Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa listopad 2010

POMOC DLA FIRM DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM – NOWELIZACJA USTAWY

W dniu 8.10.2010 r. uchwalono nowelizację ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125 poz. 1035).

W znowelizowanych przepisach złagodzono kryteria dla firm ubiegających się o wsparcie. Obecnie wystarczy, żeby obroty firmy spadły o 10%, a nie jak  dotychczas o 25% - aby firma otrzymała wsparcie.

Tak jak dotychczas podczas oceny, czy firma spełnia warunku przyznania pomocy, będzie brany pod uwagę spadek jej obrotów w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z obrotami osiąganymi w ciągu trzech miesięcy w okresie od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

Dzięki ograniczeniu wymagań więcej firm skorzysta z przewidzianej w tych przepisach pomocy.

Chodzi min. o możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji firmy mogą się też starać o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń łagodzących częściowo skutki obniżenia lub pozbawiania pracowników z tego tytułu wynagrodzenia za pracę. Firmy będą mogły się też starać o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników oraz wypłaty stypendiów dla osób, które w okresie skróconego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego chcą się szkolić.

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Od 1 listopada 2010 r. zaczyna się nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie do 31.10.2011 r. Żeby dostać zasiłek rodzinny trzeba uzyskiwać dochód nieprzekraczający 504 zł na osobę, a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł.

Dla tych, którzy chcą dostać świadczenia w okresie zasiłkowym 1.11.2010 do 31.10.2011 r. ważny jest dochód z 2009 r.. Jest on korygowany o dochody utracone i uzyskane. W dochodzie uwzględniamy przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na prawo do zasiłku rodzinnego wpływa również dochód uzyskany w 2010 r., jeżeli tylko do czasu ustalenia prawa do świadczeń nie został z powrotem utracony. Jeżeli jeden z członków rodziny w trakcie 2010 r. podjął zatrudnienie i w momencie składania wniosku nadal pracuje, to zarobki, mimo że osiągnięte już w 2010 r. powiększą dochód jego rodziny (za 2009 r.).

Jeżeli członek rodziny uzyskał w 2009 r. lub w 2010 r. dochód z jakiegoś źródła, a następnie stracił tę możliwość zarobkowania, wówczas od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH OD GRUDNIA 2010 R.

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w III kw. br. do  3203,08 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu:

Wynosi ono:

W   I roku nauki         - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia  -   128,12 zł 

W  II roku nauki         - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia  -   160,15 zł

W III roku nauki          - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia  -   192,18 zł

Zleceniobiorcy i indywidualni przedsiębiorcy mogą opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od kwoty 8007,70 zł tj. najwyżej od 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

ROCZNE ROZLICZENIE RYCZAŁTU NA NOWYCH DRUKACH

Minister Finansów opracował nowe wzory formularzy do rocznego rozliczenia ryczałtu (PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT-D) – które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Zmiany te wynikają z faktu, że od 1 stycznia 2010 r. nie obowiązuje już 20% stawka podatku od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Obecnie podatek od tych umów wynosi 8,5%.

Ponadto zmieniają się zasady przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.01.2010 r.

 

KODEKS KARNY SKARBOWY – ZMIANY

Od 1 stycznia 2011 r. wzrosną sankcje dla podatników przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Zmiana ta jest wynikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia z 1317 zł w 2010 r. do 1386 zł w 2011 r.

Od 2011 r. maksymalna grzywna za wykroczenia skarbowe będzie o 1380 zł wyższa niż obecna i wyniesie 27.720 zł. W przypadku najcięższych przestępstw podatkowych grzywna wzrośnie o ponad 662 tys. zł – do 13,3 mln zł. Wzrośnie też wysokość mandatów karnych stosowanych wobec podatników w przypadku mniejszych przewinień. Minimalna wysokość takiego mandatu zwiększy się ze 131,70 zł do 138,60 zł, a maksymalna z 2634 zł do 2772 zł.

 

ZMIANY USTAW O PODATKU DOCHODOWYM I RYCZAŁCIE

W Dz. U. Nr 219 poz. 1442 opublikowano ustawę z 24.09.2010 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z dniem 1.01.2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207 poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z & 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem dochodowym do dnia 31.12.2010 r. stosuje się dotychczasowe PKWiU tj. z 1997 r., a od dnia 1.01.2011 r. PKWiU z 2008 r.

W związku z powyższym zmieniono w przepisach ustaw o podatku dochodowym te przepisy, które w swej treści odwołują się do klasyfikacji z 1997 r..  Celem zmian jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grup PKWiU z 2008 r. bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

 

DEKLARACJE VAT OD 1 STYCZNIA 2011 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.

W związku ze zmianą stawek VAT – od nowego roku obowiązywać będą nowe druki deklaracji dotyczące podatku VAT.

W myśl rozporządzenia dotychczasowe druki mogą być nadal stosowane – nie dłużej jednak niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2011r., z tym że w dotychczasowych wzorach sprzedaż towarów i usług ze stawką 5% uwzględniać trzeba w poz. 25 i 26 deklaracji, ze stawką 8% w poz. 27 i 28 deklaracji a ze stawką 23% w poz. 29 i 30.

Dotychczasowych druków deklaracji nie mogą jednak stosować podatnicy nabywający usługi dla których są podatnikami (np. usługi nabywane z UE).

 

ZMIANY USTAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY  BUDŻETOWEJ

Tekst  ustawy  został skierowany do podpisu Prezydenta. Wprowadza on zmiany w wielu ustawach min.:

  • zmniejszono zasiłek pogrzebowy dla wszystkich, również służb mundurowych  - od 1.03.2011 r. wynosić on będzie 4.000 zł
  • wprowadzono ulgi na przejazdy PKP i w komunikacji zwykłej dla inwalidów, niewidomych i  studentów do ukończenia 26 roku życia
  • wprowadzono zmiany do ustawy o podatku VAT min. podnosząc stawki podatku o 1% w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r., ustalono że w przypadku usług czy sprzedaży towarów dokonanych w 2010 r. dla których obowiązek podatkowych powstanie w 2011 r. stosuje się stawką  właściwa dla nich w 2010 r., wprowadzono 5% stawkę VAT min na: zwierzęta żywe i produkty z nich, ryby, mięso, wyroby mleczarskie, pieczywo, soki, czasopisma specjalistyczne, nuty.
  • w handlu i gastronomii kwota podatku należnego może być obliczona jako iloczyn dostawy i stawki 4,76% dla 5% VAT, 18,70% dla stawki 23% i 7,41% dla stawki 8%,
  • w przypadku zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków mieszkaniowych określono, że jeśli pierwszy wniosek o zwrot zostanie złożony po 31.12.2010 r.  kwota zwrotu wynosi jak dotychczas 68,18% dla stawki 22% i 65,22% dla stawki 23%

 

KASY FISKALNE – PROJEKTOWANA ZMIANA  OD 1 STYCZNIA 2011 R.

Minister Finansów opublikował na stronach Ministerstwa projekt  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Zgodnie z projektem podatnicy będą mogli przez okres 5 miesięcy stosować dotychczasowe kasy bez konieczności ich dostosowania do nowych stawek podatku VAT.

W projekcie zmieniono sztywne przyporządkowanie stawek podatkowych do znaczeń literowych A-G. Utrzymano jedynie przyporządkowanie stawki podstawowej do oznaczenia literowego A. Z kolei literom od B do G będą odpowiadać pozostałe stawki podatku VAT. Ministerstwo dopuściło przez okres 5 miesięcy stosowanie dowolnej metody przyporządkowania stawek określonym oznaczeniom literowym., poza stawka podstawową.

 

OKULARY KOREKCYJNE DLA WŁAŚCICIELA FIRMY

Kodeks Pracy obliguje pracodawcę do refundowania pracownikom kosztu zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. W myśl przepisów wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów.

Jednak wielu przedsiębiorców do kosztów działalności zalicza również wydatek na zakup okularów korekcyjnych dla siebie. O tym, że w przypadku właściciela zakładu wydatek ten nie stanowi kosztów uzyskania przychodu mówi wiele interpretacji podatkowych wydanych przez Izby Skarbowe.

Poniżej przedstawiam interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27.01.2009 r. (nr IPPB1/415-1312/08-2/EC):

„zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniającej powyższe kryteria nie można zaliczyć wydatków uwarunkowanych stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Uznaje się zatem, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym.

Jednakże z przepisów rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wynika, że na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wydatki poniesione w tym zakresie przez pracodawcę mogą być przez niego zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”.

Takie samo stanowisko zajął Urząd Skarbowy w Kętrzynie US.III-415/81/03, Urząd Skarbowy w Prudniku PD-415/4/04.

 

OPŁATA WSTĘPNA W LEASINGU – A KOSZTY FIRMY

Mimo korzystnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, urzędy skarbowe w dalszym ciągu utrzymują, że opłaty wstępnej w umowie leasingu nie można zaliczyć w koszty firmy jednorazowo w dacie jej poniesienia.

Sytuacja ta dotyczy jedynie firm prowadzących księgi rachunkowe. W ich przypadku urzędy uznają, że opłat o charakterze wstępnym nie można zaliczyć do kosztów jednorazowo, tylko proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

Interpretacje tę kwestionują min. wojewódzkie sądy administracyjne. Ich zdaniem wstępna opłata leasingowa – samoistna i bezzwrotna – nie jest związana z poszczególnymi ratami leasingowymi, a jej poniesienie jest konieczne do realizacji umowy leasingu, dlatego nie powinna być rozliczana w czasie tylko jednorazowo. W podobnym duchu wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, wydając w 2010 r. dwa wyroki korzystne dla podatników.

Co należy zrobić, aby nie popaść w konflikt z fiskusem. Organy podatkowe przyznają, że jeśli pierwsza rata nie nosi znamion opłaty wstępnej i jest płatna po wydaniu leasingowanego samochodu – podatnik ma prawo do zaliczenia jej w koszty jednorazowo. Należy więc w umowie leasingowej zastrzec, że płatność nastąpi nie przed, a już po uruchomieniu leasingu.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu zaliczają w koszty firmy jednorazowo w dacie wystawienia faktury.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.