Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 OD 21 LIPCA DOKUMENTY DO ZUS TYLKO Z E-PODPISEM


 

Przypomina się, że od 21 lipca br. wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS (prze podatników zatrudniających powyżej 5 osób) należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Certyfikaty takie wraz z urządzeniem do składania podpisu należy nabyć bezpośrednio w kwalifikowanym centrum certyfikacji.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 21 lipca br. wyłączony zostanie System Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI), a Powszechne Centrum Certyfikacji zakończy działalność certyfikacyjną, dedykowaną klientom i jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Począwszy od tej daty, w systemie Elektronicznej Wymiany Danych nie będą obsługiwane również żadne certyfikaty wystawione za pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS oraz związane z nimi klucze publiczne i prywatne przekazane na dyskietkach i używane przez płatników składek do podpisywania przesyłek tworzonych w programie Płatnik.

 

Zmiana jest konsekwencją zapisów ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na ich podstawie ZUS od 21.07.br. zaprzestanie przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, podpisanych przy użyciu certyfikatów klucza publicznego dedykowanego ZUS.

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W OKRESIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOSCI

 

Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów wydał interpretację w sprawie opodatkowania nieruchomości przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej (pismo z dnia 1.12.2008 r. znak PL/LS/833/111/SIA/08/376).

 

Ministerstwo Finansów w piśmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

 

W myśl art. 14a ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa (ust. 4 pkt 5).

Z powołanego przepisu art. 14a nie wynika , iż zawieszenie działalności oznacza utratę statusu przedsiębiorcy.

Regulując zagadnienie zawieszenia działalności gospodarczej ustawodawca nie unormował w sposób szczególny kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zatem w przypadku przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w sprawach związanych z opodatkowaniem tym podatkiem stosuje się, bez żadnych modyfikacji przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Z przepisów tych wynika, iż sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli czy gruntu skutkuje tym, że są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (por. wyrok WSA z 29.09.2005 r. II S.A./Wa 1411/05). W przypadku zawieszenia wykonywania działalności przesłanka posiadania określonych nieruchomości lub obiektów budowlanych nadal jest spełniona.

 

W konsekwencji w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej brak jest uzasadnienia dla zastosowania – dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę – stawek przewidzianych dla gruntów i budynków pozostałych.

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest natomiast przesłanką zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich części, które przed zawieszeniem objęte były stawką właściwą dla obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

 

Zmiana zasad opodatkowania w wyniku zawieszenia działalności będzie miała miejsce również w przypadku będących w posiadaniu przedsiębiorcy: gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasów, zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza i leśna. Zawieszenie działalności gospodarczej spowoduje objecie tych gruntów podatkiem rolnym lub leśnym na zasadach określonych w ustawie z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) i z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.).

 

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

 

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły działalność, a przerwa między rozpoczęciem kolejnej (po przerwie) jest dłuższa niż pięć lat mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej będzie stanowić wtedy zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

Jak wynika z powyższego okres, w którym przysługuje prawo do ulgi, jest liczony od dnia rozpoczęcia działalności do dnia upływu pełnych 24 miesięcy kalendarzowych. Zatem, jeżeli podatnik podjął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej np. 16 lutego 2009 r. niższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stosuje do ustalania składek należnych za okres od 16 lutego 2009 r. do 28 lutego 2011 r.

 

Jeśli podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie. W takim przypadku podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ustala się według zasad obowiązujących przed zawieszeniem. W związku z tym, minimalna podstawa wymiaru składek wynosić będzie nadal 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Należy zaznaczyć, że do okresu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności wlicza się także okres zawieszenia wykonywania działalności. Tak więc, jeżeli 24 miesiące upłyną w takcie zawieszenia wykonywania działalności, począwszy od pierwszego dnia 25-go miesiąca podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Reasumując, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości przerwania biegu okresu ulgi okres, w jakim podatnik ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy równiej 30% minimalnego wynagrodzenia, nie będzie wydłużony o okres, na który podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej.

 

Podstawa prawna: art. 13 pkt 4, art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).

 

 

FUNDUSZ PRACY – ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

 

Przypomina się, że od 1 lipca br. składki na Fundusz Pracy trzeba będzie opłacać tylko za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

Przepis ten dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a ich podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Podstawa: art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm. I art. 1 pkt 75, art. 40 pkt 2 ustawy z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33).

 

 

  

ZAPŁATA SKŁADKI ZUS PRZEKAZEM POCZTOWYM

 

Przypomina się, że od 1 stycznia 2009 r. płatnicy składek będący mikroprzedsiębiorcami mają prawo opłacać składki ZUS w formie przekazu pocztowego.

 

Co do zasady płatnicy składek mają obowiązek opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeden z nich został przewidziany w art. 47 ust. 4e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wszedł w życie 1 stycznia 2009 r. Na jego mocy płatnicy składek będący mikroprzedsięborcami mają prawo opłacać należności ZUS w formie przekazu pocztowego.

 

Za mikroprzedsiebiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z 2-ch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln uero, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln uero.

 

Podstawa prawna: art. 47 ust. 4b, 4c i 4e ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.).

 

 

ZAKUP MOTOCYKLA DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

 

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

Czyli, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

·        pozostawać w związku przyczynowym z przychodem, czyli musi zostać poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz

·        nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

 

W przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b wskazano, iż nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Kosztem są w tym przypadku odpisy amortyzacyjne, które mogą być dokonywane okresowo (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) lub pod pewnymi warunkami jednorazowo.

  

W myśl art. 22k ust. 7 powołanej ustawy podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. Jednorazowej amortyzacji mogą dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów (w roku 2009-210 100 tys. euro).

 

Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2-ch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie mającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Należy przypomnieć, że w myśl przepisów ustawy małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1200 tys. euro (zmiana przepisów z mocą od 1.01.2009 r. – było 800 tys. euro). Przeliczenia kwoty dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, po zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Motocykl został zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych zaliczony do grupy 7 „środki transportu” i rodzaju 740 „motocykle, przyczepy i wózki widłowe”. Dlatego też, jeżeli zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki przewidziane ustawą – do tego środka trwałego można zastosować jednorazową amortyzację.

 

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

W dni 31.03.2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U z 2008 r. Nr 234 poz. 1572 ze. Zm.), która wprowadza do prawa polskiego nową instytucję w postaci upadłości konsumenckiej. Jest to procedura oddłużeniowa, którą będą mogły zastosować osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

Podstawowym celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta ma być zarówno oddłużenie osoby fizycznej, która z powodu wydarzeń losowych znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jak również zaspokojenie wierzycieli konsumenta. Upadłość można ogłosić tylko w przypadkach losowych, gdy niewypłacalność powstała nie z winy dłużnika (np. długotrwała choroba, niezawiniona utrata pracy). Z upadłości nie mogą skorzystać na przykład osoby, którym w ciągu kilku ostatnich lat umorzono mandat albo odsetki od zaległości podatkowych.

  

Z upadłości konsumenckiej nie skorzysta również dłużnik, wobec którego w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne postępowanie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, lub też zawarto układ. Dotyczy to również sytuacji, gdy prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania nie wykonał swoich zobowiązań.

 

Postępowanie upadłościowe ma prowadzić do likwidacji majątku upadłego, spieniężenia go i spłacenia długów upadłego.

Konsumenci muszą więc pamiętać, że w związku z ogłoszeniem upadłości zostanie na nich nałożony szereg obowiązków. Jeśli upadły posiada mieszkanie, będzie musiał je sprzedać, a z transakcji uzyska jedynie środki, które pozwolą sfinansować roczny wynajem. Ponadto upadły konsument będzie zobowiązany spłacać dług według planu ustalonego przez sąd. Upadły nie będzie mógł również w okresie ustalonego planu spłaty dokonywać czynności prawnych przekraczających granice zwykłego zarządu, zakupów na raty lub zakupów z odroczoną płatnością. Będzie też zobowiązany składać sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.