Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Warszawa dnia 2 stycznia 2012  roku.

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel. 22 838 16 10 wew. 143, Fax. 22 838 35 53
E-mail: szkolenia@mirip.org.pl , www.mirip.org.pl

 

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mieszczącą się pod adresem: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.

§ 2
Definicje

1.    Formularz zgłoszeniowy – dokument zwany dalej także „formularzem”, na którym osoba deklaruje wolę uczestnictwa w szkoleniu oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

2.    Organizator – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą na ul. Smoczej 27 w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122864, numer NIP 527-020-62-28, numer REGON 000449792, zwana dalej MIRIP.

3.    Potwierdzenie – wiadomość email, wysłana do Uczestnika, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

4.    Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Uczestnika o rezygnacji z udziału w szkoleniu.

5.    Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zakwalifikowana przez Organizatora na szkolenie, która uiściła opłatę za szkolenie.

6.    Zgłoszenie– oświadczenie woli złożone na formularzu zgłoszeniowym w siedzibie Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@mirip.org.pl .

 

§ 3
Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie www.mirip.org.pl zakładka Szkolenia.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego formularza na adres mail: szkolenia@mirip.org.pl , lub faksem na numer 22 838 35 53 oraz wniesienia opłaty za szkolenie.

3.    W terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania formularza Organizator szkolenia przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu.

4.  Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje data uiszczenia opłaty za szkolenie.

5. Szkolenia odbywają się w siedzibie Organizatora (z zastrzeżeniem pkt. 6).

6.  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości może organizować szkolenie wyjazdowe na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

7.  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w przypadku organizacji szkolenia wyjazdowego zapewnia oprócz kosztów organizacji szkolenia, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uczestników.
Nie pokrywa kosztów dojazdu.

8. Organizator nie pokrywa ubezpieczenia NNW uczestnika szkolenia wyjazdowego na terenie Polski jak
i poza granicami kraju.

9. Organizator ma prawo do wydalenia osoby z miejsca zakwaterowania w przypadku wyraźnego zakłócania porządku.

10. Zaświadczenie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości o odbyciu szkolenia zostanie przesłane do uczestników pocztą po danym szkoleniu na adres wskazany w formularzu lub rozdane
w miejscu szkolenia po jego zakończeniu.

 

§ 4
Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z informacją zamieszczoną na stronie www.mirip.org.pl zakładka Szkolenia.

2.  Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, profesjonalnego wykładowcę, przerwę kawową, wydanie zaświadczenia. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania
 ani też kosztów dojazdu (z zastrzeżeniem § 3, pkt. 6).

3.  Po potwierdzeniu przez Organizatora otrzymania formularza zgłaszający się jest zobowiązany
do wniesienia 100% wartości opłaty za szkolenie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

4.  Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości do zaprzestania świadczenia usług na rzecz uczestnika.

5. Opłaty należy kierować na konto:

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
PEKAO Bank Pekao S.A.
V Oddział Warszawa
nr rachunku: 90 1240 1066 1111 0000 0006 1867

W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, nazwę firmy zgłaszającej/imię i nazwisko.

6. Opłata dotyczy uczestnictwa w całym szkoleniu.

7.  Faktura VAT zostanie wystawiona po otrzymaniu wpłaty i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami)
na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazana podczas szkolenia.

8.  Na życzenie Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wystawi i prześle uczestnikowi fakturę pro-forma tytułem uczestnictwa w szkoleniu.

 

§ 5
Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania w terminie do
5 dni roboczych przed planowaną datą jego rozpoczęcia. W razie wystąpienia siły wyższej szkolenie może zostać odwołane w terminie późniejszym.

2.      W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wpłacone środki na rachunek bankowy,
z którego dokonana była płatność. Istnieje również możliwość pozostawienia wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia.

3.      Informacja dotycząca odwołania szkolenia, oraz ewentualnie informacji na temat szkolenia / szkoleń oferowanych zamiast odwołanego szkolenia, przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, a także jest publikowana na stronie www.mirip.org.pl zakładka Szkolenia.

 

§ 6
Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej (e-mail: szkolenia@mirip.org.pl , lub faksem na numer 22 838 35 53.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 7 dni roboczych Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za szkolenie na konto, z którego wpłynęła płatność.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni roboczych Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

4.  W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia wynoszącego 100% ceny za szkolenie.

5. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.

6. W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia.

 

§ 7
Dane osobowe

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą na ul. Smoczej 27, 01-048 Warszawa.

2.  Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.) wyłącznie w celach niezbędnych do wystawienia zaświadczenia oraz organizacji szkolenia.  

3.  Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

4.  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a MIRIP.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

1.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione w czasie i miejscu przeprowadzenia szkolenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin obwiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości, do odwołania.

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie oraz na stronie internetowej: www.mirip.org.pl zakładka Szkolenia.

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.