Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

DANE DOTYCZĄCE 2009 ROKU


Skala podatkowa obowiązująca w 2009 r.


do 85.528 zł   –  podatek 18% minus kwota zmniejszająca  

                                                         podatek   556,02 zł 

ponad 85.528 zł   –  podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad

                                                         85.528 zł


Miesięczna kwota zmniejszająca podatek - 46,33 zł

Kwota wolna od podatku dochodowego w 2009 roku wynosi – 3.091 zł.


Koszty uzyskania przychodu pozostają takie same jak w 2008 r. tj.


z jednego stosunku pracy  -   111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje

                                                          przychody z wielu stosunków pracy koszty 

                                                          uzyskania przychodu nie mogą za rok

                                                          podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.

dla dojeżdżających do pracy

z innej miejscowości  -   139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik 

                                                          dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z

                                                          wielu stosunków pracy, roczne koszty uzyskania

                                                          nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OD 1 STYCZNIA 2009 R.


W Dz.U. Nr 209 poz. 1316 opublikowano ustawę z dnia 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych to:


1. Umożliwiono preferencyjne tj. wspólne rozliczenie dochodów przez nierezydentów oraz przez małżonków z których jeden jest nierezydentem pod warunkiem, że w Polsce osiągnęli co najmniej 75% wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów. Preferencyjne opodatkowanie umożliwiono również rodzicom samotnie wychowującym dzieci uczące się za granicą.


2. Zmianie uległy zasady przeliczania przychodów uzyskanych w walutach obcych w przypadku nie korzystania z usług banku. W myśl nowych przepisów, jeśli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.


3. Uchylono art. 16 co oznacza, że od 1 stycznia nie ustala się przychodu dla wynajmującego z tytułu bezpłatnego wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości. W dalszym jednak ciągu jest to przychód dla osób prowadzących działalność gospodarczą jeśli korzystają z bezpłatnego najmu lub dzierżawy  nieruchomości na cele działalności gospodarczej.


4. Rozszerzono katalog zwolnień z podatku dochodowego min. o zadośćuczynienia, odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, umorzone kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy finansowej ze środków budżetowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, alimenty na dzieci które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.


5. Podatek nie będzie pobierany od dochodu uzyskanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Wartość takiego majątku w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni będzie zwolniona z podatku.


6. Zlikwidowano zwolnienie z podatku sprzedaży nieruchomości (budynku, lokalu, domku jednorodzinnego itp.), które dotychczas obowiązywało jeżeli sprzedający był zameldowany w tej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.  W to miejsce wprowadzono zwolnienie ze sprzedaży  ww. nieruchomości jeśli podatnik w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż przychody z tej sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe.


7. Kosztem uzyskania przychodu będą również koszty zaniechanych inwestycji.  Koszty zaniechanych inwestycji są kosztem w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.


8. Przedsiębiorcy będą mogli szybciej zaliczyć do kosztów pensje oraz składki ZUS pracowników. Wynagrodzenia i zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Natomiast składki ZUS dotyczące wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy i FGŚP będą mogły być potrącane w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w terminach.


9. Obniżono odsetki za zwłokę przy korekcie kosztów związanych z rozliczeniem nabytego składnika majątku firmy, jeśli uprzednio zaliczono go bezpośrednio do kosztów uzyskania, a po roku jest on nadal używany jako środek trwały.  Obecnie w ww. przypadku podatnik musi skorygować koszty i wpłacić odsetki od kwoty korekty w wysokości 0,1 % za każdy dzień (co daje 36,5% w skali roku). W myśl nowych przepisów podatnik będzie naliczał odsetki według stawki takiej jak od zaległości podatkowych – obecnie 14,5% w skali roku.


10. Kosztem uzyskania będzie darowana przez przedsiębiorcę żywność, ale jedynie na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.


11. Podatnicy będą mieli prawo odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne zapłacone w danym roku w innym państwie UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli nie zostały one odliczone w tym państwie. Zasada ta dotyczy również możliwości odliczenia od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.


12. Zmieniono zasady korzystania z ulgi na dziecko. Od nowego roku ulga ta przysługuje również opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym., a także na dzieci uczące się za granicą. Ulga przysługiwać   również  będzie na dzieci otrzymujące rentę socjalną. Będzie ona wyliczana proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku kalendarzowym, w których podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję  albo sprawował opiekę na dzieckiem. Ulga wynosić będzie 1/6 z kwoty zmniejszającej podatek (w 2009 r. 556,02 zł) za każdy miesiąc .


13. Przychody o  których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 tj. min. od umów zleceń, umów o dzieło których kwota nie przekracza 200 zł  podatek określono ryczałtowo w wysokości 18% bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.


14. Podatek za grudzień  od nowego roku płacony będzie w terminie złożenia zaznania rocznego tj. najpóźniej 30 kwietnia. Oznacza to, że podatnicy nie będą już płacić podwójnej zaliczki w grudniu (za listopad i zaliczkowo za grudzień).
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU


Zmiany do ryczałtu opublikowane zostały w Dz.U. Nr  209 poz. 1316 – ustawa z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


1. Od stycznia podatnicy, którzy w trakcie roku przekroczą przychody uprawniające do ryczałtu będą zobowiązani zmienić formę opodatkowania dopiero od 1 stycznia kolejnego roku, a nie w trakcie roku jak to było dotychczas.


2. Nowością jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Już za 2008 r. podatnicy będą mogli w rozliczeniu rocznym przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego.


3. Również ci podatnicy będą mogli odliczyć od przychodu i odpowiednio od podatku zapłacone za granicą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach jak  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiana ta obowiązuje od 1 grudnia 2008 r.
NOWY LIMIT ULGI ODSETKOWEJ W 2009 r.


W M.P. Nr 95 poz. 822 opublikowano obwieszczenie MF z 8.12.2008 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe .

W 2009 r. wzrasta w stosunku do 2008 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (tzw. ulga odsetkowa). W 2009 r. kwota ta nie może przekroczyć 243.460 zł – było 212.870,0 zł. Oznacza to, że do wysokości tej kwoty podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej będą mogli odliczyć w zeznaniu rocznym odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe.
SKŁADKI ZUS OD STYCZNIA 2009 ROK


Od 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie  ustawa z 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220 poz. 1417)  w myśl której osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić składki na ubezpieczenie społeczne w jednakowej wysokości przez cały rok. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.


Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2009 r. wynosi – 3.193 zł. Wynika ono z  art. 34 ustawy budżetowej na 2009 r. 


Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne wynosić będzie za okres od stycznia do grudnia 2009 r. – 1915,80 zł.


Przedsiębiorca zapłaci składki w następującej wysokości:

Emerytalna  - 373,96 zł

Rentową  - 114,95 zł

Chorobową  -   46,94 zł

Wypadkową  -   34,48 zł

Na Fundusz Pracy -   46,94 zł


Limit powyżej którego przestaje się płacić na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2009 rok wynosi 95.790 zł.


W sejmie znajduje się projekt zmian przepisów dotyczących ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakłada ustalenie wysokości składki zdrowotnej w stałej wysokości na cały rok od stycznia do grudnia. Wysokość tej składki zostanie podana po ogłoszeniu przepisów.
WSPÓŁCZYNNIK DO WYLICZENIA EKWIWALENTU ZA URLOP W 2009 ROKU


W 2009 r. współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi – 21,08.


Oblicza się go – odejmując od liczby dni kalendarzowych łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i dzieląc wynik przez 12.


Ekwiwalent za urlop oblicza się, ustalając najpierw podstawę wymiaru ze stałych składników miesięcznych wynagrodzenia, zmiennych za okres dłuższy niż miesiąc oraz za okresy dłuższe. Podstawę wymiaru dzieli się przez współczynnik, a następnie przez osiem godzin. Ustaloną stawkę za godzinę mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Sprawy te reguluje rozporządzenie MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14 ze zm.).


Nadal obowiązuje stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy z maja 2004 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (PPIII/79-338/JR/04). Przykładowo dla pracujących na ½ etatu jest to połowa współczynnika dla pełnego etatu, a przy zatrudnieniu na 1/3 etatu będzie to 1/3 wskaźnika pełnoetatowca.
INFORMACJA ZUS IWA


Do końca stycznia 2009 r. niektórzy płatnicy składek muszą złożyć do ZUS formularz ZUS IWA – Informację o danych za 2008 r. potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.


ZUS IWA muszą złożyć płatnicy składek posiadający numer REGON, którzy łącznie spełnili dwa warunki:

• byli nieprzerwanie zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2008 rok i będą co najmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku,

• zgłaszali w tym czasie do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób.


Nieprzerwane zarejestrowanie w ZUS oznacza, że płatnik we wszystkich miesiącach 2008 roku rozliczał i opłacał składki choćby za jedną osobę.


Płatnik przekazuje formularz ZUS IWA w takiej formie, w jakiej składa dokumenty ubezpieczeniowe przy rozliczeniach z ZUS tj. poprzez teletransmisję danych za pomocą programu Płatnik lub w formie papierowej.


Informacji ZUS IWA nie muszą składać płatnicy:

• opłacający ryczałtową składkę wypadkową (1,80%),

• którzy choć w jednym miesiącu 2008 roku nie płacili składki na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden pracownik nie podlegał temu ubezpieczeniu.
KARTA PODATKOWA  - OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA PIT-16A


Do 31 stycznia 2009r. podatnicy opodatkowani kartą podatkową zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym Deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i faktycznie odliczonej od podatku  w 2008 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku (dane do PIT-16A):

Styczeń        -   zapłacona     -  195,15 zł    -   odliczona    -    168,04 zł

Luty              -   zapłacona     -  195,15 zł    -   odliczona    -    168,04 zł

Marzec      -   zapłacona     -  195,15 zł    -   odliczona    -    168,04 zł

Kwiecień      -   zapłacona     -  209,59 zł    -   odliczona    -    180,48 zł

Maj               -   zapłacona     -  209,59 zł    -   odliczona    -    180,48 zł

Czerwiec      -   zapłacona     -  209,59 zł    -   odliczona    -    180,48 zł

Lipiec           -   zapłacona     -  205,87 zł    -   odliczona    -    177,27 zł

Sierpień       -   zapłacona     -  205,87 zł    -   odliczona    -    177,27 zł

Wrzesień     -   zapłacona     -  205,87 zł    -   odliczona    -    177,27 zł

Październik  -   zapłacona     -  212,78 zł    -   odliczona    -    183,23 zł

Listopad        -  zapłacona     -  212,78 zł    -   odliczona     -   183,23 zł

Grudzień       -  zapłacona     -  212,78 zł    -   odliczona     -   183,23 zł
KASY FISKALNE W 2009 ROKU


Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245 poz. 1807). Obowiązuje ono w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Przepisy nie wprowadzają zmian do obecnie obowiązujących uregulowań prawnych. Nie objęto obowiązkiem stosowania kas nowych grup podatników. Utrzymano dotychczasowe limity do stosowania kas tj. 40 tys. zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i 20 tys. dla rozpoczynających.


Zmianie uległa wysokość odliczeń z tytułu zakupu kasy. W myśl ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas  zgłoszonych na dzień rozpoczęcia  ewidencjonowania w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku)  nie więcej niż 700 zł.
INFORMACJE RÓŻNE


1. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie z chorobowym) osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących za 2008 r. podlegająca odliczeniu od dochodu wynosi ogółem – 6247,92  zł,


2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008r. podlegająca odliczeniu od podatku wynosi 7,75% podstawy tj. – 2.127,06 zł.


3. Do 31 stycznia 2008r. PIT-28 i PIT-4R - podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym (według miejsca zamieszkania) Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2008 rok (PIT-28).  Należy pamiętać, że również do 31.01.2009 r. płatnicy podatku dochodowego (od zatrudnionych pracowników i osób z którymi zawierano umowy cywilno-prawne)  obowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji PIT-4R.


4. Zawiadomienie o formie prowadzenia działalności – przypomina się ,że podatnicy, którzy zamierzają w 2009 r. zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w stosunku do stosowanej w 2008 r. – obowiązani są w terminie do 20 stycznia 2009 r. złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie. Zawiadomienie muszą również złozyć podatnicy, którzy utracili prawo do ryczałtu ewidencjonowanego Zawiadomienia nie składają podatnicy, którzy będą stosować dotychczasowe zasady opodatkowania.                                                                                         

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.