Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa luty 2010

OBOWIĄZKOWE INFORMACJE NA TOWARACH

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną  ma obowiązek oznaczania oferowanych towarów ceną. Obowiązki związane z podawaniem cen odnoszą się także do właścicieli zakładów usługowych np. salonów fryzjerskich, zakładów zegarmistrzowskich czy szewskich. Ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Cennik winien znajdować się  – w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym.

Przy określaniu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny.

Obowiązek ten wynika z art. 12 ustawy z 5.07.2010 r. o cenach (Dz.U. nr 97 poz. 1050 ze zm.). Zgodnie z nim we wszystkich miejscach sprzedaży detalicznej i świadczenia usług sprzedawca powinien uwidocznić ceny jednostkowe towarów i usług w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości, a w odniesieniu do cen urzędowych także o ich rodzaju. W przypadku cen urzędowych sprzedawca powinien wyraźnie wskazać, że jest to cena urzędowa, czyli ustalona odgórnie przez właściwy organ administracji rządowej lub w uchwale wydanej przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zasady uwidaczniania cen towarów i usług w miejscach sprzedaży detalicznej oraz świadczenia usług i sposób oznaczania ceną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. (Dz.U. nr 99 z 2002 r. poz. 894 ze zm.).

Jeśli przedsiębiorca uporczywie nie wywiązuje się z obowiązków związanych z uwidacznianiem cen na towarach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 tys. do 5 tys. euro. Uporczywym uchylaniem się od obowiązków nie jest jednokrotne niezamieszczenie ceny na towarze, lecz powtarzanie takich zachowań mimo upomnień ze strony inspektorów handlowych. Od decyzji o nałożeniu kary przedsiębiorcy służy odwołanie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

KARY ZA NIE DOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH FIRMY (EDG-1, NIP-1, NIP-2)

Aktualizacja danych firmy wynika z art. 9 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przepis ten nakazuje przedsiębiorcom aktualizowanie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Sankcja karna za niedokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych określona została w art. 81 & 1 pkt 1 kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. nr 111 z 2007 r. poz. 765 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny może zostać wymierzona od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tj. od 131,70 zł do 26.340 z ł).

Kara grzywny może również zostać nałożona przez organ podatkowy mandatem karnym w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tj. 2634 zł). Przyjęcie takiego mandatu bez postępowania sądowego wymaga zgody obwinionego.

Pamiętać należy, że w przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego można w wielu sytuacjach złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, który wiąże się z koniecznością zapłaty najniższej kary grzywny za dany czyn zabroniony.

 

Ważne informacje w sprawie druku aktualizacyjnego

W Dz.U. nr 161 poz. 1282 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 29.09.2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych. Zawiera ono min. nowy druk zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) NIP-1,  ale od 1.10.2009 r. dotyczy on jedynie osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą niebędących przedsiębiorcami w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Druk ten dotyczy więc min.: osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, rybactwa śródlądowego, wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będący przedsiębiorcami w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgłoszenia aktualizacyjnego dokonują na druku EDG-1 – który składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika, a nie urzędzie skarbowym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  w dalszym ciągu zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) dokonują na druku NIP-2.

W myśl ww. rozporządzenia dotychczasowe druki aktualizacyjne NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązywały jedynie do 31 stycznia 2010 r.

 

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. do 3243,60 zł – od 1 marca br. wzrasta minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych na umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego w:

  I roku nauki  - 4% przeciętnego wynagrodzenia tj. – 129,74 zł
 II roku nauki  - 5% przeciętnego wynagrodzenia tj. – 162,18 zł
III roku nauki  - 6% przeciętnego wynagrodzenia tj. -  186,83 zł

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje również wzrost podstawy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - wynosi ona 8109 zł.

Od 1 marca wzrastają także refundacje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:
•    za dodatkowe koszty ich zatrudnienia przez minimum 36 miesięcy  - za jedno stanowisko pracy – 64.872 zł
•    koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracy przyjętego na minimum 36 miesięcy – za jedno stanowisko 48.654 zł
•    koszty szkolenia niepełnosprawnego – za jedną osobę 6.487,20 zł.

 

ZLECENIE DO 200 ZŁ NIE ZAWSZE NA RYCZAŁCIE

Jeśli z umowy zlecenia lub o dzieło nie wynika konkretna kwota miesięcznego wynagrodzenia, to nie stosuje się do niej obliczania podatku w uproszczonej formie.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 3.02.2010 r. (nr IPPB2/415-699/09-2/AS)

Z pytaniem zwróciła się spółka, która zawarła umowy-zlecenia z osobami fizycznymi niebędącymi jej pracownikami. Część z nich nie określa konkretnej kwoty wynagrodzenia, tylko stawkę za godzinę pracy lub za metr uszytej tkaniny. Ostateczne wynagrodzenie jest więc znane po przedstawieniu zestawienia wykonanej w danym miesiącu pracy. W związku z tym powstały wątpliwości, jak obliczać podatek, gdy miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł.

To dlatego, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT od niewielkich dochodów z tytułu umowy o dzieło i innych określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9 tej ustawy pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Zasadę tę stosuje się, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą nie będącą pracownikiem z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Według spółki ten przepis będzie miał zastosowanie do zawieranych przez nią umów.

Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Jej zdaniem wskazany przepis dotyczy tylko umów, w których została określona konkretna miesięczna należność i nie przekracza ustalonego limitu. Wnioskodawca musi więc pobierać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Powinien więc uwzględnić koszty uzyskania przychodu, a po zakończeniu roku przysłać zleceniobiorcy informację o pobranych zaliczkach PIT-11.


ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2010 ROKU

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym  Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70  poz. 335 z 1996 r. ze zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

W 2009 r. korzystniejsze było wynagrodzenie z II półrocza które wyniosło – 2794,25 zł. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2009 r. przyjmuje się właśnie to wynagrodzenie.


Odpis podstawowy w 2010 r. wyniesie:

1.    Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 1047,84 zł (w 2009 r. było 1000,04 zł)
2.    Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% wynagrodzenia tj. – 1.397,25 zł
3.    Na jednego pracownika młodocianego:
•    w   I roku nauki (5%) tj. -  139,71 zł
•    w  II roku nauki (6%) tj. – 167,66 zł
•    w III roku nauki (7%) tj. – 195,60 zł.

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1047,84 zł lub 1397,25 zł jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.


ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A ROCZNY PIT

Przedsiębiorca, który w 2009 r. zawiesił działalność gospodarczą ma obowiązek  złożenia rocznego zeznania podatkowego – nawet wówczas gdy firma była zawieszona przez cały rok.

Zawieszenie firmy zwalnia z obowiązku rozliczeń z urzędem skarbowym w trakcie roku podatkowego. Zawieszone są zaliczki na podatek dochodowy oraz składanie deklaracji VAT (z wyjątkami). Przedsiębiorca nie jest natomiast zwolniony z obowiązku złożenia zeznania rocznego. Należy bowiem pamiętać, że podatnik, który zawiesił firmę nadal prowadzi działalność gospodarczą, a zawieszenie działalności nie powinno być utożsamiane z jej likwidacją.

W przypadku zawieszenia działalności przez cały rok, może się okazać, że podatnik nadal osiągał przychody np. ze sprzedaży środka trwałego, jak również ponosił koszty w związku z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ponadto warto pamiętać, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli, na takich samych zasadach jak firma działająca. Natomiast nie złożenie zeznania podatkowego (nawet zerowego) podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.

 

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU SAMOCHODEM ZLECENIOBIORCY

Często zadawane są pytania, czy kwoty wypłacone zleceniobiorcy stanowiące zwrot kosztów przejazdu wykonywanego na terenie kraju w celu realizacji zlecenia należy opodatkować, czy też objęte są zwolnieniem od podatku?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa rodzaje dochodów zwolnionych od podatku, min. w art. 21. Art. 21 ust. 1 pkt 16 zwalnia od podatku dochodowego diety i inne należności za czas:
•    podróży służbowej pracownika
•    podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 litera b) stosuje się, jeżeli otrzymane przez zleceniobiorcę świadczenia nie zostały zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów i  zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że o ile w przypadku pracownika zwolnieniu podlegają diety i inne należności za czas podróży służbowej, o tyle w przypadku osób niebędących pracownikami w ustawie użyto słowa „podróż„, bez określania jej charakteru. Jednym z warunków jest jednak, aby podróż odbyła się w celu uzyskania przychodów, co oznacza, że zwolnienie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy umowa zlecenia przewiduje wynagrodzenie za czynności określone w umowie.

Ponadto zwolnieniem objęte będą również inne kwoty zwracane zleceniobiorcy z tytułu poniesionych przez niego kosztów w podróży – jednak w granicach określonych w rozporządzeniu MIPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska
 

drukuj (Informacja podatkowa luty 2010)

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.