Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa czerwiec 2011

 

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY A JEJ WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE

Umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Natomiast jej wypowiedzenie jest dopuszczalne za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 KP), jeżeli umowę zawarto na dłużej niż 6 miesięcy przewidziano w niej możliwość wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.

Brak takiego zapisu powoduje, że co do zasady umowa trwa nadal. Prawo przewiduje wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest upadłość i likwidacja pracodawcy. Art. 41.1 KP stanowi bowiem, że w tych sytuacjach umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana przez każda ze stron za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Podobne zastrzeżenie znajdziemy także w ustawie z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90 poz. 844 ze zm.). Stosują ją firmy zatrudniające co najmniej 2 pracowników, którzy tracą pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Ten akt prawny też stanowi, że w razie wypowiadania stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia - umowy o pracę zawarte na czas określony mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Strony mogą wprowadzić klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem do już istniejącej umowy na czas określony. Taką furtkę przewidział Sąd Najwyższy w uchwale z 14.06.1994 r. (I PZP 26/94). I z niej właśnie można skorzystać.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony upłynie w sobotę (art. 30& 2.1 KP). Sobota i ostatni dzień miesiąca to terminy stałe, określone w Kodeksie pracy.

 

WZROST ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która  postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, wzrosła tym samym stopa kredytu lombardowego do 6% w skali rocznej.

Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 czerwca br. wynosi  14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,5% (75% ww. stawki odsetek). Stosownie do zapisu art. 57 Ordynacji podatkowej rośnie również - do 7% - stawka opłaty prolongacyjnej.

Przypomina się, że od 9.11.2010 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 % - i nie może być niższa niż 8 %. Przypomnijmy, że do 8 listopada 2010 r. stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

Zmiany wynikają z opublikowanej w Dz.U. nr  197 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA

W dniu 17.05.2011 r. weszła w życie ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wprowadzenie przepisów ustawy miało na celu ograniczenie przypadków łamania prawa przez przedstawicieli administracji publicznej, zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym.

Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ma już swoje umocowanie w obowiązującym stanie prawnym tj. w przepisach art. 417, 417 (1) oraz art. 417 (2) Kodeksu cywilnego. Przepisy nowej ustawy miały niejako przypomnieć, iż w systemie prawnym istnieją zapisy, które umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Jednakże przepisy te były bardzo rzadko stosowane lub w ogóle do nich nie sięgano.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 5 ustawy funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność  majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

 1. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa,
 2. rażące naruszenie prawa zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego,
 3. rażące naruszenie prawa zostało stwierdzone zgodnie z art. 6. Przepis ten mówi o tym, że przez stwierdzenie rażącego naruszenia prawa należy rozumieć:
  • wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub     postanowienia na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 lub art. 156 § 1 pkt. 2 w  związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania  administracyjnego,
  • wydanie ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 247 § 1 pkt. 2 albo pkt. 3 lub art. 247 § 1 pkt. 2 albo pkt. 3, w związku z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),
  • stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na     podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z  późn. zm.),
  • wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 156 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego,
  • wydanie prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 247 § 1 pkt. 2 albo 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  -  Ordynacja podatkowa,
  • stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 141 § 2 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 lub art. 154 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • prawomocne stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47714 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.),
  • prawomocne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47931a § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks  postępowania cywilnego,
  • ostateczne stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania. Do przedmiotowego wniosku załącza się dowód wypłaty odszkodowania oraz stanowiące podstawę tej wypłaty orzeczenie lub ugodę, a także rozstrzygnięcie stwierdzające rażące naruszenie prawa oraz uwierzytelnione kopie posiadanych akt postępowania sądowego lub administracyjnego, w którym zostało wydane to rozstrzygnięcie.

Po wpłynięciu wniosku, prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia przesłanek, uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. Do przeprowadzenia tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa, prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo. Jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa, prokurator odmawia podjęcia tej czynności.

Wysokość odszkodowania nie może przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu, a w przypadku, jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuściło się działania lub zaniechania, każdy z nich ponosi odpowiedzialność stosownie do przyczynienia się do rażącego naruszenia prawa i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych funkcjonariuszy publicznych do rażącego naruszenia prawa, odpowiadają oni w częściach równych.

Natomiast, jeżeli funkcjonariusz publiczny dopuścił się działania lub zaniechania, z winy umyślnej, odpowiada on do wysokości odszkodowania. Jeżeli kilku funkcjonariuszy publicznych dopuściło się działania lub zaniechania, z winy umyślnej, odpowiadają oni solidarnie.

Wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu, określa się na dzień działania lub na koniec okresu zaniechania, które spowodowało rażące naruszenie prawa. W przypadku, gdy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym wynagrodzenie może być określone w różnej wysokości, przyjmuje się wysokość najwyższą. Jeżeli jednak ustalenie wynagrodzenia według powyższych zasad nie jest możliwe, wynagrodzenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu określa się na dzień stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, a jeżeli w tym dniu osobie odpowiedzialnej nie przysługuje już wynagrodzenie jako funkcjonariuszowi publicznemu, wynagrodzenie określa się na ostatni dzień, w którym jej ono przysługiwało.

Wprowadzenie zapisów ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa to wymuszenie na urzędnikach większej staranności w działaniu, niejako dyscyplinowanie ich biernych zachowań przy wypełnianiu obowiązków służbowych. Mechanizm ten ma skutecznie zapobiegać wynaturzeniom w funkcjonowaniu administracji publicznej poprzez sprawne i nieuchronne przynajmniej w ograniczonym zakresie, obciążanie urzędników materialnymi skutkami ich działań niezgodnych z prawem. Ustawa ta ma także spowodować pozytywny wpływ na poziom zaufania obywateli do organów państwa i wydawanych przez nich rozstrzygnięć.

 

ZMIANA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z oo. będzie można założyć przez Internet, wykorzystując do tego wzorzec umowy, co w założeniu ma na celu przyspieszyć i uprościć sposób zakładania tych spółek.

Zawarcie umowy spółki z oo. będzie mogło nastąpić poprzez wypełnienie formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenie tej umowy podpisem elektronicznym. Przy czym przepisy nie wymagają w tym przypadku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Założyciele spółki nie będą mogli nanosić zmian w gotowym wzorcu umowy. Takie zmiany będą mogli, już w tradycyjny sposób, wprowadzić dopiero po zarejestrowaniu spółki w KRS. Wtedy konieczne będzie już zachowanie formy aktu notarialnego.

Podstawową różnicą pomiędzy spółką zawieraną w opisany sposób a tworzoną na dotychczasowych zasadach jest niemożność wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie jej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy spółki zakładanej droga elektroniczną będzie musiał zostać pokryty tylko poprzez wkłady pieniężne. Przy czym wspólnicy będą mieli więcej czasu na jego pokrycie niż w obecnym trybie, bowiem termin ten będzie wynosił 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru.

Zgodnie z obecnymi przepisami istnieje obowiązek wniesienia wkładu przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

Sąd rejestrowy będzie miał 1 dzień na rozpatrzenie wniosku o wpis spółki. W trybie tradycyjnym ma na to 7 dni od daty jego złożenia.

Ponadto od 1 lipca br. obniżono wysokość opłat za wpis do KRS. Opłata za wpis spółki do KRS niezależnie od tego, czy jest to spółka osobowa czy kapitałowa wynosi 500 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Poprzednie opłaty wynosiły w przypadku spółki z oo. i akcyjnej 1000 zł, a dla spółek osobowych 750 zł.

Opłata od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców wynosi 250 zł (było 400 zł).

Zmiany wynikają  z ustawy deregulacyjnej.

 

OPŁATA ŚRODOWISKOWA

Przypomina się, że do 31 lipca należy wnieść ewentualną opłatę środowiskową za używanie samochodu do działalności gospodarczej.

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystuje samochód, a faktury za paliwo wystawiane są na firmę – to wówczas przedsiębiorca musi regulować opłaty z  tytułu korzystania ze środowiska (opłata ta dotyczy nie tylko paliwa ale również min. poboru wody, opłat za gaz wprowadzony do powierza, opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, zużyte baterie i akumulatory).

W tym przypadku nie ma znaczenia czy auto stanowi własność przedsiębiorcy, czy jest np. leasingowane.. Każdorazowo trzeba naliczać opłatę za mijające półrocze. Opłaty te wylicza się samodzielnie. Ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu.

Opłat nie wnosi się z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza kwoty 400 zł.

Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie kwoty zwolnienia, jednak nie więcej niż o 50%.

Oprócz wniesienia stosownej opłaty, przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Obowiązek ten istnieje również w przypadku, gdy opłaty nie trzeba wnosić, bowiem jest niższa niż 400 zł.

Wzory tych dokumentów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz  wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97 z 2009 r. poz. 816).

WYNAGRODZENIE  PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH OD 1 CZEWCA 2011

Najniższe wynagrodzenie młodocianych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. wynosi z tytułu nauki zawodu:

w I   roku nauki 4% przeciętnego wynagrodzenia tj. 138,65 zł

w II  roku nauki 5% przeciętnego wynagrodzenia tj. 173,32 zł

w III roku nauki 6% przeciętnego wynagrodzenia tj. 207,98 zł

 

KODY STOSOWANE W DOKUMENTACH ZUS – zmiana przepisów

W Dz. U. nr 109 poz. 633 opublikowano rozporządzenie MPiPS z 13.05.2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem to min.:

dodano kody dla zgłaszanych do ubezpieczenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z 4.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 04 30 dla osób dla których podstawa naliczenia składki stanowi kwota nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie i 04 31 – dla których podstawę naliczenia składek stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dla tych osób ustalono, iż numer deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego wynosić będzie 40, a dla deklaracji korygujących numery 41-49.

INFORMACJE RÓŻNE

Od 1 lipca br. wchodzą w życie dwie ważne ustawy:

 1. Ustawa z 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106 poz. 622).
 2. Ustawa z 9.06.2011 r.  o zmianie ustawy o podatku VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 134 poz. 780).

Ustawy te zostaną szczegółowo omówione w następnej Informacji Podatkowej.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.