Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

  • -

Projekt współfinansowany jest ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Własna firma – sukces bez tajemnic”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Własna firma – sukces bez tajemnic” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, zwanym dalej Projektem.
2. W szczególności Regulamin określa:
- Kryteria uczestnictwa w projekcie,
- Procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych,
- Zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,
- Zasady przyznawania dotacji.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Projektu.

§ 2

1. Organizatorem i realizatorem Projektu jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, z siedzibą 01-048 Warszawa ul. Smocza 27, zwany dalej MIRiP
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2007 r. do 30.06.2008 r.
3. Projekt realizowany jest na terytorium województwa mazowieckiego, obejmuje zarówno obszary miejskie.

§ 3


Celem nadrzędnym projektu jest rozwój i podniesienie poziomu przedsiębiorczości w woj. mazowieckim poprzez kreowanie postaw przedsiębiorczych. Cel realizowany będzie poprzez  stymulowanie przyjaznych warunków powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Osobom, które zamierzają założyć działalność gospodarczą zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie. Szkolenia ogólne (dla 30 osób) dostarczą wiedzy z zakresu przygotowania własnego przedsięwzięcia do realizacji formalno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami własnej firmy, promocji i marketingu. W trakcie szkoleń uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności merytoryczne, które pozwolą im przygotować biznes plan dla własnej firmy. Wszyscy uczestnicy objęci zostaną też wsparciem doradczym (minimum 2 godziny/osobę). Profesjonalnie przygotowana kadra wykładowców i doradców, dzieląc się swoją wiedzą oraz bogatym doświadczeniem umożliwi pewniejszy start we własny biznes i pomoże przełamać obawy dotyczące podejmowania działalności na własny rachunek.
Wśród wszystkich osób, które przygotują biznes plan swojej firmy, wybrana w drodze konkursu grupa (15 osób)  otrzyma dodatkowo wsparcie finansowe (dotacja pomostowa i inwestycyjna).


§ 4

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
a. Szkolenia ogólne z zakresu np. formalno-prawnych aspektów zakładania firmy, finansów, marketingu i obsługi klienta, pomocy publicznej, tworzenia biznes planu.
b. Specjalistyczne indywidualne doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
c. Indywidualna opieka Mentora związana z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Projektu,
d. Udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej tj. jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji i umożliwiającego funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej wynosi 20.000,00 PLN,
e. Udzielenie wsparcia pomostowego tj. pomocy kapitałowej w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł, przez okres 6 miesięcy.

§ 5

Projekt zakłada uczestnictwo 30 osób - Beneficjentów Ostatecznych, zwanych w dalszej części również Uczestnikami.


II. OSOBY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


§ 6

Usługi szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach Projektu mogą być świadczone osobom spełniającym poniższe warunki:
1. Osobom fizycznym, nie zarejestrowanym jako bezrobotne, zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe),
2. Osobom, które nie były właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r.
3. Osobom, które nie uczestniczą w Działaniu 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” realizowanym przez inną instytucję,
4. Osobom, które będą pracować lub zamierzają otworzyć działalność gospodarczą związaną z wykonywanym zawodem
5. Ponadto uczestnik projektu musi kwalifikować się, do poniższej kategorii:
- osoba pozostająca bez pracy, ale nie zarejestrowana w PUP, WUP
- Młodzież do 25 roku życia,
- Student/ka, 
- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
- Absolwent/ka szkoły wyższej,
- Osoba pracująca


§ 7

1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionego FORMULARZA KWALIFIKACYJNEGO muszą dołączyć:             
      - aktualne zaświadczenie (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia ankiety oraz formularza
       zgłoszeniowego) z właściwego Urzędu Pracy potwierdzające, że nie figurują w ewidencji osób bezrobotnych.
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r.
- oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego w wysokości 6.600 zł (tj. 75% kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji 20.000)
Dopuszczalne są formy oświadczeń przygotowanych na wzorze MIRiP lub zaświadczenia o zatrudnieniu.
2. Dostarczone FORMULARZE KWALIFIKACYJNE nie zawierające jednego z wymaganych załączników lub nieaktualnego załącznika będą odrzucane.

III. PROCEDURY REKRUTACJI

§ 8

1. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Projektu.
2. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczony zostanie na stronie internetowej Projektu oraz podany w lokalnych ogłoszeniach.
3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a. Wypełnienie FORMULARZA KWALIFIKACYJNEGO przez Kandydata/Kandydatkę,
b. Weryfikacja kryteriów formalnych,
c. Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami,
d. Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu;

§ 9

2. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić FORMULARZ KWALIFIKACYJNY dostępny na stronie internetowej: www.mirip.org.pl, lub w siedzibie MIRiP 01-048 Warszawa ul. Smocza 27
b. Formularze należy wypełnić, podpisać oraz dostarczyć osobiście w godz. 08.30- 16.00 do siedziby Biura Projektu, które mieści się w Warszawie ul. Smocza 27, piętro I, pokój 107, lub przesłać faxem: 022 636-29-71, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.wysocka@mirip.org.pl
c. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od dnia 7 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia rekrutacji., tj. 21 stycznia 2007 r. (ewentualne przedłużenie uzależnione będzie od liczby wolnych miejsc)
d. Osoba składająca FORMULARZ KWALIFIKACYJNY otrzyma potwierdzenie jego złożenia.
e. Zgłoszenia do Projektu złożone przy użyciu formularza innego niż przygotowany przez MIRiP będą odrzucane.
2. FORMULARZ KWALIFIKACYJNY zawiera dane osobowe, informacje o planowanym przedsięwzięciu oraz potwierdza status formalny osoby wypełniającej, jako zgodny z wymogami Projektu.
a. Formularz kwalifikacyjny musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny,
b. Osoba składająca Formularz kwalifikacyjny osobiście w Biurze Projektu, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty,
c. Przy naborze do Projektu nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń,
d. Złożone Formularze kwalifikacyjne wraz z dołączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.

§ 10

1. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:
a. Kwalifikację Beneficjentów prowadzi Komisja Rekrutacyjna,
b. Komisja dokonuje kwalifikacji po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń,
c. Kwalifikacja Beneficjentów nastąpi na podstawie:
 Analizy informacji zawartych w Formularzach kwalifikacyjnych,
 Zgodności planowanej działalności z obszarami objętymi wsparciem w ramach Projektu,
 Wyników rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami.
2. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej Beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Z tych uczestników/uczestniczek rekrutacji, którzy/które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, a uzyskały przy tym pozytywna ocenę Komisji Rekrutacyjnej zostanie utworzona lista osób rezerwowych. Lista ta zawierać będzie maksymalnie 10 miejsc.
4. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
5. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie Kandydatów/Kandydatek z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu.
6. Beneficjenci Ostateczni nie mają możliwości odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzającej listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

§ 11

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania Formularzy Kwalifikacyjnych potencjalnych uczestników Projektu, aż do czasu zakończenia rekrutacji grupy spełniającej wskaźniki monitoringowe projektu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 12

Każdy Beneficjent zobowiązany jest do:
- Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych (konieczność uczestnictwa w przynajmniej 80 % wszystkich szkoleń)
- Potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
- Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w doradztwie indywidualnym (minimum 2 godziny/osobę)
- Przygotowania spójnej koncepcji prowadzenia własnej działalności.

§ 13

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

§ 14

Beneficjentom Ostatecznym nie przysługuje dodatek szkoleniowy ani zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

§ 15

Warunkiem ubiegania się przez Beneficjentów Ostatecznych o wsparcie finansowe, jest:
 Uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu biznesowym i doradztwie indywidualnym,
 Dokonanie niezbędnych formalności rejestracyjnych mikroprzedsiebiorstwa. Siedziba firmy musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego.
 Złożenie biznes planu przedsięwzięcia najpóźniej do dnia 10.02.2008 r. (po zakończeniu cyklu szkoleniowego).
 Rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej do dnia 29.02.2008 r. (w przypadku wstępnej pozytywnej rekomendacji biznes planu przez Komisję oceniającą powołaną przez MIRiP)

§ 16

1. Beneficjenci Ostateczni, po rozpoczęciu działalności zgodnej z obszarami objętymi wsparciem w ramach Projektu, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
2. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta Ostatecznego wynosi 24.200,00 zł.

§ 17

1. Oceny wniosków o wsparcie pomostowe dokonywać będzie Komisja Ekspertów, powołana przez Kierownika Projektu.
2. Opinia Komisji Ekspertów oparta będzie na podstawie:
a. Wniosków o wsparcie sporządzonych przez Beneficjentów wraz z załączonym biznes planem, harmonogramem wydatkowania otrzymanych środków i harmonogramem działań,
b. Ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez doradców i wykładowców,
c. List obecności.
3. O decyzji Komisji Ekspertów Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie

§ 18

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz jego wypłaty będą regulowały odrębne dokumenty.
2. Beneficjenci Ostateczni będą zobowiązani do dostarczania wszystkich wymaganych przez MIRiP oświadczeń, dokumentów i ankiet związanych z realizacją Projektu.

VI. ZASADY ORGANIZACYJNE

§ 19

1. Szkolenia (63 godz. lekcyjnych szkoleń) będą się odbywać w trybie dziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, na przełomie stycznia-marca 2008 r. oraz  wg ustalonego harmonogramu realizacji programu szkoleniowo-doradczego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Każdy z uczestników ma obowiązek skorzystania z co najmniej 2 godzinnego cyklu indywidualnych konsultacji z wybranym specjalistą.
3. Harmonogram realizacji programu szkoleniowo-doradczego dostępny będzie na stronie internetowej projektu: www.mirip.org.pl, oraz w siedzibie Biura Projektu, Warszawa ul. Smocza 27, I piętro, pokój 106

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2008 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.mirip.org.pl , oraz w siedzibie Biura Projektu, Warszawa ul. Smocza 27, I piętro, pokój 106.

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.