Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

LISTA LAUREATÓW oraz AUTORÓW WYRÓŻNIONYCH PRAC w REGIONALNYM KONKURSIE, „JAKIE ZNASZ ZAWODY” EDYCJA 2017

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej prace nadesłane do organizowanego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości regionalnego etapu Konkursu „Jakie znasz zawody?”.

Komisja Konkursowa stanęła przed bardzo trudnym wyborem, ponieważ każda praca spełniająca kryteria formalne była zgodna z tematem przewodnim, wyróżniała się kreatywnością, oryginalnością i pomysłowością.

Laureatami Konkursu zostali:

 

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat:

I miejsce

Dalia Ceklarz, lat 5, Tytuł pracy: "Kucharz", Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 102 w Warszawie

II miejsce

NGUYEN HOA BAO TRAM, lat 5, Tytuł pracy, "Fryzjerka", Przedszkole Publiczne "Ala i kot",

w Piasecznie

III miejsce

Jan Płaza, lat 5, Tytuł pracy: "Fryzjer zwierząt" Groomer, Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 102 w Warszawie

Wyróżnienia:

 • Julian Szostakowski, lat 5, Tytuł pracy: "Murarz", Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 102 w Warszawie
 • Dominik Brzozowski, lat 5, Tytuł pracy: "Murarz", Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 102 w Warszawie
 • Julia Niemczak, lat 3, Tytuł pracy: "Krawcowa" (spódniczka, igła i nitka), Przedszkole Leśne, ul. Bażancia 25 w Warszawie
 • Damian Wiśniewski, lat 6, Tytuł pracy: "Zdun", Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkół w Sobolewie

 

W kategorii uczniowie szkoły podstawowej:

I miejsce

Wanda Paszkowska, lat 7, Tytuł pracy: "Murarz", Szkoła Podstawowa nr 143 w Warszawie
 

II miejsce

Aleksandra Kasprzak, lat 10, Tytuł pracy: "Ślusarz-spawacz", Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie


III miejsce

Igor Mazur, lat 12, Tytuł pracy: "Kowal/ Podkuwacz", Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie


Wyróżnienia:

 • Wiktor Kęsik, lat 12, Tytuł pracy: "Piekarz", Szkoła Podstawowa nr 2 w Górze Kalwarii
 • Gustaw Bińkowski, lat 10, Tytuł pracy: "Szewc/ Obuwnik", Szkoła Podstawowa nr 238 w Warszawie

 

W kategorii uczniowie gimnazjum:

I miejsce

Dawid Głodek, lat 16, Tytuł pracy: "Cukiernik", Publiczne Gimnazjum im .H. Sienkiewicza

w Sobolewie

II miejsce

Daniel Przystupa, lat 15, Tytuł pracy: "Kucharz", Gimnazjum nr 3 w Wołominie

Wszystkim Laureatom oraz Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na finał Konkursu, który odbędzie się 26 kwietnia br. o godz. 11.00 w siedzibie Izby przy ul. Smoczej 27 w Warszawie.

 • -

KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY?

KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY?

Już po raz czwarty zapraszamy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu m.st. Warszawy oraz miejscowości: Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Raszyn, Zielonka, Sulejówek i Wołomin (obszar działalności naszej Izby) do wzięcia udziału w konkursie „Jakie znasz zawody”. O patronat honorowy nad konkursem wystąpiliśmy, jak co roku do Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Konkurs przebiega w dwóch etapach regionalnym oraz ogólnopolskim.

Prace laureatów etapu regionalnego organizowanego przez naszą Izbę wezmą udział w etapie ogólnopolskim konkursu.

Konkurs skierowany jest do:

 •   dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, z terenu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych w dowolnej technice plastycznej, w formacie A4, przedstawiającej ludzi wykonujących różne zawody.
 •   uczniów szkół podstawowych z terenu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych na papierze fotograficznym o wymiarze 20 × 30 cm, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody.
 •   uczniów gimnazjów z terenu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu, wykonanego techniką cyfrową za pomącą dowolnego urządzenia. Czas trwania maksymalnie 60 sekund.

Założeniami konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła, pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Celem konkursu jest:

 • wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu: wychowania przedszkolnego i edukacji początkowej, realizowanego w szkołach podstawowych, realizowanego w gimnazjum,
 • pogłębianie wiedzy dzieci /uczniów/młodzieży na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej i budowaniu w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego/szkoły podstawowej/gimnazjum,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej,

Na prace czekamy do 31 marca 2017 roku.

Prace zostaną ocenione przez komisje konkursową, a w drugiej połowie kwietnia odbędzie się uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród Laureatom Konkursu.

Prace można przesłać pocztowo na adres:

 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27

01-048 Warszawa

Z dopiskiem Konkurs „Jakie znasz zawody”.

lub złożyć osobiście w siedzibie Izby, I piętro, pokój 114.

Informacji o konkursie udzielają: pani Justyna Karczewska, tel: 22 838 32 11 wew. 136, email: justyna.karczewska@mirip.org.pl oraz pani Magdalena Weremczuk tel: 22 838 32 11 wew. 117 lub 22 838 58 62, magdalena.weremczuk@fund.org.pl

Poniżej zamieszczamy do pobrania regulaminy konkursu dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wraz z załącznikami:

 

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu: Formularz zgłoszeniowy;
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu: Zgoda na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych;
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu: Zgoda na nieodpłatną publikację wizerunku w ramach Konkursu „Jakie znasz zawody?” w celach promocyjnych;
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wykaz zawodów rzemieślniczych

 

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich niezbędnych załączników.

Prace nadesłane bez wymaganych regulaminem załączników, nie zostaną poddane ocenie przez komisje konkursową.

 

Komunikat ZRP

             Warszawa dnia 26 lutego 2016 r.

                                                                                                         

Izba Rzemieślnicza

                                                                                   wszystkie

                                                                      

Komunikat

 

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał, upowszechnianą m.in. na terenie woj. Podkarpackiego, ofertę firmowaną przez „Akademię Rzemiosła Polskiego” proponującą m.in. „nieograniczony dostęp do szkoleń zawodowych, potwierdzonych dyplomem czeladniczym i mistrzowskim w 60 zawodach”. Autor oferty podaje, iż posiada „mobilne komisje egzaminacyjne” oraz podaje „konkurencyjne ceny”. 

 

Związek Rzemiosła Polskiego działając w trybie nadzoru, o którym mowa w art.3, ust.3c ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1782) stwierdza:

 

 • Wyłączne prawo do przeprowadzania egzaminów mistrzowskich, czeladniczych oraz sprawdzających mają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, powołane na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U z 2012 r., poz. 1117). Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek we właściwej izbie rzemieślniczej, a izba na podstawie wniosku i dokumentów dokonuje oceny czy dana osoba spełnia warunki przystąpienia do określonego egzaminu. Żadna inna instytucja nie ma podstaw prawnych do przyjęcia wniosku o dopuszczenie do egzaminu, ani przeprowadzenia egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz sprawdzającego.

 

 • Na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle - izby rzemieślnicze są uprawnione do pobierania opłat za egzaminy: czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające. Pobierane przez izby rzemieślnicze opłaty służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.               W kategoriach prawa w tym kontekście nie występują funkcje ceny lecz opłaty. Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w wielkościach obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze, zgodnie z ustawą o rzemiośle i wynoszą obecnie: za egzamin mistrzowski – 1 284,11 zł, za egzamin czeladniczy – 642.05 zł, za egzamin sprawdzający – 214,01 zł. Stosowanie innych stawek opłat za egzaminy jest naruszeniem finansów publicznych. Przedstawione zaś w ofercie „ceny egzaminów” stanowią ewidentne wprowadzenie w błąd zarówno osób chcących przystąpić do określonego egzaminu, jak też instytucji finansów publicznych, które zajmują się szkoleniami i uzyskiwaniem kwalifikacji.

 

 • Wskazana „firma” „Akademia Rzemiosła Polskiego” nie figuruje w elektronicznych zasobach Krajowego Rejestru Sądowego, trudno więc ocenić jej status prawny (sprawdzono 26.02.2016 r.) nie można ustalić jej siedziby, ani strony internetowej.  Podany zaś adres e-mail oraz numer telefonu +48 510 059 899 (po sprawdzeniu) nakierowały na stronę internetową „Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie”.

 

Przedstawiając powyższe informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego podejmie stosowne dalsze działania dla wyjaśnienia sprawy natomiast kwestia opłat za egzaminy jest ewidentnym naruszeniem ustaleń ustawy o rzemiośle oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, co skutkuje  naruszeniem finansów publicznych.

 

Do czasu wyjaśnienia sprawy - Związek Rzemiosła Polskiego wzywa osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego lub sprawdzającego, firmy szkoleniowe oraz inne instytucje i organizacje działające w obszarze szkolenia i potwierdzania kwalifikacji do kontaktowania się bezpośrednio z Izbami Rzemieślniczymi (dane kontaktowe na stronie www.zrp.pl). Szczególną ostrożność należy zachować w działaniach, w które są angażowane środki publiczne.

 

Niniejszy Komunikat podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu ZRP oraz zamieszczenia na stronach Izb Rzemieślniczych i Cechów.

Izby Rzemieślnicze i Cechy mogą go wykorzystać w celu upowszechnienia w środowisku współpracujących partnerów.

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej

i Problematyki Społecznej

 

Jolanta Kosakowska

 

 

Do wiadomości:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pismo Biura Edukacji m.st. Warszawy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Od dnia 1 września 2012 roku obowiązywać będzie art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianego pracownika realizowanego w formie przyuczenia do wykonywania prac w określonym zawodzie lub w formie nauki zawodu, jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006. str. 5).

Seminarium szkoleniowe nt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”.

W dniu 12 czerwca br. w sali konferencyjnej Izby odbyło się seminarium szkoleniowe nt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”.

W spotkaniu udział wzięli Starsi i Kierownicy Cechów Rzemieślniczych zrzeszonych w naszej Izbie, osoby odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego osób młodocianych, Członkowie Komisji Egzaminacyjnych MIRiP, Członkowie Komisji Branżowych MIRiP oraz pracodawcy –rzemieślnicy.

Głównym celem szkolenia było przedstawienie informacji na temat zmian systemowych związanych z kształceniem zawodowym w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19.08.2011 r., a także  innych ustaw oraz rozporządzeń.

Szkolenie realizowane było z udziałem przedstawiciela Związku Rzemiosła Polskiego – Pani Jolanty Kosakowskiej, Dyrektora Zespołu Oświaty  i Problematyki Społecznej.

W załączeniu prezentacja „Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle”

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

następna strona »

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.