Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

TARCZA 6.0 – UCHWALONA PRZEZ SEJM

 

Co będzie przysługiwać z tarczy 6.:

    1. Zwolnienie z ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
    2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
    3. Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
    4. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
    5. Dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie przez 3 miesiące.

 

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności (wymienione niżej),
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.


W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów do wydłużenia okresu zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek w drodze rozporządzenia, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będzie na to pozwalał stan budżetu państwa.

 

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują również wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Tu Sejm poszerzył kody PKD przedsiębiorców, którzy będą mogli wnioskować o dodatkowe środki z 25 podmiotów do 32 podmiotów wg PKD:

  • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
  • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
  • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
  • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
  • 56.10.A (restauracje)
  • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
  • 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),
  • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
  • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
  • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
  • 74.20.Z (działalność fotograficzna)
  • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
  • 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),
  • 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
  • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
  • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
  • 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
  • 85.59.A (nauka języków obcych)
  • 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)
  • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)
  • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
  • 86.90.D (działalność paramedyczna)
  • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
  • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
  • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
  • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej).

 

Dodatkowe świadczenie postojowe będzie przysługiwać w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

 

Warunkiem jego otrzymania będzie uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia. Z tego wsparcia skorzystają jedynie określone branże, stąd do wniosku trzeba będzie załączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Tu także rząd zyskał możliwość wydłużenia okresu wypłaty świadczenia na kolejne miesiące w drodze rozporządzenia.

 

Niskoprocentowa dotacja

Niskoprocentowa dotacja, to forma pomocy o którą będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

 

Warunkiem skorzystania z dotacji będzie prowadzenie określonego rodzaju działalności na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z wykazem PKD. Wnioskujący musi być aktywny, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na 30 września 2020 r. i przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotację będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl, tak jak wiosną było to w przypadku mikropożyczki.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 

Warunkiem otrzymania dofinansowania, będzie czas zatrudnienia, który wynosi co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do
 • przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
 • Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
   

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

Tarcza branżowa wprowadza również ułatwienia w zatrudnianiu pracowników w czasie trwającej pandemii koronawirusa.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym, będzie mógł być zatrudniony na takim stanowisku u kolejnego pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne wstępne badania lekarskie.
Pracodawca będzie mógł skorzystać z proponowanego rozwiązania wyłącznie w sytuacji, gdy stwierdzi, że pracownik ma zostać zatrudniony na stanowisku, którego warunki odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć również pracowników zatrudnianych na innych stanowiskach niż administracyjno-biurowe. Ten sam lub inny pracodawca, u którego zatrudniałby się przyszły pracownik, nie będzie musiał kierować go na badania wstępne, w przypadku gdy zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Rozwiązanie to będzie również obowiązywać w przypadku osób podejmujących pracę równolegle u innego pracodawcy.

Aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni.

Wydłużono termin na wnioskowanie o pomoc

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń (termin składania wniosków ustalono do 10.06.2021), mikropożyczek i świadczenia postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.
 

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie uchwalone przepisy zostały przekazane do Senatu, którego posiedzenie jest planowane na 25 listopada 2020 r. Może ulec więc jeszcze zmianie lista działalności objętych wsparciem.

 

ZALICZKI NA PIT 2020 - KOLEJNE PRZESUNIĘCIE TERMINÓW

Minister Finansów zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.


Zgodnie z rozwiązaniami z Tarczy Antykryzysowej, już raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten jest jeszcze dłuższy i dodatkowo obejmuje również środki pobrane od podatników w maju.
W związku z tym zaliczki i podatek pobrane:

 • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
 • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
 • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego - Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 972

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 9 LISTOPADA

 

Od 9 do 29 listopada 2020 roku ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8 -rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 

 

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi - od 9 do 29 listopada 2020 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

 

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje - zasiłku nie otrzymają rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko, podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

 

Ważne!
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje rodzicom:

 • zatrudnionym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
 • realizującym zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I–III.

 

Tak jak dotychczas, zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy - nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia pracownika ZUS ani płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Podstawa prawna: [1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1961).

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1960)

 

DOKUMENTOWANIE KWARANTANNY I IZOLACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W RAZIE CHOROBY I OPIEKI – INFORMACJA ZUS

 

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

 

1. Dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych udostępniane przez ZUS

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony. Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22 października albo zacznie się po tym dniu.

 

PUE ZUS jest zasilane danymi z systemu EWP raz dziennie, w godzinach nocnych. Dane dotyczą stanu na dzień poprzedni. Dane są udostępniane na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w nowej zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło. Płatnik składek będzie miał dostęp do listy takich zdarzeń u swoich pracowników.        

 

                                                                                                                                     Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS - aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. ZUS – po otrzymaniu wniosku – zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).

 

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę - do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji. Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Ważne!
Ponieważ podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu, osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

 

2. Osoby poddane kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem – świadczenia w razie choroby

Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

 

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca, do ich wypłaty wystarczy oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

 

3. Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

 • dzieckiem do lat 14,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innym członkiem rodziny.

 

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

 

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

 

Jeśli zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie - za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku Z-15A Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem albo wniosku Z-15B Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

 

NOWE FORMULARZE DLA PODATNIKÓW PIT

 

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory zeznań rocznych oraz załączników do nich – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Chodzi o nowe formularze:

 • zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz
 • załączników: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/IP, PIT/Z i PIT/ZG.

Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., ale będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Podatnik, który będzie chciał złożyć je wcześniej (przed 2021 r.), będzie korzystał ze wzorów, które obowiązują.

 

Przekazane darowizny - nowy wzór załącznika PIT/O będzie dostosowany do zmian wprowadzonych tarczami antykryzysowymi. Chodzi o możliwość odliczenia darowizn:

 • na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, domom pomocy społecznej, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom;
 • laptopów i tabletów przekazanych organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

W załączniku trzeba będzie wykazać kwoty przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia, a także dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

 

Druk PIT/O jest właściwy nie tylko do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37, ale też do PIT-28 i PIT-28S, czyli zeznań składanych przez podatników rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla tych ostatnich wzór załącznika PIT/O ma zostać opublikowany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wynika to z projektu rozporządzenia, który ciągle jest jeszcze w konsultacjach.

Tym samym nowa wersja wzoru załącznika PIT/O pojawi się w dwóch odrębnych rozporządzeniach.

 

Ulga na złe długi - w związku z obowiązującą od 2020 r. w podatkach dochodowych ulgą na złe długi, pojawi się nowy wzór informacji – PIT/WZ. Będzie on załącznikiem do formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.

Będą go wypełniać:

 • wierzyciele, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczoną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz
 • dłużnicy, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o kwoty nieuregulowanego zobowiązania.

 

Podatnicy, którzy stosują ulgę IP Box (czyli 5-proc. stawkę PIT do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), będą wykazywać ulgę na złe długi w dostosowanym do tego załączniku PIT/IP.

 

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (na drukach PIT-28 i PIT-28S) będą wykazywać ulgę na złe długi na formularzu PIT/WZR (obecnie projekt rozporządzenia określającego ten wzór jest na etapie konsultacji).

 

Natomiast podatnicy CIT wykażą ulgę na złe długi na formularzach CIT/WZ i CIT/WZG (ten drugi jest przewidziany dla podatkowych grup kapitałowych). Wzory tych załączników zostały opublikowane w rozporządzeniu ministra finansów z 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 677).

 

Pomoc publiczna - pojawi się też inny załącznik – PIT/SE, tj. informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. Podatnicy PIT podadzą w nim m.in. dane o :

 • maksymalnej wartości pomocy publicznej,
 • kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną narastająco (tj. faktycznie poniesione przez adresata decyzji koszty kwalifikowane),
 • pomocy udzielonej na podstawie decyzji (tj. faktycznie uzyskana przez adresata decyzji pomoc publiczna),
 • innym wsparciu objętym pomocą.

 

Inne zmiany - projekt zakłada też wiele innych zmian, np. również we wzorach samych zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS. We wszystkich tych formularzach uzupełniona zostanie sekcja C (informacje dodatkowe) o pozycje dotyczące:

 • rezygnacji w trakcie roku podatkowego przez podatnika lub jego małżonka z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej (na podstawie art. 52r ustawy o PIT),
 • złożenia przez podatnika lub jego małżonka sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.

 

NOWY WZÓR EWIDENCJI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD 2021 ROKU

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą musieli prowadzić ewidencję przychodów na nowym wzorze. Tak wynika z projektu rozporządzenia MF w tej sprawie.

 

Wprowadzenie nowego wzoru ewidencji przychodów jest konieczne z uwagi na zmiany jakie mają zacząć obowiązywać w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 1 stycznia 2021 r. Zmiany te przewiduje nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym uchwalona przez Sejm 28 października 2020 r. Na najbliższym posiedzeniu ma się nią zająć Senat.

 

W nowym wzorze ewidencji przychodów uwzględniono m.in. nowe stawki ryczałtu w wysokości 15% i 12,5%. Zniesiony również zostanie obowiązek comiesięcznego drukowania ewidencji przychodów prowadzonej przy użyciu komputera. Wystarczające będzie przeniesienie treści ewidencji na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Po opublikowaniu zmian do ustawy omówię ją szczegółowo.

 

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z KAS OD 1 STYCZNIA 2021 R.

 

Zmiany od 2021 r. w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie polegają na zastąpieniu dotychczas używanej klasyfikacji PKWiU Nomenklaturą scaloną (CN) w przypadku towarów oraz PKWiU 2015 w przypadku usług oraz niektórych towarów. Uchylony zostanie także przepis, który pozwalał na wprowadzanie kas „na raty”. Zdaniem MF i tak nie można go było stosować od 1 maja 2019 r.

 

Obecnie używana w rozporządzeniu klasyfikacja PKWiU 2008 obowiązuje tylko do 31 grudnia 2020 r. na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Stąd konieczność zmiany rozporządzenia.

 

Zmiana klasyfikacji PKWiU 2008 na CN i PKWiU 2015

W związku z tym zmieniony zostanie § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie (dalej rozporządzenie), który zawiera wykaz towarów i usług w przypadku dostaw lub świadczenia, których podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Dostosowanie nazwy towarów z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-g rozporządzenia do grupowania CN, spowodowało, że uległy modyfikacjom.

 

Zmiany w nazewnictwie towarów objętych obowiązkiem ewidencjonowania na kasie

Do 31 grudnia 2020 r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania

nie stosuje się do dostaw:

Od 1 stycznia 2021 r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania

nie stosuje się do dostaw:

silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 2008 29.10.1),

silników do napędu pojazdów i motocykli (kod CN ex 8407, ex 8408 20),

sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych

i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU 2008 ex 26 i ex 27.90),

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 2015 ex 26 i ex 27.11),

 

W załączniku do projektu rozporządzenia wprowadzone zostaną także zmiany wynikające z przełożenia na PKWiU 2015, która nieco odmiennie klasyfikuje te same towary i usługi.

 

Uchylenie możliwości wprowadzania kas „na raty”

 

Zostaną uchylone § 6 i § 7 rozporządzenia, które umożliwiały podatnikom rozpoczęcie ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych do naczelnika urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy byli obowiązani wprowadzać kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania „na raty” przedłużało odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

 

Zdaniem MF przepis ten, mimo że obowiązuje nadal miał zastosowanie do 30 kwietnia 2019 r. Gdyż od 1 maja 2019 r. nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jak i przepisy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, nie przewidują obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania. Dokonanie takiego zgłoszenia przewidywały poprzednie przepisy ustawy.

 

W związku z powyższym przepis § 6 rozporządzenia, nie może być stosowany po dniu 30 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem podatników, którzy przed dniem 1 maja 2019 r. rozpoczęli ewidencjonowanie za pomocą 1/5 liczby zgłoszonych kas.

Intencją przepisów ustawy zmieniającej ustawę o VAT jest, aby podatnik obowiązany był do rozpoczęcia ewidencjonowania we wszystkich swoich punktach prowadzenia działalności, bez możliwości odkładania w czasie rozpoczęcia ewidencjonowania, jak to miało miejsce dotychczas.


KOLEJNA WYMIANA KAS NA KASY ONLINE

 

Zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. Do końca roku kasy starego typu muszą wymienić na kasy online podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla. Podatnicy ci mają wybór - mogą zakupić stacjonarną kasę online lub mobilną.

 

Oczywiście obowiązek zakupu kas online nie dotyczy podatników, którzy korzystają ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie, nawet gdy dokonują czynności wymienionych w tabeli. Zakres korzystania ze zwolnień pozostał bez zmian.

Najwięcej wątpliwości wzbudza wymiana kas w gastronomii ze względu na możliwość świadczenia tych usług w różnej formie.

 

Wymiana kas w gastronomii - Pierwszą branżą zobowiązaną do wymiany kas jest gastronomia. Ustawodawca określa, że do tego obowiązku są zobowiązani podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem. Obowiązek ten jednak istnieje, gdy usługi są świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Ustawodawca nie wskazuje numeru PKWiU, określając zakres usług, które będą musiały być zaewidencjonowane na kasach online, mimo że posługuje się nazwą grupowania PKWiU 56 "Usługi związane z wyżywieniem". Dlatego pomocniczo można się posłużyć zakresem tego grupowania.

 

Zgodnie z opisem do grupowania 56 PKWiU "Usługi związane z wyżywieniem" obowiązek wymiany kas obejmie podatników świadczących usługi: gastronomiczne, cateringowe, stołówkowe, przygotowywania i podawania napojów. Obowiązek wymiany kas dotyczy również podatników prowadzących stołówki. Jak wyjaśnia GUS, są to usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos", z miejscami do siedzenia lub bez takich miejsc. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

 

Jak wyjaśnia MF w wydanych interpretacjach, do placówek gastronomicznych oprócz restauracji, barów, stołówek, kawiarni zaliczamy również: smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w kinie, na stadionie itp. Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn, jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

PARAGONY Z NIP NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE

 

19 października 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia, w których potwierdził, że paragon z NIP kupującego do 450 zł. to faktura uproszczona i kupujący nie może żądać wystawienia normalnej faktury. Jednak już 4 listopada br. zostały ogłoszone konsultacje w związku z zamiarem zmiany ustawy o VAT w tym zakresie. MF proponuje, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną.

 

MF nie wskazało daty od kiedy będzie wprowadzona zmiana. Powinna wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2021 r., gdyż z końcem roku kończy się okres przejściowy, kiedy podatnicy mogli nie wpisywać do ewidencji odrębnie każdego paragonu uznanego za fakturę uproszczoną.

Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

 

RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT ZMIAN W VAT NA 2021 R.

 

28 października 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe - tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania „doprecyzowujące”. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (z możliwością wcześniejszego stosowania od lipca 2021 r.)

 

Pakiet SLIM VAT ma uprościć i unowocześnić rozliczanie podatku VAT. Wprowadzone w ramach tego pakietu zmiany dotyczą m.in. fakturowania oraz rozliczeń eksporterów oraz wprowadzają tzw. korzyści finansowe dla przedsiębiorców.

Rozwiązania „doprecyzowujące” dotyczą m.in. Tax Free, WIS, JPK, wykazu podatników i kas rejestrujących.

 

PAKIET SLIM VAT

Komunikat Rady Ministrów zapowiada, że w ramach pakietu SLIM VAT zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

 1. Fakturowanie - likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
 2. Ułatwienia dla eksporterów - wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów - z 2 na 6 miesięcy.
 3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym - wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
 4. Korzyści finansowe dla przedsiębiorców - wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

 

Projektowane zmiany w WIS - w ramach rozwiązań „doprecyzowujących” przepisy o Wiążących Informacjach Stawkowych (WIS) projekt zakłada:

- rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,

- ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa

- wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania.

 • 5-letni okres ważności WIS.

 

Projektowane zmiany w MPP, wykazie podatników, JPK i stawkach VAT - projekt zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących: mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT, JPK_VAT

Rząd deklaruje, że wprowadzone zmiany mają ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

 

Projektowane zmiany dotyczące Tax Free - projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Ma to wpłynąć na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwić kontrole podatkowe sprzedawców. Zmiany w Tax Free zostaną połączone z obowiązkiem stosowania kas on-line przez sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Zmiany w Tax Free mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

 

Źródło: Komunikat Rady Ministrów z 28 października 2020 r. pt. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe” opubl. Na www.premier.gov.pl


NOWA USŁUGA DLA PODATNIKÓW - UMÓWIENIE WIZYTY W URZĘDZIE SKARBOWYM

 

Od poniedziałku w pięciu województwach ruszyła nowa usługa KAS dla podatników - możliwość umówienia, np. przez internet, wizyty w urzędzie skarbowym. W listopadzie obejmie ona cały kraj - poinformowała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.

 

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez rzeczniczkę KAS, załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Od 26 października br. nowy model obsługi podatników zostanie uruchomiony w 5 województwach, a od 16 listopada obejmie cały kraj. Według KAS możliwość umówienia wizyty w urzędzie zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim. Od poniedziałku dołączyły do nich kolejne: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. W województwach tych podatnicy już mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie.

 

Jak wyjaśniono, wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

 

Wizytę można umówić: przez internet korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego; telefonicznie – numery telefonów znajdują się na stronie internetowej urzędu skarbowego; w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia.

 

Administracja skarbowa zachęca do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Wskazano, że oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce "Kontakt".

KAS apeluje, by ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiać się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwować przez internet lub telefonicznie.

 

ZGŁASZANIE UMÓW O DZIEŁO DO ZUS OD 1 STYCZNIA 2021

 

Przypominam, że specustawa z dnia 31 marca 2020 r. wprowadziła zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Jedną z najważniejszych zmian jest nałożenie na płatnika składek lub osobę fizyczną, zlecającą dzieło, obowiązku poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma jeszcze projektu stosownego rozporządzenia określającego wzór informacji o umowach o dzieło, ale firmy, które współpracują z osobami fizycznymi na podstawie takich umów, powinny przygotować się do wejścia w życie nowych obowiązków. W pierwszej kolejności należałoby zarówno krytycznie przyjrzeć się już zawartym umowom i stosowanym wzorom umów oraz zweryfikować zasadność ich zawierania w poszczególnych przypadkach. Dalsze działania powinny być uzależnione od wyników tej weryfikacji i mogą obejmować m.in.: modyfikację umów, ich rozwiązanie i zastąpienie nowymi.

 

Warto więc przypomnieć jak umowę o dzieło definiuje Kodeks cywilny i na jakie elementy tej umowy ZUS zwraca uwagę podczas kontroli. Zgodnie z KC przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Według doktryny, umowa o dzieło to umowa rezultatu. Ważny jest zatem efekt (dzieło), a nie same czynności, które prowadzą do jego stworzenia. W praktyce, w ramach umowy o dzieło, można na przykład napisać artykuł bądź aplikację na telefon, wykonać projekt aranżacji mieszkania lub zreperować buty. Bardzo ważne jest to, by dzieło było skonkretyzowane w umowie.

 

W wyroku z 10 kwietnia 2018 r. (II UK 265/17) Sąd Najwyższy podkreślił, że umowa o dzieło „(…) polega na wykonaniu nie jakiegokolwiek dzieła, ale na realizacji dzieła oznaczonego. Nie ma przy tym wątpliwości, że „oznaczenie” następuje pierwotnie w trakcie układania postanowień umownych. (…) Ważne jest jednak, że między „oznaczeniem” a rezultatem pracy istnieje ścisły wektor zależności. Nie można zrealizować dzieła, jeśli nie zostało ono umownie wytyczone.”

 

W ocenie ZUS umowa o dzieło powinna posiadać następujące elementy:  określenie dzieła w sposób niebudzący wątpliwości, odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za rezultat umowy i pewność tego rezultatu, możliwość poddania dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych i jednorazowość.

 

ZUS twierdzi także, że „nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła”. Taka interpretacja byłaby uzasadniona w przypadku dzieł będących w istocie utworami w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Tymczasem oryginalność i indywidualność dzieła nie stanowią o jego istnieniu i nie mogą przesądzać o kwalifikacji prawnej umowy.

 

Trzeba jednak podkreślić, że bardzo duża liczba spraw sądowych prowadzonych w trybie odwołań od decyzji ZUS, ustalających zaległości z tytułu składek od przekwalifikowanych umów, zakończyła się wyrokami niekorzystnymi dla płatników.

Należy spodziewać się, że informacje, przesyłane do ZUS, przełożą się na wzmożone kontrole umów o dzieło. Jednocześnie, naruszenie obowiązku złożenia informacji o umowach o dzieło będzie zagrożone karą grzywny na podstawie art. 98 usus za niezgłoszenie danych wymaganych ustawą.

 

W praktyce, w przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło z wynagrodzeniem 5.000 zł brutto na umowę zlecenia lub podobną, płatnik składek będzie musiał zapłacić składki w kwocie ok. 2.000 zł oraz odsetki za zwłokę. Należy się również liczyć z ryzykiem nałożenia przez ZUS opłaty dodatkowej, która może wynieść nawet równowartość zaległych składek.

 

 

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.