Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa luty 2011

ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2011 ROKU

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym  Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70  poz. 335 z 1996 r. ze zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

W 2010 r. korzystniejsze było wynagrodzenie z II półrocza, które wyniosło – 2917,14 zł. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2011 r. przyjmuje się właśnie to wynagrodzenie.

Odpis podstawowy w 2011 r. wyniesie:

 1. Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 1093,93 zł
 2. Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% wynagrodzenia tj. – 1.458,57 zł
 3. Na jednego pracownika młodocianego:
 4. w   I roku nauki (5%) tj. -  145,86 zł
 5. w  II roku nauki (6%) tj. – 175,03 zł
 6. w III roku nauki (7%) tj. – 204,20 zł.

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1093,93 zł lub 1458,57 zł, jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.

 

USŁUGI BUDOWLANE A  8% STAWKA PODATKU VAT

Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady opodatkowania 8% stawką podatku VAT remontu mieszkań i domów. Od tego roku z obniżonej stawki korzystają usługi remontowe wykonywane w budynkach i mieszkaniach, które spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku remontu mieszkań obniżona stawka dotyczy tych, których powierzchnia nie przekracza 150 m2 a w przypadku domów jednorodzinnych do 300 m2 powierzchni użytkowej. Powyżej tych wielkości remonty podlegają 23% stawce VAT (jaka część podlega 8 a jaka 23% stawce VAT liczy się proporcjonalnie).

Z uwagi na powyższe przepisy pojawił się problem, jak opodatkować remont powierzchni wspólnej np. remont dachu, klatki schodowej, kotłowni w budynku, w którym znajdują się lokale o powierzchni do 150 m2  jak i większe.

W powyższej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, które stwierdziło, że zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w dziale 11 PKOB. Z kolei art. 41 ust. 12 tej ustawy mówi, że 8% stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo społeczne rozumie się min. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Zdaniem MF z przepisów tych wynika, że „obniżona stawka podatku VAT ma zastosowanie w przypadku tych obiektów, których głównym celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. A zatem do remontu części nieruchomości wspólnej stanowiących niezbędny element konstrukcyjny całego budynku wielomieszkaniowego i związanych z funkcją mieszkaniową (bytową) osób w nim zamieszkujących, w tym również członków wspólnoty mieszkaniowej, będzie mieć zastosowanie stawka podatku 8%”.

Jednocześnie resort finansów zauważył, że do wind mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące robót konserwacyjnych, przez które rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, wykonywane w sektorze mieszkaniowym. Są one opodatkowane stawką obniżoną na podstawie & 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF z 22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (Dz.U. nr 246 poz. 1649).

 

ODLICZANIE PODATKU VAT OD PALIWA – W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Zasady odliczania podatku VAT od nabycia niektórych pojazdów samochodowych i ich eksploatacji określa obecnie art. 3-6 ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247 poz. 1652).

Stosownie do art. 4 tej ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. odliczenie VAT nie ma zastosowania do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Chodzi tu o pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i nie spełniające warunków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-7 ustawy.

W przepisie tym wymienia się pojazdy samochodowe – od zakupu których można odliczać pełny VAT oraz VAT od paliwa używanego do tych pojazdów -  jeśli mają one dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez te stacje, iż spełniają warunki wymienione w tym przepisie ustawy VAT.

Chodzi tu min. o pojazdy samochodowe:

 • mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van
 • mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, przekracza 50% długości pojazdu
 • które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków
 • które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Posiadanie zaświadczenia o spełnieniu jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy jest konieczne, aby odliczyć VAT od paliwa.

Zatem obecnie, aby skorzystać z prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do napędu samochodów (samochodów ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony), nie jest już istotna homologacja, jaką posiada pojazd – tylko wynik badania przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Uzyskanego zaświadczenia nie wysyła się do urzędu skarbowego, jedynie przechowuje w dokumentach firmy na wypadek ewentualnej kontroli.

Podatnicy mieli wiele wątpliwości, czy zaświadczenia wydane przez okręgowe stacje kontroli pojazdów przed 1 stycznia 2011 r. zachowują swoją ważność, czy też trzeba starać się o nowe. Wątpliwość wynikała stąd, iż w zaświadczeniach wydanych do 31.12.2010 r. odwoływano się do przepisów ustawy, które od 1 stycznia br. nie obowiązują.

Dopiero w dniu 18.02.2011 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zajęło stanowisko w tej sprawie. Stwierdziło, że „… uchylenie ww. przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do 31.12.2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy obowiązującej od 1 .01.2011 r.

Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31.12.2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne, o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

Należy pamiętać, iż mimo że dla podatku VAT nie ma obowiązku wysyłania zaświadczeń do Urzędu Skarbowego, to nadal pozostał ten obowiązek w zakresie podatku dochodowego. Jeśli więc podatnik chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego (samochodu) musi w ciągu 14 dni od daty uzyskania przesłać zaświadczenie do Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń w zakresie podatku dochodowego.

 

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyjaśnia się:

Fundusz Pracy– obowiązek opłacania składki na FP wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zm.). Składka ta wynosi 2,45 % podstawy wymiaru – którą jest podstawa naliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku składki na FP nie stosuje się rocznego ograniczenia, tak jak przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeśli wynagrodzenie pracownika przekroczy kwotę, od której nie nalicza się już składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – to jednak w dalszym ciągu należy naliczać składkę na FP.

Składkę tę nalicza się od wynagrodzenia, co najmniej minimalnego w przeliczeniu na pełny miesiąc tj. obecnie 1386 zł. Oznacza to, że w przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu otrzymujących wynagrodzenie poniżej minimalnego – jeżeli jest to jedyne źródło dochodu – składki na FP nie nalicza się.

Jeśli zaś pracownik poza tym źródłem dochodu, otrzymuje również wynagrodzenie od innego pracodawcy, wówczas obowiązek opłacania składki na FP powstaje wówczas, jeśli łączne dochody danej osoby wynoszą, co najmniej minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku pracownik musi złożyć każdemu pracodawcy stosowne oświadczenie.

Należy pamiętać również o tym, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki osobowej (spółka cywilna, jawna) – płatnikiem tej składki jest podatnik, a nie spółka. Z przepisów  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 ze zm.) - wynika, że podatnik (wspólnik spółki osobowej) ma obowiązek zgłoszenia siebie do ubezpieczeń oraz opłacania za siebie składek ubezpieczeniowych. Z tego względu składka na FP stanowi koszt podatkowy poszczególnych wspólników spółki, a nie koszt spółki.  

W ostatnim okresie pojawiło się wiele wyjaśnień Urzędów Skarbowych, stwierdzających, że składki na FP nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich spółki, a jedynie do kosztów poszczególnych wspólników.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych– obowiązek opłacenia tej składki wynika z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158 poz. 1121 ze zm.).

Jej wysokość wynosi obecnie 0,10% podstawy wymiaru, którą jest podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tak jak  w przypadku składki na FP nie stosuje się w jej przypadku  rocznego ograniczenia.

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP:

 • za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, macierzyńskiego urlopu wychowawczego. Zwolnienie to przysługuje w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tego urlopu,
 • za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • przez 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

 

SPRAWOZDANIE O ODPADACH ZA 2010 R.

W związku ze zmianami przepisów ustawy o odpadach, skrócono z 31 marca do 15 marca 2011 r. termin, do którego przedsiębiorcy mają obowiązek przesłać – do marszałka województwa - zbiorcze zestawienie dotyczące odpadów wytworzonych w 2010 r.

Nawet kilkudniowa zwłoka w obowiązku przekazania zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów stanowi podstawę do nałożenia na posiadacza odpadów administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Nie każda firma musi prowadzić ewidencję odpadów i składać marszałkowi sprawozdanie. Nie dotyczy to firm, które wytwarzają jedynie odpady komunalne Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są również firmy wytwarzające określone kategorie odpadów w niewielkich ilościach. Takie ułatwienie przewiduje jedno z rozporządzeń Ministra Środowiska do ustawy. Mali i średni przedsiębiorcy mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów i mają prawo przesyłać do urzędu marszałkowskiego jedynie kartę odpadów.

W związku z powyższym należy zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia tj. ustawa z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach (dz. U. z 2007 r. nr39 poz. 251 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

 

Opracowała
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.