Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa kwiecień 2011

 

ZAMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Zmian w obu ustawach dokonano w ustawie z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Zanim jednak zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy obu ustaw podatkowych ustawodawca postanowił, że w latach 2011-2012 na potrzeby obu ustaw pojęcie samochodu osobowego będzie zawarte w art. 7 ustawy nowelizującej. W związku z tym, z mocą od 1 stycznia 2011 r. został uchylony art. 5a pkt 19 i art. 5c ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 9 i art. 4b ustawy o CIT (tj. dotychczasowe definicje samochodu osobowego).

Należy jednak wskazać, ze uregulowania dotyczące samochodów osobowych, które zostały „przeniesione” do ustawy nowelizującej różnią się od wcześniejszych.

Przede wszystkim nowe przepisy ustalają znaczenie pojęcia „pojazd specjalny”. Dotychczasowa definicja (przed nowelizacją) wynikająca z obu ustaw o podatku dochodowym, wskazuje bowiem, że samochodem osobowym nie jest pojazd samochodowy będący pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy VAT.

Tymczasem od 1 stycznia 2011 r. ustawa o VAT nie zawiera tego załącznika. Załącznik został uchylony, co stwarzało podstawy do twierdzenia, że pojazd specjalny, którego masa nie przekracza 3,5 tony powinien zostać uznany za samochód osobowy. Problem ten został dostrzeżony i w konsekwencji wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych na potrzeby podatku dochodowego został określony w załączniku do ustawy nowelizującej, do którego odesłanie znajduje się w art. 7 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, że w latach 2011-2012 nie będzie już wątpliwości, że nie jest samochodem osobowym pojazd będący min. koparką czy żurawiem samochodowym.

Ponadto, w przepisach na lata 2011-2012, dotyczących samochodów osobowych utrzymano zasadę, że w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem pojazdów specjalnych), spełnienie wymagań pozwalających na niezaliczanie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację.

Zniesiono obowiązek dostarczania kopii tego zaświadczenia do urzędu skarbowego analogicznie jak ma to miejsce w przepisach ustawy o podatku VAT.

W ustawie nowelizującej wprowadzono również zmiany do:

 • ustawy o podatku VAT – rozszerzając zwolnienie z podatku VAT sprzedaży samochodu osobowego od którego dokonano odliczenia podatku w wysokości 50% nie więcej jednak niż 5 tys. zł (dotychczasowe przepisy nie uwzględniały tego zapisu. Odnosiły się jedynie do podatników, którzy dokonali odliczenia w wysokości 60% nie więcej niż 6 tys. zł).
 • Kodeksu spółek handlowych – w którym uznano, że za rok obrotowy w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku – zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników.

USTAWA O OGRANICZANIU BARIER ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW

W swoim początkowym projekcie ustawa ta zawierała szereg korzystnych, merytorycznych zmian do wielu ustaw podatkowych, które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety jej ostateczny kształt został bardzo okrojony i wprowadza tylko niewielkie zmiany do obowiązujących przepisów.

Zmiany dotyczą szeregu ustawy. We wszystkich:

 • obok zaświadczeń wprowadza się oświadczenia min. w zakresie poświadczenia niekaralności, o nie zaleganiu ze składkami ZUS, zasada ta będzie obowiązywała również przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne,
 • zamiast zaświadczenia o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej i KRS wystarczy podanie numeru rejestrów,
 • ustawa znosi obowiązek składania w urzędach  oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON
 • urzędy będą respektowały kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie odpisów aktu stanu cywilnego
 • ważną zmianą jest zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami – w której wydłużono z 1 roku do 3 lat termin, w jakim może nastąpić aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • dokonano szeregu zmian w Prawie spółdzielczym,
 • zrezygnowano z zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych (obecnie będzie to działalność regulowana)
 • umożliwiono przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. W związku z tym wprowadzono odpowiednie zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej, zryczałtowanym podatku dochodowym, Kodeksie spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej
 • z 1000 zł do 500 zł obniżono opłatę stałą od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS oraz z 400 zł do 250 zł obniżono opłatę od wniosku o dokonanie zmiany wpisu.

Z informacji prasowych wynika, że Ministerstwo Gospodarki przygotowuje drugi pakiet deregulacyjny „Pakiet BIS”, w którym proponuje szersze zmiany przepisów niż dokonane w ww. ustawie.

BUDOWA TYLKO Z ZEZWOLENIEM

Nie będzie można rozpocząć inwestycji bez pozwolenia na budowę – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał zaskarżone prawo budowlane za niekonstytucyjne (w 2009 r. prezydent Lech Kaczyński skierował nowelizację prawa budowlanego do Trybunału).

Zaskarżona przez prezydenta ustawa miała znowelizować prawo budowlane. Zastępowała ona pozwolenia na budowę i użytkowanie prosta rejestracją. Inwestor miałby tylko złożyć wniosek oraz niezbędne dokumenty do starosty lub powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i odczekać 30 dni. Jeżeli w tym czasie urzędnik nie zgłosiłby sprzeciwu, inwestor mógłby ruszyć z budową.

Prezydent uznał, że te rozwiązania ograniczą prawa właścicieli sąsiednich działek, bo według obowiązujących do tej pory przepisów zanim starosta wyda pozwolenie na budowę, przeprowadza postępowanie. Uczestniczą w nim osoby, których działki znajdują się w obszarze planowanej inwestycji, czyli często sąsiedzi. Po zmianach zostałaby im jedynie droga postępowania cywilnego, dłuższa i kosztowniejsza od administracyjnej. Trybunał podzielił argumentację wnioskodawcy.

Za niezgodny z konstytucją uznał też Trybunał przepis, umożliwiający zalegalizowanie z mocy prawa (bez przeprowadzenia postępowania w tej sprawie) wszystkich samowoli budowlanych, wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r., o ile tylko nie było w związku z nimi prowadzone postępowanie administracyjne. Ten tryb legalizacji uniemożliwia uwzględnienie indywidualnych okoliczności dotyczących samowoli budowlanej i uwzględnienie interesu publicznego osób trzecich. Narusza też zaufanie praworządnych obywateli do państwa, które zdecydowało się w ten sposób premiować zachowania niezgodne z prawem – orzekli sędziowie.

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA KASY FISKALNEJ

Od 1 maja 2011 r. wielu podatników dotychczas zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – będzie zobowiązana do jej wprowadzenia.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast podatnikom, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy, urząd skarbowy dokonuje zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Dokonanie odliczenia jak i zwrot następuje pod warunkiem:

 • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną
 • złożenie przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania
 • złożenie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy oraz warunków ich stosowania
 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Ubieganie się o zwrot:

Jeżeli podatnik jest płatnikiem podatku VAT– odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie następuje w deklaracji VAT w rubryce „zakup kasy rejestrującej”.

Zgodnie z & 3 ust. 2 rozporządzenia MF z 27.12.2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących  - kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy.

W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 175 zł, jeżeli podatnik składa deklaracje miesięczne lub
 • 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 350 zł, jeżeli podatnik składa deklaracje kwartalne.

Jeżeli podatnik nie jest płatnikiem podatku VAT– zwrot kwot następuje na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę fiskalną, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy musimy oddać przysługujący nam zwrot?

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kasy, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną działalności
 • nastąpi otwarcie likwidacji firmy
 • zostanie ogłoszona upadłość
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy
 • dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają do korzystania z ulgi
 • zaprzestaną ich używania
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Obecnie przeglądu kasy należy dokonywać co 2 lata – wynika to z rozporządzenia MF w sprawie kryteriów warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212 z 2008 r. poz. 1338 ze zm.).

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Ministerstwo Finansów przypomniało, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych danina od nieruchomości jest związana z posiadaniem określonego majątku. Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na zwolnienie tego majątku z podatku od nieruchomości oraz na obniżenie stawek od należących do przedsiębiorcy gruntów, budynków i budowli. Na potwierdzenie MF przytoczyło min. wyrok WSA w Warszawie z IX 2005 r. (III S.A./Wa1411/05) i WSA w Olsztynie z IX 2009 r. (I S.A./0I474/09).

Konsekwencje tego są znaczące, bo zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych maksymalna stawka od budynków mieszkalnych wynosi 0,67 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności maksymalnie 21,05 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Według resortu przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierają regulacje uniwersalne, umożliwiające zmianę stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania również w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.  Uprawnienia w tym względzie przysługują radzie gminy, która w drodze uchwały może wprowadzić zwolnienia w zakresie podatku (w art. 7 ust. 3 tej ustawy).

RÓŻNOŚCI

 1. W Dz. U. nr 74 poz. 397 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1. Dnia 11.04.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja ma na celu usprawnienie postępowania administracyjnego prze eliminację istniejących ograniczeń, stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej czynności organu administracji publicznej, ale również prowadzenie przez te organy postępowania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony), przy jednoczesnym zmotywowaniu stron postępowania do bardziej czynnego ich udziału. Bardzo istotna zmianą jest nowelizacja art. 37 & 1kpa oraz art. 3 & 2 pkt 8 psa. Na podstawie tych przepisów możliwe będzie złożenie zażalenia na przewlekłość postępowania, a także skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w tym przedmiocie. Pełny tekst ustawy Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071.
 1. Rząd poinformował, ze od 1 lipca 2011 r. powinien zostać uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników. Jego działalność na skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Będą w nim także gromadzone dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych. Chodzi o informacje dotyczące min. obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 1. W MP nr 31 z 2011 r. poz. 361 opublikowano obwieszczenie MF w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Od 6.04.2011 stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.