Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Prezes
Edward Tomasz Połaski

Członkowie Zarządu
 

Zastępcy Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

 

1Wojciech Hoduń

 

2. Henryk Sacharczuk

 

3. Janusz Zdort

 • W. Hoduń
  W. Hoduń
 • H. Sacharczuk
  H. Sacharczuk
 • J. Zdort
  J. Zdort

 

 

Członkowie Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

 1. Witold Buczyński
 2. Ireneusz Fertner
 3. Adam Kłopotowski
 4. Krzysztof Nitka
 5. Ireneusz Piasecki
 • W. Buczyński
  W. Buczyński
 • I. Fertner
  I. Fertner
 • A. Kłopotowski
  A. Kłopotowski
 • K. Nitka
  K. Nitka
 • I. Piasecki
  I. Piasecki

 

 

Dyrektor Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości              

Dorota Gromadzka

 

Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Jacek Kokot

 

Wydziały

Wydział Finansowo-Księgowy – Anna Gielecińska – p.o. Głównej Księgowej

Wydział Organizacyjny – Jacek Kokot - Zastępca Dyrektora

Zespół Oświaty Zawodowej i Samorządu – Dorota Gromadzka – Naczelnik

Wydział Kadr i Płac - Agnieszka Leszczyk - Główny Specjalista

 

 

Dyżury: Członków Zarządu MIRiP

Prezes Pan Edward Tomasz Połaski: wtorki i piątki  w godz. 11.00-13.00

Zastępca Prezesa Pan Wojciech Hoduń: pierwszy czwartek miesiąca w godz. 13.00-15.00

Zastępca Prezesa Pan Henryk Sacharczuk: druga środa miesiąca w godz. 11.00-13.00

Zastępca Prezesa Pan Janusz Zdort: poniedziałki (z wyjątkiem drugiego poniedziałku w miesiącu) w godz. 13.00-14.00

Członek Zarządu Pan Ireneusz Fertner: pierwsza środa miesiąca w godz. 11:00-13:00

 

 

Podział czynności Członków Zarządu

 

Do zakresu zadań i kompetencji Prezesa Zarządu - Edwarda Tomasza Połaskiego należą następujące zagadnienia:

 1. Reprezentowanie Izby. Współpraca z władzami samorządowymi i administracyjnymi, organizacjami politycznymi oraz gospodarczymi województwa mazowieckiego.
 2. Udział w pracach Trójstronnej Komisji do spraw społeczno - gospodarczych, jako członek z rekomendacji Związku Rzemiosła Polskiego.
 3. Współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
 4. Zwoływanie posiedzeń oraz koordynacja prac Zarządu i Prezydium Zarządu.
 5. Nadzorowanie wykonywania uchwał Zjazdu i Zarządu. Wykonanie innych czynności wynikających z kierowaniem pracami Zarządu.
 6. Współpraca z Komisją Rewizyjną.
 7. Współpraca z zagranicą.
 8. Udział w pracach Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 9. Współpraca z RDT.
 10. Współpraca z Fundacją MŚP.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Prezesa Zarządu – Janusza Zdorta należą następujące zagadnienia :

 1. Działania na rzecz stałej poprawy kondycji finansowej Izby. Współpraca przy opracowywaniu budżetu i kwartalnej ocenie jego realizacji.
 2. Współpraca z Dziekanatem Starszyzny Cechowej.
 3. Współpraca z komisjami egzaminacyjnymi (czeladniczymi i mistrzowskimi).
 4. Współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego w zakresie oświaty zawodowej.
 5. Współpraca z Kościołem przy Krajowej Radzie Duszpasterstwa Rzemiosła.
 6. System ekonomiczno - finansowy MSP.
 7. Przewodniczenie Komisji Motoryzacyjnej.
 8. Zarządzanie kontroli wewnętrznej.
 9. Koordynowanie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
 10. Współpraca z Wydziałem ds. Kadr i Płac.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Prezesa Zarządu Wojciecha Hodunia należą następujące zagadnienia:

 1. Współpraca z Prezydentem m.st. Warszawy w zakresie udziału w konferencjach, naradach i spotkaniach oraz objęcia patronatu.  
 2. Współpraca z Cechami.
 3. System oświaty zawodowej.
 4. Koordynacja działań w zakresie edukacji zawodowej.
 5. Nadzór i współpraca z komisjami egzaminacyjnymi (czeladniczymi i mistrzowskimi).
 6. Przewodniczenie Komisji Spożywczo-Gastronomicznej i Komisji Oświatowej.
 7. Koordynacja współpracy ze szkołami zawodowymi, kuratorium i OHP.
 8. Współorganizacja 90-lecia Izby i Święta Mistrza.
 9. Współdziałanie przy organizacji eventów, wystaw, kiermaszów i targów.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Prezesa Zarządu– Henryka Sacharczuka należą następujące zagadnienia:

 1. Współpraca z Wojewodą Mazowieckim w zakresie udziału w konferencjach, naradach i spotkaniach oraz objęcia patronatu.           
 2. Współpraca ze spółdzielniami rzemieślniczymi.
 3. Przewodniczenie Forum Spółdzielczemu.
 4. Nadzór na pracami Zespołu ds. Inwestycji.
 5. Organizacja informacji i doradztwa dla rzemieślników, cechów i spółdzielni oraz promowanie działań organizacji zrzeszonych w Izbie.
 6. Udział w pracach Zespołów powoływanych przy Prezydencie m. st. Warszawy.
 7. Koordynowanie i nadzór działań związanych z administracją budynków – lokali należących do Izby.
 8. E-Klub Przedsiębiorców.
 9. Pozyskiwanie najemców.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu – Witolda Buczyńskiego należą następujące zagadnienia:

 1. Rozwój przedsiębiorczości - koordynacja i nadzór przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.
 2. Współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami politycznymi Warszawy.
 3. Opiniowanie/konsultowanie projektów, aktów prawnych wpływających do Izby.
 4. Współdziałanie przy organizacji szkoleń z zakresu: prawa, podatków, wiedzy dot. szeroko pojętych zagadnień unijnych, a w szczególności pozyskiwania środków UE oraz innych szkoleń organizowanych przez Izbę.
 5. Koordynacja współpracy z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego.
 6. Współpraca i udział w pracach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
 7. Koordynacja i nadzór w zakresie wydania publikacji o działalności Izby z okazji obchodów  jubileuszu 90-lecia Izby.
 8. Współpraca w zakresie działań w wyborach do samorządu terytorialnego.
 9. Pozyskiwanie najemców.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu – Ireneusza Fertnera należą następujące zagadnienia :

 1. Współdziałanie przy organizacji eventów, wystaw, kiermaszów i targów.
 2. Koordynowanie i nadzór działań związanych z organizacja 90-lecia Izby i Święta Mistrza.
 3. Przewodniczenie Komisji Rzemiosł Artystycznych.
 4. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie udziału w konferencjach, naradach i spotkaniach oraz objęcia patronatu.
 5. Reprezentowanie Izby w posiedzeniach i pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 6. Udział w pracach Powiatowej Radzie Rynku Pracy.
 7. Promowanie działań Izby w otoczeniu zewnętrznym.
 8. Koordynacja działań w wyborach do samorządu terytorialnego.
 9. Współpraca z mediami.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu - Adama Kłopotowski należą następujące zagadnienia :

 1. Przewodniczenie Komisji Budowlanej.
 2. Współpraca z Zespołem ds. Inwestycji.
 3. Nadzór nad systemem zarządzania jakością - ISO oraz Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług - KSU.
 4. Opieka nad Klubem Seniora.
 5. Ściągalność należności finansowych od współwłaścicieli, najemców i innych kontrahentów Izby.
 6. Współpraca z najemcami i współwłaścicielami budynku siedziby Izby. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji umów z najemcami i współwłaścicielami.
 7. Współpraca w zakresie wydania publikacji z  działalności Izby z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia Izby.
 8. Kompleksowe zarządzanie dokumentacją Izby. Współpraca przy porządkowaniu dokumentów, ewidencjonowaniu dokumentów, przechowywaniu dokumentów i utylizacji dokumentów.
 9. Pozyskiwanie najemców.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu – Krzysztofa Nitki należą następujące zagadnienia :

 1. Współpraca z Burmistrzami i Zarządami Urzędów Dzielnic.
 2. Inspekcja pracy, bhp.
 3. Nadzór i współpraca z Komisją ds. Odznaczeń.
 4. Współpraca z Komisjami branżowymi.
 5. Współpraca z Odwoławczym Sądem Rzemieślniczym.
 6. Współpraca z Zespołem Prawno-Ekonomicznym.
 7. Udział w pracach Forum Spółdzielczości Rzemieślniczej.
 8. Współpraca z Klubem Seniora.
 9. Pozyskiwanie najemców.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu – Ireneusza Piaseckiego należą następujące zagadnienia :

 1. Nadzór nad pracami Zespołu ds. Prawno-Ekonomicznych.
 2. Koordynowanie i nadzór z realizacji celów i zadań związanych z przyjętym przez Kongres „Programem działania Izby na lata 2008-2022” oraz  coroczne koordynowanie przygotowania programów działania Izby i ich wdrożenie do realizacji.
 3. Koordynowanie i nadzór nad sprawami związanymi ze zniesieniem współwłasności lokali w budynku  przy ul. Smoczej 27 oraz rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość przy ul. Smoczej 27 w Warszawie przez poszczególnych współwłaścicieli.
 4. Nadzór nad Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Izby.
 5. Kompleksowe zarządzanie dokumentacją Izby. Nadzór i kontrola nad porządkowaniem dokumentów, ewidencjonowaniem dokumentów, przechowywaniem dokumentów i utylizacją dokumentów.
 6. Pozyskiwanie szkoleń komercyjnych  i współpraca przy ich organizacji i realizacji.
 7. Ściągalność należności finansowych od współwłaścicieli, najemców i innych kontrahentów Izby.
 8. Współpraca z najemcami i współwłaścicielami Izby. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji umów z najemcami i współwłaścicielami.
 9. Współpraca przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych.
 10. Poprawa sytuacji finansowej Izby.
 • Członkowie Zarządu wraz z p. Dyrektor
  Członkowie Zarządu wraz z p. Dyrektor

Kalendarium

«wrzesień 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.