Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Szkolenia dla Przedsiębiorców

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na dole strony.

Temat: Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) w codziennej praktyce jednostek organizacyjnych rzemiosła.

Termin: 16 stycznia 2019 r., g. 10:00-16:00       

Miejsce : Siedziba Izby , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Koszt: 300 zł netto osoba

Prowadzący : Adw. Marcin Kramek

Adwokat Marcin Kramek – Ukończył Wydział Prawa oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r., od 2018 r., wpisany jest również na listę doradców restrukturyzacyjnych. Przeważająca część jego praktyki zawodowej dotyczy zagadnień prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz prawa gospodarczego – związanego głównie z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz reprezentacją przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej. 

 

Program Szkolenia:

 1. Wstęp,
 2. Krótka charakterystyka źródeł prawa:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. Zasada rozliczalności,
  2. Zasada zgodności z prawem,
  3. Zasada ograniczenia celu,
  4. Zasada minimalizacji,
  5. Zasada prawidłowości danych osobowych,
  6. Zasada ograniczenia przechowywania,
  7. Zasada integralności i poufności

 

 1. Przerwa obiadowa

 

 

 1. Prawa osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Cechy i Spółdzielnie rzemieślnicze:
  1. Podmioty, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez organizacje rzemieślnicze:
   1. Pracownicy i osoby, które współpracują z organizacjami rzemieślniczymi na podstawie umów cywilnoprawnych,
   2. Członkowie organów statutowych,
   3. Czeladnicy, uczniowie,
   4. Inne podmioty,

 

 1. Administrator danych osobowych (Cech rzemieślniczy, Spółdzielnia rzemieślnicza) – jego obowiązki w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązków

6.1 Cech i Spółdzielnia Rzemieślnicza jako administrator danych osobowych,

6.1.1          Organy Cechów i Spółdzielni oraz inne osoby przetwarzające dane osobowe:

6.1.1.1 Organy zarządzające,

6.1.1.2 Organy nadzorcze,

6.1.1.3 Kierownicy / dyrektorzy biur

6.1.1.4 Komisje Egzaminacyjne

      6.2 Obowiązki Administratora:

      6.2.1          Wdrożenie środków ochrony danych osobowych,

      6.2.2          Wdrożenie polityki bezpieczeństwa,

6.2.2.1 Forma polityki bezpieczeństwa,

6.2.2.2 Elementy polityki bezpieczeństwa,

6.2.3    Ustanowienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

6.2.3.1      kwalifikacje zawodowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

6.2.3.2      forma współpracy Inspektora z Administratorem,

6.2.3.3      tajemnica zawodowa Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

6.2.3.4      zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

6.2.4    Obowiązek stosowania zasady privacy by design

6.2.5    Obowiązek stosowania zasady privacy by default,

6.2.6    Obowiązek powierzania przetwarzania danych osobowych jedynie tym podmiotom, które dają gwarancje zgodnego z prawem przetwarzania tych danych,

6.2.7    Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych,

6.2.8    Obowiązek współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6.2.9    Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

6.2.10  Obowiązek zgłaszania Prezesowi UODO naruszenia danych osobowych

6.2.10.1           forma zgłoszenia,

6.2.10.2           termin zgłoszenia,

6.2.11  obowiązek zawiadomienia osoby której dane dotyczą o naruszeniu ochrony jej danych osobowych,

6.2.11.1           forma zawiadomienia,

6.2.11.2           termin zawiadomienia,

 

7.         Odpowiedzialność Cechów i Spółdzielni rzemieślniczych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (1630 – 1730)

7.1       odpowiedzialność administracyjna:

7.1.1    Podmiot uprawniony do nakładania administracyjnej kary pieniężnej,

7.1.2    Wysokość kary pieniężnej

7.2       odpowiedzialność odszkodowawcza:

7.2.1    Zasady odpowiedzialności,

7.2.2    Ciężar dowodu spoczywający na poszkodowanym,

7.2.3    Ciężar dowodu spoczywający na Administratorze,

7.3       Odpowiedzialność karna:

7.3.1    Odpowiedzialność na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,

7.3.2    Odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu Karnego

 

 

Temat: Zmiany w Kodeksie Pracy wchodzące w życie w 2019 r.

Termin: 22 stycznia 2018 r., g. 9:00- 16:00

Miejsce : Siedziba Izby , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Koszt: 390 zł netto,

Prowadząca: Pani Katarzyna Machałowska

Doświadczony trener wykorzystująca znajomość nowoczesnych technik uczenia się do skutecznego podnoszenia wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń (wykorzystywanie form warsztatowych, modeli multimedialnych, case study, gier strategicznych, form e-learningowych). Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach dotyczących zagadnień przedsiębiorczości, prawa pracy ( w tym zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego), RODO.

Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych oraz ponad 700 godzin doradztwa indywidualnego i grupowego. Realizuje projekty szkoleniowe dla szerokiego przekroju grup społecznych i zawodowych w tym, bezrobotnych, pracowników, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie stosowania założeń Konstytucji Biznesu.

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualizacji w zakresie zmieniających się przepisów prawa pracy : w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz zmian związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zatrudnieniu.

Program szkolenia:

1. Zmiany w dokumentowaniu zatrudnienia, w tym:

- prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej

- procedura umożliwiająca skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

- nowa część akt osobowych

- nowy wzór świadectwa pracy

2. Stosunek pracy / wygaśnięcie wraz ze śmiercią właściciela jednoosobowej działalności

gospodarczej. Zarząd sukcesyjny- ulgi.

3. Zmiany wynikające z ustawy o związkach zawodowych.

 

 

Temat: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w świetle przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Termin: 23 stycznia 2019 r. g. 10:00-16:00

Miejsce : Siedziba Izby , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Koszt: 300 zł netto osoba

Prowadzący: Adw. Marcin Kramek

Adwokat Marcin Kramek – Ukończył Wydział Prawa oraz Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r., od 2018 r., wpisany jest również na listę doradców restrukturyzacyjnych. Przeważająca część jego praktyki zawodowej dotyczy zagadnień prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz prawa gospodarczego – związanego głównie z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz reprezentacją przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej. 

 

Temat szkolenia: Zarząd sukcesyjny  przedsiębiorstwem w świetle przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – istota zarządu sukcesyjnego, sposób ustanowienia, prawa i obowiązki zarządcy, skutki dla pracodawcy i pracowników,

 

Program Szkolenia:

 

 1. Pojęcie zarządu sukcesyjnego,

 

 1. Pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”

 

 1. Właściciele i współwłaściciele przedsiębiorstwa w spadku

 

 1. Zarządca sukcesyjny, jego powołanie i odwołanie

 

 1. Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

 

 1. Zasady dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

 

 1. Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym

 

 1. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

 

 1. Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej

 

 1. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

 

 

Temat: Działalność statutowa i gospodarcza organizacji rzemieślniczych na gruncie podatku CIT i podatku VAT

Termin: 7 lutego 2019 r., g. 9:00-16:00

Miejsce : Siedziba Izby , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Koszt: 380 zł netto osoba

Prowadząca: Pani Agata Lutow

Prowadzący:  Agata Lutow, doradca podatkowy, posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową, prowadzący szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych (w tym organizacji rzemieślniczych) w zakresie problematyki podatkowej.

 

Program szkolenia:

 1. Praktyczne aspekty księgowo-podatkowe zwolnienia z opodatkowania dochodów organizacji rzemieślniczych

 

 1. Zwolnienie warunkowe dochodów organizacji rzemieślniczych z opodatkowania – omówienie orzecznictwa
 2. Kwalifikacja podatkowa kosztów działalności statutowej i gospodarczej i ustalanie dochodu zwolnionego i podstawy opodatkowania
 3. Wydatkowanie dochodu zwolnionego z opodatkowania
 4. Strata na działalności gospodarczej i statutowej – skutki podatkowe

 

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT w działalności organizacji rzemieślniczych

 

 1. Działalność prowadzona przez organizacje rzemieślnicze a zwolnienie z VAT (działalność oświatowa, działania w interesie zbiorowym członków)
 2. Rozliczenia VAT w przypadku  prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności nie podlegającej VAT (stosowanie „współczynnika proporcji” przy odliczaniu VAT)
 3. Nieodpłatna działalność statutowa a obrót podlegający VAT

 

 1. Ważniejsze zmiany w przepisach podatkowych od 2019 roku

 

 1. Zmiany w podatkach dochodowych (CIT, PIT)
  1. Zasady rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych
  2. Rozliczanie wydatków na nabycie lub używanie samochodów osobowych (leasing, najem, dzierżawa)
  3. Pozostałe ważniejsze zmiany
 2. Zmiany w podatku od towarów i usług
  1. Kasy fiskalne on-line i zasady wystawiania paragonów
  2. Podzielona płatność („split payment”)
  3. Opodatkowanie niektórych bonów („vouchery”)
  4. Pozostałe ważniejsze zmiany

 

 

Temat: Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, jakie wchodzą w życie w 2019 r.,

 

 

Termin: 27 luty 2018 r., g. 10:00- 15:00

Miejsce : Siedziba Izby , ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Koszt: 390 zł netto osoba,

Prowadząca: Pani Elżbieta Rogala

 

 

Krótka nota biograficzna o wykładowcy:

Tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1. Praca zawodowa:

 • 2 - letnia praca w URZĘDZIE SKARBOWYM;
 • 11 - letnia praca w MINISTERSTWIE FINANSÓW;
 • 5 - letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym;
 • 3 - letnia praca jako konsultant podatkowy w prywatnej firmie.

2. Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.

3. Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku.

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie sprawy związane z właściwym rozliczaniem VAT w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie 2019r. Na szkoleniu omówimy głównie sprawy dot. właściwego rozliczania VAT należnego i naliczonego i ich korekt. Wskażemy również istotne zmiany wprowadzane od 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października 2019 roku.

 

 

I. ZMIANY VAT - od 1 stycznia i 1 kwietnia 2019r.

 1. Kasy rejestrujące
 • nowy zakres zwolnień od kas rejestrujących (nowa tabela)
 • nowe towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania
 • kasy online
 • inne zmiany
 1. Opłata przekształceniowa uwłaszczonego użytkownika wieczystego
 • stawki VAT
 • termin obowiązku podatkowego
 1. Nowa matryca stawek VAT
 • wprowadzenie dla celów VAT nowych klasyfikacji statystycznych
 • wpływ nowych klasyfikacji statystycznych na stawki VAT
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 1. Likwidacja deklaracji VAT-7
 2. Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT: 23% i 8%
 3. Nowe zasady opodatkowania VAT bonów jednego i różnego przeznaczenia
 4. Inne zmiany

 

II. ZMIANY VAT - od 1 lipca i 1 października 2019r.

 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 2. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia
 3. Skrócenie terminu w uldze za „złe długi”
 4. Inne zmiany

 

III. PRAWIDŁOWE ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE VAT

 1. Rozliczanie VAT w deklaracjach VAT-7  - zasady i terminy
 • należnego od sprzedaży
 • naliczonego od zakupów
 1. Deklarowanie VAT należnego (obowiązek podatkowy) od:
 • najmu, dzierżawy i podobnych
 • mediów (wody, ścieków, ciepła oraz innych)
 • refakturowania
 • budowlanych usług
 • zbywania nieruchomości
 • zaliczek
 • innych
 1. Deklarowanie VAT naliczonego (odliczenia VAT):
 • termin odliczenia
 • wysokość odliczeń
 • proporcje i preproporcje odliczeń
 • 10-letnia korekta odliczeń
 1. Podstawa opodatkowania
 • dwa sposoby liczenia VAT („w stu” i „do sta”)
 • elementy podstawy opodatkowania
 • faktury korygujące („in minus” i „in plus”)
 • przenoszenie kosztów - kiedy z VAT, a kiedy bez VAT?
 1. Faktury:
 • dane na fakturach
 • terminy ich wystawiania
 • rodzaje faktur
 1. Rzeczy używane
 2. Samochody o DMC do 3,5 tony - zasady odliczania VAT od ich:
 • nabycia i użytkowania
 • eksploatacji
 • paliwa 

« wstecz

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.