Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa marzec 2010

 
REFAKTUROWANIE A PODATEK VAT
Zagadnienie refakturowania budziło w przeszłości i budzi obecnie wiele emocji. W praktyce niejednokrotnie powraca pytanie, w jaki sposób należy opodatkować tzw. refakturowanie. Należy podkreślić, że najczęściej dotyczy ono refakturowania usług, a nie „usługi refakturowania”. Oznacza to, że błędem jest wskazywanie w fakturze nazwy usługi: „refakturowanie kosztów”, należy wskazywać konkretną usługę.
 
Wprawdzie w żadnym z przepisów polskiego prawa podatkowego prawodawca wprost nie użył pojęcia „refakturowanie”, jednak podatnik, który dokonuje przeniesienia kosztów lub wykonuje usługi w taki sposób, że działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, odnajduje stosowne regulacje w prawie wspólnotowym, a od nowelizacji z 2008 r. – również w ustawie krajowej.
 
W art. 28 Dyrektywy 206/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U z 2006 r. L347) prawodawca wyraźnie wskazał, że w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby bierze udział w świadczeniu usług uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Tym samym należy przyjąć, że podatnik dokonujący refakturowania posiada status wykonawcy świadczenia, a co za tym idzie zobowiązany jest do stosowania regulacji właściwych dla odsprzedawanych usług.
 
Z kolei odwołując się do unormowań krajowych, należy przywołać art. 30 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku VAT (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) zgodnie z którym, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.
 
Oznacza to, że jeżeli podatnik refakturuje usługę, winien opodatkować ją w sposób właściwy dla niej z uwagi na jej rodzaj i charakter. Według regulacji art. 30 ust. 3 ustawy o VAT podstawa opodatkowania determinowana jest nie pierwotną kwotą (tzn. kwotą którą podatnik sam musiał zapłacić), a wysokością kwoty, którą refakturującemu ma zapłacić finalny nabywca.
 
Tym samym, przepis taki – wprawdzie tylko odwołując się do podstawy opodatkowania, ale jednak potwierdza, że refakturujący jest (na potrzeby VAT) świadczącym refakturowaną usługę. To z kolei implikuje konieczność opodatkowania refakturowanej usługi w sposób właściwy dla niej, z uwagi na jej charakter – tzn. stosując właściwą dla niej stawkę, sposób wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
 
O ZWOLNIENIU Z PCC DECYDUJE STATUS SPRZEDAJĄCEGO
 
W związku z tym, że wielu podatników w dalszym ciągu ma problemy z interpretacją przepisu dotyczącego opodatkowania PCC umowy sprzedaży w przypadku gdy jedna ze stron transakcji jest osobą niebędącą podatnikiem podatku VAT informuje się, że:
 
Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A) ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 ze zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży.
 
Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy. Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:
  • rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.
Jednakże, stosownie do art. 2 ust. 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
  • opodatkowana podatkiem VAT
  • zwolniona z podatku VAT, z wyjątkiem
- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej
  część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe   
   prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
   mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu
   wielostanowiskowym lub udział w tych prawach
      - umowy spółki i jej zmiany
      - umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu o wyłączeniu sprzedaży z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku VAT lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron – z tytułu dokonania tej konkretnej czynności – jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z tego podatku zwolniona. Wyłączenie danej czynności z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie konkretnej czynności, jedna ze stron jest podatnikiem podatku VAT.

W praktyce przy zawieraniu umowy sprzedaży status podatnika podatku VAT musi co do zasady posiadać sprzedający. Nie jest istotny w tym przypadku status prawnopodatkowy kupującego, gdyż z tytułu zakupu towaru lub usługi nie powstaje u niego obowiązek w podatku VAT.

W świetle powyższego, jeżeli żadna ze stron z tytułu dokonania czynności sprzedaży nie jest podatnikiem VAT, zawarte umowy sprzedaży będące umowami cywilnoprawnymi nie będą korzystały z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy. Dotyczy to np. sytuacji, gdy sprzedający jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej a kupującym podatnik VAT.

Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej tj. w dniu zawarcia umowy sprzedaży i stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. A) przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych stosuje się stawkę podatku w wysokości 2%, a podstawę opodatkowania stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. C) – stanowi wartość rynkowa rzeczy.

 
 
 
SKŁADKA WYPADKOWA OD 1 KWIETNIA 2010 R.
 
Od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. będą obowiązywały nowe stawki składek na ubezpieczenie wypadkowe. Ich wysokość zależy od liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu oraz rodzaju prowadzonej działalności.
 
Nowe stawki składek są określone w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (projekt jest skierowany do konsultacji społecznych). W ww. załączniku określone są stawki dla 64 grup działalności. Obecnie dla firm, które rozpoczęły działalność do 1 stycznia 2010 r. jest 29 takich grup.
 
Z projektu wynika, że od 1 kwietnia br. taką samą składkę jak obecnie tj. w wysokości 1,67% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe będą płacić firmy zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9-ciu ubezpieczonych. Stopa procentowa składki w takim przypadku wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy.
 
Firmy zatrudniające 10-ciu pracowników lub więcej, które nie składały do ZUS w ciągu trzech ostatnich lat informację ZUS IWA – same ustalają składkę wypadkową. Płatnikom, którzy składali informacje ZUS IWA – stawkę ustali ZUS.
 
 
OPŁATA ZA PAKIET USŁUG A MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ULGI INTERNETOWEJ
 
Często podatnicy korzystają z pakietu usług: internetu, telefonu oraz telewizji cyfrowej. Operator pobiera jedną opłatę za cały multipakiet oraz odrębne opłaty za wykorzystane rozmowy telefoniczne. Czy w takim przypadku podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu rocznym?
 
Gdy podatnik opłaca abonament za kilka usług np. telefon, telewizję, internet a na fakturze nie jest wyszczególniona opłata za sieć, podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi internetowej. Taką interpretację przepisów prezentują organy podatkowe.
 
Wysokość wydatków na internet ustala się na podstawie faktury VAT. Aby skorzystać z ulgi internetowej, podatnik musi udokumentować fakturą wysokość wydatków przez siebie poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania. Na fakturze tej muszą znaleźć się informacje o wysokości wydatków z tytułu korzystania z internetu, gdyż tylko one podlegają odliczeniu od dochodu.
 
W konsekwencji podatnicy, którzy ponoszą jedną opłatę za cały pakiet usług telekomunikacyjnych, nie mogą skorzystać z ulgi internetowej.
 
 
AKTUALIZACJA DANYCH DLA CELÓW VAT
 
1 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19.02.2010 r. o zmianie ustawy o podatku VAT, która uprości zasady aktualizacji podstawowych danych identyfikacyjnych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie 14-dniowego terminu dla podatników VAT na dokonanie aktualizacji danych zarówno na gruncie ustawy o NIP, jak i ustawy o VAT. Ponadto zmiana wprowadza zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego dla celów VAT w sytuacji, gdy dane podlegające aktualizacji zostały już objęte zgłoszeniem aktualizacyjnym na podstawie ustawy o NIP.
 
Obecnie, na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wszyscy podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, z którego dane rejestrowane są w Krajowej Ewidencji Podatników. Podatnicy są następnie obowiązani do aktualizacji tych zgłoszeń, w każdym wypadku zmiany danych ujawnionych w zgłoszeniu.
 
Niezależnie, na podstawie ustawy o VAT podatnicy podatku VAT, którzy zamierzają podjąć działalność opodatkowaną tym podatkiem mają obowiązek odrębnego złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) oraz aktualizowania danych wykazanych w tym zgłoszeniu.
 
W konsekwencji podatnicy VAT obowiązani są do zgłaszania zmiany danych dwukrotnie: raz na potrzeby ewidencji NIP, drugi raz na potrzeby ewidencji VAT.
 
Dużym utrudnieniem dla podatników było również to, że na gruncie tych ustaw obowiązują inne terminy aktualizacji danych: na gruncie ustawy VAT jednolity 7-dniowy termin, na gruncie ustawy o NIP zróżnicowane terminy w zależności od statusu podmiotu zobowiązanego do dokonania zgłoszenia.
 
Wspomniana na wstępie nowela ustawy o VAT ma wydłużyć do 14 dni termin do zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym podatnika podatku VAT (VAT-R), a także ograniczyć obowiązek zgłoszenia zmiany takich danych w przypadku, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o NIP. Należy dodać, że zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego dla celów VAT nie będzie możliwe w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.
 
Podpisana przez Prezydenta nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
 
NOWY TEKST JEDNOLITY USTAWY O PIT
 
31 marca br. w Dz.U. Nr 51 poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Przypomnę, że od poprzedniego jednolitego tekstu tej ustawy, który pochodzi z 2000 roku pojawiło się prawie 130 nowelizacji. Co prawda tekst ujednolicony uzupełniany jest przez prawników Kancelarii sejmu po każdej nowelizacji ustawy o PIT i można go znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych dostępnym na stronie internetowej Sejmu, ale ma on charakter jedynie informacyjny i co istotne nie jest obowiązującym źródłem prawa.
 
Tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
 
 
NOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ULG I UMORZEŃ Z TYTUŁU SKŁADEK NA ZUS
 
ZUS w trosce o podnoszenie jakości obsługi klientów wprowadził od 1 kwietnia br. nowe zasady postępowania przy udzielaniu ulg i umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawowym celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie przejrzystości procedur i jednolitości postępowania, a także zapewnienie dostępu do wyczerpujących informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w ramach prawnych uwarunkowań polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.
 
Przejrzystość i jednolitość przyjętych procedur polega na określeniu identycznych terminów rozpatrywania spraw oraz jednakowego zakresu gromadzonej dokumentacji we wszystkich jednostkach ZUS. Ponadto Zakład udostępnia klientom możliwość śledzenia postępów w załatwianiu zgłoszonej sprawy i zapewnia dostęp do wyczerpujących informacji na temat warunków udzielenia ulgi bądź umorzenia należności, co umożliwia klientowi ocenę, czy w jego indywidualnej sytuacji ma on szansę na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.
 
Wszystkie informacje dotyczące udzielania ulg i umorzeń przedstawiane są min. na stronie internetowej WWW.e-inspektorat.zus.pl oraz w formie ulotek dostępnych na salach obsługi klienta w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 
Dla osób, które ubiegają się o udzielenie odroczenia, przygotowane zostały szczegółowe informacje w zakresie zasad, warunków, praw i obowiązków wiążących się z realizacją ulgi, które udostępniane są stronie po złożeniu wniosku. Dodatkowo, do zawartej umowy o odroczeniu każdorazowo dołączana jest informacja dotycząca konkretnie udzielonej ulgi.
 
Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz zwiększającego się dostępu społeczeństwa do Internetu, ZUS rozbudowuje funkcjonalność narzędzi informatycznych udostępnianych dla klientów, min. Elektronicznego Urzędu Podawczego, za pośrednictwem którego będzie można złożyć wniosek o udzielenie ulgi bądź wystąpić o umorzenie zaległych składek.
 
(Opracowana na podstawie informacji ZUS).
 
 
Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.