Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa wrzesień 2010

SZYBKA REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O..

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest ułatwienie i przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Planowana nowelizacja ma wprowadzić alternatywny model tworzenia i rejestracji spółek z o.o., modyfikując niektóre obowiązujące wymagania ustawowe w tym zakresie. Wdrożenie projektowanych zmian ma doprowadzić do przyspieszenia czynności orzeczniczych sądów (analiza wniosków) oraz czynności związanych z administrowaniem sprawami (obiegiem spraw). Ma to pozwolić na uniknięcie potrzeby posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji”, która powstała jako odpowiedź na trwający zbyt długo (nawet do kilku tygodni) proces rejestracji przedsiębiorców.

Proponowana ustawa przewiduje jednodniowy termin na rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile umowa spółki zostanie sporządzona według wzorca udostępnionego w Internecie, a następnie przesłana do sądu drogą elektroniczną wraz z elektronicznym formularzem wniosku rejestrowego i listy wspólników. Zgłoszenie takiej spółki do rejestru powinno być opatrzone podpisami elektronicznymi uprawnionych osób, przy czym nie byłby konieczny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Projekt ustawy określa także dokumenty, które należy złożyć do sądu rejestrowego w postaci papierowej w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki z o.o. do rejestru. Zgodnie z projektem, także wniosek o wpisanie do rejestru spółki z o.o. utworzonej według wzorca, ale złożony w sposób tradycyjny - w formie papierowej - zostanie rozpoznany w krótszym niż dotychczas, 3-dniowym terminie.

PORĘCZENIA I POŻYCZKI NA CELE OBROTOWE

29.09.2010 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MRR z 26.08.2010 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i doręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 169, poz. 1142).

Nowe przepisy ułatwią uzyskanie przez małych i średnich przedsiębiorców wsparcia z regionalnych programów operacyjnych. Z przepisów zniknie zamknięty katalog wydatków, jakie mogły być finansowane z pożyczek udzielanych lub gwarantowanych przez zarządy województw.

Po zmianach do wydatków kwalifikowanych w trybie pomocy de minimis zalicza się już wszystkie wydatki spełniające kryteria kwalifikowalności np. na zakup wyposażenia firmy czy jej rozbudowa.

Postulat zmian przepisów został zgłoszony przez instytucje zarządzające tymi programami oraz fundusze poręczeniowe. Okazało się bowiem, że rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwiało poręczenie kredytów określanych jako obrotowe (czyli na bieżące wydatki oraz zakup towarów). Z praktyki wynika, że właśnie takimi poręczeniami przedsiębiorcy są najczęściej zainteresowani.

 

OPODATKOWANIE DIET CZŁONKÓW ZARZADU

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia poniżej przedstawia się interpretację Izby Skarbowej w Katowicach w powyższej sprawie:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki często na zlecenie Spółki odbywają krajowe podróże służbowe polegające na przejeździe z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się w różnych miejscach w kraju, za każdy przyjazd wypłacany jest w ramach delegacji zwrot kosztów przejazdu.

W związku z powyższym zadano pytanie: Czy od pobieranych przez członków Rady Nadzorczej diet delegacyjnych należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy?

Zdaniem wnioskodawcyz uwagi na to, że powyższe należności są uiszczane w związku z wykonywaniem funkcji społecznej (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm.) dochody z tego tytułu są zwolnione od podatku od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Izba Skarbowa stwierdziła, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zaliczona została działalność wykonywana osobiście. W ramach tego źródła przychodów w art. 13 ustawodawca wyróżnił m.in.:

- w punkcie 5 przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, oraz

- w punkcie 7 przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Zgodnie zatem z ukształtowanym przez doktrynę poglądem wyrażenie „osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich” należy rozumieć bardzo szeroko, nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych, ani też w innych przepisach prawa. W świetle Słownika języka polskiego (Warszawa 1993 r. t. II str. 435 i III str. 296) wyraz „społeczny” oznacza między innymi „zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb, będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu”. Jeśli chodzi o wyraz „obywatelski”, to oznacza on „obowiązek obywatelski, prawa obywatelskie, Komitet, Sąd obywatelski, Straż obywatelską zorganizowaną z osób prywatnych, ochotników, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom, jako instytucje tymczasowe”. Za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych należy więc uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych” (Podatkowe Komentarze Becka - Podatek dochodowy od osób fizycznych, Rok 2006, pod redakcją J. Marciniuka).

Jak wynika z powyższego z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a takimi niewątpliwie nie są obowiązki członków rady nadzorczej sprawujących nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie rady nadzorczej nie reprezentują bowiem całej społeczności, reprezentują natomiast Spółkę i działają w jej interesie; nie sprawują także funkcji publicznych.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy, dotyczy przychodów ze źródła określonego w art. 13 pkt 5 tej ustawy. Przy czym, z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 13 pkt 5, ustawa wyklucza jego stosowanie w odniesieniu do przychodów określonych w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, tj. do świadczeń otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Samo nazwanie świadczeń - „dietą” bądź „kwotą stanowiącą zwrot kosztów” nie wystarczy, aby w istocie nimi było i nie stanowi podstawy do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Należy mieć na uwadze, że ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a bycie członkiem rady nadzorczej takim obowiązkiem nie jest.

Reasumując diety i inne kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna z dnia 17.08.2010 r., sygn. IBPBII/1/415-527/10/ASz - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Do 22.10.br. biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę ryzyka odnośnie klientów, z którymi współpracują. Zgodnie z przepisami min. podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zobowiązuje do tego nowelizacja przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy z 25.06.2009 r. (Dz.U. nr 166 poz. 1317).

Podmioty te muszą również przeprowadzić ocenę ryzyka odnośnie do klientów, z którymi podjęli współpracę przed 22.10.br. W celu oceny ryzyka prania pieniędzy biura rachunkowe powinny gromadzić informacje na temat klientów i poddawać je analizie. Sposób weryfikacji powinien być określony w wewnętrznej procedurze opracowanej przez biuro rachunkowe. Analizie i stosownej adnotacji powinna również podlegać działalność klienta tj. cel i zamierzony przez klienta charakter stosunków gospodarczych. Na podstawie wyników oceny klienci powinni zostać zaszeregowani do danej kategorii ryzyka.

Nowe przepisy tylko ogólnie wymieniają, co powinno zostać określone w wewnętrznej procedurze. I tak powinna ona określać min. sposób rejestracji transakcji, analizy i oceny ryzyka, przekazywania informacji o transakcjach generalnemu inspektorowi, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, kancelarie notarialne, banki, komisy, kantory, jubilerzy, a także wielu innych przedsiębiorców będzie zobowiązanych do rejestracji transakcji powyżej 15 tys. euro (dokonywanych gotówkowo) i przekazywanie informacji o tych transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to również transakcji, które są one przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji, ale są ze sobą powiązane i zostały podzielone z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Rejestr transakcji ma być przechowywany 5 lat.

OPODATKOWANIE USŁUG BUDOWLANYCH OD 1 STYCZNIA 2011 . - WAŻNE

Należy pamiętać, że tylko do końca roku 2010 r. obowiązuje przepis & 37 rozporządzenia MF z 24.12.2009 r. w sprawie wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku VAT zezwalający na stosowanie 7% stawki podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-mieszkaniowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.

Od 1 stycznia 2011 r. zastosowanie będzie miał art. 41 ust. 12-12c ustawy VAT. Oznacza to, że 7% stawkę podatku VAT będzie można stosować do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Co oznacza budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym określa ust. 12a.

W myśl ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. W tym przypadku 7% stawkę podatku VAT stosuje się tylko do ww. limitów wyliczonych proporcjonalnie (art. 41 ust. 12c).

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz najważniejszych zmian

Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne wprowadza się najniższą, zezwoloną prawem Unii Europejskiej stawkę VAT w wysokości 5 %. Ponadto, mając na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, obniżona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty żywnościowe. Projekt wprowadza również najistotniejszą zmianę, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy.
 

W projekcie przewiduje się również zmiany dotyczące kas rejestrujących, w tym przesunięcie na Prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązku badania spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać i obowiązku wydawania potwierdzeń spełnienia tych wymagań.

Poniżej podstawowe zmiany zawarte w ww. projekcie.

1. Zmiana stawki podatku VAT z 3 na 5-proc.

Projekt przewiduje wprowadzenie najniższej stawki podatku w wysokości 5 % na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistycznej.

Mając jednak na uwadze to, aby przeciętna stawka na żywność nie wzrosła, w projekcie proponuje się objęcie najniższą 5 % stawką podatku podstawowych produktów żywnościowych (objętych obecnie stawką obniżoną w wysokości 7 %), takich jak: chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki. Ta preferencyjna stawka dotyczyć będzie również książek dostarczanych na wszystkich nośnikach fizycznych (w tym tzw. audioksiążek), czasopism specjalistycznych oraz nut.

2. Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów – wątpliwości rozwiane

Od 2011 r. wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie czy są one realizowane na cele związane, czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika), podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

3. WDT - wywóz towarów może być potwierdzany przez „krajowe” urzędy celne

Wywóz towarów z terytorium Wspólnoty, dla których rozpoczęto procedurę wywozu na terytorium kraju, może być potwierdzany przez „krajowe” urzędy celne. Proponowana zmiana wykreśla zatem obecnie obowiązujący warunek, aby takie potwierdzenie wywozu było dokonywane przez urząd celny zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

4. Kiedy nabywca usługi lub towaru rozlicza podatek VAT

Proponuje się, aby w przypadku, gdy świadczącym usługi lub dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, podatnikiem z tytułu tych czynności był zawsze usługobiorca lub nabywca towarów. Obecnie przepisy w takich przypadkach wskazują, że podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów, ale z wyjątkiem przypadków, gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów rozliczy należny podatek (od tego wyjątku są pewne odstępstwa np. dostawa gazu w systemie gazowym).

Felietony

Firma i podatki

Firma i pracownicy

Monitoring legislacji podatkowej

Orzecznictwo podatkowe

Pisma i wyjaśnienia

Podatki Kowalskiego

Podatkowe abc

Produkty podatki.biz

Pytania i odpowiedzi

Rachunkowość

Podatki za granicą

Praca w finansach

Rozliczenie roczne

Zwrot VAT

Przepisy - teksty

Kalkulatory i narzędzia

Forum dyskusyjne podatki.biz

Indeks tematyczny

Interpretacje on-line

 

5. Cztery miesiące na rozliczenie podatku z tytułu importu usług

Proponowana zmiana doprecyzowuje kwestie dotyczące pobranego zabezpieczenia w sytuacji, gdy importer nie przedstawi organowi celnemu stosownych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Gdy w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów podatnik nie przedstawi stosownych dokumentów organ celny pokrywać będzie kwotę podatku ze złożonego zabezpieczenia.

Podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do rozliczenia tej kwoty jako podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

6. Pobór odsetek od niezapłaconego podatku z tytułu importu towarów

Obecnie odsetki pobierane są na zasadach wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, tj. od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. W przypadku wydania decyzji określającej podatek z tytułu importu towarów, termin zapłaty podatku wynikającego z tej decyzji wynosi 10 dni od dnia doręczenia decyzji. Proponuje się wprowadzenie analogicznego rozwiązania, jak w przepisach celnych. Oprócz odsetek za zwłokę od kwot podatku nieuiszczonych w terminie, organ celny pobierać będzie odsetki od niepobranej kwoty podatku w sytuacji, gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów w prawidłowej wysokości została określona w decyzji. Odsetki te pobierane będą od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji jak nielegalne wprowadzenie towarów, usunięcie towarów spod dozoru celnego, lub sytuacji gdy podatnik wykazał w zgłoszeniu celnym podatek w nieprawidłowej wysokości.

7. Termin na wydanie decyzji określającej prawidłową wysokość podatku z tytułu importu towarów

Proponowana zmiana określa termin, w jakim organ celny pomimo niemożliwości powiadomienia dłużnika o wysokości długu celnego z powodu przedawnienia, może na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów określić elementy kalkulacyjne według zasad wynikających z przepisów celnych. Zgodnie z projektowaną zmianą organ celny będzie mógł określić elementy kalkulacyjne dla potrzeb prawidłowego określenia podatku w decyzji przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają podobne rozwiązanie z tym, że nie ma określonego granicznego terminu w jakim organ celny może na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów określić elementy kalkulacyjne według zasad wynikających z przepisów celnych. Wprowadzenie ww. terminu spowoduje, iż wydanie decyzji określających w prawidłowej wysokości podatek należny z tytułu importu towarów będzie możliwe tylko w tym terminie.

8. Brak możliwości odliczenia błędnie wykazanego podatku

Proponuje się doprecyzować, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku od towarów i usług, w stosunku do czynności, dla których zgodnie z przepisami ustawy tej kwoty podatku nie wykazuje się.

Zmiana ta pozwoli na jednoznaczną realizację celu projektodawcy wspólnotowego, aby konsekwencją nie wykazywania podatku w określonych przypadkach (między innymi w przypadku, o którym mowa w art. 120 ustawy, czy przy rozliczeniach „reverse charge”, w których obowiązek rozliczania podatku spoczywa na nabywcy) był brak możliwości odliczenia podatku w sytuacji, gdy błędnie ten podatek wykazano.

9. Odliczanie częściowe VAT - Likwidacja zakazu odliczania podatku

Zmiany polegają na:

1) odejściu od zakazu odliczania podatku naliczonego jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2 % oraz
2) uzupełnieniu przepisu zezwalającego na odliczenie podatku naliczonego w całości, jeżeli ww. proporcja przekroczyła 98 % oraz wprowadzenie maksymalnej kwoty podatku naliczonego (500 zł), która może być odliczona.

Jednocześnie proponuje się dodanie zapisu, umożliwiającego ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych określenie w drodze rozporządzenia przypadków, w których podatnicy byliby uprawnieni do odliczenia podatku naliczonego w całości, pomimo przekroczenia ww. kwoty maksymalnej (500 zł).

Wprowadza się jednocześnie przepis przejściowy, zgodnie z którym zmieniony przepis ustawy o VAT będzie stosowany począwszy od korekt dokonywanych za 2011 r. Pozwoli to na uniknięcie wątpliwości, od jakiego okresu ma być on stosowany..

10. Podatnicy VAT UE nie będą musieli składać deklaracje VAT, gdy zawieszą działalność

Proponuje się aby w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE nie mieli co do zasady obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Rozwiązanie to odciąży podatników z konieczności wysyłania deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy nie dokonali transakcji wewnątrzwspólnotowych.

11. Obowiązek dokonania korekty VAT dotyczy również podatników zwolnionych z podatku

Doprecyzowano przepisy, w myśl których obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego i złożenia deklaracji podatkowej, dotyczy również podatników zwolnionych z podatku VAT (którzy wcześniej będąc podatnikami VAT czynnymi odliczyli podatek od nabytych towarów i usług).

12. Brak obowiązku wykazywania w fakturze stawki i kwoty podatku

Dodano przepis dotyczący braku obowiązku wykazywania w fakturze stawki i kwoty podatku w przypadku, gdy obowiązanym do rozliczenia czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju jest odpowiednio nabywca towarów lub usługobiorca. Rozwiązanie to przenosi w części regulację zawartą obecnie w § 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, z późn. zm.).

Zasada ta obejmować również będzie dostawy złomu i świadczenie usług w zakresie przeniesienia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dla których obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na ich nabywcy lub usługobiorcy.

13. Nowe procedury badań spełnienia przez kasy kryteriów i warunków technicznych

Zmiany dotyczące kasy fiskalnych mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Zmiany projektowane mają na celu wprowadzenie nowych procedur badań spełnienia przez kasy rejestrujące określonych przepisami funkcji, kryteriów i warunków technicznych, jak również wydawania potwierdzenia o spełnieniu tych wymagań. Dotychczas zadania te były przypisane Ministrowi Finansów. Organem przystosowanym do obsługi procesu badania, testowania i przeprowadzania kontroli sprawdzających parametry techniczne urządzeń kasowych zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jak i dysponowania doświadczeniem w tego rodzaju działalności jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Zgodnie z projektem badania takie prowadziłby zatem ww. organ, który wydawałby również decyzję potwierdzającą spełnienie funkcji, kryteriów i warunków technicznych kas.

Ponadto projekt zawiera quasi sankcję za niezorganizowanie serwisu skutkującą cofnięciem potwierdzeń wydanych dla producentów krajowych lub podmiotów dokonujących wewnątrz wspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących. Ma to zapobiec wprowadzaniu do obrotu urządzeń, które nie mają zapewnionej obsługi serwisowej.

Projekt reguluje również problematykę odmowy wydania potwierdzenia w przypadku braku pozytywnych wyników z przeprowadzonych badań testowych kasy. W projekcie zawarto również obowiązki Prezesa GUM w zakresie publikowania w Dzienniku Urzędowym GUM wykazu urządzeń, które uzyskały potwierdzenie, jak i wykazu urządzeń, którym potwierdzenie takie zostało cofnięte.

14. Zwrot podatku podróżnym - Korekta podatku po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz

Proponowana zmiana doprecyzowuje, iż korekty podatku należnego podatnik może dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza Wspólnotę. Obecnie obowiązujące przepisy powodowały wątpliwości kiedy podatnik powinien dokonać korekty, tj. czy powinna być ona dokonana w rozliczeniu za okres w którym otrzymał stosowny dokument, czy też w rozliczeniu za okres w którym dokonano dostawy.

 

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.