Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NOWE LIMITY


 

1.      Limit do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – od 2009 r. księgi handlowe będą musiały prowadzić firmy (osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, partnerskie), których przychody netto w 2008 r. przekroczą równowartość 1,2 mln euro czyli 4.089.960 zł (przeliczone według średniego kursu NBP z 30.09.2008 r. kurs – 3,4083 zł).

 

2.      Limit do ryczałtu – kwota uprawniająca do ryczałtu wynosi 506.625 zł (150 tys. euro przeliczone wg średniego kursu NBP z 1.01.2008 r.).

 

3.      Najem – przychody opodatkowane wg 8,% stawki ryczałtu wynoszą w 2009 r. – 13.510 zł (4000 euro przeliczone wg średniego kursu NBP z 1.10.2008 r.). Powyżej tej kwoty ryczałt z najmu wynosi 20%.

 

4.      Według ustawy o podatku VAT za małego podatnika uważany jest podatnik VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 800 tys. euro tj. 2.702.000 zł (przeliczone wg średniego kursu NBP z 1.10.2008 r. – kurs 3,3775 zł).

 

5.      Bez zmian pozostał limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który od 2007 r. ustalony jest w złotych. Nadal wynosi on 50 tys. zł w skali roku. Jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku – jest on ustalany w takiej proporcji, w jakiej do całego roku ma się okres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 20.09.2008 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Równocześnie, zgodnie z dodanym art. 36a ust. 2 ustawy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych:

·        od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

·        do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

 

 

A zatem od 20.09.2008 r. w świetle brzmienia art. 13 pkt 4 w związku z art. 36a ust. 2 powołanej ustawy, w przypadku zawieszenia działalności osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy lub wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej lub partnerskiej, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy:

·        podlega ubezpieczeniom społecznym oraz opłaca składki na te ubezpieczenia do ostatniego dnia miesiąca włącznie, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

·        podlega ubezpieczeniom społecznym oraz opłaca składki na te ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Zawieszenie działalności przez spółkę jawną, cywilną, komandydową lub partnerską skutkuje ustaniem ubezpieczeń społecznych wszystkich wspólników na zasadach podanych wyżej.

 

W okresie od 20 września 2008 r. do 30 marca 2009 r. włącznie obowiązują dotychczasowe zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych przez wskazane wyżej osoby tj.

·        zawieszenie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS wyrejestrowania płatnika składek oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko z ubezpieczenia zdrowotnego – odpowiednio formularz ZUS ZWPA i ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania odpowiednio płatnika i ubezpieczonego „600”.

·        wznowienie wykonywania działalności powoduje obowiązek przekazania do ZUS zgłoszenia płatnika składek – formularz ZUS ZPA lub ZUS ZFA oraz zgłoszenia do ubezpieczeń – formularz ZAS ZUA lub ZZA.

 

W związku z podanymi zasadami podlegania ubezpieczeniom, podawane na dokumentach ZUS odpowiednio daty wyrejestrowania i zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń zawsze muszą przypadać na pierwszy dzień miesiąca. W odniesieniu do wyrejestrowania płatnika składek (ZUS ZWPA) należy podkreślić, że może ono nastąpić wyłącznie jeśli płatnik nie ma obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych za zatrudniane osoby.

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych obowiązujące od 31 marca 2009 r. zostaną przez ZUS podane w terminie późniejszym.

 

 

ZAŚWIADCZENIE UMOŻLIWIAJĄCE ODLICZENIE PODATKU VAT OD ZAKUPU SAMOCHODU I PALIWA

 

Przedsiębiorca , który chce odliczyć cały podatek VAT zawarty w cenie samochodu oraz podatek wynikający z faktur za paliwo, nie musi odnawiać dodatkowych badań technicznych.

Wpis VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym uzyskany w wyniku badania technicznego pojazdu jest jednorazowy i nie wymaga aktualizacji w przeciwieństwie do wpisu o okresowych badaniach technicznych pojazdu. Wpis VAT-1 potwierdza, że samochód spełnia wymogi pozwalające na pełne odliczenie podatku naliczonego wynikającego z ceny zakupu auta, a także na odliczenie podatku VAT zawartego w cenie paliwa.

 

Wpisu tego w dowodzie rejestracyjnym dokonuje wydział komunikacji na podstawie zaświadczenia otrzymanego ze stacji diagnostycznej. Taka adnotacja jest bezterminowa, nie trzeba jej odnawiać. Wyjątkiem jest wykreślenie tego wpisu z dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu. Zdarza się bowiem, że ktoś kupuje samochód z wydanym już zaświadczeniem potwierdzającym spełnianie wymogów ustawy o VAT, ale wcale nie zamierza wykorzystywać samochodu w działalności gospodarczej i odliczać VAT. Wówczas składa wniosek o wykreślenie takiej adnotacji z dowodu rejestracyjnego.

 

Pozostaje jeszcze tylko jeden problem, czy każdy kolejny właściciel auta, który chciałby w pełni odliczać podatek VAT musi przedstawić urzędowi skarbowemu kopię zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym.

Art. 86 ust. 5a ustawy o VAT nakazuje dostarczyć kopię zaświadczenia do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia. Nie precyzuje, czy chodzi o otrzymanie zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów, czy od poprzedniego właściciela auta (czyli tego, kto faktycznie przeprowadził dodatkowe badanie i otrzymał zaświadczenie). Dlatego moim zdaniem przepis dotyczy każdego podatnika, który chciałby odliczyć cały podatek naliczony, a nie tylko pierwszego właściciela auta.

 

 

ZAGRANICZNA FAKTURA A KOSZTY FIRMY

 

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi zaliczania w koszty zagranicznych faktur przedstawia się interpretację Izby Skarbowej w Katowicach w powyższej sprawie:

Według Izby, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, musi on spełniać łącznie następujące warunki: powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w ustawie wśród wydatków niestanowiących kosztów, musi być właściwie udokumentowany.

 

Każda transakcja musi być udokumentowana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce. Dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest faktura VAT. Jeżeli więc faktury wystawione przez zagranicznego kontrahenta są fakturami VAT w rozumieniu polskich przepisów, to stanowią dowody księgowe będące podstawą do zaewidencjonowania wydatków w księdze. Dopiero w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika uzyskanie faktury nie jest możliwe, podstawą wpisu mogą być inne dokumenty.

 

W sytuacji, gdy dokumenty otrzymane od kontrahenta zagranicznego nie są fakturami VAT, ale spełnią warunki pozwalające uznać je za inne dowody księgowe – również mogą stanowić podstawę wpisu do księgi podatkowej. Jednak dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25.08.2008 r. (Br IBPB1/415-441/08/AP (KAN-5420/05/08).

 

 

ZAKUP MOTOCYKLA A ODLICZENIE PODATKU VAT

 

Zgodnie z ustawą o podatku VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika dokumentujących min. nabycie towarów. Jednak w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych kwota ta jest limitowana (art. 86 ust. 3 ustawy).

Ustawa nie wprowadza definicji samochodu ani innego pojazdu samochodowego.

 

Organy podatkowe wydawały do tej pory rozbieżne interpretacje dotyczące odliczenia podatku VAT od nabywanych motocykli. Jedne opierając się na brzmieniu ustawy o ruchu drogowym uznając, że motocykl spełnia definicję pojazdu samochodowego – odmawiały odliczenia pełnego podatku VAT, inne zaś opierając się na przepisach o statystyce publicznej uznając, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym przyznawały prawo do pełnego odliczenia podatku.

Po wydaniu 31.05.2007 r. przez WSA w Warszawie wyroku przytaczającego pierwsze z podejść i nakazującego stosować ograniczenia w odliczeniu VAT do nabycia motocykli, niektóre z korzystnych dla podatników interpretacji wydanych przez urzędy skarbowe zostało uchylonych z urzędu.

 

Z ustawy o podatku VAT wynika, że odliczenie wiąże się min. z nabyciem przez podatnika towaru. Towar art. 2 ust. 6 ustawy co do zasady definiuje jako rzeczy ruchome będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem rozstrzygająca powinna być w tym zakresie klasyfikacja statystyczna. Ponieważ motocykl został zaklasyfikowany w dziale 35 sekcji D załącznika do rozporządzenia w sprawie PKWiU sprzęt transportowy pozostały, a nie w dziale 34 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy – to należy uznać, że nie jest on pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

 

W związku z tym powinno przysługiwać pełne odliczenie podatku VAT od nabywanych motocykli.

 

 

JEDNOTRAZOWA AMORTYZACJA A POMOC PUBLICZNA

 

Jednorazowa amortyzacja to zgodnie z art. 22k ust. 10 ustawy o PIT i art. 16k ust. 10 ustawy o CIT pomoc publiczna. Na podstawie przepisów o pomocy publicznej powinna więc być potwierdzona zaświadczeniem z urzędu. W praktyce trudno jednak wykonać ten obowiązek.

 

Z art. 5 ust. 3 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 59 z 2007 r. poz. 404 ze zm.) wynika, że podmioty udzielające pomocy publicznej wydają beneficjentowi zaświadczenie stwierdzające, że jest to pomoc de minimis. Udzielającym pomocy może być organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest do tego uprawniony.

 

W przypadku jednorazowej amortyzacji nie ma jednak organu, który jej udziela. Nie jest ona uzależniona od zgody czy decyzji organu podatkowego, nie jest wymagane nawet jego powiadomienie. O amortyzacji decyduje jedynie przedsiębiorca.

 

Kto w takim przypadku ma wystawić podatnikowi zaświadczenie o tej pomocy. Szczegółowe zasady ich wydawania określone są w rozporządzeniu RM z 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz.U. nr 53 poz. 354). Paragraf 4 rozporządzenia wskazuje, że zaświadczenie o pomocy wydaje się z urzędu w dniu jej udzielenia, a w przypadku pomocy:

·        udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania

·        w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2-ch miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

 

Jeśli pomoc udzielana jest w formie ulgi podatkowej bez wydania decyzji, a za taką należałoby uznać jednorazową amortyzację, to nie sposób wydać zaświadczenia z urzędu. Co do zasady zaświadczenia takie powinny być wydawane na wniosek samego podatnika.

 

Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje urzędu skarbowego o fakcie skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ciągu 2-ch miesięcy od dnia dokonania odpisu, to zgodnie z przepisami zaświadczenia nie otrzyma.

Spełnienie tego warunku przez przedsiębiorcę jest trudne, ponieważ nie jest on w stanie ocenić czy korzystając z jednorazowego odpisu na początku czy w połowie roku nie będzie jeszcze ponownie w danym roku korzystać z kolejnych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

 

Wynika z tego, że przedsiębiorca nie ma ani możliwości, ani obowiązku uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis w postaci jednorazowej amortyzacji.

 

Co zatem ma zrobić przedsiębiorca ubiegający się o pomoc ze środków unijnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej zaświadczeń o wysokości pomocy z jakiej dotychczas skorzystał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2-ch lat poprzedzających rok, w którym ubiega się o pomoc.

 

W tym wypadku wystarczającym powinno być oświadczenie przedsiębiorcy, w którym wskaże dzień otrzymania pomocy publicznej w postaci jednorazowej amortyzacji oraz jej wysokość. Dniem udzielenia pomocy będzie dzień dokonania jednorazowej amortyzacji.

 

 

REMANENT BEZ ROZPOCZĘTYCH ROBÓT – WAŻNY WYROK SĄDU

 

NSA w wyroku z 24.04.2008 r. (II FSK 376/07) wydanym na skutek skargi kasacyjnej złożonej prze podatnika na wyrok WSA w Olsztynie z 14.12.2006 r. (I S.A./OI 519/06 orzekł, że spis z natury sporządzony na koniec roku nie musi obejmować tzw. produkcji w toku. Wprowadzenie takiego obowiązku w rozporządzeniu jest niezgodne z konstytucją.

 

W uzasadnieniu NSA stwierdził, że z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT wynika, że w remanencie uwzględnić należy towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. Ani z tego przepisu, ani z żadnego innego ustawy o pdof nie wynika natomiast obowiązek uwzględnienia w remanencie „produkcji w toku”. Użyte w art. 24 ust. 2 określenie „półwyroby” nie jest równoznaczne z określeniem „produkcja w toku”.

 

W opinii sądu potwierdzają to również przepisy & 3 pkt 1 lit. e) i & 27 ust. 1 rozporządzenia MF z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które produkcję w toku wymieniają obok półwyrobów (półfabrykatów).

 

Nie można więc zgodzić się ze stanowiskiem WSA, że w rozporządzeniu jedynie uszczegółowiono elementy spisu z natury, lecz należy stwierdzić, że wprowadzono obowiązek uwzględnienia w spisie kolejnego elementu jakim jest „produkcja w toku”.

Minister Finansów nie został natomiast upoważniony do tworzenia innej, w stosunku do wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy o pdof kategorii towarów, materiałów czy wyrobów podlegających spisowi z natury. Wprowadzenie w & 27 ust. 1 rozporządzenia obowiązku sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury „produkcji w toku” stanowi więc przekroczenie delegacji ustawowej.

 

 

WNIESIENIE APORTU W POSTACI PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOOSOBOWEGO

 

Coraz częściej na rynku dochodzi do podziału i łączenia się przedsiębiorstw, często w postaci wniesienia aportem firmy do innej. Czy wniesienie aportu w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa do spółki jawnej stanowi przychód?

 

Poprzez umowę spółki jawnej wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn.zm.). Źródłem pochodzenia wkładów może być majątek w postaci przedsiębiorstwa wspólnika.

 

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o pdof pojęcie przedsiębiorstwo użyte w przepisach ustawy należy rozumieć tak, jak zostało zdefiniowane w przepisach Kodeksu Cywilnego według którego przedsiębiorstwo stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

 

Przepis art. 55-185KC wskazuje przykładowy katalog składników tego przedsiębiorstwa takich jak nazwa firmy, księgi podatkowe, nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały, patenty, wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo i inne.

 

Wniesiony wkład stanowi majątek spółki – art. 28 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks Spółek handlowych. Wniesione przez wspólników wkłady oraz aktywa nabyte w toku działalności spółki dają podstawę ekonomiczna do działalności spółki i jako majątek spółki są wspólnym majątkiem wspólników na zasadzie wspólności łącznej.

 

 

Wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa nie powoduje powstania przychodu ani u wnoszącego, ani po stronie spółki prawa handlowego niemającej osobowości prawnej takiej jak spółka jawna, do której wkład jest wnoszony.

 

Wniesienie wkładu w postaci dotychczasowego przedsiębiorstwa powoduje wystąpienie generalnej sukcesji podatkowej polegającej na przejęciu przez spółkę wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy istniejącego przed wniesieniem aportu (art. 93a & 2 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn.zm.).

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.