Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

Podstawowe Akty Prawne związane z nauką zawodu

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Wersja elektroniczna rozporządzenia dostępna jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce rynek pracy – obowiązujące akty prawne.

http://psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867685&pT=details&sP=CONTENT,objectID,873075

Przedmiotowe rozporządzenie obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Akty prawne dotyczące nauki zawodu w rzemiośle

Akty prawne dotyczące egzaminów


Pobranie aktów prawnych możliwe jest na stronie internetowej Sejmu w dziale Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.

Akty prawne dotyczące nauki zawodu w rzemiośle:

 1. Zatrudnienie młodocianego pracownika
 2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych
 3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
 4. Uprawnienia do szkolenia
 5. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
 6. Prace wzbronione młodocianym
 7. Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle
 8. Ramowy plan nauczania
 9. Programy nauczania i podręczniki
 10. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych
 11. Organizacja roku szkolnego (młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych)
 12. Egzamin sprawdzający kończący przyuczenie do wykonywania określonej pracy
 13. Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 14. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 15. Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r. 

Pobranie aktów prawnych możliwe jest na stronie internetowej Sejmu w dziale Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/

 

1. Zatrudnienie młodocianego pracownika

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm.) Dział IX - Zatrudnianie młodocianych, rozdział I -VI 

 

2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn.zm.) 

3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.(Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz.979 z póź.zm.)

Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. znak:NO-I-130/7/08 zmieniająca Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002r. znak NO-I-130/02 w sprawie "Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych". 

4. Uprawnienia do szkolenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

5. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).

6. Prace wzbronione młodocianym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz.2047 z późn.zm.).

 

7. Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle

Zawody szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(Dz. U. z 2012 r., poz. 7).

Zawody pozaszkolne 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. Nr 82 poz. 537 z późn. zm.).

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Uchwale Nr 5 z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04 (oraz uzupełnienie Uchwała z dnia 15 lipca 2004 r.) ustalił standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz do szkolenia w zawodach pozaszkolnych.

8. Ramowy plan nauczania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz.204).

Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zawarty jest w załączniku Nr 6 do w/w rozporządzenia.

9. Programy nauczania i podręczniki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 752).

10. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

11. Organizacja roku szkolnego (młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr. 46, poz.432, z późn. zm.)

12. Egzamin sprawdzający kończący przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z późn. zm.)

 

13. Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz.518 z późn. zm.).

14. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

15. Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 1 września 2012 r.

Od 1 września 2012 r. weszły w życie zmiany w kształceniu zawodowym wynikające ze zmiany z dnia 19 sierpnia 2011 r.  ustawy o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Szczegółowe zapisy określające organizację kształcenia zawodowego zawarte są w następujących rozporządzeniach  wykonawczych:

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 752

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1117

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 184

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 204

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 188

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 
 

Podpisane dzisiaj (27 grudnia) rozporządzenie dostosowuje przepisy do zmian w Kodeksie pracy, na podstawie której 6 stycznia - Święto Trzech Króli, został określony jako dzień wolny od pracy.

W rozporządzeniu zapisano, że w przypadku, gdy najbliższy piątek po 1 stycznia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych kończą się w czwartek poprzedzający dzień świąteczny.

W rozporządzeniu wprowadzono również, że w przypadku, gdy najbliższy piątek po 1 stycznia wypada 2 stycznia, wówczas zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w tych klasach w drugi piątek po 1 stycznia.

Celem tej regulacji jest umożliwienie szkole właściwej organizacji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 980

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 

Akty prawne dotyczące egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających:

 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – ( Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 z późn. zm).

 

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). (Dz. U. z dnia 10 maja 2016 r. Poz. 645 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, nr 0, poz. 89 z dnia 2017-01-13 – wersja do pobrania: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000089.
 3. Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z późn. zm.)

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.