Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWE DEKLARACJE VAT OD LIPCA 2018 R.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 maja 2018 r. pod pozycją 856 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wejdzie w życiu z dniem 1 lipca 2018 r. Równocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273).

Przyczyną zmian wzorów deklaracji VAT są przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62). Zmiana ustawy wchodząca w życie 1 lipca 2018 r. wprowadza do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8).

W deklaracji VAT-7 i VAT-7K wprowadzono następujące zmiany:

1) W części E Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu: dodano nową pozycje 58 z opisem: „na rachunek VAT”.

2) W części F Informacje dodatkowe: dodano nową pozycję 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”, oraz nową pozycję 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

3) W części G Informacja o załącznikach: wprowadzono nową pozycję 69 z opisem: „Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ)”, oraz nową pozycję 70 z opisem: „Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT)”.usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.

4) Usunięto w części H „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” i w jego miejsce wprowadzono: „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”, wprowadzono nową pozycję 74 z opisem: „Adres e-mail”.

5) Usunięto część I „Adnotacje urzędu skarbowego”.

Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zwiększyła objętość do 3 stron.

Wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będzie się stosowało od rozliczenia za lipiec 2018 r. Wzór deklaracji VAT-7K będzie się stosowało od rozliczenia za III kwartał 2018 r.

Dotychczasowe wzory deklaracji nie będą stosowane do rozliczeń za okresy przypadające po czerwcu 2018 r.

Dodatkowo wprowadzono do urzędowego druku deklaracji  - informacji o wnioskach o zwrot podatku druk: VAT-ZZ oraz VAT-ZT. Druki te nie są sformalizowane prawnie, a więc nie ma przepisów, które by wnioski w takiej formie legalizowały. Równie istotne jest też to, że do omawianego rozporządzenia nie załączono w formie załącznika wzorów druków VAT-ZZ oraz VAT-ZT.

Należy wskazać, że zmiana wzorów deklaracji nie wpłynie na strukturę JPK. Nie będzie więc konieczności dokonywania zmian informatycznych w systemach księgowych w tym zakresie od lipca 2018 r., od kiedy nowe deklaracje zaczną obwiązywać.

W deklaracjach VAT-8(9) i VAT-9M(8) wprowadzono następujące zmiany:

1) Wprowadzono nową część D „Informacje dodatkowe” z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,

2) Usunięto część D Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i część E Adnotacje urzędu skarbowego,

3) Wprowadzono nową część E „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”, w części E wprowadzono nową pozycję z opisem: „Adres e-mail”.

W deklaracjach VAT-8 i VAT-9M wprowadzono dodatkowe pole z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”. Sytuacja wykorzystywania tej pozycji nie będzie częsta. Będzie jednak możliwa, gdy podatnik uprzednio czynny przestał nim być i jako zwolniony dokonuje zapłaty podatku z tytułu WNT, czy importu usług w całości z rachunku VAT, równocześnie będąc uprawnionym do zmniejszenia zobowiązania podatkowego na podstawie nowego art. 108d ustawy o VAT dotyczącego stosowania split payment. Możliwe będzie również zapłacenie podatku z rachunku VAT do urzędu skarbowego, gdy podatnik zwolniony otrzyma płatność od swojego kontrahenta na rachunek VAT omyłkowo, tj. w związku z wystawioną fakturą niezawierającą podatku VAT.

ZGŁOSZENIE RACHUNKU VAT DO URZĘDU SKARBOWEGO

 

W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 lipca 2018 r. i wprowadzeniem do tej ustawy mechanizmu podzielonej płatności (split payment) podatnicy zastanawiają się, czy niezbędne jest zgłoszenie rachunku VAT do urzędu skarbowego w związku z jego utworzeniem. Ponadto w jakim terminie i do kiedy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa o NIP) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 5 ust. 2b ww. ustawy zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 4 zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane wskazane w ust. 2, tj. nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, a także nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Podstawa prawna dla zgłoszenia rachunku bankowego dla spółki cywilnej zawarta jest w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o NIP.

O obowiązku aktualizacji zgłoszonych danych stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o NIP. W świetle tego przepisu podatnicy VAT, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy VAT (zarówno osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych – zgłoszenie wyłącznie w CEIDG), osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (wyłącznie we właściwym urzędzie skarbowym) przy rozpoczęciu działalności gospodarczej są zobowiązani do poinformowania właściwego urzędu skarbowego m.in. o posiadanych rachunkach bankowych.

Jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP termin na zgłoszenie rachunku bankowego to 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. W przypadku rachunku bankowego będzie to 7 dni od dnia założenia rachunku bankowego.

Czy w związku z wprowadzeniem rachunków VAT do rachunków rozliczeniowych wskazanych w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe konieczne jest ich zgłoszenie do urzędu skarbowego?

Wydaje się, że tak. Trudno uznać, że rachunek VAT nie jest rachunkiem firmowym. Jak bowiem stanowi art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego będzie miał brzmienie: Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Należy bowiem przypomnieć, że rachunki rozliczeniowe prawie wyłącznie są prowadzone dla przedsiębiorców.

Podkreślenia wymaga, że ostatnie interpretacje podatkowe są dosyć restrykcyjne w tym zakresie. Wskazują bowiem, że zgłoszeniu podlegają również rachunki lokat terminowych (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO), nawet gdyby miały krótkoterminowy charakter (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r. nr IPPP2/443-1063/13-2/RR).

Podmioty wpisane do KRS  będą składać do urzędów skarbowych aktualizację na druku NIP-8. Aktualizacja numerów rachunków dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych nastąpi poprzez zgłoszenie w CEIDG.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast art. 7 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że w przypadku rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3, otwartego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, bank jest obowiązany do otwarcia do dnia 30 czerwca 2018 r. rachunku VAT, w zakresie określonym w art. 62a ust. 1–4 ustawy zmienianej w art. 3. Z kolei art. 3 ww. ustawy wskazuje, że do art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe do wprowadza się rachunki VAT.

W związku z tym, termin do zgłoszenia rachunku VAT do urzędu skarbowego zawsze będzie biegł od dnia 1 lipca 2018 r.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8 (określającego termin założenia rachunków VAT dla Skok-ów), to  banki i skoki są zobowiązane do ich założenia przed 1 lipca 2018 r. Nie oznacza to jednak, że terminem od którego rachunki te stają się aktywne jest dzień ich założenia. Jak bowiem wynika z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r., ustawa, w tym art. 3 dot. rachunków VAT, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Oznacza to, że przed 1 lipca 2018 r. rachunki te, choć technicznie założone przez banki, nie istnieją w obrocie prawnym przed tą datą. Nie ma więc podstaw do ich zgłaszania przed 1 lipca 2018 r.

KASY FISKALNE ONLINE

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Nowe przepisy to przede wszystkim zielone światło dla kas fiskalnych online, które mają przekazywać dane o transakcjach do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online.

Wszystkie dane do Centralnego Repozytorium Kas - w dniu wejścia w życie ustawy powstanie Centralne Repozytorium Kas, zarządzane przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie dane o transakcjach, rejestrowane w kasach fiskalnych online, mają trafiać właśnie tam. Takie przepisy mają oczywiście uszczelnić system podatkowy i zredukować tak zwaną szarą strefę. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Dane mają być w pełni anonimowe po stronie nabywcy. De facto będzie to obraz elektronicznego paragonu, na których nie podaje się żadnych danych na temat konsumenta. Informacje o sprzedaży mają wpływać do CRK w czasie rzeczywistym – mają też zawierać znacznik czasowy, który umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży.

A co z posiadaczami starych kas fiskalnych - zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas fiskalnych online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat – czytamy na stronie Centrum Informacyjnego Rządu.

Według nowelizacji kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Jeżeli więc przedsiębiorca będzie musiał wymienić taką pamięć, to jedynym rozwiązaniem ma być kupno kasy z zapisem elektronicznym bądź kasy online.

Rząd proponuje zwrot kosztów do 700 zł za zakup kasy fiskalnej online. Kasę będzie też można wziąć w leasing. Podatnik będzie miał także obowiązek przeglądu technicznego kasy online – w przypadku niewykonania przeglądu kara to 300 zł.

Nowy projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje objęcie tym wymogiem w pierwszej kolejności (obowiązkowo) mechaników samochodowych, fryzjerów, stacje paliw, hotele, kluby fitness, firmy budowlane i gastronomiczne a także lekarzy i lekarzy dentystów.

 

ULGA NA START - SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH FIRM OD 30 KWIETNIA 2018 R.

Przypominam, że od 30 kwietnia 2018 r. nowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Jak obliczać okres 6 miesięcy „ulgi na start” - „Ulga na start” może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicz się. Jeśli w okresie korzystania z „ulgi na start” zawiesi się wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

WAŻNE - w okresie, w którym skorzysta się z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe.

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” zgłosić się trzeba na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.  Temu ubezpieczeniu podlega się od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności. W okresie „ulgi na start” można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków rodziny.

 

PRZEKAZANIE ŚRODKA TRWAŁEGO NA POTRZEBY OSOBISTE A VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn.zm.) za dostawę towaru uznawane jest również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest przysługiwanie podatnikowi w całości lub w części prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to także ich części składowych. Przepis ten zawiera przykładowy katalog przekazań nieodpłatnych, wśród których mieści się też przekazanie na cele osobiste podatnika.

W artykule 2 pkt 6 ustawa o VAT za towar uznaje rzeczy, ich części oraz wszelkie postacie energii. Oznacza to, że jak towar ww. ustawa każe traktować składniki majątku stanowiące środek trwały. Jeśli więc vatowiec dysponował prawem do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego przy nabyciu takiego towaru, czynność przekazania go na potrzeby osobiste, stanowiąc dostawę towaru, jest opodatkowana stawką VAT przynależną temu towarowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca nie wymaga skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego, wystarczające jest samo przysługiwanie go podatnikowi. W sprawie tej niejednokrotnie wypowiadały się organy skarbowe, potwierdzając taką wykładnię art. 7 ust. 2 pkt 1 omawianej ustawy, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z 7 października 2008 r., nr IPPP2/443-1089/08-2/IK.

Dokumentowanie przekazania na cele osobiste - środek trwały może zostać wycofany z ewidencji środków trwałych celem przeznaczenia go na osobiste potrzeby na każdym etapie jego użytkowania, co należy udokumentować. Przepisy podatkowe nie określają jednak rodzaju dokumentu, jakim należy to uczynić. W praktyce służy do tego pisemne oświadczenie, które określa:

  • rodzaj środka trwałego wycofywanego z ewidencji,
  • cel wycofania (przekazanie na potrzeby osobiste),
  • datę dokonania tej czynności.

Czynność przekazania środka trwałego może zostać również udokumentowana fakturą wewnętrzną.

Podstawa opodatkowania przekazania ustalana jest zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że jest nią cena nabycia towaru lub towarów podobnych, a w razie jej braku koszt wytworzenia. Należy określić je na moment dostawy (przekazania). Zatem przekazując środek trwały na cele osobiste, należy przyjąć jego cenę, za którą podatnik mógłby nabyć tę rzecz w momencie wycofywania jej z działalności. Pogląd taki zawiera m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2008 r., nr IPPP1-443-1625/08-03/RK.

Przykład: Podatnik zakupił do swojej firmy za 15 000 zł laptop do projektowania graficznego. Po 6 latach okazało się, że przestał on odpowiadać wymogom jego działalności i zdecydował się przekazać go na cele osobiste. W momencie przekazywania komputer wart był 4000 zł według cen rynkowych i ta kwota stanowić będzie podstawę opodatkowania tego środka trwałego na dzień jego przekazania.

Przekazanie samochodu na cele osobiste - w praktyce przedsiębiorcy najczęściej dokonują przekazania na osobiste potrzeby samochodów osobowych będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Czynność przekazania nie będzie podlegać VAT, jeżeli przy nabyciu pojazdu nie był odliczony VAT. Oznacza to, że aby nie powstał obowiązek korekty VAT, podatnik musiał nabyć samochód w drodze:

  1. darowizny,
  2. zakupu od osoby prywatnej na podstawie umowy sprzedaży,
  3. zakupu w komisie rozliczającym się metodą VAT-marża,
  4. przyjęcia do ewidencji środków trwałych firmy z majątku prywatnego.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku samochodów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Ograniczenie to dotyczy samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. użytkowanych w działalności i prywatnie, a więc najczęściej przekazywanych do prywatnego majątku. Jeżeli zatem samochód jest w tzw. okresie korekty, podatnik musi skorygować wartość nieodliczonego VAT. W myśl art. 90b ustawy o VAT, jeżeli wartość początkowa samochodu:

  • przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeśli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano go do używania,
  • nie przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeśli zmiana jego wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano go do używania.

Przykład: W styczniu 2016 r. podatnik kupił samochód osobowy o wartości netto 60 000 zł, podatek naliczony wyniósł 13 800 zł. Miał on prawo do odliczenia 50% VAT, tj. 6900 zł, i skorzystał z niego, brak było prawa do odliczenia 50% VAT, czyli 6900 zł. W kwietniu 2017 r. podatnik przekazał samochód na cele osobiste. Jego wartość rynkowa netto w momencie przekazania wyniosła 40 000 zł, zatem VAT z tego tytułu wyniesie 9200 zł.

Podatnik musi skorygować VAT nieodliczony w momencie zakupu. Ponieważ samochód kosztował ponad 15 000 zł, korekta musi więc być dokonana za 60 miesięcy. Należy wyliczyć liczbę miesięcy pozostałą do końca okresu korekty. Okres od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. to 15 miesięcy, do skorygowania pozostało zatem 45 miesięcy (60 – 15).

Podatnik oblicza wartość nieodliczonego VAT po zmianie przeznaczenia samochodu: 6900 zł / 60 m-cy = 115 zł, 115 zł x 45 m-cy = 5175 zł. Z tytułu przekazania podatnik będzie miał do zapłaty 9200 zł – 5175 zł = 4025 zł.

Nieruchomości firmy na cele prywatne - jeżeli chodzi o nieruchomości, często przedmiotem przekazania do majątku prywatnego bywają mieszkania, które były wynajmowane, a więc wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli przy samym nabyciu nowego lokalu brak było prawa do odliczenia VAT (był zakupiony do majątku prywatnego, a następnie przekazany na potrzeby firmy i wpisany do ewidencji środków trwałych), a VAT został odliczony przy jego ulepszeniu, przy wycofaniu na potrzeby osobiste podatnik czynność przekazania musi opodatkować. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2017 r., nr 0461-ITPP2.4512.79.2017.2.DM.

W sytuacji gdy podatnikowi nie służyło prawo do odliczenia VAT przy nabyciu lokalu, a miał do tego prawo przy jego modernizacji, powstaje pytanie o podstawę opodatkowania czynności przekazania. Zagadnienie to było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lipca 2016 r., nr IBPP1/4512-242/16/AW. Organ skarbowy uznał w niej, że w przypadku gdy podatnikowi nie służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie gruntu i budynku (lokalu), koszt ich nabycia nie wchodzi do podstawy opodatkowania. Stanowią ją wyłącznie wydatki na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, od których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego VAT.

Także okres korekty podatnik musi odnieść jedynie do wydatków poniesionych na ulepszenie lokalu, nie zaś jego wartości początkowej po przeprowadzonym ulepszeniu. Takie zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 marca 2014 r., nr ITPP2/443-1261/13/PS.

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH


1)  Wybór formy opodatkowania na specjalnych formularzach

Ministerstwo Finansów przygotowało projekty wzorów oświadczeń o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w niektórych formach.

Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia zaczną obowiązywać cztery wzory oświadczeń do potrzeb rozliczeń podatku dochodowych od osób fizycznych. Formularze będą miały zastosowanie do podatników osiągających dochody z najmu oraz podmiotów rozliczających PIT według stawki liniowej i płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
Rozporządzenie wprowadzi następujące wzory dokumentów: 

PIT-ZW - przeznaczony dla podatników osiągających dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, którzy wybrali zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków lub rezygnują z tej formy, 

PIT-ZI - przeznaczony dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy wybrali opodatkowanie według 19% stawki podatku dochodowego lub rezygnują z opodatkowania w tej formie, 

PIT-ZRW - dla podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, pod dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w całości przez jednego z małżonków lub rezygnują z tej formy rozliczenia, 

PIT-ZRI - dla podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, którzy wybrali opodatkowanie przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub rezygnują z tej formy opodatkowania. 

2)   VAT-R będzie można podpisać ePUAP-em

Zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie integralną częścią wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zaprezentowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wynika z niego, że zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) będą mogły być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej i będzie można je potwierdzić podpisem profilem zaufanym ePUAP. Obecnie przesłanie VAT-R w formie elektronicznej wymaga posiadania podpisu elektronicznego. 
Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, dołączone do wniosku o wpis zgłoszenie stanie się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji. 

3)   W lipcu podatników czekają kolejne zmiany w VAT

 

Projekt z 13.02.2018 r. zmian w ustawie z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - dotyczy kilku zagadnień, stąd trudno skwitować go jednym stwierdzeniem, np. uszczelnienie VAT. Być może zmiany te nie są rewolucyjne, ale na pewno znaczące. Nowelizacja ma wejść w życie 1.07.2018 r. Poniższe opracowanie dotyczy przede wszystkim najistotniejszych zmian wynikających z projektu. 

 
Projekt przewiduje przede wszystkim:  uproszczenie warunków zwolnienia w VAT dotyczącego dostaw nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u, gdzie mowa jest m.in. o tzw. pierwszym zasiedleniu) - chodzi tu o dostosowanie przepisów do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów administracyjnych,  brak opodatkowania VAT importu towarów w sytuacji zawarcia umów między Polską a państwem trzecim, które dotyczą budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg,  podwyższenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 25% w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi (na wzór rozwiązań z ustaw dotyczących podatków dochodowych),  doprecyzowanie kwestii związanych z dokumentami towarzyszącymi deklaracji składanej w drodze elektronicznej,   uniemożliwienie nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika (koreluje z planowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej w zakresie nadpłaty, jeżeli ciężar nadpłaconego podatku poniósł nie podatnik, ale np. konsument w kwocie umówionego wynagrodzenia),  doprecyzowanie zapisów co do przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT (kwestia deklaracji „zerowych” czy przywracanie zarejestrowania podatnika z datą wsteczną),  wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe (innymi słowy, złożenie kaucji gwarancyjnej będzie możliwe, jeśli podmiot przed wpisaniem do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, przez co najmniej 12 miesięcy składałby deklaracje VAT),  obniżenie wysokości „sankcyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%, jeśli podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej,  rozwiązanie zapobiegające nieuczciwemu procederowi wystawiania faktur na inną firmę w odniesieniu do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów,  rozszerzenie katalogu podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego z art. 113 u.p.t.u. (uogólniając - dotyczy podatników dokonujących dostaw elektroniki w związku z zawarciem umowy „na odległość”),  uproszczenia w funkcjonowaniu systemu ryczałtowego dla rolników (usunięcie warunku dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu oraz ograniczenie wymogów „treściowych” faktury VAT RR).

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska


 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.