Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa marzec 2009


ZMIANY PRZEPISÓW O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 237 poz. 1654) objęły min. zmianę ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Został rozszerzony katalog świadczeń wchodzących w pojęcie działalności socjalnej – przyznano możliwość tworzenia przedszkoli i żłobków. Różnica wynikająca ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy polega na dodaniu w pojęciu działalności socjalnej usług świadczonych przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Należy zwrócić uwagę na to, że ustawa pozwala na dofinansowanie obiektów socjalnych z ZFŚS, a nie ich finansowanie z tych środków.

 

Ze środków ZFŚS pokrywać można tylko wydatki na działalność socjalną, czyli według zmiany wprowadzonej od dnia 1 stycznia br. – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą, niezależnie czy zgodę na niego wyrazili pracownicy.

 

Rozszerzenie definicji działalności socjalnej pozwala nie tylko „dbać” o przedszkola i żłobki, ale wprowadza szerokie pojęcie „usług świadczonych na rzecz opieki nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach”. Stwarza to możliwość stosunkowo szerokiego zakresu form opieki na dziećmi, które mogą być finansowane ze środków ZFŚS.

 

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - BEZ PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

 

 

Resort pracy w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo nr DRP-X-0112-588-2-SS/08) przesądził, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jeśli ją okresowo zawiesi nie otrzymuje statusu bezrobotnego, a w związku z tym osobie tej nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

 

Ministerstwo powołuje się na definicję bezrobotnego określoną w ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) w myśl której, bezrobotnym może być m.in. osoba, która nie ma wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Tymczasem w ślad za zawieszeniem funkcjonowania firmy nie idzie wyrejestrowanie jej z tego rejestru.

 

W związku z tym podatnik, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna i otrzymywać z tego tytułu zasiłku dla bezrobotnych.

 

SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

W Dz. U. nr 38 z 12.03.2009 r. opublikowana została ustawa z dnia 23.01.2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przynosi ona zapowiadaną wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji zapisu określającego sposób ustalania minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Ustawa weszła w życie od 27 marca br.

 

Zmiana wprowadzona ustawą nadała nowe brzmienie art. 81 ust. 2. Podstawę wymiaru składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku – ogłoszonego przez Prezesa GUS w MP. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 

Powyższy przepis stosuje się do składek należnych za okres od 1 marca 2009 r.

 

Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kw. 2008 r. ukazało się w MP nr 5 z 28.01.2009 r. Wynosi ono 3.322,09 zł.

 

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 2491,57 zł a składka 224,24 zł. Składkę w takiej wysokości przedsiębiorcy będą płacić za miesiące od marca do grudnia 2009 r. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 7,75 % - tj. 193,10 zł.

 

 

PODATEK VAT - ODLICZENIE PODATKU PONIESIONEGO PRZED REJESTRACJĄ FIRMY

 

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o VAT naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystuje się do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – w interpretacji indywidualnej z 15.02.2009 r. nr IPPP1-443-2153/08-2/PR - wyjaśnił, czy podatnik, będąc czynnym podatnikiem VAT ma prawo do złożenia deklaracji VAT-7 za okres przed rejestracją z wykazanym podatkiem naliczonym od wydatków na zakup lokalu związanego ze sprzedażą opodatkowaną i następnie w miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego wystąpić o zwrot nadwyżki VAT.

 

Dyrektor IS stwierdził, że do realizacji nabytego prawa do odliczenia z tytułu zakupów związanych w całości ze sprzedażą opodatkowaną konieczne jest złożenie deklaracji dla potrzeb VAT za okresy rozliczeniowe przed datą rejestracji VAT, w których podatnik otrzymał faktury VAT dokumentujące wydatki oraz deklaracji korygujących za okresy rozliczeniowe po wskazanej dacie rejestracji, jeśli podatnik otrzymał faktury VAT dokumentujące wydatki, dokonując odliczeń.

 

Podatnik może więc wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego w miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego VAT.

 

Tym samym może skończą się spory z Urzędami Skarbowymi w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów poniesionych przed rejestracją firmy jako płatnika podatku VAT.

 

 

ULGA NA DZIECKO – WYJASNIANIE WĄTPLIWOŚCI

 

Jeśli dorosłe, uczące się dziecko pracowało tylko przez część roku, ale przekroczyło dozwolony limit dochodów, rodzic nie pomniejszy podatku o kwotę ulgi prorodzinnej.

 

W przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej przez rodziców podlega istotnym ograniczeniom. Ustawodawca przede wszystkim wymaga, aby takie dziecko uczyło się. Ponadto ulga przysługuje tylko do ukończenia 25 lat. Wreszcie ustawodawca wymaga, aby dziecko które zarobkowało, nie przekroczyło dopuszczalnego limitu dochodów.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT ulga przysługuje, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali) lub art. 30b (zryczałtowany podatek od dochodu ze zbycia papierów wartościowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek (w 2008 r. – 586,85 zł) oraz stawki podatku z pierwszego przedziału skali podatkowej (w 2008r. 19%). W rozliczeniu za 2008 r. limit ten wynosi zatem 3088,68 zł.

 

W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy jest możliwość częściowego odliczenia ulgi, w przypadku gdy dziecko pracowało przez część roku podatkowego. Zgodnie z przepisami nie ma takiej możliwości. Przekroczenie przez dziecko dopuszczalnego progu dochodów automatycznie powoduje utratę prawa do odliczenia ulgi przez rodzica i nie ma tutaj żadnego znaczenia fakt, czy był to dochód jednorazowy (np. z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło), czy dziecko było zatrudnione na umowę o pracę.

 

 

ZMIANY W USTAWIE – PRAWO DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

 

31 marca br. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiany mają przyczynić się do uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem działalności poprzez ograniczenie liczby instytucji, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku pozostałych przedsiębiorców). Dla spółek kapitałowych istotny jest zapis, iż spółki kapitałowe w organizacji mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

W myśl znowelizowanych przepisów, obecnie wszystkie potrzebne wnioski rejestracyjne firmy do GUS o nadanie numeru REGON, do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP, do ZUS – wypełnimy w organie prowadzącym ewidencję działalności lub w sądzie. Organ ewidencyjny (rejestrowy) przekaże je do odpowiednich urzędów, a zaświadczenie o nadaniu numerów i potwierdzenia trafią do przedsiębiorcy.

 

Istotną zmianą jest to, że przedsiębiorca ma prawo we wniosku do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

 

Przepis umożliwiający działalność z dniem złożenia wniosku o wpis do ewidencji nie znajdzie zastosowania jeśli inne ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia. Jeżeli działalność podlega przepisom o działalności regulowanej, konieczne będzie złożenie odpowiednich oświadczeń i złożenie wniosku o wpis w rejestrze działalności regulowanej. Te dokumenty można jednak złożyć w tym samym miejscu, gdzie wniosek o wpis do ewidencji (art. 65 ust. 3 znowelizowanej ustawy).

 

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności jest już bezpłatne – to wynik nowelizacji z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej, która w dalszym ciągu obowiązuje w swej części dotyczącej wniosku o wpis do ewidencji. Podobnie bezpłatne jest złożenie wniosku o zmianę wpisu (art. 7a ust. 3 ustawy).

 

Niestety w dalszym ciągu nie unikniemy wizyty w Urzędzie skarbowym w zakresie zadeklarowania formy opodatkowania działalności w zakresie podatku dochodowego oraz rejestracji w zakresie podatku VAT.

 

 

OD 1 KWIETNIA 2009 R. ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI WYPADKOWEJ DLA FIRM

 

Od 1 kwietnia br. przedsiębiorcy płacić będą nową składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nowe stawki wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie różnicowania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 43 poz. 350).

 

Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia ZUS nie więcej niż 9 osób składka na nowy rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., zmaleje z 1,80% do 1,67%. Wynosi ona 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Najwyższa stopa składki będzie jak zwykle w górnictwie i wyniesie 3,33%, wiec małe zakłady zapłacą 1,67% składki wypadkowej.

 

Dla większych firm składkę wypadkową ustala ZUS na podstawie danych o wypadkowości przekazywanych przez firmy w dokumentach ZUS IWA (jeśli mają obowiązek ich przekazywania).

Firmy które nie miały obowiązku składania  ZUS  IWA ustalą składkę wypadkową same według stopy procentowej właściwej dla ich grup działalności.

 

Do końca br. podstawą do określenia składki wypadkowej według grup działalności jest klasyfikacja kodów działalności gospodarczej PKD z 2004 r. Od 2010 r. będzie funkcjonować tylko nowa klasyfikacja PKD 2007.

W myśl wyjaśnień biura prasowego ZUS zmiana od 1 stycznia 2010 r. PKD nie wpłynie na wysokość ustalonej stopy procentowej składki wypadkowej w I kwartale przyszłego roku kalendarzowego dla tych, którzy prowadzą działalność oraz dla tych którzy zarejestrują firmę najpóźniej do końca 2009 r.

 

 

WYŻSZY LIMIT DLA MAŁEGO PODATNIKA

 

Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z 2.04.2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W myśl zmian rozszerzono kryteria decydujące o nadaniu przedsiębiorcy statusu małego podatnika na potrzeby podatku dochodowego. Za małego podatnika będzie uznawany przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro (było 800 tys. euro).

Posiadanie statusu małego podatnika wiąże się z możliwością korzystania z przyśpieszonej amortyzacji oraz możliwości opłacania zaliczek na podatek dochodowy co kwartał.

 

Nowelizacja zakłada także zwiększenie limitu odpisów w ramach jednorazowej amortyzacji z 50 do 100 tys. euro. Stosowanie podwyższonych odpisów zostało jednak ograniczone w czasie. Będzie można z niego korzystać jedynie w latach 2009-2010.

 

Nowelizacja umożliwia także korzystne rozliczenie kosztów prac rozwojowych. Zgodnie z przyjętymi zmianami wydatki z zakresu prac rozwojowych będzie można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności na trzy sposoby:

·        w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

·        jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone,

·        przez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie do uzyskanych dochodów od 1 stycznia 2009 r.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.