Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH


W Dz.U. Nr 217 poz. 1381 opublikowano ustawę z dnia 23.10.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Zmiany weszły w życie od 8 stycznia 2009 r.

Zmiany obejmują min.:

·        z 50 tys. do 5 tys. zł obniżono minimalny wymagany kapitał założycielski dla spółki z ograniczona odpowiedzialnością. W przypadku spółek akcyjnych minimalny kapitał został obniżony z 500 tys. zł do 100 tys. zł,

·        zlikwidowano przepis przewidujący obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną w przypadku, w którym przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (obecnie 1.200 tys. euro). Po zmianie decyzja w zakresie przekształcenia spółki cywilnej jest dobrowolna,

·        zniesiono wymóg zawierania umowy spółki partnerskiej w formie aktu notarialnego. Po zmianie dla ważności tej umowy wystarczy zawarcie jej na piśmie – zachowanie formy aktu notarialnego nie będzie konieczne,

·        zmieniony został przepis dotyczący odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego, który wniósł do spółki jawnej przedsiębiorstwo. Ograniczono odpowiedzialności osób zawierających z takim przedsiębiorcą umowy spółki jawnej do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Poprzednio obowiązujący przepis określał odpowiedzialność w zakresie zobowiązań powstałych przy prowadzeniu wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa, przed dniem utworzenia spółki, bez ograniczenia wartości tych zobowiązań,

·        z 10 tys. do 5 tys. zł obniżono wysokość grzywny z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych i komplementariuszy za nie umieszczanie informacji w pismach i zamówieniach handlowych spółki. Przypomnę, że pisma i zamówienia składane przez ww. spółki w formie papierowej i elektronicznej powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, NIP, wysokość kapitału zakładowego,

·        dodano zapis, że dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

 

 

ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH W 2009 ROKU

 

Od 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów objętych pojęciem „pakietu prorodzinnego” zawartych w ustawie z dnia 6.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237 poz. 1654).

Zmiany dotyczą długości urlopów macierzyńskich i urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, urlopu ojcowskiego. Nowe wymiary urlopów macierzyńskich wprowadzone ustawą stosuje się także do  pracowników korzystających z takich urlopów w dniu wejścia w życie nowelizacji.

 

Obecnie urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

·        20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

·        31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie

·        33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie

·        35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

·        37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym porodzie.

 

Przed 1 stycznia 2009 r. przepisy przewidywały trzy wymiary tego urlopu: 18 tygodni przy pierwszym porodzie, 20 tygodni przy każdym następnym i 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

 

Zrezygnowano z uzależnienia wymiaru urlopu od tego, czy związany jest z urodzeniem pierwszego, czy kolejnego dziecka.

 

Wydłużono dotychczasowe długości urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem. Wprowadzono takie same długości urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jakie obowiązują dla urlopów macierzyńskich.

 

Nowością w polskich przepisach prawa pracy jest wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

 

Dodatkowy urlop musi zostać wykorzystany jednorazowo, bezpośrednio po „zwykłym” urlopie macierzyńskim. Nie ma możliwości dzielenia go na części.

Urlop dodatkowy może być wykorzystany także przez pracownika-ojca wychowującego dziecko:

·        w przypadku, gdy matka dziecka zrezygnowała z dalszej części urlopu po 14 tygodniach jego wykorzystywania po porodzie, a ojciec dziecka wykorzystał niewykorzystana część urlopu

·        jeżeli pracownica wykorzystała „zwykły” urlop macierzyński.

 

O wzięciu urlopu dodatkowego decydować będzie osoba uprawniona. Dodatkowy urlop jest uprawnieniem, które przepada jeśli uprawniona osoba z niego nie skorzysta. Przepis ten wchodzi w życie od 2010 r.

Również od 2010 r. w chodzi w życie przepis przewidujący urlop ojcowski. Pracownik-ojciec będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni (1 tydzień w 2010 r. i w 2011 r.), nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12

miesiąca życia. 

 

Wyżej wymienionymi przepisami zmieniono również ustawę z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  

W myśl nowych uregulowań od 1 stycznia 2009 r. okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, po upływie którego osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (osoby prowadzące działalność gospodarczą) nabywają prawo do zasiłku chorobowego - wynosi 90 dni. Dotychczas okres ten dla osób prowadzących działalność gospodarcza wynosił 180 dni.

 

ZMIANY W USTAWIE ZATRUDNIENIOWEJ – KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB POWYŻEJ 50 LAT

 

W Dz. U. Nr 6 poz. 33 opublikowano ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

W myśl nowelizacji ustawy:

·        Za pracowników w wieku powyżej 50 lat firmy będą opłacać wynagrodzenie za czas choroby do 14 dni w roku, od 15 dnia choroby pracownikom tym przysługiwać będzie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS,

·        Za ww. pracowników zatrudnionych po 30 czerwca 2009 r. firmy nie będą odprowadzać przez rok składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z opłacania ww. składek będzie to, że osoby takie pozostawały w ewidencji bezrobotnych przez 30 dni przed podjęciem pracy.

·        Firmy zostaną całkowite zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników którzy ukończyli: kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat.

·        Od 2010 roku wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych z 551,80 zł do 717 zł. Przez pierwsze trzy miesiące będzie on wynosił 717 zł i 563 zł w okresie kolejnych miesięcy. Maksymalny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosić będzie 12 miesięcy.

 

Jednocześnie ww. ustawą dokonano zmiany art. 21 ust. 1 pkt 102) i 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnień z podatku dochodowego zwrotu kosztów otrzymywanych przez bezrobotnego i świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia.

 

 

INTRASTAT W 2009 ROKU

 

Podmioty, których obroty z państwami członkowskim Unii Europejskiej przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą statystyczny próg podstawowy o wartości 1.000.000 zł w przywozie lub 1.000.000 zł w wywozie – zobowiązane są do podawania dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został przekroczony, określonego zakresu danych na deklaracji INTRASTAT.

 

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi Unii Europejskiej przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku przekroczą statystyczny próg szczegółowy o wartości 33.000.000 zł w przywozie lub 60.000.000 zł w wywozie – zobowiązane są do wypełnienia dla tego rodzaju obrotu dla którego próg został przekroczony wszystkich pól deklaracji INTRASTAT.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie RM z 27.11.2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz.U. Nr 221 poz. 1436).

 

 

ZMIANA USTAWY OD SPADKÓW I DAROWIZN

 

Zmiana przepisów jest bardzo korzystna dla podatników, którzy ze względu na ścisłe powiązania rodzinne z darczyńcą lub spadkodawcą mogą korzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn (chodzi tu o małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę).

 

Pierwsza zmiana polega na wydłużeniu z jednego do sześciu miesięcy terminu na zgłoszenie na formularzu SD-Z2 nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego od dnia powstania obowiązku podatkowego (ustala się go na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Przy nabyciu w drodze dziedziczenia podatnicy będą mieli na zgłoszenie sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Druga zmiana dotyczy przypadku, w którym nabywca dowie się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wskazanych wyżej 6 miesięcy. Wtedy zgłasza te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu (zachowany został obowiązek uprawdopodobnienia faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu).

 

Nowe terminy stosować się będzie wyłącznie w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 roku.

Nowy wzór formularza SD-Z2 wszedł w życie od 1 stycznia br., jednak do 30 września br. podatnicy mogą składać zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na dotychczasowych formularzach SD-Z1.

 

 

ZMIANY W USTAWIE O PDOF

 

Zwraca się uwagę, że:

·        część zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanych w Dz.U. Nr 209 poz. 1316 weszło w życie od 1 stycznia br., niektóre wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2010 r. Dopiero od 1 stycznia 2010 r. obowiązywał będzie przepis dotyczący likwidacji podwójnej zaliczki za listopad. W związku z tym w 2009 r. w dalszym ciągu do 20 grudnia trzeba będzie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za listopad i należną za grudzień w wysokości listopadowej.

·        od 1 stycznia 2009 r. zmieniają się zasady wystawiania PIT-11 dla zwalnianych pracowników. Informację PIT-11 trzeba będzie sporządzić w trakcie roku tylko

 

 

wtedy, gdy pracownik się o to upomni. Jak wynika z nowego brzmienia art. 39 ust. 2 ustawy o PIT, płatnik ma obowiązek sporządzenia i przekazania formularza PIT-11 w trakcie roku na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

 

 

OBNIŻONE STAWKI PODATKU VAT

 

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MF z 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku VAT (Dz.U. Nr 212 poz. 1336).

W myśl nowych przepisów – od 1 grudnia 2008 r. obniżona stawka VAT w wysokości 7% obowiązuje na:

·        dostawę i montaż montaż okien i drzwi przez ich producentów - w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania, w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

·        naprawę obuwia i innych artykułów skórzanych,

·        naprawę odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego,

·        naprawę rowerów oraz usługi fryzjerskie (utrzymane stawki z roku poprzedniego),

·        produkty lecznicze niewymagające pozwolenia o którym mowa w ustawie prawo farmaceutyczne, tj. takie, których zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w Polsce

·        usługi gastronomiczne z tym, że obniżona stawka nie obejmuje sprzedaży napojów alkoholowych (od 1,2%), napojów gazowanych, wód mineralnych oraz kawy i herbaty.

 

 

NOWA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG OD 2010 ROKU

 

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa PKWiU 2008– rozporządzenie RM z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Dz.U. Nr 207, poz. 1293.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia dotychczasowa  PKWiU  ma być stosowana do 31 grudnia 2009 r. do celów:

·        opodatkowania podatkiem VAT

·        opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym i karty podatkowej

·        poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju.

 

Opracowany w Ministerstwie Finansów projekt harmonogramu prac wprowadzających do wdrożenia PKWiU 2008 zakłada min. że ustawy podatkowe oparte na PKWiU 2008 wejdą w życie odpowiednio:

·        Ustawa o VAT – od 1 lipca 2009 r. (ale jest wniosek MF o przedłużeniu stosowania dotychczasowej PKWiU do 31.12.2009 r.)

·        Ustawa o podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2010 r.

 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.