Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

ZMIANA USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJW Dz. U. Nr 141 poz. 888 opublikowano ustawę z dnia 10.07.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawą ta zmieniono min.: ustawę o pdof i ustawe o pdop, ustawę VAT, ryczałt i kartę podatkową, przepisy ZUS).

W myśl nowych przepisów:

1.      Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych nie tylko w zakresie podatków, ale również w zakresie przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Z 75,0 zł do 40 zł obniżono opłatę za wydanie interpretacji.2.      Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres od jednego roku do dwóch lat, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu właściwego organu ewidencyjnego (Urzędu Gminy lub KRS). W przypadku spółki cywilnej zawieszenie działalności jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Wznowienie działalności również następuje tylko na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wnioski te zwolnione są z opłat. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę jawną, partnerską, komandydową, komandydowo-akcyjną – aby wspólnik mógł korzystać z uprawnień wynikających z ww. przepisów (tj. nie płacić zaliczek na podatek dochodowy) musi w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez spółkę wniosku o zawieszeniu działalności - zawiadomić o powyższym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazując okres zawieszenia działalności.3.      W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca:

·        nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale jednocześnie może być poddany kontroli,

·        może wykonywać czynności niezbędne do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów (np. koszty utrzymania lokalu, rachunku bankowego), przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności, nie amortyzuje środków trwałych ale może sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie,

·        firma w tym okresie nie będzie musiała płacić miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtu, ale podatnik będzie zobowiązany do złożenia zeznania rocznego.

·        w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie musiał składać deklaracji VAT – poza pewnymi wyjątkami: będzie zobowiązany złożyć ją jeśli w okresie zawieszenia powstanie zdarzenie wymagające uwzględnienia w deklaracji a ponadto jeśli podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów w zakresie których jest podatnikiem, okresów rozliczeniowych w których zawieszenie działalności nie obejmowało pełnego miesiąca, w przypadku korekt.4.      Nowym rozwiązaniem jest również to, że niewykonywanie działalności przez 10 miesięcy nie będzie skutkowało wykreśleniem (zgodnie z obowiązującymi przepisami) z rejestru podatników VAT jeśli dotyczyć będzie podatników, którzy zawieszą działalność gospodarczą.5.      W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Oznacza to, że w tym okresie nie otrzyma również zasiłku chorobowego, jeśli przysługiwałby mu gdyby prowadził działalność gospodarczą. Okres ten nie będzie brany pod uwagę do emerytury. Przedsiębiorca traci również ubezpieczenie zdrowotne, czyli bezpłatną opiekę medyczną. W tym okresie może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej jako członek rodziny, jeśli ma możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może na swój wniosek ubezpieczyć się dobrowolnie, ale tylko w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz zdrowotnego.SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZA WRZESIEŃ-LISTOPAD 2008 R.Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących minimalna podstawa wymiaru składkina ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1770,82 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za II kw. br. – 2951,36 zł).

W związku z tym składka w okresie od września do listopada  br. nie może być niższa niż:

·        345,66 zł     -   na ubezpieczenie emerytalne

·        106,25 zł     -   na ubezpieczenie rentowe

·          43,39 zł     -   na ubezpieczenie chorobowe

·          31,87 zł    -   na ubezpieczenie wypadkowe (1,80%)

                      

Składka na Fundusz Pracy        -    43,39 zł.

           

Minimalna podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego nie może być niższa niż – 2364,27 zł. W związku z tym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% z tej kwoty tj. – 212,78 zł.

 

Od podatku podlega odliczeniu składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy naliczenia tj.   - 183,23 zł

 

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA WRZESIEŃ-LISTOPAD 2008 R.

 

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. do 2951,36 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu.

 Wynosi ono:W   I roku nauki      - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia    -   118,05 zł

W II roku nauki      - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia    -   147,57 zł

W III roku nauki      - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia    -   177,08 zł 

ZMIANA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2009 ROKU

 

W MP Nr 59 opublikowano obwieszczenie MF z 29.07.2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

W 2009 r. podatki te wynoszą min:

·        od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,71 zł),

·        od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 0,59 zł),

·        od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 19,01 zł).

 

Podatek od środków transportowych min:

·        od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 704,61 zł (było 676,87 zł),

·        od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1175,49 zł

·        od samochodu powyżej 9 ton - 1410,58 zł (było 1353,72 zł).Opłata targowa nie może przekroczyć      - 658,49 zł dziennie (było 631,94 zł),

Opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 104,20 zł rocznie od jednego psa (było 100,0 zł).

 ABOLICJA PODATKOWAPodatnicy, którzy w latach 2002-2007 pracowali za granicą, a podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce będą mogli skorzystać z abolicji podatkowej. Osoby pracujące poza Polską od 1 stycznia 2008 r. będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej.

Oba rozwiązania przewiduje ustawa abolicyjna, która została opublikowana w Dz. U. z 6.08.2008 r. nr 143 poz. 894 i z tą datą wchodzi w życie.

 

Nowa ustawa dotyczy Polaków pracujących w Austrii, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii i Islandii oraz min. w USA, Kanadzie i Rosji. Do końca 2006 r. takie niekorzystne rozwiązania stosowane były także w porozumieniach zawartych z Wielką Brytanią i Irlandią Północną.

 

Ustawa abolicyjna pozwala na odzyskanie zapłaconego w Polsce podatku od dochodów uzyskanych i opodatkowanych za granicą, a także na umorzenie zaległości, która mogła powstać na skutek niewykazania tych dochodów w zeznaniu rocznym. Co ważne, abolicja podatkowa będzie dotyczyć zarówno podatników, którzy ukryli swoje zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, jak i osób które rozliczyły się w Polsce. W pierwszym przypadku abolicja podatkowa przyjmie formę umorzenia długu, w drugim będzie to zwrot części podatku.

 

Aby móc skorzystać z abolicji konieczne jednak będzie złożenie odpowiedniego wniosku na formularzu PIT-AZ. Dodatkowo trzeba będzie wypełnić specjalne oświadczenie na druku AZ-OZ. Możliwość skorzystania z abolicji podatkowej będzie ograniczona w czasie.

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej bądź zwrot części podatku trzeba będzie złożyć w terminie:

·        2-ch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej – w przypadku gdy wniosek będzie dotyczył roku 2002,

·        6-my od dnia wejścia w życie ustawy – w pozostałych przypadkach.

 

W związku z tym, że ustawa weszła w życie 6.08.2008 r., ostatnim dniem na złożenie wniosku o abolicję w pierwszym przypadku będzie 6.10.2008 r. natomiast w drugim przypadku wniosek trzeba będzie złożyć najpóźniej 6 lutego 2009 r.

Rozporządzenie MF z 20.08.2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą opublikowano w Dz.U. Nr 152 poz. 950.Podatnicy korzystający z abolicji będą musieli przechowywać dokumenty potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego będzie dotyczyć wniosek.Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z abolicji podatkowej, otrzymają ją w ramach pomocy de minimis, gdy wartość umorzonej zaległości bądź zwrotu podatku nie przekroczy 200 tys. euro. Dla potwierdzenia, że próg ten nie został przekroczony, składając wniosek o abolicję przedsiębiorca będzie musiał dodatkowo przedstawić fiskusowi zaświadczenie o wartości pomocy, jaką otrzymał w danym roku oraz w ciągu 2-ch lat poprzedzających lub oświadczenie, że nie korzystał z pomocy publicznej w tym okresie.

 

W praktyce oznacza to, że podatnicy którzy skorzystają z abolicji, objęci zostaną automatycznie taką pomocą w ramach ustalonych limitów. W konsekwencji limity pomocy dostępne z innych tytułów (np. z tytułu przyśpieszonej amortyzacji, środków unijnych) obniżą się dla tych osób.


 

SKRÓCONA NAZWA SPÓŁKI CYWILNEJ NA FAKTURACHMinisterstwo Finansów w odpowiedzi na interprelację poselską (nr 4263) zajęło stanowisko w sprawie oznaczania spółki cywilnej dla celów podatkowych.

Wątpliwości posłów dotyczyły możliwości posługiwania się skróconą nazwą spółki niezawierającą imion i nazwisk wspólników.

 

Ministerstwo wyjaśniło, że spółka cywilna jest umową prawa cywilnego. Nie posiada statusu przedsiębiorcy i nie ma prawa posługiwania się własną firmą. Może jedynie posługiwać się nazwą, która w obrocie gospodarczym stanowi jej wyróżnik. Jak wskazało MF nazwa z kolei powinna wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny przedsiębiorców, czyli wspólników działających w formie spółki cywilnej.

 

MF podkreśliło, że spółka cywilna traktowana jest w szczególny sposób na gruncie ustawy o VAT. Podatnikiem jest w tym przypadku spółka, a nie jej wspólnicy. Spółka cywilna podlega zatem obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów podatkowych i przysługuje jej jeden numer NIP. Zgłoszenie identyfikacyjne powinno zawierać min. pełną i skróconą nazwę (firmę). Zdaniem Ministerstwa przez pełną nazwę należy rozumieć nazwę spółki wraz z imionami i nazwiskami jej wspólników, zaś skrócona może zawierać zamiast imion i nazwisk wspólników nazwę firmy i oznaczenie s.c.

 

W przypadku spółek cywilnych na fakturach może znajdować się pełna nazwa spółki lub jej nazwa skrócona. Istotne jest, aby faktury zawierały te same dane identyfikacyjne podatnika, które podatnik zawarł w dokumentach złożonych do urzędu w związku z wypełnieniem obowiązku rejestracyjnego VAT.

 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEO A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2385) stwierdziło, że wydatki związane z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki nie stanowią kosztów podatkowych, ponieważ są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu.Resort przypomniał, że do przychodów podatkowych nie zalicza się min. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Natomiast przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W ocenie MF wydatki związane z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu, dlatego nie można ich zaliczyć do kosztów podatkowych.

 

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego to min. koszty aktu notarialnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, tłumaczeń czy też przygotowania prospektu emisyjnego (w przypadku podwyższenia kapitału spółki akcyjnej w drodze emisji nowych akcji).

 

W powyższej sprawie MF już wcześniej zajmowało negatywne stanowisko min. w piśmie z 7.09.2007 r. skierowanym do Izby Skarbowej w Poznaniu nr DD5-8213-60/UD/07/184.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY SKŁADNIKA MAJĄTKU ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

 

Nabywca składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą np. maszyny czy samochodu, którego wartość w dniu sprzedaży przekracza 16.100,0 zł (od 1 stycznia 2009 r. 16.700 zł) – odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie ze sprzedającym przedsiębiorcą – za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do wartości nabytego składnika majątku.

 

Odpowiedzialność kupującego nie ogranicza się jedynie do zaległości podatkowych, ale obejmuje także odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, koszty postępowania egzekucyjnego oraz niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego VAT, a także oprocentowanie tych zaliczek. Wyjątek stanowią odsetki i oprocentowanie powstałe po dniu nabycia. Odpowiedzialność ta nie obejmuje podatków niepobranych oraz pobranych, lecz nie wpłaconych przez płatnika lub inkasenta.

 

Wymienione ograniczenia nie mają zastosowania wówczas, gdy nabywcą składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą jest małżonek przedsiębiorcy lub osoba uznawana za członka jego rodziny.

 

Przepisy Ordynacji podatkowej dają działającemu w dobrej wierze nabywcy możliwość uniknięcia odpowiedzialności podatkowej. Może on bowiem przed dokonaniem transakcji uzyskać informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych sprzedającego, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Nabywający może za zgodą sprzedającego wystąpić do organów podatkowych właściwych miejscowo dla zbywającego o wydanie zaświadczenia o wysokości jego zaległości podatkowych. W zaświadczeniu tym organ podatkowy wykazuje wysokość zaległości podatkowych sprzedającego składnik majątku na dzień wydania zaświadczenia.Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu. Odpowiada jednak za zaległości podatkowe powstałe po dniu wydania zaświadczenia, a przed dniem zbycia składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością, jeśli od dnia wydania zaświadczenia do dnia sprzedaży upłynęły 3 dni.Warto dodać, że rząd pracuje obecnie nad projektem zmian w Ordynacji podatkowej, które uwolnią kupującego składniki majątku związanego z działalnością gospodarczą od odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy, który ten składnik sprzedaje. 

 

INFORMACJE RÓŻNE1.      Od 1 stycznia 2009 r. z 1126,0 zł do 1276,0 zł wzrasta minimalne wynagrodzenia za pracę – opublikowano je w obwieszczeniu RM z 24.07.2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia (M.P. Nr 55 z 25.07.2008 r.).2.      Z 16.100 zł do 16 700 zł (art. 112 & 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) podwyższono limit kwoty wartości składników majątku związanego z prowadzoną działalnością, którego przekroczenie powoduje solidarną odpowiedzialność nabywcy za długi podatkowe zbywcy – obwieszczenie MF z 6.08.2008 r. MP nr 61 poz. 539. Rząd proponuje znowelizować ten przepis Ordynacji podatkowej poprzez wykreślenie art. 112 & 1 pkt 3, który stanowi o odpowiedzialności nabywcy środków trwałych. Przepis miałby wejść w życie od 1.01.2009 r.3.      Powyższe obwieszczenie MF podwyższa również wysokość kwoty określonej w art. 41 & 1 Ordynacji podatkowej. Chodzi tu o wartość rzeczy lub praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy. W 2009 r. limit ten wyniesie 11 tys. zł (w 2008 r. – 10.600 zł). Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych, a także zaległości podatkowych stanowiących ich dochody oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.4.      Od 1.01.2009 r z 2500,0 zł do 2600,0 zł wzrośnie kara grzywny, którą organ podatkowy może nałożyć na uczestników postępowania podatkowego (min. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie organu podatkowego oraz odmowę złożenia wyjaśnień, zeznań lub nie złożenia opinii). Kwotę tę opublikowano w obwieszczeniu MF z 6.08.2008 r. MP Nr 61 poz. 540) a dotyczy ona art. 262 & 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.