Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZASADY WSZCZĘCIA KONTROLI PODATKOWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO – ZMIANA PRZEPISÓW


 

Od 1 stycznia br. ustawodawca po raz kolejny znowelizował nie tylko przepisy materialnego prawa podatkowego, ale również wprowadził nowe postanowienia do ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm. Ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1320).

 

Najważniejsza zmiana to:

Stosownie do zapisów art. 282b ordynacji, organy podatkowe mają obowiązek zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kontrola może być wszczęta pomiędzy 7 a 30 dniem liczonym od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze podjęcia kontroli. W przypadku przekroczenia tego terminu wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.

 

Istotny jest fakt, że w zawiadomieniu o kontroli organ kontrolny zobowiązany jest w sposób dokładny określić jej zakres przedmiotowy, czyli wskazać jakiego tytułu podatkowego i jakiego okresu rozliczeniowego będzie ona dotyczyć.

 

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki od zasady zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Zgodnie z art. 282c ordynacji, kontrola może zostać wszczęta w każdym czasie, jeżeli:

·        dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT,

·        ma zostać wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·        dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

·        dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

·        ma być podjęta, w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,

·        zostaje wszczęta, gdy okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, w szczególności, gdy występuje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

·        ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy lub sporządzania spisu z natury.

 

Z dniem 1 stycznia br. ustawodawca wprowadził również przepis, który określa termin wszczęcia postępowania podatkowego w ramach którego, następuje załatwienie wobec strony sprawy w drodze decyzji.

 

 

Przypomnę, że organy podatkowe prowadzą kontrolę na podstawie upoważnienia do jej przeprowadzenia udzielonego przez właściwy organ podatkowy. Kontrola ta kończy się w dniu doręczenia podatnikowi protokółu kontroli. Po doręczeniu protokółu kontroli podatnik ma prawo złożenia korekty deklaracji, w której można uwzględnić ujawnione nieprawidłowości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych sankcji.

 

Zaznaczyć trzeba, że postępowanie podatkowe prowadzą wyłącznie organy podatkowe już po zakończeniu kontroli podatkowej, tj. po dniu doręczenia protokółu kontroli. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. żaden przepis prawa nie regulował terminu jego wszczęcia. W praktyce zdarzały się takie sytuacje, gdy do wszczęcia postępowania podatkowego dochodziło po upływie nawet wielu miesięcy od zakończenia kontroli.

 

Ponadto, kontrole będą krótsze. Czas kontroli nie może przekroczyć u jednego przedsiębiorcy, w jednym roku kalendarzowym:

·        12 dni roboczych przy kontroli w mikroprzedsiębiorstwach

·        18 dni w małych przedsiębiorstwach

·        24 dni w średnich przedsiębiorstwach

·        48 dni w pozostałych przedsiębiorstwach.

 

Planowany czas kontroli może zostać przedłużony tylko z przyczyn niezależnych od inspektorów.

 

Podczas kontroli powinien być obecny przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona. Kontrola w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej powinna być prowadzona w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności. Obowiązuje zasada, że czynności inspektorów nie mogą zakłócać pracy.

 

Zmiany te wprowadza ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 18 poz. 97). Zmiany te obowiązują od 7 marca br.

 

 

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE DLA 50-LATKÓW

 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia za czas choroby dla 50-latków informuję, że:

W myśl nowych zasad dotyczących okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby prawo do niego w wymiarze do 14 dni w roku kalendarzowym zachowują w 2009 r. te osoby, które wiek 50 lat ukończyły do 31 grudnia 2008 r. włącznie. Są to zatem osoby, które ukończyły 50 lat w 2008 r. lub wcześniej.

 

Natomiast osoby, które ukończyły 50 lat w 2009 r., bez względu na to, czy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów tj. w styczniu 2009 r., czy po tej dacie, mają prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez łączny okres do 33 dni w roku kalendarzowym. Nowy limit (14 dni) będzie w stosunku do nich stosowany dopiero w 2010 r.

 

Podstawa prawna: art. 92 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm. Oraz art. 2 ustawy z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6 poz. 33).

 

ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2009 ROKU

 

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70 poz. 335 z 1996 r. z późn. zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

 

W 2008 r. korzystniejsze było wynagrodzenie z II półrocza które wyniosło – 2666,77 zł. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2008 r. przyjmuje się właśnie to wynagrodzenie.

 

Odpis podstawowy w 2009 r. wyniesie:

 

1.      Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 1000,04 zł (w 2007 r. było 906,61 zł)

2.      Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% wynagrodzenia tj. – 1333,39 zł

3.      Na jednego pracownika młodocianego:

·        w   I roku nauki (5%) tj. - 133,34 zł

·        w II roku nauki (6%) tj. – 160,01 zł

·        w III roku nauki (7%) tj. – 186,67 zł.

4.   Niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym – odpis 166,67 zł.

 

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

 

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1000,04 zł lub 1333,39 zł jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.

 

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A SKŁADKI ZUS

 

Od 7 marca br. obowiązuje znowelizowany przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego - zgłaszane przez przedsiębiorcę zawieszenie działalności gospodarczej w ZUS zacznie obowiązywać w dniu wynikającym z jego wniosku, a skończy się w dniu poprzedzającym powrót na rynek (Dz. U. Z 2009 r. Nr 18 poz. 97 ze zm.).

Dotychczas problem polegał na tym, że wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej wywierał skutki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne dopiero od początku następnego miesiąca po miesiącu, kiedy go zgłoszono (np. zgłoszono zawieszenia działalności od dnia 14 lutego – zwolnienie z płacenia składek ZUS obowiązywało dopiero od 1 marca).

 

Przepisy ubezpieczeniowe nie zostały skorelowane z gospodarczymi, wskutek czego podmiot wyrejestrowany z ewidencji gminy według ZUS nadal działał. Nowela poprawiła te nieprawidłowości.

 

 

PRZYCHÓD Z TYTUŁU NAJMU LOKALU

 

Najemca płaci ryczałt od otrzymanej kwoty czynszu wynikającej z umowy najmu. Opłaty ponoszone przez wynajmującego nie są przychodem najemcy.

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, co jest przychodem osiąganym z najmu – czy wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez najemcę tytułem czynszu za najem, czy także suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę.

 

Podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy miedzy stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, natomiast wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu ponoszone przez najemcę nie są składnikami przychodu osiąganego z tego tytułu, jeżeli z umowy wynika, że to najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

W konsekwencji przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem, pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2009 r. (nr IPPB1/415-12/09-3/KS).

 

 

DOPŁATA Z URZĘDU PRACY NIE JEST OPODATKOWANA

 

Kwoty pieniężne przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej są nieopodatkowane PIT i nie należy ich uwzględniać w zeznaniu rocznym.

 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które w ustawie o PIT zostały zwolnione oraz dochodów od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł. Jednym ze źródeł przychodów są przychody z działalności gospodarczej, do których zalicza się min. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

 

W przypadku kwot uzyskanych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej zastosowanie ma zwolnienie z PIT. Wolne od podatku są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

 

W 2008 r. starosta ze środków Funduszu Pracy mógł przyznać bezrobotnemu jednorazowo min. środki na podjęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że środki przyznane w ramach tego przepisu są nieopodatkowane.

 

 

ZMIANA PRAWA DEWIZOWEGO I KODEKSU CYWILNEGO

 

Od 24 stycznia br. przestała obowiązywać w Polsce zasada zawierania umów w złotych polskich. Obecnie strony transakcji mogą zawierać umowy w obcej walucie (np. euro, dolarach) bez wyjątków i zezwoleń dewizowych, a także dokonywać płatności w obcej walucie.

 

Jeśli umowa nie będzie zastrzegać, że zapłata ma nastąpić w walucie obcej można ją będzie uiścić w złotych. To zostawiona preferencja dla polskiej waluty, w drugą stronę ta zasada nie będzie działać.

 

Wartość waluty obcej na potrzeby rozliczeń określać się będzie według kursu średniego NBP z dnia wymagalności roszczenia, a gdyby dłużnik się spóźniał z zapłatą (grał na zmianę kursu), kontrahent może żądać zapłaty według kursu z dnia zapłaty.

 

Przypomnę, że dotychczas zobowiązania pieniężne na obszarze RP mogły być wyrażone, a tym bardziej dokonywane tylko w złotych, z wyjątkiem zwolnień dewizowych. W obcych walutach mogli się rozliczać np. tzw. rezydenci, ale nie dotyczyło to już transakcji zawieranych w ramach działalności gospodarczej. Były również indywidualne zwolnienia, które wymagały przejścia procedury administracyjnej.

 

Zmianę tę wprowadziła ustawa a dnia 23.10.2008 r. 0 zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 228 poz. 1506).

 

 

 

PŁATNOŚ SKŁADKI ZUS PRZEZ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

 

Od 1 stycznia br. – płatnik składek będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać składki ZUS nie tylko w formie bezgotówkowej, ale również w formie przekazu pocztowego.

 

Zmianę tę wprowadza ustawa z dnia 7.11.2008 r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr209 poz. 1318 z 2008 r.).

 

Przypomina się, że w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiebiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2-ch ostatnich lat obrotowych:

·        zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

·        osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

 

Należy pamiętać, że za termin dokonania zapłaty składek uważa się:

·        przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia należności z tytułu składek w placówce pocztowej,

·        w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. W sytuacji, gdy płatnik opłaca składki w formie bezgotówkowej, wpłata z tytułu należnych składek może zostać uznana za terminową, jeżeli obciążenie rachunku bankowego płatnika nastąpiło najpóźniej w obowiązującym tego płatnika terminie płatności.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.