Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa styczeń 2010

 

WYCENA TOWARÓW OBJĘTYCH SPISEM Z NATURY PRZY LIKWIDACJI FIRMY

Podstawę opodatkowania towarów objętych spisem z natury stanowi cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma tej ceny, koszt wytworzenia – określone w momencie dostawy. Tak wynika z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, do którego odsyła art. 14 ust. 8.

Przepis ten budzi wątpliwości, bo nie wiadomo, o jaki moment dostawy chodzi: czy ten z dnia nabycia towaru, czy dokonywania spisu z natury. Innymi słowy czy chodzi o wartość historyczną, czy o aktualną wartość rynkową?

Wyjaśnił to Minister Finansów w piśmie z dnia 3 czerwca 2008 r. (odpowiedź na interpelacje poselską nr 3080):
„przy określeniu podstawy opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury uwzględnia się cenę nabycia w momencie dokonywania spisu. Zatem przy likwidacji (zaprzestaniu) działalności nowe brzmienie przepisu art. 29 ust. 10, do którego  przepis art. 14 ust. 8 wprost odsyła, pozwala uwzględnić realną wartość towarów podlegających spisowi (np. w przypadku środków trwałych wartość uwzględniającą zużycie tych środków)”.

Tak też odpowiadały później Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja z 22.10.2008 r. IPPP1-443-1625/08-3/RK) i Izba Skarbowa w Katowicach (interpretacja z 18.06.2008 r. IBPP3/443-352/08/AB).

Izba Skarbowa w Katowicach w kolejnej interpretacji podsumowała: „wykazane w remanencie likwidacyjnym towary należy opodatkować, przyjmując za podstawę aktualną, a nie historyczną ich wartość, tj. cenę nabycia bądź całkowity koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu”.

 

AMORTYZACJA PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO

Organy podatkowe często uznają, że w przypadku nabycia prawa do znaku towarowego w drodze jego przeniesienia, amortyzację rozpoczynać można dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Urząd Patentowy wydał decyzję o wpisie nabywcy do rejestru znaków.

Można też spotkać odmienne poglądy organów podatkowych, zgodnie z którymi decydujące jest otrzymanie od Urzędu Patentowego potwierdzenia zgłoszenia rejestracji, lub też opinie, że wpis zmiany do rejestru pozostaje bez znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W orzecznictwie natomiast zazwyczaj prezentowane jest stanowisko, że warunkiem rozpoczęcia amortyzacji jest uzyskanie prawa ochronnego, nie wystarcza natomiast samo zgłoszenie prawa w Urzędzie Patentowym.

Kontrowersje te wynikają z nieprecyzyjnych regulacji ustawy o podatku dochodowym oraz prawa własności przemysłowej. Zgodnie z ustawa o podatku dochodowym, amortyzacji podlegają prawa określone w prawie własności przemysłowej. Ustawa ta nie definiuje prawa do znaku towarowego, lecz wskazuje trzy odnoszące się do niego prawa tj. prawo ochronne, prawo do znaku powszechnie znanego oraz prawo z  dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia.

Rozbieżności interpretacyjne rozstrzygnął NSA, który w wyroku z 27.05.2009 r. (sygn. Akt II FSK 181/08) uznał, że prawo ze zgłoszenia nie wypełnia przesłanek amortyzacji, gdyż dotyczy etapu poprzedzającego rejestrację znaku, a bez rejestracji znak nie posiada szczególnej ochrony. Prawodawca odróżnia prawo do znaku i prawo ze zgłoszenia. Prawo ze zgłoszenia nie musi oznaczać prawa do znaku, ze względu na uprawnienie organów państwa do odmowy rejestracji.

NSA podzielił tym samym dominujący w orzecznictwie pogląd, że o prawie do amortyzacji znaków towarowych decyduje uzyskanie prawa ochronnego.

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD 1 STYCZNIA 2010 R.

GUS podał wynagrodzenie w ostatnim kwartale ub.r., co pozwala wyliczyć składkę zdrowotną. W 2010 r. podstawę jej wymiaru stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2592,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2009 r. włącznie z wypłatami z zysku).

Zatem składka zdrowotna począwszy od stycznia 2010 r. do grudnia 2010 r. nie może być niższa niż 233,32 zł (9% podstawy). Odliczeniu natomiast podlega składka w wysokości 7,75% podstawy naliczenia tj. 200,92 zł.

W grudnia 2009 r. oraz styczniu i lutym br. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7784,65 zł (250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kw. ubr.).

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2010 r. wynosi – 94.380 zł.

 

ODLICZENIE PODATKU VAT OD USŁUGI SERWISOWEJ LEASINGOWANEGO SAMOCHODU

Podatnik może odliczyć jedynie 60% podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup usług serwisowych leasingowanego samochodu – tak orzekł WSA w Łodzi  w wyroku z dnia 14.10.2009 r. (I S.A./Łd 459/09).

Podczas kontroli organ podatkowy zakwestionował możliwość odliczenia przez podatnika całe kwoty podatku VAT naliczonego z faktury za usługi serwisu samochodu z kratką, leasingowanego na firmę. Wskazały, że z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT jasno wynika, że podatnik użytkujący samochód na podstawie umowy leasingu może odliczyć jedynie 60% kwoty VAT naliczonego od rat leasingowych oraz innych opłat wynikających z zawartej umowy. Taką inną opłatą jest właśnie wynagrodzenie za usługi serwisowe.

Podatnik nie zgodził się z tą decyzją i zaskarżył ją do WSA. W skardze podniósł, że powołana przez organ regulacja, która weszła w życie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, narusza zasadę stałości, gdyż wprowadza nowe ograniczenie, które pogarsza sytuację podatnika.

Sąd oddalił skargę. Wskazał, że organy podatkowe prawidłowo zastosowały art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, który jest konkretny i ściśle określa dozwoloną kwotę odliczenia, pozwalając potrącić jedynie 60% podatku naliczonego w fakturach za inne opłaty związane z leasingiem, do których zalicza się także opłata za serwis. Odnosząc się do zasady stałości, sąd wskazał, że nie doszło do jej naruszenia, gdyż przed wstąpieniem Polski do UE w tej sytuacji odliczenie VAT było całkowicie wyłączone. Dopiero art. 86 ust. 7 ustawy o VAT wprowadził możliwość skorzystania z częściowego odliczenia.

 

BADANIA LEKARSKIE PO DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBIE PRACOWNIKA A URLOP WYPOCZYNKOWY

Po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby pracownik powinien wykonać kontrolne badania lekarskie. Czy takie badania muszą poprzedzać urlop wypoczynkowy udzielany pracownikowi bezpośrednio po zakończeniu choroby? Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w takim terminie?

Pracownik przed podjęciem swoich obowiązków po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie, weryfikujące jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Taki obowiązek wynika z art. 229 & 2 kodeksu pracy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 & 4 KP).

Konieczność wykonania badań kontrolnych nie istnieje, jeżeli pracownik po uzgodnieniu z pracodawcą decyduje się rozpocząć urlop wypoczynkowy w terminie przypadającym bezpośrednio po zakończeniu swojej choroby.

Rozwiązanie takie nie jest sprzeczne z przepisami art. 229 & 2 KP, gdyż celem kontrolnych badań lekarskich, o których w nim mowa, jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy. Urlop wypoczynkowy służy natomiast regeneracji sił pracownika i w swej istocie polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku.


Mając to na względzie, nie można przyjąć, iż niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w omawianym przypadku jest poddanie się przez pracownika kontrolnym badaniom lekarskim.

Sąd Najwyższy podkreślił, że badania te są niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego – wyrok Sądu z 20.03.2008 r. II PK 214/07, OSNP 2009 nr 15-16 poz. 194.

 

PIT DLA PRACOWNIKÓW ZA 2009 ROK

Przypomina się, że najpóźniej do 1 marca br. firmy muszą przygotować  informacje podatkowe dla osób, którym wypłacano różnego rodzaju wynagrodzenia. Jeden egzemplarz informacji otrzymuje podatnik, drugi należy wysłać do Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika do 1 marca br.

1.    Dla pracowników rozliczających się samodzielnie – pracodawca przygotowuje PIT-11. Obowiązek wystawienia PIT-11 będzie obejmował również osoby, które przebywając na urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych otrzymywały od zakładu pracy świadczenia podlegające opodatkowaniu. W PIT-11 należy uwzględnić wynagrodzenie ze stosunku pracy, zasiłki chorobowe jeśli wypłacał je zakład pracy, umowy zlecenia i o dzieło zawierane oraz inne świadczenia wypłacane przez zakład pracy. Firmy muszą pamiętać, że od 22.08.2009 r. zwolnione z PIT są świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT). Zmianę wprowadzono z mocą od 1.01.2009 r. Kwota zwolniona wynosi 380 zł rocznie i odnosi się łącznie do świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Jeśli zatem u danego pracodawcy przed 22.08.2009 r. wypłacano pracownikowi świadczenie od którego pobrano  podatek – pracodawca musi uwzględnić to przy sporządzaniu informacji PIT-11.

Odrębnie w PIT-11 trzeba wykazać wypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, korzystające ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.


2.    Jeśli pracownik przed 10 stycznia 2009 r. złożył pracodawcy wniosek PIT-12 tj. wniosek o rozliczenie roczne – wówczas zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia przychodów pracownika na formularzu PIT-40.


3.    Podmioty, które w 2009 r. dokonywały wypłaty należności z tzw. innych źródeł lub kapitałów pieniężnych, od których nie były zobowiązane pobrać zaliczki lub podatku zryczałtowanego, muszą sporządzić dla podatnika imienną informację PIT-8C. Trzeba ją przesłać zarówno podatnikowi jak i urzędowi skarbowemu. Informacją tą objęte są przychody określone w art. 20 ust. 1 który mówi, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody, prezenty reklamowo-promocyjne przekazywane osobom, które nie są związane z nimi stosunkiem pracy czy stosunkiem cywilnoprawnym.

4.    Firmy, które w 2009 r. wypłacały zagranicznym osobom fizycznym wynagrodzenia  opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. przychody z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 pkt 2 i 6-9 updof, odsetki, z praw autorskich, dywidendy) - muszą sporządzić informację IFT-1R. Informację sporządza się nawet wówczas, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik  nie był zobowiązany do poboru podatku. Jeden egzemplarz informacji powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, drugi powinien otrzymać podatnik.

5.    Nie sporządza się informacji rocznej z tytułu przychodów wypłacanych z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło opiewających na 200 zł brutto, od których pobrano zryczałtowany podatek dochodowy.

 

POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT – WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia z VAT w 2009 r. będą mogli do niego wrócić dopiero od 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

Wątpliwości powstały w związku z nowelizacją ustawy z dnia 2.12.2009 r.,  według której  podwyższono limit obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT. Ponadto nowelizacja dała prawo do skorzystania ze zwolnienia również tym, których obroty za 2009 r. przekroczyły stary limit (50 tys. zł), ale nie przekroczyły nowego (w 2010 r. – 100 tys. zł). Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczyło jedynie poinformować o tym fakcie urząd skarbowy do 15.01.br.

Nowelizacja nie odniosła się do sytuacji podatników, którzy dobrowolnie zrezygnowali w 2009 r. ze zwolnienia, mimo że przysługiwałoby im ono ze względu na wielkość obrotów.

Dlatego – jak poinformowało Ministerstwo Finansów – w tym wypadku nic się nie zmieniło i stosujemy zasadę, że ze zwolnienia można zrezygnować dopiero po upływie roku.

Reasumując – podatnicy, którzy sami zrezygnowali ze zwolnienia w 2009 r., będą mogli do niego powrócić dopiero od 1 stycznia 2011 r.

Natomiast ci, którzy zrezygnują w 2010 r. będą mogli powrócić dopiero od 1 stycznia 2012 r. Oczywiście pod warunkiem, że nie przekroczą limitu obrotów uprawniających do zwolnienia.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Podatnicy posiadający min. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą do 15 lutego br. złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na 2010 rok i wpłacić pierwszą ratę tego podatku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do  używania łącznie z naczepą lub przyczepą, przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają od 7 ton wzwyż, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Podatnikami z ww. tytułu są: osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami wymienionych środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych w Polsce jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu. 

Jeśli środek transportowy stanowi współwłasność kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatek jest płatny w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska
 

drukuj (Informacja podatkowa styczeń 2010)

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.