Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

FAKTURY ELEKTRONICZNE
 
Opublikowano rozporządzenie MF z 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy zezwalające na przesyłanie i otrzymywanie faktur elektronicznych formie elektronicznej – w dowolnym formacie, bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego.
Podatnik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od kontrahenta faktur w formie elektronicznej. Musi mieć również zgodę odbiorcy faktury na taki sposób przesyłania faktur.
Akceptacja, albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Jeśli faktury są przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej – w przypadku kontroli muszą być udostępniane organowi skarbowemu lub organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór.
 
DEKLARACJE VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R.
 
W Dz.U. nr 249 poz. 1662 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT.
Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji dla podatku VAT, które w myśl przepisu obowiązywać będą za pierwszy okres rozliczeniowy 2011 r. tj. za miesiąc lub kwartał.
Wprowadzono, że dotychczasowe druki deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy I półrocza 2011 r. W drukach tych nowe stawki będą umieszczane w pozycjach dotychczasowych, tak by w poz. z 3% VAT należy wykazać 5%, w poz. 7% - wykazywać będziemy 8% a w 22% - nową 23 stawkę VAT.
 
Dotychczasowych druków deklaracji VAT nie mogą stosować podatnicy dokonujący dostawy towarów oraz świadczący i nabywający usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.
 
SKŁADKI ZUS W 2011 R. DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 
W MP nr 99 poz. 1173 opublikowano obwieszczenie MPiPS z 15.12.2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2011 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 r. wynosi – 100.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.359 zł.
 
Tym samym znana jest już podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne w 2011 r. Wynosić ona będzie jak dotychczas 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia tj. 2015,40 zł (60% z kwoty 3359 zł).
 
W związku z tym składka na poszczególne rodzaje ubezpieczenia wynosić będzie:
Na ubezpieczenie emerytalne - 393,41 zł
Na ubezpieczenie rentowe - 120,92 zł
Na ubezpieczenie chorobowe -  49,38 zł
Na Fundusz Pracy -  49,38 zł
 
W większości przypadków stopa procentowa składki na ubezpieczenie wpadkowe wynosić będzie 1,67 podstawy wymiaru. Składka wyniesie więc – 33,66 zł
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru składki  - 30% minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2011 r. wynosi 1386 zł.– zapłacą składkę od podstawy 415,80 zł tj.
Emerytalne - 81,16 zł
Rentowe - 24,95 zł
Chorobowe - 10,19 zł
Wypadkowe -  6,94 zł
 
W chwili obecnej nie jest jeszcze znana podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta wynosi 9% od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2009 r. włącznie z wypłatami z zysku. GUS poda tę kwotę ok. 20 stycznia 2011 r.
 
 
NIP-2 ZMIANY
 
W Dz.U. nr 241 poz. 1618 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 14.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.
Na jego mocy dostosowano listę szczególnych form prawnych (poz. 36 formularza). Do wyczerpania nakładu, ale nie dłużej niż do 30.06.2011 r. można stosować dotychczasowe wzory formularzy z wyjątkiem zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych dotyczących min. instytucji gospodarki budżetowej.
 
 
DANE DOTYCZĄCE 2011ROKU
 
Skala podatkowa obowiązująca w 2011 r. pozostaje bez zmian:
 
do 85.528 zł – 
podatek 18% minus kwota
zmniejszająca
podatek 556,02 zł
ponad 85.528 zł 
podatek 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
 
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek - 46,33 zł
Kwota wolna od podatku dochodowego w 2011 roku wynosi – 3.091 zł. 
 
Koszty uzyskania przychodu w 2011 r. pozostają takie same jak w 2010 r. tj.
 
z jednego stosunku pracy -
 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje  przychody z wielu stosunków pracy koszty uzyskania przychodu nie mogą za rok podatkowy przekroczyć 2002,05 zł.
dla dojeżdżających do pracy 
z innej miejscowości 
139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1668,72 zł. Jeżeli podatnik dojeżdżający  do pracy  uzyskuje przychody z wielu stosunków pracy, roczne koszt uzyskani nie mogą  przekroczyć 2502,56 zł.
 
  
 
W przyszłym roku kwota ulgi na dziecko nie ulega zmianie i tak jak w rozliczeniu za 2010 r. będzie wynosić miesięcznie 92,67 zł, czyli 1112,04 zł za cały rok. 
 
WSPÓŁCZYNNIK DO WYLICZENIA EKWIWALENTU ZA URLOP W 2011 ROKU
 
W 2011 r. współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi – 21.
Oblicza się go – odejmując od liczby dni kalendarzowych łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i dzieląc wynik przez 12.
Ekwiwalent za urlop oblicza się, ustalając najpierw podstawę wymiaru ze stałych składników miesięcznych wynagrodzenia, zmiennych za okres dłuższy niż miesiąc oraz za okresy dłuższe. Podstawę wymiaru dzieli się przez współczynnik, a następnie przez osiem godzin. Ustaloną stawkę za godzinę mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Sprawy te reguluje rozporządzenie MPiPS z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14 ze zm.).
Nadal obowiązuje stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy z maja 2004 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (PPIII/79-338/JR/04). Przykładowo dla pracujących na ½ etatu jest to połowa współczynnika dla pełnego etatu, a przy zatrudnieniu na 1/3 etatu będzie to 1/3 wskaźnika.
 
INFORMACJA ZUS IWA
 
Do końca stycznia 2011 r. niektórzy płatnicy składek muszą złożyć do ZUS formularz ZUS IWA – Informację o danych za 2010 r. potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
ZUS IWA muszą złożyć płatnicy składek posiadający numer REGON, którzy łącznie spełnili dwa warunki:
byli nieprzerwanie zarejestrowani w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2010 rok i będą co najmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku,
zgłaszali w tym czasie do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób.
 
Nieprzerwane zarejestrowanie w ZUS oznacza, że płatnik we wszystkich miesiącach 2010 roku rozliczał i opłacał składki choćby za jedną osobę.
Płatnik przekazuje formularz ZUS IWA w takiej formie, w jakiej składa dokumenty ubezpieczeniowe przy rozliczeniach z ZUS tj. poprzez teletransmisję danych za pomocą programu Płatnik lub w formie papierowej.
Informacji ZUS IWA nie muszą składać płatnicy:
opłacający ryczałtową składkę wypadkową (1,67%),
którzy choć w jednym miesiącu 2010 roku nie płacili składki na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden pracownik nie podlegał temu ubezpieczeniu.
 
KARTA PODATKOWA  - OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA PIT-16A 
 
Do 31 stycznia 2011r. podatnicy opodatkowani kartą podatkową zobowiązani są do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej i faktycznie odliczonej od podatku  w 2010 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku (dane do PIT-16A):
Styczeń        -   zapłacona     - 224,24zł    -   odliczona    -     193,10 zł
Luty              -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Marzec     -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Kwiecień      -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Maj               -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Czerwiec      -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Lipiec           -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Sierpień       -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Wrzesień     -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Październik  -   zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona    -    200,92 zł
Listopad        -  zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona     -   200,92 zł
Grudzień       -  zapłacona     - 233,32 zł    -   odliczona     -   200,92 zł
 
 
WYŻSZY LIMIT ZWOLNIENIA DO VAT
 
W Dz. U nr 215 poz. 1666 opublikowano ustawę z dnia 2.12.2009 r. o zmianie ustawy o podatku VAT. Zmiana dotyczy min. podniesienia limitu przychodu zwalniającego z tego podatku z 50 tys. do 100 tys. zł w 2010 r. i do 150 tys. zł w 2011 r.
Podatnicy, których przychody w 2010 r. przekroczyły 100 tys. zł, ale nie przekroczyły 150 tys. mogą wybrać zwolnienie z tego podatku pod warunkiem pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r.
 
 
INFORMACJE RÓŻNE
 
1. W Dz.U. nr 242 poz. 1622 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 r. 
2. W Dz.U. nr 237 poz. 1572 opublikowano rozporządzenie MF z 2.12.2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo dotyczy podatników, którzy zlecają wysyłanie ich deklaracji droga elektroniczną przez inne osoby (najczęściej biura rachunkowe).
3. W Dz.U. nr 249 poz. 1655 opublikowano ustawę z dnia 25.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Nowela ma na celu zapewnienie pracownikom – ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym ojciec adopcyjny mógłby korzystać z tego urlopu. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do pracownika – ojca wychowującego dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed 1 stycznia 2011 r.
4. Kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe – kwota odliczeń w 2011 r. nie może przekroczyć 325.990 zł. (MP nr 95 poz. 1089).
5. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku za 2010 r. wynosi ogółem 2403,22 zł (7,75% podstawy naliczenia).
 
 
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKONCZENIEM 2011 ROKU
 
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
1. na dzień 31 grudnia należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się  wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.
 
2. do 20 stycznia 2011r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy . Zawiadomienia nie składa się jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również  do 20 stycznia 2010 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.
 
3. do 20 lutego 2011 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania  podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 
4. do 30 kwietnia 2011 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.
 
 
 
ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY
 
1. na dzień 31 grudnia należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 
2. do 20 stycznia 2011 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.
 
3. do 31 stycznia 2011 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2010 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.
 
 
OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW
 
do 9 stycznia - przyjęcie oświadczenia od pracowników PIT-12 uprawniającego 
                                    do   rozliczenia  przez zakład pracy podatku za rok ubiegły 
do 31 stycznia - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R 
                                    za 2010 r. o  wysokości wpłaconych zaliczek na podatek 
                                    dochodowy w poszczególnych miesiącach roku  od wypłaconych 
                                     wynagrodzeń, z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
do 28 lutego - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz 
                                    Urzędom Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  
                                    należy przekazać imienne informacje PIT-11. 
do 31 marca - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika 
 oraz do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca 
                                    zamieszkania pracownika.  
do 30 kwietnia - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez 
                                     podatników rozliczających się samodzielnie.
 
Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek. Przypomina się o obowiązku umieszczania przez zakłady pracy na sporządzanych deklaracjach - osobistego numeru NIP każdego pracownika.
 
W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2010  rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło).
                                                                                            
  • autor: Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.