Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa marzec 2012

POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający opodatkowaniu VAT powinni uwzględnić możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, przysługującego pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie wymagań. W przypadku utraty tego prawa lub jeśli przedsiębiorca sam z niego zrezygnował na powrót do zwolnienia musi czekać rok.

W 2011 r. limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego wynosi 150 tys. złotych (dla osób, które rozpoczęły działalność w trakcie roku kwotę tę przyjmuje się proporcjonalnie do ilości dni, jakie zostały w danym roku).

 

Osoby, które zrezygnowały z tego zwolnienia lub przekroczyły obowiązujący limit mogą ponownie skorzystać ze zwolnienia. Zrobią to jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub sami z niego zrezygnowali. Warunkiem jest nieprzekroczenie wspomnianego limitu

 

Zwolnienie podmiotowe jest określane na cały rok kalendarzowy. Wyjątkiem są tu podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w trakcie roku. Oznacza, to że powrócić do zwolnienia można tylko od stycznia kolejnego roku (jeśli w poprzednim roku opodatkowana sprzedaż nie przekroczyła 150 000 zł). W tym celu trzeba złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzy VAT-R, w którym zmieni się status podatnika z podatnika VAT czynnego na podatnika VAT zwolnionego. W tym przypadku zgłoszenie trzeba złożyć do 7 stycznia.

Przykład

Przedsiębiorca w lutym 2010 r. zrezygnował ze zwolnienia. Teraz chciałby jednak ponownie z niego skorzystać. Roczny okres liczy od 31 grudnia 2010 r. Od 1 stycznia 2012 r. może ponownie korzystać ze zwolnienia, jeśli w 2011 r. jego sprzedaż podlegająca opodatkowaniu (bez kwoty podatku) nie przekroczyła 150 tys. zł. Musi pamiętać by złożyć zgłoszenie do 7 stycznia 2012 roku.

Uwaga! Nie ma możliwości powrotu do zwolnienia w trakcie roku. Nawet jeśli upłynie wskazany w ustawie minimalny okres jednego roku (liczonego od końca roku, w którym nastąpiło zwolnienie lub zrezygnowaliśmy ze zwolnienia).

Oznacza to, że we wskazanym przykładzie przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od lutego czy kwietnia 2012 r. W tym celu zmuszony będzie opodatkowywać wykonywane przez siebie czynności do końca 2012 r. i ponownie sprawdzić, czy nie przekroczył limitu 150 tys. zł, tym razem w 2012 roku. Do zwolnienia mógłby wrócić dopiero od stycznia 2013 roku.

Rozpatrując możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego trzeba pamiętać, że są grupy podatników, którzy nie mogą z niego korzystać i to bez względu na limit sprzedaży, na przykład przedsiębiorcy dokonujący dostawy wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej), albo świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa a także usługi jubilerskie.

Zwolnienie podmiotowe jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które na potrzeby swojej działalności gospodarczej nie dokonują np. znacznych zakupów. Trzeba pamiętać, że korzystając ze zwolnienia podmiotowego nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

U niektórych podatników rozliczanie VAT jest korzystne (np. u podatników zgłoszonych do VAT-UE, którzy dokonują dostaw i świadczą usługi dla odbiorców zagranicznych zgłoszonych do VAT-UE) właśnie z uwagi na możliwość pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych oraz możliwość wystąpienia o jego zwrot. Podatek VAT, którego przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć, zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A ZALICZKI NA PIT

Chociaż w czasie zawieszenia działalności gospodarczej może powstać przychód np.

w związku ze sprzedażą firmowego samochodu, to jednak obowiązek odprowadzenia

zaliczki ulega zawieszeniu.

Prawo do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do

24 miesięcy przysługuje tylko przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników.

Ponadto, w przypadku spółki cywilnej warunkiem koniecznym dla skutecznego zawieszenia jej działalności jest zawieszenie działalności przez wszystkich wspólników.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może jednak np. sprzedawać własne środki trwałe. Jest to istotna informacja, gdyż przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest również sprzedaż wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą m. in. środków trwałych, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

W takiej sytuacji, gdy przedsiębiorca po zawieszeniu działalności gospodarczej wyzbędzie się np. samochodu wpisanego do wyżej wymienionej ewidencji, powstanie u niego przychód z działalności gospodarczej. I tu istotne jest zawieszenie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

W przypadku czasowego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie uzyskuje zasadniczo przychodów. Jest on więc zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przy czym warto zauważyć, że zwolnienie to obowiązuje tylko przez okres objęty wspomnianym zawieszeniem.

Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej muszą pamiętać, żeby zawiadomić fiskus o okresie zawieszenia. Mają na to 7 dni od złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to warunek konieczny by skorzystać ze zwolnienia z obowiązku

wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

Istotnym jest, aby podkreślić, że wraz ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik automatycznie powraca do obowiązku wpłacania na rzecz organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to wprost z art. 44 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, zobowiązani są wpłacać zaliczki według zasad sprzed okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

W sytuacji, kiedy obowiązek podatkowy od niektórych przychodów powstał w okresie zawieszenia działalności firmy (np. wspomniana wyżej sprzedaż środków trwałych albo odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością), to chociaż w okresie zawieszenia działalności korzysta się z zawieszenia obowiązku wpłaty zaliczek, to trzeba pamiętać by później rozliczyć uzyskane przychody.

Zaliczka za ten okres, zostanie wykazana i rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym lub też odprowadzona razem z zaliczką za pierwszy miesiąc czy kwartał

po wznowieniu działalności gospodarczej.

 

UMOWA ZLECENIA Z OSOBĄ UBEZPIECZONĄ W KRUS

 

Zawierając umowę zlecenia coraz częściej spotkać się można z faktem, iż zleceniobiorca informuje zleceniodawcę że jest ubezpieczony w KRUS i z tytułu zawartej umowy nie będzie więc podlegał ubezpieczeniu w ZUS.

 

Pogląd ten jest błędny. Osoba, która jest ubezpieczona jako rolnik w KRUS i jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, obowiązkowo podlega jako zleceniobiorca ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS. Osoba taka nie może wybrać systemu ubezpieczeń i podlegać rolniczemu ubezpieczeniu w KRUS.

 

Konsekwencją zawarcia przez rolnika umowy zlecenia będzie wyłączenie go z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Nastąpi to od dnia następującego po dniu, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu rolniczemu tj. od dnia objęcia rolnika ubezpieczeniami społecznymi z tytułu umowy zlecenia.

 

W okresie podlegania ubezpieczeniom w ZUS z tytułu umowy zlecenia, z racji prowadzenia działalności rolniczej osoba taka nie opłaca żadnych składek do KRUS.

 

 

IDENTYFIKATOR PODATKOWY PO LIKWIDACJI FIRMY

 

Wielu podatników, którzy po zamknięciu firmy składają dokumenty podatkowe związane z jej funkcjonowaniem tj. zeznanie roczne, korekty deklaracji ma problem ze wskazaniem identyfikatora podatkowego jakim należy je opatrzyć – czy PESEL czy NIP.

 

Problem ten rozwiało Ministerstwo Finansów które wyjaśniło, że:

Osoby które zamknęły działalność gospodarczą na dokumentach z nią związanych, dotyczących obowiązków podatkowych muszą podawać NIP. Opatrują je bowiem identyfikatorem podatkowym, którym posługiwały się w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które w 2011 r. zamknęły swoje firmy w PIT36 lub 36L składanych do 30.04.2012 r. muszą podać NIP jako swój identyfikator podatkowy. Nie ma znaczenia, że obecnie nie prowadzą już działalności gospodarczej.

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE A ZASIŁEK CHOROBOWY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Zasiłek chorobowy należy rozliczyć w zeznaniu rocznym tak jak i inne przychody otrzymane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

W przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. składających PIT-36 nie ma problemu. Otrzymany zasiłek chorobowy wykazuje się w pozycji inne źródła przychodu.

 

W przypadku osób rozliczających swoją działalność podatkiem liniowym sprawa nie jest już tak prosta. Ustawodawca w formularzu PIT-36L nie przewidział możliwości rozliczania zasiłków chorobowych w tym zeznaniu. W związku z powyższym podatnik oprócz zeznania PIT36L musi dodatkowo złoży

do urzędu skarbowego zeznanie PIT37 za pośrednictwem którego rozliczy otrzymany zasiłek chorobowy. Zasiłek ten należy wykazać w rubrykach dotyczących innych źródeł przychodów.

 

Dokumentem na podstawie którego nastąpi rozliczenie zasiłków chorobowych będzie sporządzona i przekazana podatnikowi przez ZUS informacja PIT11A za 2011 r. o wypłaconych zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

 

 

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA OPÓŹNIONEJ PŁATNOŚCI LUB NIEDOPŁATY SKŁADEK ZUS

 

W myśl art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby.

 

Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z powoływanymi przepisami, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

  • do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
  • do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

 

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 31 powołanej ustawy.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa (tj. wysokość odsetek podatkowych). Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Ponadto wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Zgodnie z art. 60 § 1 powołanej wyżej ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, który ma zastosowanie także do składek, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta,

określane są odrębnie przez każdy bank i tak np. z konta "GIRO SKŁADKA" (prowadzonego przez Bank Pocztowy), bank realizuje dyspozycję posiadacza konta, w następnym dniu roboczym po dokonaniu wpłaty i złożeniu polecenia przelewu w urzędzie pocztowym do godz. 18.00. W przypadku dokonania wpłaty po godz. 18.00 polecenie przelewu zostanie zrealizowane w drugim dniu roboczym po dokonaniu wpłaty. Polecenia przelewów przyjmowane są w urzędach pocztowych wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

W celu dokonania terminowej zapłaty składek, należy składać polecenia przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym obciążenie rachunku bankowego najpóźniej w terminie płatności. Oznacza to, że dla płatników korzystających z płatności z konta "GIRO SKŁADKA" o opłaceniu należności z tytułu składek decyduje data obciążenia rachunku bankowego GIRO, a nie data złożenia dyspozycji dokumentu przelewu na poczcie.

 

W sytuacji, gdy w trakcie analizy dokumentów rozliczeniowych i płatniczych zostanie stwierdzone, że za dany okres rozliczeniowy nie zostały opłacone składki lub opłacone zostały w zaniżonej wysokości, należy ustalić kwotę nieopłaconych składek za dany okres rozliczeniowy, a następnie od tej kwoty naliczyć odsetki za zwłokę od następnego dnia po upływie terminu płatności (za dany okres rozliczeniowy, którego dotyczy ustalona kwota należności) do dnia zapłaty włącznie i sprawdzić, czy wyliczona kwota nie jest poniżej podanego wcześniej parametru, co uzasadniałoby odstąpienie od doliczenia do kwoty należnych składek, odsetek. Następnie dokonać wpłaty w łącznej wysokości (składki plus odsetki za zwłokę zaokrąglone do 1zł) za dany okres rozliczeniowy.

 

Natomiast, gdy dokonywana po terminie płatności wpłata nie pokrywa w całości kwoty zaległości składkowej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości składkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości składkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Zasada ta jest zgodna z przepisami art. 55 § 2 - Ordynacji podatkowej oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek...oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz. U. Nr 165, poz. 1197 z późn. zm.).

Oznacza to, że na koncie płatnika po rozliczeniu takiej wpłaty, pozostanie zadłużenie z tytułu różnicy składek, które należy uregulować również łącznie z odsetkami za zwłokę.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.