Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

LIMITY PODATKOWE NA 2021 ROK

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2021 - limit przychodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić w 2021 roku  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – wykonujące działalność gospodarczą, którzy w 2020 r. uzyskali mniej niż 9 030 600,- zł (2.000.000,- euro x 4,5153 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

 

Jednorazowa amortyzacja w 2021 r.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (od niektórych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 000 euro mogą dokonywać podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Limit ten na 2021 rok, po przeliczeniu według średniego kursu euro z dnia 1 października br., wynosi 226 000 zł.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity na 2021 r.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w obecnym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1 128 825 zł (równowartość 250 tys. euro). Przy czym, prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczyły 112 882,50 zł (równowartość 25 tys. euro). Warto jednak mieć na uwadze, że ustawodawca planuje podwyższenie tych limitów od 1 stycznia 2021 r.

 

Pełna księgowość - limit 2021

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

 

Mały podatnik

Limit w euro obowiązuje też tzw. małych podatników w PIT i CIT. Od początku 2020 r. wynosi on 2 mln euro, a powstałą z przeliczenia kwotę zaokrągla się do 1 tys. zł.

To oznacza, że limit przychodów uzyskanych w 2020 r., decydujący o statusie małego podatnika w 2021 r., będzie wynosił 9 031 000 zł. W tym roku wynosi on 8 747 000 zł.

 

9 proc. CIT

Status małego podatnika decyduje o możliwości stosowania 9-proc. stawki CIT. Jest to jednak tylko jeden z jej warunków. Oprócz tego trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Te, zgodnie z projektem nowelizacji, mają wzrosnąć od 1 stycznia 2021 r. z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Chcąc więc w 2021 r. płacić 9 proc. CIT, podatnik będzie musiał spełnić dwa wymogi:

■ jego przychody za 2020 r. nie mogą przekroczyć 9 031 000 zł brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października br.),

■ jego bieżące przychody, osiągane w 2021 r., nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale uwaga – po kursie z 4 stycznia 2021 r.).

 

 

W VAT

Limit dla małego podatnika w VAT jest inny niż w podatkach dochodowych – wynosi 1,2 mln euro. To oznacza, że dla celów podatku od towarów i usług mały podatnik to taki, którego sprzedaż w 2020 r. nie przekroczy 5 418 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). Ustawa o VAT przewiduje również inny limit – w wysokości 45 tys. euro, m.in. dla podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów. W 2021 r. będą oni uznawani za małych, jeżeli kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy 203 tys. zł. W bieżącym roku limit ten wynosi 197 tys. zł.

 

Rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od podatku VAT (art. 2 pkt 19) – nie może być rolnikiem ryczałtowym rolnik obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. wynosi 2.000.000 euro x 4,5153 zł, tj. 9.030.600 zł.

 

Ponadto przypominam o innych wartościach:

 

Prezenty o małej wartości – towary (art. 7 ust. 3):

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (netto), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

WNT – brak obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez podmioty wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT: 50.000 zł (bez podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane).

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju 35.000 euro albo 100.000 euro w zależności od wyboru przez dane państwo członkowskie (art. 34 dyrektywy 2006/112)

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju 160.000 zł (art. 24 ust. 2 ustawy o VAT)

Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – zależne od przekroczenia kwoty 42.000 zł (bez podatku) (art. 28k ust. 2 pkt 3)

Import towarów umieszczonych w przesyłkach – zwolniony jest od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro x 4,5153 zł, tj. 99 zł (art. 51 ust. 1)

Import towaru w bagażu osobistym – zwolniony jest od podatku import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro x 4,5153 zł, tj. 1.355 zł (art. 56 ust. 1).

Import towaru w bagażu osobistym w transporcie lotniczym i morskim – zwolnienie stosuje się do importu towarów, których wartość nie przekracza 430 euro x 4,5153 zł, tj. 1.942 zł (art. 56 ust. 2).

Uzgodnienie proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego, gdy kwota sprzedaży netto w poprzednim roku podatkowym była niższa niż 30 000 zł (art. 90 ust. 8).

Faktura „uproszczona” (paragon z NIP) do kwoty brutto 450 zł albo 100 euro (art. 106e ust. 5 pkt 3).

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – wartość faktury brutto ponad 15.000 zł (art. 108a ust. 1a).

Zwolnienie podmiotowe do 200.000 zł sprzedaży (bez podatku) w roku podatkowym (kalendarzowym) (art. 113 ust. 1 ).

Zwolnienia z kasy rejestrującej, tzw. zwolnienie podmiotowe – 20.000 zł sprzedaży (bez podatku) w roku podatkowym (kalendarzowym) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej w roku 2021

Osoby prowadzące drobną działalność, która generuje niewielkie przychody mogą skorzystać z opcji jaką jest działalność nierejestrowana. To nic innego, jak brak konieczności zakładania firmy i odprowadzania składek na ZUS przy jednoczesnym prowadzeniu małego biznesu. Aby skorzystać z działalności nierejestrowanej prowadzony drobny biznes nie może miesięcznie generować więcej niż połowę płacy minimalnej, której wysokość co roku ustalana jest przez Radę Ministrów. W roku 2021 za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2800 zł wzrośnie także limit uprawniający do skorzystania z działalności nierejestrowanej. W 2021 roku właściciele małych biznesów, których miesięczne obroty nie przekraczają kwoty 1400 zł (czyli 1/2 minimalnego wynagrodzenia) mogą skorzystać z przywileju nierejestrowania działalności gospodarczej. Drugim warunkiem skorzystania z tej uproszczonej formy prowadzenia małej działalności jest konieczność braku rejestracji firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Osoby, które w ciągu 5 ostatnich lat zarejestrowały firmę nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej.

Przypominam, że osoba korzystająca z opcji działalności nierejestrowanej nie jest zobowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast korzystanie z działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku rozliczenia osiąganych dochodów z fiskusem. Osoba prowadząca małą działalność bez rejestracji firmy ma obowiązek zapłacić od tej działalności podatek. Należność wobec fiskusa wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”. Rozliczenie podatku odbywa się według skali podatkowej ze stawkami 17 i 32 proc.

CIT DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH ODROCZONY.

 

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował o planach przesunięcia wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych na maj 2021 r.

 

"Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie wejścia w życie przepisów wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowych. Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował o planach przesunięcia wprowadzenia opodatkowania spółek komandytowych na maj 2021 r. "ze względu na trudności, z jakimi muszą się mierzyć w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną", by dać im "więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie".

 

 

Zapis o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który 7 października został skierowany do dalszych prac Komisji Finansów Publicznych. Początkowo planowano, by opodatkowanie to weszło w życie od stycznia 2021 r.

"Przedsiębiorcy podkreślają jednak, że to tylko nieznaczne odroczenie w czasie wyroku na spółkach komandytowych. Wiele z nich zostanie przekształconych. Dodatkowe opodatkowanie może również zaważyć na płynności finansowej niektórych z nich" - podkreślają Pracodawcy RP.


OBNIŻENIE STAWEK VAT ODWOŁANE

 

Sejm w dniu 7 października 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2020 r. poz. 1747.

Art. 5 ww. ustawy wprowadził zmianę do przepisów ustawy o VAT, mającą na celu związanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych w związku z trwającym stanem epidemii.

Zgodnie z obecnymi regulacjami (art. 146aa ustawy o VAT) podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT miały obowiązywać do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co powinno skutkować obniżeniem stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy do 22% i 7% od 2021 r. Obowiązujący obecnie przepis art. 146aa ustawy o VAT jako warunku obniżenia stawek nie wskazuje długoterminowej poprawy stanu finansów publicznych. Natomiast zdaniem ustawodawcy z uwagi na epidemię COVID-19 warunkiem obniżenia stawek VAT powinna być trwała poprawa stanu finansów publicznych.

Dlatego też nowa konstrukcja przepisu art. 146aa skutkuje brakiem obniżek obecnie obowiązujących stawek VAT i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT, tj.: (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że: „obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa”. Celem zmiany jest więc pozostawienie wysokich stawek VAT, choć od wielu lat obiecywana jest ich obniżka. To samo wynika również z informacji o ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 dostępnej na stronie internetowej Prezydenta RP. Wskazano tam, że: „istotą zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na utrzymanie podwyższonych stawek VAT poprzez uzależnienie możliwości obniżenia rzeczonych stawek od stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej”. Jak widać z powyższego celem zmian jest utrzymanie wysokich stawek VAT, co nie wróży szybkiemu powrotowi do niższego opodatkowania VAT.

Z art. 28 ww. ustawy wynika, że ustawa (z wyjątkami) weszła w życie z dniem 9 października 2020 r.

 

ZMIANY W IMPORCIE TOWARÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie importu towarów wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1495).

Zgodnie z ww. zmianami wprowadzono do ustawy o VAT możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów w deklaracji podatkowej dla wszystkich podatników VAT czynnych, którzy, dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Z przepisów wynika, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

Jednym z wymogów rozliczenia VAT należnego od importu towarów dokonanego na podstawie art. 33a ustawy o VAT w deklaracji VAT-7 było (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT) przedstawienie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Wymóg ten od 1 października został uchylony przepisem art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520).

W konsekwencji import towarów dokonany od dnia 1 października 2020 r. nie będzie musiał skutkować przedstawieniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Wynika to z art. 12 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jego treścią: przepisów art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 października 2020 r. Równocześnie import towarów dokonany na podstawie art. 33a ustawy o VAT do końca września 2020 r. musi skutkować przedstawieniem naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Skutkiem uchylenia tej regulacji (ust. 6 art. 33a ustawy o VAT) jest brak obowiązku przedstawiania naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

 

Przyczyną zmiany jaka nastąpiła od 1 października 2020 r. jest wprowadzenie od tej daty obowiązku przekazywania przez podatników VAT czynnych, a więc również tych, którzy dokonali importu towarów na podstawie art. 33a ustawy VAT, do organów podatkowych nowego JPK_VAT zawierającego ewidencję i deklarację dla celów VAT.

Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej będzie dokonywana przez organy podatkowe na podstawie ewidencji VAT zawierającej dokładne dane dotyczące rozliczania m.in. VAT od importu towarów, w tym oznaczania podatku naliczonego z tytułu importu towarów symbolem „IMP”.

W związku z uchyleniem obowiązku przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej dokonano również zmiany treści art. 33a ust. 7 ustawy o VAT, która ma charakter dostosowawczy w związku z uchyleniem art. 33a ust. 6 ww. ustawy.

Po zmianie art. 33a ust. 7 ww. ustawy stanowi, że w przypadku gdy podatnik pomimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej podatnik nie rozliczył tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego nierozliczoną kwotę podatku wraz z odsetkami.

PODATNIK VAT NIE ZAWSZE MOŻE SKORYGOWAĆ SPRZEDAŻ – WYROK NSA

 

Faktury korygujące uwzględniające prawidłową (skorygowaną) stawkę VAT, w których wystawca bezpodstawnie i jednostronnie zawyża cenę netto towaru, nie mogą stanowić podstawy rozliczeń podatkowych jako faktury niedokumentujące rzeczywistego przebiegu transakcji. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 28 września 2020r., sygn. Akt I FSK 976/20.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2014r. I 2015 r. dokonywał sprzedaży pelletu/brykietu ze słomy przy zastosowaniu 23% stawki VAT. W kwietniu 2018r. wystawił korekty dotyczące przedmiotowych transakcji, w których zarówno przedmiot sprzedaży, ilość zbywanego towaru, jak i wartość brutto transakcji pozostały bez zmian w stosunku do faktur pierwotnych. Zmianie uległy natomiast stawka (8%) i kwota VAT oraz kwota netto transakcji. W treści korekt nie wskazano powodu ich dokonania. Spośród siedmiu kontrahentów tylko jeden uwzględnił korekty w ewidencji VAT i rozliczył w deklaracji VAT, co przełożyło się na uwzględnienie skorygowanych wartości przez organ podatkowy. Jeden oświadczył natomiast, że nie jest w posiadaniu tych korekt, a pozostali potwierdzili wprawdzie ich odbiór, jednak odmówili ich uwzględnienia, wskazując, że podatnik wbrew wcześniejszym ustaleniom podwyższył cenę netto towaru. Kilku kontrahentów odesłało korekty podatnikowi z informacją o ich błędnym wystawieniu.

Mając to na względzie, zarówno organy podatkowe, jak i sąd pierwszej instancji przyjęły, że sporne korekty zostały wystawione z naruszeniem art. 106j ust. 2 ustawy o VAT i nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zatem nie mogły stanowić podstawy ich ujęcia w ewidencji VAT. Za niedopuszczalne uznano bowiem korygowanie wartości wynikających z faktur, gdy czynność ta nie ma żadnego uzasadnienia i nie jest zgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji, tym bardziej, gdy jest wyłącznie jednostronną decyzją sprzedawcy.

Jak wyjaśnił NSA, usprawiedliwioną i niekwestionowaną przez organ przyczyną wystawienia spornych korekt była jedynie zmiana stawki VAT (z 23% na 8%). Zdaniem NSA tego rodzaju korekta z uwagi na zależności między ceną netto, stawką VAT a będącą ich pochodną ceną brutto, z konieczności pociąga za sobą zmianę w zakresie tej ostatniej. Podwyższanie w takiej sytuacji ceny netto, a w konsekwencji korygowanie podstawy opodatkowania nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia, skoro z jednoznacznych ustaleń wynika, że kontrahenci podważają prawidłowość zmiany w zakresie ceny netto.

 

 

OZNACZANIE USŁUG REKLAMOWYCH W NOWYM JPK_VAT

 

Od 1 października br. w związku z wprowadzeniem nowego JPK wiele problemów może nastręczyć rozpoznanie usług reklamowych – o czym świadczy wiele pytan kierowanych do mnie w tej sprawie. Poniżej przedstawiam stanowisko MF, które może być pomoicne w tym zakresie.

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawarych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. poz.1988 ze zm.) obowiązującego od 1 października 2020 r. wynika m.in., że ewidencja w zakresie podatku należnego zawierać będzie oznaczenia dotyczące wystąpienia usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Transakcja taka w nowym JPK_VAT z deklaracją będzie musiała być oznaczona kodem "12".

Warto podkreślić, że oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane będą w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K za pomocą symboli GTU_01-GTU_13. Zatem jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą będą usługi o charakterze niematerialnym, np. usługi reklamowe to podatnik wpisze "1" odpowiednio w polu GTU_12.

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zamieszczonej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu) wynika, że "(...) W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.

Pomocne w tym przypadku może być: poniższe wyjasnienie Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2015 w dziale 73 jako usługi reklamowe sklasyfikowano:

» "Usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe" (73.11)

Kategoria ta obejmuje m.in. kompleksowe usługi reklamowe (73.11.11.0), czyli usługi planowania, tworzenia i realizowania kompleksowych usług reklamowych, takich jak: wybór mediów, projektowanie reklam, ilustracji, plakatów, pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczenie ich w mediach, planowanie (bez produkcji) materiałów reklamowych i filmów, organizowanie kampanii reklamowych marketingu bezpośredniego lub reklamy bezpośredniej.

Przy czym grupowanie to nie obejmuje: produkcji i realizacji filmów reklamowych lub promocyjnych, sklasyfikowanych w 59.11.12.0, usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanych w 70.21.10.0, usług badania rynku sklasyfikowanych w 73.20.11.0 oraz usług fotografii reklamowej sklasyfikowanych w 74.20.22.0.

» "Usługi związane z reprezentowaniem mediów" (73.12)

Kategoria ta obejmuje m.in. pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radiu i telewizji (73.12.12.0).

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2015 w dziale 60 jako usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych sklasyfikowano sprzedaż czasu na cele reklamowe w radiu (60.10.30.0). Grupowanie to obejmuje sprzedaż czasu na cele reklamowe w radiu przez nadawców programów radiofonicznych (z wyłączeniem ww. pośrednictwa sklasyfikowanego w 73.12.12.0).

Jeśli świadczone przez podatnika usługi stanowią usługi reklamowe, to podatnik w ewidencji sprzedaży wpisze "1" odpowiednio w polu GTU_12. Należy jednak mieć na uwadze, że usługi reklamowe nie muszą być wykonywane przez podmioty, które w zakresie swojej działalności mają świadczenie usług reklamowych, bądź które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług reklamowych (np. przez agencje reklamowe). Dlatego też  uwzględniając odpowiedź MF usługi reklamowe świadczone przez wszystkich podatników VAT powinny być oznaczane tym symbolem.

 

MINISTERSTWO FINANSÓW UDOSTEPNIŁO INTERAKTYWNY FORMULARZ  DLA JPK VAT Z DEKLARACJĄ

Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK WEB do złożenia JPK VAT z deklaracją. Pierwsze pliki według nowej struktury składane będą do 25 listopada 2020 r. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK VAT.

Formularz interaktywny do składania plików JPK VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK V7M i kwartalnie – JPK V7K. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK VAT.

Nowa wersja formularza została udostępniona na portalu podatki.gov.pl pod adresem:https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/form-selection. Z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK WEB, które umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie. Pod adresem https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/ został opublikowany podręcznik użytkownika nowej aplikacji.

Nowy JPK VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie będą angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku, ponieważ każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

JPK VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa.

Nowy JPK VAT z deklaracją obowiązuje od 1 października br. Oznacza to, że pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik 2020 r., składane będą przez podatników do 25 listopada 2020 r.

 

ZMIANY W  PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

 

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zakłada rozszerzenie zwolnienia z tego podatku na dwie kolejne kategorie osób. Zmiany będą korzystne m.in. dla osób z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Aktualnie zwolnienie podmiotowe z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

W nowelizacji przewidziano, że za zstępnych w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn uważane będą także osoby, które przebywały lub przebywają w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Z kolei za wstępnych uznawane mają być również osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zakres zwolnienia podmiotowego będzie w praktyce dotyczyć więc np. sytuacji, gdy darczyńcą/spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą. Co istotne, w przypadku nabycia własności rzeczy albo praw majątkowych, do którego doszło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosowane będą poprzednie regulacje.

Zmiany wprowadza ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 7 października br.

 


ODSETKI USTAWOWE W 2020 R.

Wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na fakt, że stopa referencyjna na dzień 1 lipca 2020 r. wynosiła 0,1%, to odpowiednio:

 

 

  1. 8,1% (tj. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym;
  2. 10,1% (tj. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Co potwierdza obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2020 r. poz. 610).

 

 

Warto wiedzieć, że wierzycielowi, który nabył prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty:

  1. 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2. 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3. 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Kwoty te stanowią rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Roszczenie o rekompensatę nie może być zbyte.

Ponadto, oprócz kwoty rekompensaty, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Uprawnienie to wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

UBEZPIECZENIE CHOROBOWE – ZMIANA PRZEPISÓW WS. PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU

 

W życie weszła nowelizacja zmieniające przepisy dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z nowymi regulacjami, obniżenie wymiaru czasu pracy, związane ze zmianami wdrażanymi w tarczach antykryzysowych, nie będzie mieć wpływu na zasiłek.

Nowe regulacje odnoszą się do przypadków, kiedy decydowano się na obniżenie wymiaru czasu pracy w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwotnie do pracowników zaliczano wtedy także osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłki macierzyńskie.

W nowelizacji przewidziano, że jeśli obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie pobieranego wcześniej zasiłku i między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy lub przerwa ta była krótsza, niż trzy miesiące kalendarzowe, to art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie ma być stosowany.

W takich przypadkach podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagradzania ze względu na COVID-19 – wyjaśnia szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Co ważne, przeliczenie podstawy wymiaru już wypłaconych świadczeń będzie odbywać się na wniosek świadczeniobiorcy.

Zmiany wprowadza ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1747). Większość nowych przepisów weszła w życie 9 października 2020 r., przy czym moc obowiązywania przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest zgodna z terminami wejścia w życie odpowiednich przepisów tarcz antykryzysowych.

 

 

WAŻNA INTERPRETACJA DYREKTORA KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ - MARZEC 2020R.

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2020r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.859.2019.1.ALN należy stwierdzić, iż również w chwili obecnej podatnik ma możliwość wystawiania faktury do paragonu, który nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej dla rolnika ryczałtowego przy czy faktury te również nie będą zawierały NIP-u. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 maja 2020r. o numerze 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.1.ISK przedstawia nowe stanowisko szczególnie interesujące dla branży Retail, ponieważ jest sprzeczne z treścią poprzednich interpretacji.

Treść stanowiska:
paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną.
Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną.

Należy uznać, że podatnik dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do wystawienia tzw. „zwykłej” faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy”.

 

Rusza e-wizyta w ZUS

Informacja ZUS:

„Jeszcze do niedawna, aby załatwić sprawę w ZUS, trzeba było zrobić co najmniej kilka kroków. Teraz wystarczy kilka kliknięć. Dbamy o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, dlatego wprowadzamy kolejne udogodnienie, dzięki któremu można odwiedzić nas online. E-wizyta to wideorozmowa z naszym ekspertem z placówki ZUS. Od dziś w siedmiu oddziałach ZUS można zarezerwować wizytę w dogodnym dla siebie terminie. Od 4 listopada e-wizyta będzie dostępna we wszystkich oddziałach ZUS.

 

Aby można było odwiedzić nas online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na e-wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9.00-14.30.

 

Z e-wizyty można już korzystać w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. W listopadzie usługa będzie dostępna we wszystkich naszych oddziałach. Aby zarezerwować wizytę w dogodnym terminie, należy wejść na link do umówienia e-wizyty, który znajduje na stronie www.zus.pl.

 

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji.

Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

 

E-wizyta to kolejne udogodnienie, które wprowadzamy, aby podnieść jakość i bezpieczeństwo obsługi naszych klientów. To nowa e-usługa, dzięki której można załatwić sprawę w z dowolnego miejsca i w wybranym czasie, bez wychodzenia z domu.”

 

TARCZA 5.0 (TARCZA BRANŻOWA)

 

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą skorzystać z trzech form wsparcia udzielanego przez ZUS:

 

Świadczenie postojowe - ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe - prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

  • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.

 

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. - będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007). Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B

 

Podstawa: ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639)

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.