Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWY FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU ERP-7

ZUS opracował i udostępnił nowy formularz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7. Zastąpił on dotychczasowy druk Rp-7. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawia przede wszystkim pracodawca pracownikowi, ale może być ono również wystawione przez:

 • następcę prawnego pracodawcy,
 • likwidatora lub syndyka masy upadłości,
 • podmiot upoważniony przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - dla pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Tak jak w dotychczasowym formularzu Rp-7, w obecnym ERP-7 znajduje się tabela, w której należy wpisać poszczególne składniki wynagrodzenia oraz kwoty świadczeń za okres niezdolności do pracy. W nowym formularzu ERP-7 organ dokonał jednak innego niż dotychczas podziału poszczególnych kwot uwzględnianych w podstawie wymiaru. Kwoty składników wynagrodzenia/uposażenia należnych za dany rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obecnie ujęte w jednej kolumnie bez podzielenia jak dotychczas na stałe, zmienne, inne oraz świadczenia w naturze. Rozbite natomiast zostały kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy związane m.in. z niezdolnością do pracy. Nowością są trzy dodatkowe kolumny oznaczone jako kwoty:

 • składników wynagrodzenia - należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe (dotyczy lat po 1998 r.),
 • innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane we wcześniejszych kolumnach i ich rodzaj - o ile są one wliczane do podstawy wymiaru świadczeń.

WYŻSZE OPŁATY LOKALNE W 2019 R.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca br. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 745) określił maksymalne dzienne stawki opłat lokalnych.

Stawki te będą wyższe niż w 2018 r. i nie będą mogły przekroczyć:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,93 zł/m2
 • od budynków i ich części mieszkalnych – 0,79 zł/m2 oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł/m2

od środków transportu:

 • samochody ciężarowe pow. 3,5 t do 5,5 t     - 832,71 zł, powyżej 5,5 t - 1389,14 zł, powyżej 9 t - 1666,96 zł
 • ciągnik siodłowy – 1944,76 zł i przyczepa, naczepa – 1666,96 zł

 dziennie:

 • opłata targowa - 778,20 zł,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,26 zł,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,20 zł,
 • opłata uzdrowiskowa - 4,40 zł,
 • część stała opłaty reklamowej - 2,54 zł,
 • część zmienna opłaty reklamowej - 0,22 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.
 • natomiast opłata od posiadania psów nie będzie mogła być wyższa niż 123,18 zł rocznie od jednego psa.

ZALICZKI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – UZP OPUBLIKOWAŁ BEZPŁATNY E-PORADNIK

Urząd Zamówień Publicznych opublikował bezpłatny e-poradnik nt. zaliczek w zamówieniach publicznych. W założeniu materiał ma stanowić wsparcie dla zamawiających w zakresie działań związanych z efektywną realizacją zamówień publicznych. W poradniku poruszono też m.in. kwestie dotyczące rozliczenia i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

Jak wskazuje UZP, bezpłatny e-poradnik w kompleksowy sposób wyjaśnia kwestie związane z zaliczkami w zamówieniach publicznych.

„W materiale omówiono m.in. charakter zaliczki na gruncie ustawy PZP, a także kwestie związane z jej udzieleniem, rozliczeniem i zabezpieczeniem zwrotu. Należy podkreślić, że zaliczka jest instrumentem mającym duże znaczenie w procesie udzielenia i realizacji zamówienia, pozwala bowiem na szersze otwarcie rynków zamówień publicznych dla mniejszych wykonawców, w tym w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)” – wyjaśnia UZP.

Urząd zapewnia, że dzięki zaliczkom można też doprowadzić do obniżki kosztów zamówień, co może być także pozytywnym efektem dla zamawiających.

W nowej publikacji znalazły się informacje dotyczące m.in. roli zaliczki przy realizacji zobowiązania, udzielania zaliczek, dopuszczalności umownego określenia celu, na jaki może być wydatkowana dana zaliczka, obligatoryjnego udzielania zaliczek, a także rozliczania i zabezpieczania zwrotów zaliczek.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA - SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Od 1 stycznia 2019 r. dokumentację pracowniczą nowozatrudnionych pracowników trzeba    będzie przechowywać przez 10 a nie przez 50 lat. Będzie ją można przechowywać w formie elektronicznej. Krótszy, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może także dotyczyć stosunków pracy nawiązanych w latach 1999–2018. Będzie to możliwe jednak wyłącznie wtedy, jeśli płatnik przekaże do ZUS specjalny raport informacyjny za osoby zgłoszone do ubezpieczeń po raz pierwszy w tym okresie.

Wcześniej trzeba będzie złożyć oświadczenie, że taki raport zostanie przekazany. Oświadczenie można złożyć w każdym czasie oraz wycofać, jeśli raporty informacyjne nie zostaną złożone w komplecie.

Dodatkowe dane w raportach

Od nowego roku trzeba będzie do ZUS przekazywać na bieżąco więcej informacji. Od rozliczenia za styczeń 2019 r. w miesięcznym raporcie imiennym (ZUS RPA) dodatkowo trzeba będzie podawać:

 • kwoty przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconego w danym miesiącu, ale przysługującego za inny rok kalendarzowy,
 • kwoty przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, wypłaconego w danym miesiącu, ale przysługującego za inny rok kalendarzowy,
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który przysługuje za inny rok kalendarzowy,
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Od stycznia 2019 r. na formularzu wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) również znajdą się dodatkowe informacje dotyczące rozwiązania/wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy:

 • data oraz tryb rozwiązania stosunku pracy,
 • podstawa prawna rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy,
 • z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Papierowo czy elektronicznie

Przepisy, które wejdą w życie od nowego roku, pozwalają wybrać formę (elektroniczną albo papierową) prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Formę tę będzie można zmienić.

Modyfikacje systemów i programów

Aby umożliwić przekazanie do ZUS nowych dokumentów, co pozwoli na skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych, ZUS wprowadza zmiany w systemie informatycznym, a także w programie Płatnik i aplikacji ePłatnik.

 

 

NOWE FUNKCJONALNOŚCI NA PLATFORMIE PUE ZUS W ZWIĄZKU Z LEKARSKIMI ZWOLNIENIAMI E-ZLA

ZUS poinformował, że od 14.08.2018 r. udostępnia nową wersję portalu PUE, wprowadzającą zmiany optymalizacyjne dla płatników składek - w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).

Dodana została możliwość nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA – pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładek Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika i w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone - mocodawca składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA. Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom, którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone).

Umożliwiono grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki Dokumenty i wiadomości - Zaświadczenia lekarskie. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk Pobierz dokument) dodano możliwość grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi.

Dodano informację o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika - sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego. Zmiana schematu eksportowanego pliku .csv została opisana na stronie o e-ZLA.

Rozszerzono katalog wniosków, które mogą być podpisywane za pomocą profilu PUE. Złożenie tych dokumentów nie wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ani profilem zaufanym ePUAP:

 • ZUS Z-15 wniosek o zasiłek opiekuńczy,
 • ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),
 • ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składe (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
 • ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych),
 • ZUS ZZU Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.

 

Uwaga - możliwe problemy w działaniu

Zakład poinformował rownież o możliwych problemach z wyświetlaniem widoku w roli Lekarza, Płatnika i aplikacji ePłatnik.

Aby panele wyświetlały się poprawnie, może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce.

W przeglądarce IE należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Delate i w oknie, które się wyświetli, wybrać przycisk Usuń lub wybrać z górnego menu kolejno: Narzędzia - Opcje internetowe – zakładka Ogólne – w sekcji Historia przeglądania - przycisk Usuń – w oknie, które się wyświetli, należy ponownie wybrać przycisk Usuń.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Delete, z pola "Okres do wyczyszczenia" wybrać opcję "wszystko", a po rozwinięciu menu "Szczegóły" zaznaczyć tylko opcję "Pamięć podręczna", po czym kliknąć przycisk "Wyczyść teraz".

W przeglądarce Google Chrome należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Delete, z pola "Zakres czasu" wybrać opcję "Od początku", a poniżej zaznaczyć jedynie opcję "Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej", po czym kliknąć przycisk "Wyczyść dane".

Po wykonaniu tych czynności należy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

WIĘCEJ TWÓRCÓW Z PRAWEM DO WYŻSZYCH KOSZTÓW

19 lipca br. wejdzie w życie nowela, która rozszerzy katalog działalności uprawniających do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista będzie mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od początku 2018 r. i będzie obejmować dodatkowo m.in. działalność twórczą w zakresie inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, a także działalność konserwatorską czy naukową.

Przypomnijmy, że zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Jednocześnie do ustawy o PIT dodana została lista zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich.

Zatem, obecnie, stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT, 50% koszty uzyskania przychodów przysługują z tytułu:

 1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; przy czym przepis ten stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Pozostali podatnicy stosować więc będą:

  • 20% koszty z tytułu umów zlecenie czy dzieło lub
  • ryczałtowe, tj. 111,25 zł – w przypadku twórców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa powyżej (w pkt 1-3), nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (tj. 85 528 zł). Przy czym, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż kwota 85 528 zł, koszty uzyskania będzie można przyjąć się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Lista zawodów wciąż budzi wątpliwości

Pierwsza wersja rządowego projektu zmian, które weszły w życie 1 stycznia br., dotyczyła tylko podniesienia limitu kosztów dla twórców. Jednak w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych posłowie uznali, że aby wyeliminować nadużycia należy uściślić możliwość korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów wykonawców korzystających z praw autorskich na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do przychodów uzyskiwanych stricte z działalności twórczej.

Dodanie do ustawy listy zawodów mogących korzystać z preferencji, zdaniem ekspertów, skutkuje nowymi sporami interpretacyjnymi między fiskusem a podatnikami. W odpowiedzi, Ministerstwo Finansów postanowiło uzupełnić ten katalog. I tak, 19 lipca br. wejdzie w życie zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy o PIT, która ma uporządkować i doprecyzować dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, podwyższone koszty będzie stosować się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Nadal nie zostało jasno określone co zdaniem ustawodawcy oznacza  np. działalność twórcza w zakresie programów komputerowych. Nie jest również jasne, czy strukturą z wykorzystaniem praw autorskich mogą być objęci np. graficy komputerowi. Nie jest też znany powód objęcia preferencją inżynierów budowlanych, z wyłączeniem pozostałych inżynierów.

 

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH - ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

Od 1 września 2018 roku zmieni się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych - z 16 lat obecnie na 15.

 

Ustawa z 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza w kodeksowych zasadach zatrudniania młodocianych tylko jedną zmianę - obniża granicę wiekową pracownika młodocianego z 16 do 15 lat.

 

Kodeks pracy zabrania zatrudniania dzieci, czyli osób, które nie ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat). Świadczenie pracy przez osoby w tej kategorii wiekowej jest możliwe wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

W przypadku natomiast młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat (od 1 września 15 lat), a nie przekroczyły 18 lat, kodeks pracy wprowadza szczególne regulacje. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1) ukończyli co najmniej gimnazjum,

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

 

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie omówione są w analizie "Przygotowanie zawodowe młodocianych". Jeśli natomiast młodociany spełnia warunki do zatrudnienia w celach zarobkowych, to może wykonywać wyłącznie prace lekkie.

Wynagrodzenie młodocianych za IX-XI 2018 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 r. wyniosło - 4.521,08 zł.

Okres

1.09.2018 r. - 30.11.2018 r.

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

180,84 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

226,05 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

271,26 zł

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

ZMIANY W SUKCESJI PRZEDSIĘBIORSTWA OSOBY FIZYCZNEJ A VAT

Dotychczas wraz ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego działalność kończył się jego byt prawny. Ustawodawca dostrzegł ten problem i w dniu 5 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Podstawowym celem tej regulacji jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw osób fizycznych po ich śmierci. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przedsiębiorstwo w spadku - zmiany w ustawie o VAT dotyczą przede wszystkim zmiany związanej z definicją podatnika. Za "przedsiębiorstwo w spadku" rozumieć się będzie przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Natomiast za podatnika VAT będzie się rozumieć także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej stanowiącą przedsiębiorstwo w spadku w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

1) zarządu sukcesyjnego albo

2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.), czyli zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie podatnikiem w takim przypadku od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia dokonanego wcześniej zgłoszenia zaprzestania prowadzenia przedsiębiorstwa przez osobę, która dokonała zgłoszenia.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznane, na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika VAT.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku właściwym organem podatkowym będzie organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.

Obowiązki rejestracyjne - jak wyjaśniano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zmiany w ustawie o VAT odpowiadają koncepcji, zgodnie z którą przyjmuje się zasadę pełnej kontynuacji rozliczeń na gruncie VAT przez przedsiębiorstwo w spadku. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo w spadku staje się podatnikiem VAT kontynuującym działalność po zmarłym przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny, prowadząc z wykorzystaniem przedsiębiorstwa zmarłego podatnika przedsiębiorstwo w spadku (w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku), biorąc pod uwagę przyjętą na gruncie VAT zasadę pełnej kontynuacji, będzie uprawniony i zobowiązany m.in. do złożenia deklaracji lub korekt deklaracji za zmarłego podatnika.

Zasadą będzie, iż z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, podatnik zostanie z urzędu wykreślony z rejestru.

W sytuacji jednak ustanowienia zarządu sukcesyjnego nie dojdzie do wykreślenia zmarłego podatnika z rejestru, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 7 dni poinformuje właściwy urząd skarbowy o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i dokonaniu stosownego wpisu do CEIDG (art. 96 ust. 7a i 8a ustawy o VAT).

Wykreślony z rejestru będzie także podatnik w sytuacji, gdy zarządca sukcesyjny zaprzestanie pełnić swoją funkcję lub gdy wygaśnie zarząd sukcesyjny bądź wygasną uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Ustawa o VAT będzie również określała przypadki przywrócenia zarejestrowania bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Będzie to miało miejsce, gdy:

1) osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokona zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (w tym ponownego zgłoszenia),

2) zarządca sukcesyjny poinformuje o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy,

3) zarządca sukcesyjny poinformuje o jego powołaniu, po tym jak podatnik został wykreślony z rejestru z tej przyczyny, że poprzedni zarządca przestał pełnić swoją funkcję.

Przywrócenie zarejestrowania nastąpi pod warunkiem złożenia niezwłocznie brakujących deklaracji za okresy poprzedzające okres, w którym dokonano zgłoszenia lub złożono informację, o których mowa w pkt 1-3.

Obowiązki likwidacyjne - wprowadzone zmiany w ustawie o VAT uwzględniają ponadto w art. 14, dotyczącym opodatkowania w razie zaprzestania działalności, przypadki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa w spadku (art. 14 ust. 1 pkt 2) bądź też wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (art. 14 ust. 1 pkt 3).

We wskazanych sytuacjach zajdzie konieczność m.in. sporządzenia spisu z natury towarów. Ponadto podatnicy będą obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący m.in. dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

 

Zmiany wprowadzone w art. 14 ustawy o VAT dotyczą także określenia zasad zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej na rzecz osób będących właścicielami przedsiębiorstwa w spadku na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, na dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego lub wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1)

małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

2)

spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

3)

spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

 

PRZEKAZYWANIE STRUKTUR JPK NA ŻĄDANIE ORGANU PODATKOWEGO – WYJAŚNIENIA MIN. FINANSÓW

W świetle obowiązujących przepisów wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT przy użyciu programów komputerowych zobowiązani są do przekazywania JPK_VAT.

Ponadto, stosownie do art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, muszą na żądanie organu podatkowego przekazać całość lub część ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznego pliku o określonym formacie i strukturze. Od 1 lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania - na żądanie organu podatkowego - pozostałych struktur JPK (m.in. JPK_FA) zostali objęci wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Przypomnijmy, iż do 30 czerwca br. obowiązek ten dotyczył dużych przedsiębiorców.

Z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zamieszczonego na stronie internetowej www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/eksperci-mf wynika, że dla obowiązku przekazywania pozostałych struktur JPK na żądanie kluczowe jest kryterium prowadzenia ksiąg podatkowych papierowo lub elektronicznie. Zdaniem MF jeżeli podatnik prowadzi księgi podatkowe papierowo, to nie będzie musiał tworzyć JPK_FA ani innych struktur (np. obrotu magazynowego JPK_MAG) na żądanie organu podatkowego. W takich sytuacjach, jak podkreślono, podczas kontroli organy podatkowe będą żądały jedynie dokumentów papierowych.

Z dalszych wyjaśnień wynika, że:

 • w stosunku do najmniejszych podatników, którzy wystawiają kilka faktur miesięcznie, najczęściej prowadzone są czynności sprawdzające; organ podatkowy nie będzie czekał na elektroniczne zestawienie kilku faktur w formie JPK_FA, tylko poprosi o nie w takiej formie, w jakiej posiada je podatnik (np. papierowej, skanu itp.);
   
 • jeśli podatnik prowadzi księgi w formie elektronicznej oraz archiwizuje papierowe faktury w postaci skanów, to będzie musiał generować JPK_FA na żądanie organu podatkowego; jeśli takich ksiąg nie prowadzi elektronicznie - to JPK na żądanie go nie obejmie (fakturą w formie struktury logicznej nie jest ani skan, ani PDF, którego nie można edytować, ale dane, które można przetwarzać);
 • obowiązek przekazywania na żądanie struktury JPK_FA dotyczy wyłącznie dokumentów wystawionych po 1 lipca br., co oznacza, że podatnicy mogą spodziewać się faktycznej realizacji tego obowiązku dopiero na przełomie sierpnia i września br.;
 • nie ma obowiązku zakupu specjalnego oprogramowania do e-fakturowania (choć można kupić oprogramowanie od producenta czy skorzystać z pomocy biura rachunkowego w tym zakresie);
 • alternatywą do wysłania JPK_FA (oprócz aplikacji e-mikrofirma, którą udostępnia bezpłatnie Ministerstwo Finansów) będzie możliwość zgrania pliku np. na pendrive lub płytę CD i przekazania w taki sposób danych pracownikom organu podatkowego.

Ministerstwo Finansów nadmieniło również, iż nie planuje w przyszłości zobowiązać podatników do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej lub do wystawiania wyłącznie e-faktur, choć jak wskazano: "(...) w XXI wieku naturalne jest zastępowanie form papierowych dokumentami elektronicznymi. (...)".

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWEJ - WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) do porządku prawnego wprowadzono nową instytucję aktywności gospodarczej osób fizycznych, nazywaną umownie działalnością nieewidencjonowaną lub nierejestrową. W przepisie tym ustawodawca unormował, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

Od 1 stycznia 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.100 zł. W rezultacie uzyskiwanie przez osobę fizyczną w każdym miesiącu 2018 r. przychodów nie wyższych niż 1.050 zł zwalnia ją od obowiązku rejestrowania się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Na gruncie podatku PIT, w myśl obowiązującego od 30 kwietnia 2018 r. art. 20 ust. 1ba updof, przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, które ustawodawca ujął w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof.

Ministerstwo Finansów stwierdziło, że dla celów podatku dochodowego przychody z tej działalności nie stanowią przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) ani z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Dochody osiągane z działalności nierejestrowej są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%) i wykazywane z pozostałymi dochodami w zeznaniu. Przepisy ustawy o PIT nie nakładają na podatnika osiągającego dochody z działalności nierejestrowej obowiązków odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca współpracujący z podatnikiem prowadzącym działalność nierejestrową nie jest obowiązany do potrącania zaliczek od kwot wypłaconych na rzecz tego podatnika, jak również do wystawiania informacji dla celów podatkowych.

NOWE TERMINY PRZEDAWNIENIA

9 lipca 2018 r. weszły  w życie zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1104).

 Na szczególną uwagę zasługuje zmiana dotychczasowych terminów przedawnienia.

Zmianie ulega art. 118 Kodeksu cywilnego, który ma następujące brzmienie: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”. Zasadniczy termin przedawnienia ulega więc skróceniu z 10 do 6 lat.

Nowe zasady obliczania terminu przedawnienia

Ustawa wprowadza regułę, iż koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Konsekwencją powyższej zmiany jest modyfikacja art. 125 § 1 k.c., który otrzymał następującą treść: „Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

Uwzględnianie przedawnienia z urzędu

Nowością jest zasada uwzględniania przedawnienia z urzędu. Sądy rozpoznające sprawy dotyczące roszczeń przeciwko konsumentom co do zasady będą uwzględniać przedawnienie z urzędu. Zasada ta nie będzie obowiązywać w obrocie profesjonalnym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd po rozważeniu interesów stron postępowania z udziałem konsumenta będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli będą tego wymagać względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia, będzie jednak musiał rozważyć m.in. takie okoliczności jak długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia czy charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania dłużnika na opóźnienie wierzyciela w dochodzeniu roszczenia.

Przedawnienie a egzekucja

Zmianie ulega też inny istotny termin. Gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia w wyroku lub ugodzie, z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji zaczyna biec ponownie termin przedawnienia. Dziś wynosi on aż 10 lat. To czas, w którym wierzyciel może egzekwować roszczenie. W ustawie przewidziano skrócenie tego terminu do 6 lat (lub 3 lat w przypadku roszczeń dotyczących świadczeń okresowych).

Ważna gwarancja

Omawiana nowelizacja wprowadza też zmiany, które dotyczą egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Od 8 września 2016 r. obowiązuje bowiem przepis, na mocy którego organ egzekucyjny może zająć rachunek bankowy dłużnika drogą elektroniczną. Obecnie banki są zobowiązane do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty, co uniemożliwia podjęcie przez dłużnika obrony, nawet jeśli zajęcie jest bezzasadne, ponieważ np. dług został uregulowany lub roszczenie jest przedawnione. Zgodnie z ustawą, zajęta kwota nie trafi na konto komornika lub np. urzędu skarbowego wcześniej niż po upływie 7 dni. To okres, w którym dłużnik będzie mógł wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, co umożliwi mu wyjaśnienie sprawy. Taki tryb nie będzie jednak możliwy w przypadku egzekucji alimentów lub zasądzonej od dłużnika renty, np. na rzecz osoby przez niego poszkodowanej. Wtedy bank bezzwłocznie przekaże zajętą kwotę komornikowi.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.