Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa maj 2011

UMOWA-ZLECENIE A PRAWO DO ZASIŁKU

Jeżeli zleceniobiorca zgłosi wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to prawo do zasiłku chorobowego nabędzie dopiero po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia – jeśli jest jedynym źródłem dochodów – rodzi obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla osoby wykonującej umowę zlecenia dobrowolne. To oznacza, że do ubezpieczenia chorobowego może zgłosić się w każdej chwili. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Objęcie ubezpieczeniem od dnia wskazanego we wniosku może nastąpić jedynie wtedy, gdy do ubezpieczeń społecznych zostanie zgłoszona w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Jeżeli więc osoba zatrudniona na umowę zlecenia przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, będzie miała prawo do zasiłku chorobowego, ale po 90-dniowym okresie wyczekiwania. Należy zaznaczyć, że do okresu ubezpieczenia, po upływie, którego ubezpieczeni nabywają prawo do zasiłku chorobowego, dolicza się nieprzerwane okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu oraz okresy, między którymi wystąpiła przerwa, jeśli nie przekroczyła 30 dni albo była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Inaczej będzie w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Ten będzie przysługiwał bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje osobie, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Zatem warunkiem nabycia prawa do niego jest przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Nie jest wymagany żaden okres ubezpieczenia poprzedzający urodzenie dziecka, ponieważ prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje ubezpieczonej przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zatem jeśli kobieta urodzi w czasie ubezpieczenia dziecko, to podobnie jak pracownica na umowę o pracę będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni (140 dni), a jeśli zgłosi wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zasiłek ten będzie jej przysługiwał zgodnie z jej wnioskiem przez 1 tydzień lub 2 tygodnie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW Z LAT W KTÓRYCH WYSTĄPIŁA STRATA

Przepisy o podatku dochodowym pozwalają rozliczyć stratę w kolejnych 5-ciu latach podatkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5-ciu latach. Wysokość obniżenia w którymkolwiek roku nie może przekroczyć połowy starty. Takie same zasady wynikają z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT (nie zawiera ona jedynie zastrzeżenia, że dochód i strata muszą być z tego samego źródła, ponieważ przepisy o CIT ich nie wyróżniają).

Zgodnie z art. 70 &1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5-ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Pojawia się jednak pytanie, jak przepis ten stosować do lat, w których podatnik poniósł stratę.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że fiskus nie może zweryfikować wysokości straty, dopiero gdy minie okres przedawnienia za lata podatkowe, w których podatnik mógł ją rozliczyć. W praktyce oznacza to, że ma na to aż 11 lat (wyroki z 5.05.2009 r. II FSK 1771/07 i z 27.08.2010 r. II FSK 583/09).

Podatnicy muszą więc pamiętać, aby odpowiednio długo przechowywać dokumenty za lata, gdy ponieśli stratę.

WAŻNE ORZECZENIA

Kiedy katering będzie dostawą, a kiedy świadczeniem usług?

Połączenie dostaw towarów z elementami świadczenia usług dla celów VAT tworzą jedną transakcję, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Trybunał Sprawiedliwości oparł się na koncepcji świadczeń złożonych (wyrok TS UE z 10.03.2011 r. w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09, C-502/09).

W ocenie Trybunału, gdy przygotowanie ciepłego produktu gotowego ogranicza się do czynności pobieżnych i znormalizowanych i zwykle nie następuje na życzenie konkretnego klienta, lecz w sposób stały i regularny, w zależności od popytu możliwego do przewidzenia w sposób ogólny - nie można uznać takiego świadczenia za usługę, ale powinno być traktowane dla celów VAT jako dostawa towarów (nawet jeżeli konieczne jest wykonanie wielu czynności, które zapewnić mają odpowiednie przygotowanie posiłku). Trybunał przypomniał jednocześnie, że dla uznania danego świadczenia za usługę restauracyjną działalność taka, poza samym dostarczeniem posiłku, powinna obejmować również obsługę kelnerską, doradzanie klientom przy wyborze posiłku, odpowiednie jego podanie, zapewnienie szatni, toalety itp. (podobnie rozstrzygnął ETS w sprawie Faaborg-Gelting Linien, C-231/94).

Aport do spółki osobowej bez PIT

Wniesienie udziałów do spółki osobowej nie jest odpłatnym zbyciem. Jest więc wyłączone z opodatkowania PIT (uchwała siedmiu sędziów NSA z 14.03.2011 r. – IIFPS 8/10).

W takim wypadku wspólnik spółki osobowej nie osiąga przysporzenia majątkowego. Wniesienie aportu nie ma charakteru odpłatnego zbycia, bo w przypadku aportu nie występuje pojęcie ceny. Ponadto zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) pdof dotyczy tylko udziałów w spółkach mających osobowość  prawną (kapitałowych), a nie w spółkach osobowych.

Nowelizacja pdof z 25.11.2010 r. wprowadziła zwolnienie od podatku aportów wnoszonych do spółek niebędących osobą prawną od początku 2011 roku. Oznacza to, że zarówno przed 2011 rokiem, jak i obecnie, na podstawie uchwały NSA, takie transakcje są neutralne podatkowo.

ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2011 ROKU

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym  Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70  poz. 335 z 1996 r. z późn. zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

W 2010 r. korzystniejsze było wynagrodzenie z II półrocza, które wyniosło – 2917,14 zł. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2011 r. przyjmuje się właśnie to wynagrodzenie.

Odpis podstawowy w 2011 r. wyniesie:

  1. Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 1093,93 zł (w 2010 r. było 1000,04 zł)
  2. Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% wynagrodzenia tj. – 1458,57 zł
  3. Na jednego pracownika młodocianego:
  4. w   I roku nauki (5%) tj. -  145,86 zł
  5. w  II roku nauki (6%) tj. – 175,03 zł
  6. w III roku nauki (7%) tj. – 204,20 zł.

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników w dniu 1 stycznia br. w przeliczeniu na pełne etaty) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 1093,93 zł lub 1458,57 zł, jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.

OBRÓT ZŁOMEM – INTERPRETACJA MINISTERSTWA FINANSÓW

Od 1 kwietnia br. zmianie uległ system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie min. surowcami wtórnymi - złomem. W celu jednolitego stosowania przepisów w ww. zakresie Minister Finansów wydał ogólną interpretację w trybie ordynacji podatkowej (interpretacja z 2.05.2011 w spr. stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT sygn. PT3/033/2/I88/LWA/11/569).

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT- od 1 kwietnia br. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy   jest podatnik o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o  którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7  ustawy stosuje się, jeżeli nabywcą złomu jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 7 ustawy). Przyjęte regulacje wprowadzają mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu. Kluczową kwestią dla zastosowania właściwego sposobu rozliczenia podatku VAT jest więc ustalenie, czy dany towar mieści się w pojęciu złomu.

Kierując się wykładnią historyczną i celowościową należy zaznaczyć, że przez złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 cytowanej ustawy należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych.

Podkreślenia wymaga, że w cel przyjętej w art. 17 ust. 1 pkt 7 regulacji ustawy  wpisuje się również obrót zużytymi akumulatorami ołowiowymi lub ich częściami, zaliczanymi zgodnie z normą europejską nr PN-EN 14057:2003, mającą status Polskiej Normy, do złomu.

Tym samym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 7 ustawy o VAT podatnikami obowiązanymi do rozliczenia tego podatku są osoby nabywające towary mieszczące się we wskazanym powyżej pojęciu złomu, jeżeli spełnione zostaną określone w powołanych przepisach warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Biorąc pod uwagę dotychczasową niejednolitość praktyki i stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie tzw. złomu akumulatorowego informuje, że dokonana wykładnia przepisów prawa podatkowego nie wywołuje konsekwencji wobec rozliczeń dokonanych uprzednio w odniesieniu do tego złomu w sposób odmienny od wyżej przedstawionego.”

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 10-11 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75% w skali rocznej.

Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 12 maja br. wynosić będzie 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.

Przypomina się, że od 9.11.2010 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a mianowicie stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 % - i nie może być niższa niż 8 %. Przypomnijmy, że do 8 listopada 2010 r. stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Zmiany wynikają z opublikowanej w Dz.U. nr 197 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE STAWKI VAT NA KSIĄŻKI

Informacja w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla dostawy książek (w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami związanymi z zakończeniem z dniem 30 kwietnia 2011 r. okresu przejściowego na stosowanie stawki 0 % dla książek) .

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał (na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 % do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od dnia 1 maja 2011 r. stawka podatku przy dostawie książek wynosi, co do zasady, 5 %.

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy książek określa przepis art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) -z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) - powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy, nie później jednak niż 60-go dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Powyższy sposób określenia 120-dniowego terminu powstania obowiązku podatkowego ma na celu wskazanie, że termin ten liczony jest od pierwszego dnia wydania przedmiotowych towarów konkretnemu nabywcy. Przy określeniu tego terminu, np. na etapie dostawy książek przez hurtownię, nie ma znaczenia, kiedy nastąpiło pierwsze wydanie towaru hurtowni przez drukarnię lub wydawcę. Dla hurtowni, przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, istotne jest bowiem, kiedy ta hurtownia wydaje książki konkretnemu odbiorcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że w tym przypadku pojęcie „pierwszego dnia wydania” obejmuje również sytuację, gdy zwrócone książki są ponownie wydawane. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z inną (odrębną) transakcją podlegającą opodatkowaniu, w stosunku do której moment powstania obowiązku podatkowego należy rozpatrywać w świetle ww. przepisu ustawy. Bez znaczenia pozostaje tutaj okoliczność, że towar będący przedmiotem tej transakcji, pochodzi np. ze zwrotów.

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

1. Na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Jeżeli nowelizacja ta wejdzie w życie, kopie papierowych paragonów potwierdzających sprzedaż dokonaną do 31 grudnia 2012 r. trzeba będzie przechowywać przez 2 lata.

Przypomnijmy, że postanowieniem & 19 rozporządzenia MF z 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy…. (Dz.U. nr 212 poz. 1338 ze zm.) na okres przejściowy tj. do końca 2011 r. skrócono okres – do 2-ch lat – obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym.

Jeśli nie wprowadzono by powyższej zmiany od 1.01.2012 r. podatnicy musieliby przechowywać kopie paragonów  na  nośniku papierowym przez okres 5 lat.

2.  Z projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju wynika, że zostanie podwyższona z 23 zł do 30 zł dieta z tytułu podróży na terenie kraju. W projekcie określono również sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie.

W podróży krajowej za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługiwać będzie zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Całkowitą nowością jest tutaj planowane określenie górnej granicy tego zwrotu – za jedną dobę hotelową zwrot ten nie mógłby przekraczać 20-krotnosci stawki diety.

Opracowała:
Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.