Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

Informacja podatkowa lipiec 2010

 

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2011 R.

Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok (MP nr 55 poz. 755). Stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1.    od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 mkw. Powierzchni (obecnie 0,77 zł)
2.    od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,67 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (jest 0,65 zł)
3.    od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności – 21,05 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej (jest 20,51 zł)
4.    od środków transportowych roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
•    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,25 zł
•    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 1248,28 zł
•    powyżej 9 ton – 1497,92 zł.

W związku z pytaniami dotyczącymi podatku od nieruchomości za nowy budynek  -informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 nr 95 poz. 613) obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku powstaje od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy albo po rozpoczęciu użytkowania niewykończonego budynku. Fakt ten podatnik zgłasza do organu podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik technicznie kończy budowę, ale nie zgłasza tego faktu do organu nadzoru budowlanego – organy podatkowe mogą przyjąć za podstawę do opodatkowania ostatni zapis w dzienniku budowy (ostatni zapis potwierdza fakt zakończenia budowy).

 

PRZYCHODY ZWOLNIONE ZE SKŁADEK ZUS – ZMIANA PRZEPISÓW

W Dz.U. Nr 127 poz. 860 opublikowano rozporządzenie MIPS z 9.07.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przepisy weszły w życie od 1 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z przepisami wyłączenia z podstawy naliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne przychodów rentowe przychodów wymienionych w & 2 ust. 1 rozporządzenia z 18.12.1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1106 z późn.zm.) dotyczą nie tylko pracowników. Od 1.08.br dotyczą również osób, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W związku z tym do podstawy naliczenia składek za ww. osoby nie będzie przyjmować się min. wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o BHP oraz ekwiwalentów za te świadczenia, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, należności z tytułu podróży służbowej, wartości świadczeń wypłacanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2011 ROKU

W 2011 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 1317 zł do 1386 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost kar za przewinienia podatkowe. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym przy obliczaniu wysokości kar grzywny za wykroczenia skarbowe wykorzystuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia. Grzywna za wykroczenia skarbowe określana jest kwotowo w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. wyniesie od 138,60 zł do 27720 zł.

Maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym wzrośnie z 2634 zł do 2772 zł. Najniższa grzywna za przestępstwo skarbowe wyniesie 462 zł a maksymalna 13 305 600 zł.

Wzrośnie również ustawowy próg między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym z 6.585 zł do 6.930 zł. Oznacza to, że podatnicy częściej poniosą łagodniejszą karę przewidzianą dla wykroczeń skarbowych.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na podwyższenie od 1.01.2011 r. podstawy naliczenia składki ZUS dla osób korzystających z ulgi przez 24-miesiące od uruchomienia działalności. Podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla tych osób stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia tj. od 2011 r. – 415,80 zł (obecnie 395,10 zł).

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DORADCÓW PODATKOWYCH

W Dz.U. nr 122 poz. 826 opublikowano ustawę z 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy weszły w życie 7 sierpnia 2010 r.

W myśl nowych uregulowań:
•    zniesiono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradcę wykonującego zawód. Doradca podatkowy może prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli jej wykonywanie nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami działalności, nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego oraz nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej,
•    zniesiono całkowity zakaz reklamy usług doradztwa podatkowego,
•    wprowadzono możliwość porównywania ubezpieczeń, jakie muszą zawierać doradcy podatkowi,
•    uchylono regulację, zgodnie z którą, zawieszenie wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego na okres przekraczający 5 kolejnych lat skutkuje obligatoryjnym skreśleniem z listy doradców,
•    rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzić będzie Krajowa Rada Doradców Podatkowych, a nie jak dotychczas Minister Finansów.

 

NOWELIZACJA ORDYNACJI PODATKOWEJ

Nowelizacja ordynacji podatkowej, którą przyjęli posłowie  przewiduje zwiększenie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz wprowadzenie dolnej granicy stawki odsetek.

Po zmianach stawka odsetek będzie stanowiła sumę 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego (tyle wynosi obecna stawka) i 2%, przy czym dolna granica stawki odsetek nie będzie mogła być niższa niż 8%.

Nowelizacja reguluje również tryb składania korekty i wniosku o zwrot VAT przez wspólników spółki cywilnej, co stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Były wspólnik spółki cywilnej będzie mógł skutecznie skorygować deklarację VAT i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty powstałej w związku z działalnością spółki.

 

NOWELIZACJA USTAWY O KONTROLI SKARBOWEJ

Od 30 lipca br. obowiązują nowe przepisy znowelizowanej ustawy o kontroli skarbowej. Rozszerzają one krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych na żądanie organów kontroli skarbowej.

Do przekazywania na żądanie organu kontroli skarbowej danych identyfikujących posiadacza rachunku bankowego, jeżeli zdaniem organu posiadacz rachunku posługuje się nim w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej – zobowiązano przede wszystkim banki, przedsiębiorstwa maklerskie, SKOK-i, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne.

Na wydawców i redaktorów czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych oraz usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną nałożono obowiązek udzielania na żądanie organu kontroli skarbowej informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających te ogłoszenia i reklamy, pozwalających na ich identyfikację.

Rozszerzono zakres danych przekazywanych przez banki. Oprócz informacji o posiadaczach rachunków bankowych przekazywane będą również informacje  w zakresie posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, a obok obrotów i stanów tych rachunków, także podawane będą wpływy i obciążenia rachunków i ich tytuły oraz odpowiednio ich nabywcy i odbiorcy.

Ponadto dane dotyczące wysokości zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów lub pożyczek, celów na jakie zostały udzielone i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także dane dotyczące umów depozytowych i umów udostępniania skrytek bankowych.

Żądanie udostępnienia wymienionych informacji przekazywane będzie przez organ kontroli skarbowej w formie postanowienia. Podmiotowi, do którego skierowano takie postanowienie, przysługiwać będzie zażalenie do generalnego inspektora kontroli skarbowej.

Za nieudzielanie informacji grozi kara pieniężna do 5 tys. zł.

 

KARTA PODATKOWA A PODNAJEM LOKAL

Zawarcie przez podatnika umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza – wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Poszczególne rodzaje działalności gospodarczej, z których tytułu można korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej wymienione zostały w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wśród tych działalności brak jest działalności polegającej na wynajmie. W konsekwencji podatnik uzyskujący przychody z wynajmu nieruchomości (a także umów o podobnym charakterze) nie może przychodów tych opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej.

W konsekwencji zawarcie przez podatnika umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o PIT zalicza do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza – wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Takie stanowisko wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5.07.2010 r. (nr IPPB1/415-400/10-4/MT).

 

WYSTAWIENIE FAKTURY KOŃCOWEJ W PRZYPADKU 100% ZALICZKI

W myśl & 10 ust. 5 rozporządzenia z 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów towarów usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku VAT (Dz.U. nr 212 poz. 1337 ze zm.) jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3 nie obejmują całej ceny brutto – sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w & 5 i 7-9 – z tym, że sume wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwote podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności. Taka faktura powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Natomiast stosownie do & 10 ust. 6 tego rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3 obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury końcowej. Bowiem przepisy & 5 ust. 6 i 7 oraz & 7 rozporządzenia stosuje się odpowiednio do faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Przepis & 10 ust. 6 wyraźnie sprzeciwia się wystawianiu faktur końcowych, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3 tego rozporządzenia (tj. faktury zaliczkowe) obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi.

Zatem w przypadku wpłaty przez klienta 100% zaliczki lub zaliczek przed wydaniem towaru (wykonaniem usługi), podatnik nie może w momencie wydania towaru wystawić faktury końcowej, której wartość byłaby zerowa a zawierała jedynie listę towarów podlegających wydaniu, czy też numery uprzednio wystawionych faktur.

 

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE W VAT PRZYSŁUGUJE TEŻ KSIĘGOWYM

Ze zwolnienia podmiotowego w VAT mogą skorzystać osoby prowadzące działalność w zakresie usług księgowych, o ile nie będą świadczyły usług doradczych oraz nie przekroczą określonego w ustawie VAT poziomu rocznego obrotu (w 2010 r. – 100 tys. zł).

Jak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 13.07.2010 r. (sygn. Akt I S.A./OI 427/10) – nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Sąd przypomniał bowiem, że na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy VAT zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9 (min. zwolnienia podmiotowego), nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Sad stwierdził jednak, że ustawodawca nie określił jednak, o jakie usługi doradcze chodzi. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe. Sąd przeanalizował przepisy o doradztwie podatkowym oraz przepisy o rachunkowości. Orzekł, że jedynie w sytuacji świadczenia usług rachunkowo-ksiegowych podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Doradcy podatkowi nie mogą więc skorzystać ze zwolnienia.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska
 

drukuj ()

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.