE ZUS, używając bezpłatnego certyfikatu wydawanego przez ZUS.

 

MPIT OPUBLIKOWAŁO PRZEWODNIK PO RODO

Już za kilka miesięcy obowiązywać zaczną nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Unijne rozporządzenie RODO będzie mieć duży wpływ m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało specjalny przewodnik, w którym tłumaczy najważniejsze kwestie związane z nowymi przepisami.

Nowe regulacje zastąpią 25 maja 2018 r. obecną ustawę o ochronie danych osobowych. Co istotne, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie obowiązywać bezpośrednio, czyli przepisy te nie będą przyjmowane w polskiej ustawie.

Resort przedsiębiorczości i technologii opublikował  bezpłatny przewodnik, który ma pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do nowych wymogów. Autorem „Przewodnika po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców” jest ekspert w zakresie ochrony danych, dr Paweł Litwiński.

W publikacji skupiono się na kluczowych kwestiach, w tym tych dotyczących obowiązków, zmian oraz przygotowania firm do nowych regulacji.

„Atutem przewodnika przygotowanego są krótkie podrozdziały, podsumowująca sekcja pytań i odpowiedzi oraz wiele praktycznych przykładów mówiących o tym, jak w praktyce dostosować firmę do nowych przepisów” – wskazuje MPiT.

Z przewodnikiem można się zapoznać:

www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

 

OD 1 LUTEGO NOWE DRUKI AKCYZOWE AKC

Od 1 lutego br. obowiązują nowe wersje niektórych druków akcyzowych. Mowa w szczególności o drukach AKC-4/AKC-4zo oraz AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2018 poz. 273). W myśl rozporządzenia od 1 lutego 2018 roku zmianie ulegną następujące druki:

 1. AKC-WW – deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
 2. AKC –EN – deklaracja akcyzowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 3. AKC-ST/AKC-STn – deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego,
 4. AKC-WG – deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych,
 5. AKC-PA - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy.

Zmianie ulegnie również główna deklaracja akcyzowa AKC-4/AKC-4 wraz z załącznikami: AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L, AKC-4/M, AKC-4/N.

MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTĘPNIŁO WYSZUKIWARKĘ PODMIOTÓW NIEZAREJESTROWANYCH ORAZ WYKREŚLONYCH I PRZYWRÓCONYCH DO REJESTRU VAT.

W odpowiedzi na ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017 poz. 2491), która weszła w życie 13 stycznia 2018 roku. Ma ona umożliwić weryfikację i ocenę rzetelności aktualnych i potencjalnych klientów.

Celem wprowadzenia nowego narzędzia jest ograniczenie wyłudzeń skarbowych i tym samym wyeliminowanie luki w podatku VAT. Co więcej dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizować ma ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

Wyszukiwarkę podmiotów VAT znaleźć można na stronie mf.gov.pl w zakładce Krajowa Administracja Skarbowa. Zawiera ona wykazy:

 1. podmiotów niezarejestrowanych do rejestru VAT,
 2. podmiotów wykreślonych z rejestru VAT,
 3. podmiotów przywróconych do rejestru VAT.

Dokonując wyszukiwania podmiotu za pomocą numeru NIP lub fragmentu frazy można uzyskać m.in. informacje tj. nazwa firmy, imię i nazwisko osoby prowadzącej firmę, numer REGON, PESEL, adres siedziby, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W wynikach wyszukiwania znajdziemy również datę rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia, czy przywrócenia rejestracji w rejestrze VAT (wraz z podstawą prawną decyzji) oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, imiona i nazwiska prokurentów, czy imię i nazwisko wspólnika.

W przypadku, gdy podmiot nie figuruje w wykazie, pojawi się komunikat: „W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów”.

 

SEJM UCHWALIŁ 6-MIESIĘCZNY OKRES ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS DLA MŁODYCH FIRM

Młodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ta została przyjęta przez Sejm w ramach tzw. Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy wejdą w życie 31 marca 2018 roku.

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia Sejm przyjął pakiet 5 ustaw – tzw. Konstytucję Biznesu. Najważniejszymi rozwiązaniami, które zostaną wprowadzone w ramach wspomnianego pakietu ustaw jest w szczególności nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, a także wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.

Pierwsze 6 miesięcy bez ZUS potem 2 lata ,,małego ZUS” - nowa odsłona tzw. ulgi na start przewiduje wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ulga na start gwarantować będzie zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”.

W myśl nowych przepisów przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni  jak jest obecnie.

 

NOWE WZORY DRUKÓW IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP I ZAP - DO ZASTOSOWANIA OD 2018 R.

Opublikowane zostały nowe wzory dokumentów służących do rejestracji lub aktualizacji danych podatników. Zmiana co do posługiwania się nowymi formularzami dokumentów obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i od tej daty stosowane winny być dokumenty zgłoszeń podatkowych zgodne z nowymi wzorami.

 Zmianie uległy następujące dokumenty:

 • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),
 • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),
 • zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);
 • zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8).

Od 2018 r. tylko nowe wersje formularzy NIP i ZAP

W nowych przepisach, wprowadzających formularze, nie przewidziano okresów przejściowych. Od 1 stycznia 2018 r. posługiwać należy się zatem wyłącznie:

 • NIP-2 w wersji nr 11,
 • NIP-7 w wersji nr 4,
 • ZAP-3 w wersji nr 4,
 • NIP-8 w wersji nr 2.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających. Zamieszczamy najnowsze wzory: NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8 w interaktywnych formatach MS Excel i PDF.

ULGA NA SAMOCHÓD W PIT 2017 NIE WYMAGA DOKUMENTACJI I STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od rozliczenia podatkowego za 2017 r. zmieniają się zasady korzystania i rozliczeń ulgi dla osób niepełnosprawnych na korzystanie z samochodu osobowego. Nie ma znaczenia grupa inwalidzka i cel wykorzystania pojazdu. Jednocześnie nie trzeba już zbierać wymaganej do tej pory dokumentacji dla korzystania z odliczenia 2280 zł rocznie.

Prawo do odliczenia od dochodu przysługuje od 2017 r. z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Odpowiednio ta sama ulga dotyczy podatników, na których utrzymaniu pozostają niepełnosprawni: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł.

Obecnie z odliczenia w deklaracji PIT a 2017 r. korzystać mogą również osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.