Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

 • Oświata zawodowa

Treść strony

Terminy i ceny egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 2021 r.

OPŁATY ZA EGZAMINY

OPŁATY ZA EGZAMINY

 

W roku 2021  obowiązują następujące stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające:

 

Egzamin mistrzowski – 1.447,60 zł.

 

Egzamin czeladniczy – 723,80 zł.

 

Egzamin sprawdzający – 258,00 zł.

 

Egzamin poprawkowy – 50% stawek właściwych dla egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 

Szkolenie Członków Komisji Egzaminacyjnych pt. „Platforma EWR – elektroniczna wersja platformy do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”

W dniach 5 września 2017 r. i 14 listopada 2017 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, z inicjatywy Członka Zarządu Izby Pana Janusza Zdorta odbyły się szkolenia dla  Członków Komisji Egzaminacyjnych działających przy Izbie.

Zawodowy kurs bioenergoterapii 2017 r.

Zarząd Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów informuje, że pod patronatem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie organizuje kolejny kurs bioenergoterapii. Uczestnicy kursu w czasie 80 godzin (8 godz. lekcyjnych x 10 spotkań), zajęć teoretycznych i praktycznych, zostaną zapoznani z istotną wiedzą z zakresu bioenergoterapii, która może stanowić podstawę do egzaminu czeladniczego. Kurs zostanie zakończony egzaminem i stosownym certyfikatem.

Wybór Dziekanatu Starszyzny Cechowej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Wybór Dziekanatu Starszyzny Cechowej

Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 1 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Starszyzny Cechowej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie,  na którym dokonano wyboru Dziekanatu Starszyzny Cechowej.

 

Dziekanem Starszyzny Cechowej został Pan Stefan Marciniak, Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.

 

Członkami Dziekanatu Starszyzny Cechowej zostali:

Pan Jan Barszcz – Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych, Zw. Pracodawców w m.st. Warszawa                    

Pan Marek Drzażdżyński – Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy       

Pan Marek Kardaszewski – Cech Rzemiosł Drzewnych w Warszawie  

Pan Ryszard Terlikowski –Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Przedsiębiorczości w Sulejówku

 

KURS ZAWODOWY RADIESTEZJI

Kurs stanowi zwięzły zestaw wykładów oraz szeroko rozbudowanych ćwiczeń, gwarantujący osiągnięcie umiejętności wykonywania badań radiestezyjnych. Program kursu został przygotowany specjalnie z myślą o końcowej certyfikacji czeladniczej. Przy tworzeniu zakresu merytorycznego programu zostały uwzględnione standardy egzaminacyjne Związku Rzemiosła Polskiego, które określają zestaw wymagań stawianym kandydatom podchodzącym do egzaminu czeladniczego

LISTA LAUREATÓW KONKURSU " JAKIE ZNASZ ZAWODY".

Poznaliśmy Laureatów I edycji Konkursu pn "Jakie znasz zawody?"
 • -

Informacja o otrzymanych darowiznach na konkurs „Jakie znasz zawody?” w 2014 roku o łącznej kwocie 3.206,66zł

 • Cech Wędliniarzy i Rzeźników w Warszawie
 • Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Warszawie
 • Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych w Warszawie
 • Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie
 • Cech Rzemiosł Skórzanych w Warszawie
 • Polski Cech Bioenergoterapeutów w Warszawie
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie
 • Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie
 • Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych w Grodzisku Mazowieckim
 • Spółdzielnia Rzemieślnicza Branży Skórzanej CORIUM
 • Spółdzielnia Rzemieślnicza OTWOCK
 • Spółdzielnia Rzemieślnicza ZIELONKA

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości organizuje regionalny Konkurs „Jakie znasz zawody?”.

                    Patronat                                                                                               Partner Merytoryczny

 • -
 • -
 • -

1/ Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • regionalnym - organizatorem jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
 • ogólnokrajowym - organizatorem są Wielkopolska Izba Rzemieślnicza  w Poznaniu

oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

2/ Celem konkursu jest:

 • wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu:

1. wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej,

2. realizowanego w szkołach podstawowych,realizowanego w gimnazjum.

3. pogłębianie wiedzy dzieci /uczniów/młodzieży na temat otaczającej ich rzeczywistości 

społecznej i budowaniu w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy

programowej wychowania przedszkolnego/szkoły podstawowej/gimnazjum.

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.

 

ETAP REGIONALNY

 

1/ Konkurs skierowany jest do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, z terenu działalności Mazowieckiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych w dowolnej technice. Praca powinna być wykonana w formacie A4, przedstawiająca ludzi wykonujących różne zawody.

 • uczniów szkół podstawowych z terenu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła

i Przedsiębiorczości.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych na papierze fotograficznym

o wymiarze 15 × 21 cm, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody.

 • uczniów gimnazjów z terenu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła

i Przedsiębiorczości.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu, wykonanego techniką cyfrową

za pomącą dowolnego urządzenia. Czas trwania maksymalnie 60 sekund.

 

2/ Termin nadsyłania prac

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą- listem poleconym (liczy się data nadania) wraz z wymaganymi załącznikami do 31 marca 2014 r. na adres:

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27; 01-048 Warszawa.

 

3/ Decyzje Jury są ostateczne.

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
 • inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
 • wizualnie - wrażenie estetyczne.

 

4/Laureaci Konkursu regionalnego otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.

ETAP OGÓLNOKRAJOWY

 

1/ Organizatorem Konkursu na etapie ogólnokrajowym jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

2/ Uczestnikami ogólnopolskiego etapu konkursu są zdobywcy trzech pierwszych miejsc na etapie regionalnym.

 

3/ Decyzje Jury są ostateczne. 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
 • inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
 • wizualnie - wrażenie estetyczne.

 

4/ Laureaci konkursu ogólnokrajowego otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest p. Justyna Karczewska

tel. (22) 838 32 11 wew. 134,

e-mail: justyna.karczewska@mirip.org.pl

 

SPONSORZY

FUJIFILM – firma fotograficzna

 • -

PILCH czary-mary z drewna

 • -

Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie

Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych Zw. Pracodawców w m. st. Warszawy

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie

Spółdzielnia Rzemieślnicza Branży Skórzanej CORIUM w Warszawie

Cech Rzemiosł Budowlanychm.st. Warszawy

Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie

Cech Rzemiosł Skórzanych im. J. Kilińskiego w Warszawie

Rejonowy Cech Rzemiosł Różnychw Grodzisku Mazowieckim

Spółdzielnia Rzemieślnicza ZIELONKA w Zielonce

Spółdzielnia Rzemieślnicza OTWOCK w Otwocku

Cech Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Polski Cech Bioenergoterapeutów w Warszawie

Szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniach: 23, 24 i 25 września br. w godz. 13.00 – 18.00 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27, sala 101 odbędzie się szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnych MIRiP powołanych na kadencję 20013-2018.

Obowiązek ukończenia szkolenia wynika z:

 • art. 3 ust. 3g pkt. 7 Ustawy o rzemiośle.
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117);
 • Uchwały Nr 3 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia programu szkolenia członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

Program szkolenia obejmować będzie:

Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów

Metodyka przeprowadzania egzaminów

Zasady konstruowania zadań egzaminacyjnych: pisemnych i praktycznych

Procedury oceniania osiągnięć osób egzaminowanych

Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności

Wybrane zagadnienia z psychologii – sposoby reagowania w sytuacjach trudnych

Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane ukończyć szkolenie zorganizowane przez Izbę. 

 

                                       Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Pismo w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na kadencję 2013-2018.


Pismo Biura Edukacji m.st. Warszawy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Od dnia 1 września 2012 roku obowiązywać będzie art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie lub w formie nauki zawodu, jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006. str. 5).

Seminarium szkoleniowe nt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”.

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Izby odbyło się seminarium szkoleniowe nt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”.

W spotkaniu udział wzięli Starsi i Kierownicy Cechów Rzemieślniczych zrzeszonych w naszej Izbie, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego osób młodocianych, Członkowie Komisji Egzaminacyjnych MIRiP, Członkowie Komisji Branżowych MIRiP oraz pracodawcy –rzemieślnicy.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie informacji na temat zmian systemowych związanych z kształceniem zawodowym w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19.08.2011 r., a także  innych ustaw oraz rozporządzeń.

Szkolenie realizowane było z udziałem przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego – Pani Jolanty Kosakowskiej, Dyrektora Zespołu Oświaty  i Problematyki Społecznej.

W załączeniu prezentacja „Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle”

 

Informacja na temat spotkania Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika z Tadeuszem Sławeckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 30 maja 2012 r.

W dniu 30 maja 2012 r. w siedzibie resortu edukacji odbyło się spotkanie pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji z Panem Jerzym Bartnikiem Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego. W spotkaniu uczestniczyły także pani Ewa Konikowska-Kruk dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN oraz Pani Jolanta Kosakowska dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ZRP.

Rozmowy dotyczyły kwestii zmian w systemie edukacji zawodowej oraz roli organizacji rzemiosła w procesie przygotowywania kadr fachowych dla gospodarki. Przekazano Panu Ministrowi Raport z wyników działalności oświatowej w rzemiośle.
Opracowanie przygotowane przez Związek Rzemiosła na bazie informacji uzyskanych od izb rzemieślniczych i cechów, które ilustrują zaangażowanie zakładów rzemieślniczych w proces szkolenia uczniów oraz izb rzemieślniczych w zakresie organizacji komisji egzaminacyjnych oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych w procesie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

Mieczysław Kabaj
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

PROJEKT PROGRAMU WDROZENIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA DUALNEGO W POLSCE
Warszawa 2012


Wstęp
W rozważaniach tych przedstawimy projekt stopniowe o wdrażania w Polsce dualnego (przemiennego) systemu kształcenia zawodowego zarówno na średnim, jak i wyższym poziomie edukacji. Punktem wyjścia projektu jest stwierdzenie, że kraje Europy o najwyższym poziomie kultury pracy, wydajności i konkurencyjności stosują dualny system kształcenia zawodowego. Jeżeli chcemy znacząco poprawić jakość pracy i produktywność oraz obniżyć marnotrawstwo i wysokie koszty, wynikające (np. w budownictwie) z pracy o niskiej jakości, trzeba zmienić dotychczasowy system kształcenia zawodowego.


 

następna strona »

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.