Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

DANE DOTYCZĄCE 2010 ROKU


Skala podatkowa obowiązująca w 2010 r. pozostaje bez zmian:


do 85.528 zł   –  podatek 18% minus kwota zmniejszająca  

                                                         podatek   556,02 zł 

ponad 85.528 zł   –  podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad

                                                         85.528 zł


Miesięczna kwota zmniejszająca podatek - 46,33 zł

Kwota wolna od podatku dochodowego w 2010 roku wynosi – 3.091 zł.


Koszty uzyskania przychodu w 2010 r. pozostają takie same jak w 2009 r. tj.


z jednego stosunku pracy  -   111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje

                                                          przychody z wielu stosunków pracy koszty 

                                                          uzyskania przychodu nie mogą za rok

                                                          podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.

dla dojeżdżających do pracy

z innej miejscowości  -   139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie

                                                          więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik 

                                                          dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z

                                                          wielu stosunków pracy, roczne koszty uzyskania

                                                          nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.


W przyszłym roku i w latach następnych kwota ulgi na dziecko nie ulega zmianie i tak jak w rozliczeniu za 2009 r. będzie wynosić miesięcznie 92,67 zł, czyli 1112,04 zł za cały rok.
NOWY LIMIT ULGI ODSETKOWEJ W 2010 r.


W M.P. Nr 79 poz. 989 opublikowano obwieszczenie MF z 30.11.2009 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe .

W 2010 r. wzrasta w stosunku do 2009 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (tzw. ulga odsetkowa). W 2010 r. kwota ta nie może przekroczyć 264.810 zł było 243.460 zł. Oznacza to, że do wysokości tej kwoty podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej (w ramach praw nabytych) będą mogli odliczyć w zeznaniu rocznym odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe.
SKŁADKI ZUS OD STYCZNIA 2010 ROK


Od 1 stycznia 2010 r. minimalna podstawa wymiaru składki to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. Wynosi ono 3146 zł, co wynika z obwieszczenia MPiPS w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


W związku z tym podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne wynosić będzie za okres od stycznia do grudnia 2010 r. – 1887,60 zł


Przedsiębiorca zapłaci składki w następującej wysokości:


Emerytalna  - 368,46 zł

Rentową  - 113,26 zł

Chorobową  -   46,25 zł

Wypadkową  -   31,52 zł

Na Fundusz Pracy -   46,25 zł


Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru składki  - 30% minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2010 r. wynosi 1317 zł – zapłacą składki powyżej wysokości:


Emerytalne - 77,12 zł

Rentowe - 23,71 zł

Chorobowe -   9,68 zł

Wypadkowe -   6,60 zł


Limit powyżej którego przestaje się płacić na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2010 rok wynosi 94.380 zł.


Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne poznamy, gdy będzie znane przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Jego wysokość GUS ogłosi w II połowie stycznia br.
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA GRUDZIEŃ 2009 R. – LUTY 2010 R.


W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w III kw. br. do  3113,86 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu.

Wynosi ono:

W   I roku nauki - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia -   124,55 zł 

W  II roku nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia -   155,69 zł

W III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia -   186,83 zł
WSPÓŁCZYNNIK DO WYLICZENIA EKWIWALENTU ZA URLOP W 2010 ROKU


W 2010 r. współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi – 21,08.


Oblicza się go – odejmując od liczby dni kalendarzowych łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i dzieląc wynik przez 12.


Ekwiwalent za urlop oblicza się, ustalając najpierw podstawę wymiaru ze stałych składników miesięcznych wynagrodzenia, zmiennych za okres dłuższy niż miesiąc oraz za okresy dłuższe. Podstawę wymiaru dzieli się przez współczynnik, a następnie przez osiem godzin. Ustaloną stawkę za godzinę mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Sprawy te reguluje rozporządzenie MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14 ze zm.).


Nadal obowiązuje stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy z maja 2004 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (PPIII/79-338/JR/04). Przykładowo dla pracujących na ½ etatu jest to połowa współczynnika dla pełnego etatu, a przy zatrudnieniu na 1/3 etatu będzie to 1/3 wskaźnika pełnoetatowca.
INFORMACJA ZUS IWA


Do końca stycznia 2010 r. niektórzy płatnicy składek muszą złożyć do ZUS formularz ZUS IWA – Informację o danych za 2010 r. potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.


ZUS IWA muszą złożyć płatnicy składek posiadający numer REGON, którzy łącznie spełnili dwa warunki:

• byli nieprzerwanie zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2009 rok i będą co najmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku,

• zgłaszali w tym czasie do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób.


Nieprzerwane zarejestrowanie w ZUS oznacza, że płatnik we wszystkich miesiącach 2009 roku rozliczał i opłacał składki choćby za jedną osobę.


Płatnik przekazuje formularz ZUS IWA w takiej formie, w jakiej składa dokumenty ubezpieczeniowe przy rozliczeniach z ZUS tj. poprzez teletransmisję danych za pomocą programu Płatnik lub w formie papierowej.


Informacji ZUS IWA nie muszą składać płatnicy:

• opłacający ryczałtową składkę wypadkową (1,67%),

• którzy choć w jednym miesiącu 2009 roku nie płacili składki na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden pracownik nie podlegał temu ubezpieczeniu.


KARTA PODATKOWA  - OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA PIT-16A


Do 31 stycznia 2010r. podatnicy opodatkowani kartą podatkową zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i faktycznie odliczonej od podatku  w 2009 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku (dane do PIT-16A):


Styczeń        -   zapłacona     -  215,35 zł    -   odliczona    -    185,44 zł

Luty              -   zapłacona     -  215,35 zł    -   odliczona    -    185,44 zł

Marzec      -   zapłacona     -  215,35 zł    -   odliczona    -    185,44 zł

Kwiecień      -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Maj               -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Czerwiec      -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Lipiec           -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Sierpień       -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Wrzesień     -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Październik  -   zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona    -    193,10 zł

Listopad        -  zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona     -   193,10 zł

Grudzień       -  zapłacona     -  224,24 zł    -   odliczona     -   193,10 zł
KASY FISKALNE W 2010 ROKU


Przedłużono na kolejny rok obecnie obowiązujące przepisy w sprawie kas rejestrujących.  Nie objęto obowiązkiem stosowania kas nowych grup podatników. Utrzymano dotychczasowe limity do stosowania kas tj. 40 tys. zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i 20 tys. dla rozpoczynających.


W myśl ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas  zgłoszonych na dzień rozpoczęcia  ewidencjonowania w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku)  nie więcej niż 700 zł.


WYŻSZY LIMIT ZWOLNIENIA DO VAT


W Dz. U nr 215 poz. 1666 opublikowano ustawę z dnia 2.12.2009 r. o zmianie ustawy o podatku VAT. Zmiana dotyczy min. podniesienia limitu przychodu zwalniającego z tego podatku z 50 tys. do 100 tys. zł w 2010 r. i do 150 tys. zł w 2011 r.

Podatnicy, których przychody w 2009 r. przekroczyły 50 tys. zł, ale nie przekroczyły 100 tys. mogą wybrać zwolnienie z tego podatku pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2010 r.
SZERSZE UPRAWNIENIA DORADCÓW PODATKOWYCH


Prezydent podpisał ustawę z 23.10.2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, która ma na celu odformalizować m.in. postępowanie podatkowe. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany do ustawy o doradztwie podatkowym. Na ich mocy od 1 stycznia 2010 r. doradcy podatkowemu będzie przysługiwało prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Wprowadzone rozwiązanie jest korzystne dla klientów doradców podatkowych. Na skutek zmian nie będą musieli przekazywać oryginałów dokumentów niezbędnych do prowadzenia kilku postępowań podatkowych i sądowych. Nie będą również musieli poświadczać dokumentów za zgodność z oryginałem u notariusza, co zmniejszy koszty z tym związane.
INFORMACJE RÓŻNE

1. Do 31 stycznia 2010r. PIT-28 i PIT-4R - podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym (według miejsca zamieszkania) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2009 rok (PIT-28).  Należy pamiętać, że również do 31.01.2010 r. płatnicy podatku dochodowego (od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i osób z którymi zawierano umowy cywilno-prawne)  obowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji PIT-4R.


2. Zawiadomienie o formie prowadzenia działalności – przypomina się, że podatnicy, którzy zamierzają w 2010 r. zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w stosunku do stosowanej w 2009 r. – obowiązani są w terminie do 20 stycznia 2010 r. złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie. Zawiadomienie muszą również złozyć podatnicy, którzy utracili prawo do ryczałtu ewidencjonowanego Zawiadomienia nie składają podatnicy, którzy będą stosować dotychczasowe zasady opodatkowania.       


3. Zawiadomienie o metodzie opodatkowania dochodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – przypomina się, że podatnicy, którzy zamierzają w 2010 r. zmienić sposób opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w stosunku do  2009 r. (podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy) – obowiązani są w terminie do 20 stycznia 2010 r. złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zawiadomienie.  


4. Opłaty za korzystanie ze środowiska -      w M.P. nr 57 poz. 780 opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010. Tegoroczne obwieszczenie zmienia tylko stawki. Jeżeli chodzi o zasady rozliczeń w 2010 r. nadal stosować się będzie zasady obowiązujące z rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska opublikowane w Dz.U. z 2008 r.  nr 196 poz. 1217. Rozliczeń dokonywać się będzie na dotychczasowych formularzach.


5. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie:


• Rozporządzenie MF z 18.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie objętych stawka tego podatku w wysokości 7% (Dz. U. nr 222 poz. 1759)

• Rozporządzenie MF z 18.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku VAT (Dz. U. nr 222 poz. 1760)

• Rozporządzenie MF z 21.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników mniemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. nr 222 poz. 1762)         

• Rozporządzenie MF z 21.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT (Dz. U. nr 222 poz. 1763)

• Rozporządzenie MF z 13.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 195 poz. 1508)

• Rozporządzenie MF z 26.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku VAT (Dz. U. nr 201 poz. 1543). Wyjątkiem jest par. 2 ust. 1, który wszedł w życie 1.12.2009 r.
Jednocześnie – mając na celu ułatwienie rozliczeń podatku za 2009 r. -  w załączeniu przesyła się  materiał:

• Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2009r.

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – kalendarz podatnika i płatnika.
Opracowała:

Maria Mołodzińska                                                                                               

 

drukuj ()

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.