Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 


DOSTARCZANIE I EWIDENCJONOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

 

Z uwagi na fakt, że coraz więcej firm otrzymuje obecnie faktury VAT drogą elektroniczną przedstawia się przepisy regulujące tę problematykę.

 

Zasady wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1119).

 

W myśl przepisów faktury wystawione w formie elektronicznej przesyła się, udostępnia odbiorcy oraz przechowuje przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

 

Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 18.09.2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotyczącą tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

 

Ponadto faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne należy zwrócić uwagę na fakt, że faktury przesyłane przez firmy drogą elektroniczną bez zachowania powyższych warunków nie są dokumentem uprawniającym do zaliczenia poniesionych wydatków udokumentowanych taką fakturą do kosztów działalności firmy, ani nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tego typu fakturach. Potwierdzają to zarówno organy podatkowe jak i sądy (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7.07.2009 IP-PP2-443-496/09-2/BM czy też wyrok WSA w Krakowie z 17.03.2009 r. ISA/Kr 97/09).

 

Warto dodać, że Komisja Europejska pracuje nad uproszczeniem systemu fakturowania, w tym fakturowania elektronicznego. W tym roku złożyła projekt dyrektywy, który wprowadza zasadę równego traktowania faktur, bez względu na to, czy wysłano ją drogą elektroniczną czy w wersji papierowej. Projekt dyrektywy nie uzależnia ważności faktury od podpisu elektronicznego lub EDI. Zgodnie z projektem zmiany miałyby zostać wprowadzone do końca 2012 roku.

 

WYŻSZY ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE OD 1.10.2009

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu VAT za materiały budowlane limit tego zwrotu zależy min. od ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jest to cena ostatnio ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu podatku.

Cena 1 m2 dla wniosków złożonych w III kwartale 2009 r. wynosi 3.895 zł, natomiast dla wniosków złożonych w IV kwartale 3.924 zł.

W związku z powyższym limit zwrotu części VAT na materiały budowlane, o który mogą się ubiegać osoby fizyczne budujące i remontujące lokale i domy systemem gospodarczym wynosi dla:

  • inwestycji wymagających pozwolenia na budowę – 33.772 zł
  • remontu – 14.474 zł.

 

Limit zwrotu części VAT dotyczy okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. W związku z tym, jeśli ktoś złożył już pierwszy wniosek i obecnie zamierza złożyć kolejny – limit dla niego nie ulega podwyższeniu.

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

 

1 września br. weszła w życie ustawa z 24.04.2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz.U. nr 71 poz. 609) zmieniająca zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 

W myśl nowych przepisów osoby pragnące nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu na zasadach dobrowolności, nie będą musiały jak dotychczas, składać wniosku do oddziału ZUS w ciągu 30 dni licząc od ustania poprzedniego ubezpieczenia. Złożenie wniosku po upływie 30 dni pozbawiało dotychczas możliwości kontynuowania ubezpieczenia.

 

Obecnie osoba, która wyrazi wolę kontynuacji opłacania ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, będzie mogła złożyć wniosek o objęcie nimi w dowolnym terminie.

Takie rozwiązanie umożliwi kontynuowanie ubezpieczenia min. przez pracowników, którzy utracili pracę i nie mogą przez kilka miesięcy znaleźć nowego zatrudnienia.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż kwota najniższego wynagrodzenia (obecnie 1276 zł).

Osoby pragnące samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe muszą same zgłosić się do ZUS i dokonać zgłoszenia na druku ZUS ZUA.

 

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu mają obowiązek opłacania składek do 10 dnia następnego miesiąca. Jeżeli jednak przystąpią do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas wszystkie składki opłacają do 15 każdego miesiąca.

 

 

 

SPORZĄDZANIE PIT PRZEZ PRACODAWCĘ ZA PRACOWNIKA

 

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT według której, firmy będą musiały obliczać roczny podatek za pracowników. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 r. tj. pierwszy PIT pracodawca sporządzi za pracownika za 2010 rok.

 

Obowiązek ten będzie dotyczył osób, które osiągają dochody u jednego pracodawcy i korzystają tylko z ulgi na dzieci i Internetu. Pracodawca będzie musiał również uwzględnić wniosek pracownika o przekazanie 1% na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Pracownik, który będzie chciał rozliczyć się sam, będzie zobowiązany do 15 stycznia danego roku zawiadomić o tym pracodawcę.

 

Roczne rozliczenie zatrudnionego pracownika trzeba będzie przesłać do urzędu skarbowego, według miejsca zamieszkania pracownika, do końca lutego. W tym też terminie pracodawca będzie musiał je wysłać pracownikowi.

 

 

ZMIANA REZYDENCJI A OPODATKOWANIE DOCHODÓW W POLSCE

 

Jeżeli podatnik przeniósł swoje centrum życiowe, ekonomiczne i zawodowe do innego kraju, to uznaje się, że nie jest już w Polsce rezydentem podatkowym.

 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów w sprawie interpretacji dotyczącej rezydencji podatkowej. W sprawie chodziło o rezydencję podatkową podatnika, który w kwietniu 2005 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii. MF uznał, że nadal podlega on opodatkowaniu w Polsce. Sąd nie zgodził się z tą interpretacją.

 

W ocenie NSA, jeżeli celem wyjazdu podatnika za granicę było przeniesienie tam swoich interesów życiowych, ekonomicznych i zawodowych, to następuje zmiana rezydencji podatkowej.

Jednocześnie sąd zwrócił uwagę na specyfikę postępowania o wydanie interpretacji. W tym postępowaniu organy podatkowe mogą się opierać tylko i wyłącznie na stanie faktycznym podanym przez podatnika.

 

Ponadto sąd stwierdził, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie tylko wtedy, gdy występuje kolizja z ustaleniem rezydencji. Dlatego najpierw organy podatkowe muszą rozważyć, gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania według prawa polskiego, potem według prawa obcego państwa i wówczas ewentualnie mogą zastosować normę kolizyjną z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Wyrok jest prawomocny – sygn. Akt II FSK 605/08.

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI LICENCYJNE Z 5% PODATKIEM

 

Przypomina się, że od 1 lipca 2009 r. obowiązuje 5% stawka CIT od przychodów związanych z należnościami licencyjnymi. Do 30 czerwca 2009 r. stawka ta wynosiła 10%.

Niższa 5-procentowa stawka podatku dochodowego dotyczy przychodów , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskanych przez podatników, jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 ze zm.).

 

Od 1 lipca br. wypłacając należności z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (konw-how) – powiązanym spółkom z innych państw unijnych należy pobrać podatek według stawki 5%.

 

 

PŁACA MINIMALNA W 2010 ROKU

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła dwa poselskie projekty (PIS i Lewicy) dotyczące zasad podwyższania płacy minimalnej. Oba projekty zakładały ustalanie płacy minimalnej na poziomie 50% średniej krajowej płacy.

 

W związku z tym nadal obowiązuje dotychczasowy mechanizm uzgadniania płacy minimalnej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

 

W roku 2010 płaca minimalna wynosić będzie 1317 zł (obecnie 1276 zł).

 

 

RAPORTY FISKALNE

 

Podatnicy zobowiązani są do sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz do sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Ponadto podatnicy zobowiązani są do prowadzenia bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

W niektórych przypadkach interpretacja tego zapisu napotyka problemy.

 

Wielu podatników prowadzi sprzedaż, dla której nie ma obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Jednak zobowiązani są do jej posiadania i stosowania w przypadkach, w których wystąpi sprzedaż na rzecz konsumentów. Wielu przedsiębiorców prowadzi również działalność sezonową, i w niektórych okresach w ogóle nie dokonuje sprzedaży. Występują też sytuacje, że w niektórych dniach miesiąca nie ma sprzedaży na rzecz konsumentów.

 

Powstaje pytanie – czy podatnicy ci powinni sporządzać  raport fiskalny dobowy po zakończeniu dnia, w którym nie wystąpiła sprzedaż na rzecz konsumentów (raport zerowy) lub czy powinni sporządzać raport miesięczny za okres, w którym nie zaewidencjonowali przy użyciu kasy żadnej sprzedaży? W obu tych przypadkach odpowiedź jest negatywna.

 

Obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego dobowego powstaje, jeśli w danym dniu została dokonana sprzedaż zaewidencjonowana przy użyciu kasy. Jeżeli nie ma sprzedaży, obrót i kwoty podatku należnego, których wykazanie jest istotą raportu dobowego przyjmuje wartość zerową. Drukowanie raportu byłoby bezprzedmiotowe. Zauważmy, że dane o obrocie danego miesiąca zostaną wykazane w raporcie miesięcznym – i suma kwot wykazanych na dołączonych do niego wydrukowanych raportach dobowych będzie zgodna z kwotami wskazanymi w raporcie miesięcznym. Z podobnych przyczyn nie ma powodu drukowania raportów miesięcznych, w których nie wystąpiła sprzedaż.

 

Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – IBPP4/443-14/08/JP z 19.12.2008 r.

 

Powyższe zasady reguluje rozporządzenie MF z 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212 poz. 1338).

 

 

SKŁADKI ZUS - W TRAKCIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO LUB WYCHOWAWCZEGO KOBIET PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Od 1 września 2009 r. osoba zatrudniona na etacie, która rozpocznie działalność gospodarczą i będzie przebywała na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, nie będzie musiała płacić składek z tytułu prowadzenia firmy. Może ubezpieczyć się dobrowolnie. Warunkiem nie płacenia składki ZUS z ww. tytułu jest konieczność zawieszenia działalności.

 

Oprócz tego ustawa przewiduje umorzenie i zwrot składek ZUS zapłaconych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. przez osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym prowadzące działalność gospodarczą. Umorzenie będzie możliwe wyłącznie na wniosek osoby, która prowadziła działalność lub na wniosek firmy, w której była wspólnikiem. Wniosek można złożyć w ciągu roku, licząc od 1.09.2009 r. do 1.09.2010 r.

 

Umorzenie składek nie będzie możliwe, jeśli dana osoba opłacała składki, ale z tego tytułu skorzystała ze świadczeń z ubezpieczenia np. z zasiłku chorobowego.

 

Takie rozwiązanie zawiera ustawa z 24.04.2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. nr 71 poz. 609), która weszła w życie od 1 września br.

 

PREMIE ZA DUŻE ZAKUPY A PROBLEMY Z PODATKIEM VAT

 

Wiele lat trwał spór czy premie przyznane nabywcy za duże zakupy są opodatkowane, czy też zwolnione z podatku VAT. Interpretacje urzędów skarbowych w tej sprawie były bardzo różne. W związku z tym wiele firm przyznających premie fakturowało te czynność fakturą VAT.

Urzędy skarbowe nie zmieniały zdania mimo orzecznictwa sądowego, w których wyraźnie podkreślano, że osiągniecie określonego poziomu obrotów przez nabywcę towarów nie jest usługą, a premia wypłacana przez sprzedawcę z tego tytułu nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę.

 

W ostatnim czasie, pod wpływem orzecznictwa sądowego nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych w ww. zakresie. Stwierdzają one, że premie pieniężne nie podlegają VAT. I tu zaczynają się problemy podatników.

Jeśli bowiem odliczali VAT z faktur za premie, to urząd może teraz podczas kontroli uznać, że robili to bezpodstawnie. W interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy stwierdzono, że skoro premia nie jest opodatkowana, to faktura wystawiona przez kontrahenta nie stanowi podstawy do odliczenia VAT naliczonego. To nie jedyny problem. Nie wiadomo bowiem, jak urzędy skarbowe będą chciały teraz rozliczać premie – czy wystarczy zwykła nota księgowa, czy też uznają je za formę rabatu, co się wiąże z obowiązkiem wystawienia faktur korygujących.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.