Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

Informacja podatkowa sierpień 2010

 

OPODATKOWANIE  PODATKIEM VAT USŁUG TRANSPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH DLA KONTRAHENTA ZAGRANICZNEGO


Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady opodatkowania usług transportowych. W szczególności modyfikacjom uległy usługi w zakresie miejsca powstania obowiązku podatkowego. Zasada, że transport podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości w stosunku do transportu towarów została zmieniona.

Obecnie usługa transportu towarów podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy będącego podatnikiem. Jeżeli firma będzie świadczyła swoją usługę na rzecz kontrahenta spoza Polski, to ten kontrahent będzie zobligowany do rozliczenia podatku od wartości dodanej, a firma będąca polskim przewoźnikiem wystawi fakturę  bez podatku VAT.

Takie rozliczenie będzie właściwe także w sytuacji, w której część transportu będzie odbywała się przez terytorium Polski.

Stawka 0% dotyczy transportu międzynarodowego, w którym transport rozpoczyna się lub kończy poza terytorium wspólnoty. Nie dokonuje się już odrębnego opodatkowania części krajowej wykonywanego transportu oraz części międzynarodowej, tylko do całej usługi stosowana jest jednolita stawka podatku.

Jeśli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym kraju – obowiązuje zasada, iż miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

 

PODATEK DOCHODOWY – ZMIANA PRZEPISÓW OD 1.09.2010 R.

Od 1 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr  28 poz. 146). W ustawie tej znajdują się również zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zmiany polegają na zwolnieniu z podatku dochodowego wartości świadczeń otrzymywanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Ponadto zmieniono tryb przekazywania za 2010 r. 1% podatku, na rzecz organizacji  pożytku publicznego.

Począwszy od 2010 r. warunkiem przekazania 1% będzie – podobnie jak jest to dziś – zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji, nie później niż w terminie 2-ch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważana będzie również zaległość podatkowa, której wysokość nie przekracza 3-krotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

W rozliczeniu za 2010 r. ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć korektę deklaracji ze wskazaniem 1% wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według dotychczasowych zasad był to dzień 30 czerwca.

Jeden procent podatku będzie można przekazać tylko na rzecz jednej organizacji.

Pozostałe zmiany dotyczą zasad przekazywania podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez urzędy skarbowe. Między innymi naczelnicy urzędów skarbowych będą przekazywali do organizacji pożytku publicznego dane darczyńcy (imię i nazwisko oraz adres), jeżeli podatnik w zeznaniu wyrazi na to zgodę.

 

AKCYZA – NOWELIZACJA USTAWY

W Dz.U. nr 151 poz. 1013 opublikowano ustawę z 22.07.2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie od 1 września br.

Do najważniejszych zmian należy opodatkowanie zużycia nabywanej na własne potrzeby energii elektrycznej przez podmioty z koncesją na wytwarzanie energii.

Nowe regulacje wprowadzają system teleinformatyczny do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy UMCS. To odejście od papierowej formy administracyjnego dokumentu towarzyszącego na rzecz jego elektronicznego odpowiednika e-AD.

 

PROJEKTOWANE ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Projekt zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało na posiedzenie Rady Ministrów. Przewiduje on:
•    każdy będzie mógł bezpłatnie wydrukować sobie z Centralnej Informacji KRS wszystkie interesujące go dane o spółkach. Taki wydruk będzie miał moc urzędową, co oznacza, że będzie można posługiwać się nim przed urzędami i sądami jako dowodem,
•    sąd po powzięciu informacji o nadaniu firmie numeru NIP dokona jego wpisu do KRS z urzędu bezpłatnie,
•    będzie możliwość zamieszczenia w KRS adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej firmy. Wpisanie tego typu danych będzie odpłatne, a na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek ich aktualizowania.

 

WYDANIE DECYZJI PRZEZ URZĄD SKARBOWY – A ZAPŁATA PODATKU

Zasadą wyrażoną w Ordynacji Podatkowej jest brak możliwości przymusowego wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Generalnie egzekucja możliwa jest dopiero w przypadku decyzji wydanych przez organ odwoławczy. Dotyczy to oczywiście tylko decyzji, które nadają się do przymusowego wykonania, a nie np. decyzji umarzającej postępowanie podatkowe.

Istnieje jednak wyjątek pozwalający wyegzekwować również decyzję nieostateczną. Organ pierwszej instancji może nadać wydanej przez siebie decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z tej decyzji nie zostanie wykonane, gdy:
•    posiada informacje, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
•    strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
•    strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
•    okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Najczęściej podstawą nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest  zbywanie przez podatnika majątku.  Na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie. Jednak jego wniesienie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności wynikającego z decyzji lub przepisu prawa. A zatem podatnik do tego momentu uprawniony jest dobrowolnie uiścić wymierzoną kwotę, co pozwoli uniknąć obciążenia kosztami egzekucji.KURS WALUTY PRZY KOREKCIE FAKTURY WNT

Często podatnicy mają wątpliwości – jaki kurs waluty zastosować przy rozliczeniu faktury korygującej dotyczącej wenątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – czy kurs z dnia otrzymania faktury korygującej, czy też kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, tj. przyjęty do przeliczenia faktury pierwotnej.

Z art. 31a. ustawy o podatku VAT wynika ścisłe powiązanie przeliczenia waluty obcej z momentem powstania obowiązku podatkowego. Artykuł ten stanowi bowiem, że kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazane na fakturze, przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Z przepisów art. 19 ust 4 ustawy VAT wynika, że jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7-ym dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli faktura została wystawiona w terminie, to w dacie jej wystawienia powstaje obowiązek podatkowy, a także obowiązek przeliczenia waluty obcej na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Tym samym zachodzi zbieżność, jeśli chodzi o datę wystawienia faktury i powstania obowiązku podatkowego. Natomiast w sytuacji, gdy faktury nie wystawiono w terminie, obowiązek podatkowy nie powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy tj. w dacie wystawienia faktury. W tym przypadku przeliczenie kwot następuje zgodnie z art. 31a. ustawy, tj. na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli 7 dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Niezależnie więc od tego, czy faktura została wystawiona w terminie, czy też nie, kurs wykorzystany do przeliczenia kwoty zawartej na fakturze będzie kursem z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Oznacza to, że niedopuszczalny jest pogląd, iż przeliczenie waluty obcej na złote może nastąpić w dacie wystawienia faktury korygującej. Byłby to bowiem już moment późniejszy od daty powstania obowiązku podatkowego. Przyjęcie do przeliczenia kursu z dnia wystawienia faktury korygującej – mając na uwadze jej zmienny charakter – mogłoby doprowadzić do paradoksalnych sytuacji, w których kwota korekty przewyższałaby wartość z faktury pierwotnej. Faktura korygująca nie może wpływać na wcześniej powstały obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą WNT i faktura ta wykazuje kwotę wyrażoną w walucie obcej – to dla rozliczenia z tytułu VAT nie ma znaczenia kurs tej waluty z dnia wystawienia faktury korygującej. Przy przeliczeniu wartości tej faktury należy przyjąć ten sam kurs, jaki zastosowano do rozliczenia faktury pierwotnej dotyczącej nabycia WNT.

Znalazło to potwierdzenie zarówno w interpretacjach urzędów skarbowych jak i w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22.02.2007 r. sygn. Akt I FSK 47/06.

 

FAKTURY ELEKTRONICZNE

W maju br. po kilku latach prawniczych nieścisłości Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny dla firm wyrok uznając, że faktura wysłana e-mailem czy faksem jest tak samo ważna, jak ta przesłana pocztą (wyrok I FSK 1444/09 z 20.05.2010 r.).

Mimo tego wyroku Ministerstwo Finansów uznało, że wyrok ten respektuje, ale  dotyczy on  jednej firmy, tej, która wygrała proces. Poinformowało, że orzecznictwo sądów, zgodnie z art. 87 Konstytucji RP, nie stanowi w polskim systemie prawa powszechnie obowiązującego źródła prawa. W związku z tym, ww. wyrok nie jest powszechna wykładnia prawa i nie dotyczy wszystkich firm.

Niemniej jednak w dniu 13.07.2010 r. Rada Ecofin (UE) przyjęła zmianę dyrektywy 2006/112/WE, która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób.

Nowe brzmienie dyrektywy nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia wszystkim fakturom (od momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej przechowywania) autentyczność pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury min. za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Innymi słowy to podatnik będzie decydował o formie przesyłania i przechowywania faktur pod warunkiem, że powyższe cechy faktur będą zapewnione.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów podjęło niezbędne prace nad dostosowaniem ww. przepisów do wymogów nowych zapisów dyrektywy w trybie pilnym.

Jak informuje MF do czasu wejścia przewidywanych zmian w życie – kwestie metod przesyłania faktur drogą elektroniczną reguluje rozporządzenie MF z 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133 poz. 1119).

W Sejmie znajduje się przygotowany przez komisje „Przyjazne Państwo” projekt ustawy wprowadzającej ułatwienia w e-fakturowaniu (druk sejmowy 3235). Planowane jest m.in. złagodzenie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego przy podpisywaniu faktur wysyłanych droga elektroniczną. Projekt nie przewiduje jednak możliwości przesłania meilem faktur w formie PDF.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.