Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA KOREKTĘ AMORTYZACJI PRZY PŁATNOŚCI NA RATY

Przepisy o korekcie kosztów podatkowych wynikającej z braku zapłaty mają zastosowanie m.in. do odpisów amortyzacyjnych, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. Przypomnę, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 24d ustawy o pdof i odpowiednio art. 15b ustawy o pdop, jeżeli podatnik nie dokona zapłaty należności w terminach określonych w tych przepisach, wówczas nie może obciążać kosztów uzyskania przychodów m.in. amortyzacją w części odpowiadającej niezapłaconemu zobowiązaniu powstałemu w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej).

Szereg problemów związanych z praktycznym zastosowaniem omawianych przepisów dotyczy ustalenia sposobu, w jaki korektę tę należy przeprowadzić. Jedną z sytuacji budzących wątpliwości podatników jest rozliczanie amortyzacji nabywanych i wytwarzanych środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) wówczas, gdy kontrahenci rozłożyli płatności na raty. Z nowych przepisów nie wynika bowiem, czy obliczając kwotę odpisu, o którą trzeba zmniejszyć koszty, należy dokonywać porównania sumy odpisów amortyzacyjnych z opłaconą wartością składnika majątku, czy też należy wyłączyć z kosztów odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do niespłaconych rat.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że resort finansów zamierza akceptować drugie ze wskazanych rozwiązań. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie znajdziemy co prawda interpretacji urzędowej w tym zakresie, jednak wskazówkę taką fiskus dał w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14770, która odnosi się do korekty amortyzacji w leasingu finansowym. W piśmie tym resort finansów wskazał, że nieuregulowanie przez podatnika w odpowiednim terminie spłaty wartości początkowej powinno skutkować wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych.

Jednak Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w piśmie z dnia 20 maja 2013 r., nr DD6/033/93/MNX/13/RD-47905/13, skierowanym do Biura Krajowej Informacji Podatkowej, które opublikowane zostało w Biuletynie Skarbowym nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r., opowiedział się za pierwszą ze wskazanych opcji kosztowego rozliczania amortyzacji przy płatności na raty. Z przedmiotowego pisma wynika, że sukcesywnie zaliczając wydatki do kosztów w przypadku kosztów pośrednich, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, podatnicy nie powinni dokonywać proporcjonalnego pomniejszenia kosztów. Jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o pdop (i odpowiednio art. 24d ust. 1 i 2 ustawy o pdof), tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia wydatku do kosztów, zaliczona do kosztów część zobowiązania znajduje pokrycie w płatnościach, to zdaniem autora wskazanego pisma, nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów.

Trudno wyrokować, czy stanowisko resortu, przedstawione w omawianym piśmie, jest ostateczne. Nie stanowi ono bowiem interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego.

 

ROZLICZANIE KRAJOWYCH CZĘŚCI PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

Podatnicy od dawna mają problemy z rozliczeniem krajowych części zagranicznej podróży służbowej. Istnieją wątpliwości czy krajowe odcinki podróży do granicy i od granicy kraju należy liczyć łącznie, czy rozdzielnie. Zastosowanie określonej metody wpływa na liczbę i wysokość diet.

Dotychczas spotykane były różne interpretacje tego zagadnienia, w tym, stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy, zgodnie z którym poszczególne, krajowe odcinki podróży zagranicznej należy rozliczać oddzielnie, chyba że przypadają one w tej samej dobie podróży służbowej.

Nowe przepisy nie rozwiały wątpliwości, stanowiąc jedynie, że do krajowej części zagranicznej podróży należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące podróży krajowej.

Na skutek wątpliwości i wielu zapytań podatników w powyższej sprawie wypowiedziało się MPiPS, które stwierdziło, że odcinki podróży krajowej należy traktować oddzielnie, a ich czas nie podlega sumowaniu. W opinii resortu pracy, rozpoczęcie podróży zagranicznej w chwili przekroczenia granicy polskiej oznacza przerwanie czasu trwania podróży krajowej.

UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Łącznie stanowią one ubezpieczenie społeczne.

Aby zachować ciągłość tego ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien opłacać składkę chorobową w prawidłowej wysokości oraz w obowiązującym terminie płatności. Ubezpieczenie to ustaje bowiem min. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie (art. 14 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 ze zm.).

Składka na ubezpieczenie chorobowe jest jedną ze składek przynależnych do składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że zgodnie z przepisami nie zapłacenie tej składki (tj. składki na ubezpieczenie społeczne) w terminie lub w niepełnej wysokości pozbawia podatnika prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Nieterminowe opłacenie składki zdrowotnej oraz składek na FP i FGŚP nie powoduje wyłączenia przedsiębiorcy przez  ZUS z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

POTWIERDZENIE DOKONANIA ZAPŁATY GOTÓWKĄ

 

Dokonując zapłaty gotówką należy zadbać o to, aby otrzymać pokwitowanie, że pieniądze zostały faktycznie wpłacone. Takie pokwitowanie powinno zostać wystawione od razu - jeśli kontrahent odmawia, można wstrzymać się z zapłatą. W razie sporu sądowego to osoba, która twierdziła, że zapłaciła, będzie musiała udowodnić, że faktycznie to nastąpiło. Z pokwitowaniem wiążą się też korzystne dla dysponującej nim osoby domniemania dotyczące zapłaty odsetek czy spełnienia wcześniejszych świadczeń okresowych.

Ciężar udowodnienia zapłaty - spory sądowe, w których jedna strona twierdzi, że dokonała zapłaty, ale nie ma na to pokwitowania, a druga - że żadnych pieniędzy nie dostała, nie należą do rzadkości. Ich przyczyny mogą być różne. Zawsze jednak w takich sporach trudniej ma ta strona, która twierdzi, że dokonała zapłaty. Z art. 6 Kodeksu cywilnego wynika bowiem, że ciężar udowodnienia faktu (tu: dokonania zapłaty) spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Skoro zatem dłużnik twierdzi, że zapłacił, to powinien to w procesie sądowym udowodnić.

Obowiązek wystawienia pokwitowania - aby dłużnikowi ułatwić wykazanie, że spełnił swoje świadczenie, w Kodeksie cywilnym zostały zamieszczone przepisy pozwalające żądać pokwitowania. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania - stanowi art. 462 § 1 K.c. Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego - stanowi art. 463 K.c. Wierzyciel - otrzymujący świadczenie - powinien, jeżeli tylko tego żąda dłużnik, wystawić mu pokwitowanie (art. 462 i 463 Kodeksu cywilnego) - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 15 września 1999 r. (sygn. akt III CKN 606/99). Dokonując zapłaty gotówką warto o tym pamiętać i wykształcić praktykę żądania pokwitowania otrzymania zapłaty, np. w formie adnotacji na fakturze, egzemplarzu umowy czy odrębnym dokumencie. Jeśli pokwitowanie jest umieszczane na dokumencie związanym z płatnością (np. fakturze, umowie), to już z kontekstu wynika, czego wpłata dotyczy i można ograniczyć się do podania kwoty, zamieszczenia sformułowania "potwierdzam otrzymanie zapłaty" i podpisu.

 Domniemania związane z pokwitowaniem - z pokwitowania zapłaty dłużnej sumy wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych. Z pokwitowania świadczenia okresowego (np. czynszu najmu) wynika domniemanie, że spełnione zostały również świadczenia okresowe wymagalne wcześniej (art. 466 K.c.). Ma to znaczenie w przypadku sporów sądowych, bo zmienia zasady dotyczące ciężaru przeprowadzenia dowodu. Jeśli np. wierzyciel zażąda zapłaty czynszu za okres od stycznia do listopada 2012 r., a dłużnik przedstawi pokwitowanie, że zapłacił czynsz za grudzień 2012 r., to wierzyciel będzie musiał obalić domniemanie wynikające z art. 466 K.c., które w tym przypadku oznacza przyjęcie, że również czynsz za wcześniejszy okres został opłacony. To wierzyciel będzie więc musiał pamiętać o przeprowadzeniu dowodu (choćby z przesłuchania stron), że czynszu za wcześniejszy okres nie otrzymał. Jeśli o takim dowodzie obalającym domniemanie zapomni, to sprawę może przegrać.

Potwierdzenie zapłaty w fakturze - informacja o fakcie otrzymania zapłaty nie jest obowiązkowym elementem faktury VAT. W praktyce jeśli faktura jest wystawiana po otrzymaniu zapłaty, taka adnotacja jest często zamieszczana i stanowi potwierdzenie, że płatność została dokonana. Inaczej wygląda sytuacja, gdy na fakturze umieszczona jest jedynie adnotacja: "sposób zapłaty: gotówka". Wskazuje ona, w jakiej formie zobowiązanie należy uregulować, ale nie jest sama w sobie potwierdzeniem, że już to nastąpiło. Wiele osób nie zwraca na to uwagi. Jeśli zatem na fakturze nie znajduje się informacja o treści "zapłacono" czy "do zapłaty 0 zł", warto poprosić osobę, której pieniądze zostały wpłacone, o zamieszczenie choćby odręcznie na fakturze adnotacji "otrzymałem zapłatę" i czytelnego podpisu.

Faktura a pokwitowanie - z art. 87 Ordynacji podatkowej wynika, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku podatników VAT istnieje obowiązek wystawienia faktury lub gdy klientem jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, odnotowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Jak mają się te przepisy do regulacji z art. 463 K.c., z której wynika, że jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia? Należy uznać, że jeżeli np. przy wydaniu towaru sprzedawca nie wystawia rachunku czy faktury twierdząc, że zrobi to w wymaganym przepisami podatkowymi terminie, to kupujący, który dokonuje zapłaty, i tak ma prawo żądać, aby wystawiono mu pokwitowanie, o którym mowa w Kodeksie cywilnym, potwierdzające fakt dokonania przez niego zapłaty. Natomiast z uwagi na przyjętą praktykę dotyczącą sprzedaży w sklepach, paragon z kasy fiskalnej należy uznać za potwierdzenie, że zapłata została faktycznie dokonana.

Spory sądowe - udowodnienie w sądzie przez osobę, która nie dysponuje pokwitowaniem, że dokonała zapłaty gotówką, jest trudne, ale możliwe. Skoro nie można tego wykazać dokumentem w postaci pokwitowania, należy przeprowadzić dowód z zeznań świadków oraz przesłuchania stron. To od oceny sądu zależeć będzie, komu da on wiarę. Warto wykazać też świadkami czy przesłuchaniem stron, jaka była praktyka przy dokonywaniu płatności i wystawianiu pokwitowań, np. że strony współpracowały od dawna i nigdy w opłacanych gotówką fakturach nie było adnotacji o otrzymaniu zapłaty, a sprzedający wcześniejszych płatności nie kwestionował. Jeśli pieniądze na zapłatę zostały wypłacone z konta bankowego czy pobrane z kasy, warto przedstawić dowody na tę okoliczność -wskazują one pośrednio, że kupujący dokonał zapłaty, skoro poczynił do tego przygotowania.

 

KOREKTA KOSZTÓW O WARTOŚĆ ZWRÓCONYCH TOWARÓW POPRZEZ KOREKTĘ SPISU Z NATURY - WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów  wyjaśniło, że korektę przychodów i kosztów w związku ze zwrotem towarów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Jeżeli zatem przychód i koszt ze sprzedaży towarów powstał w 2012 r., a do zwrotu towarów dochodzi w 2013 r., to podatnik musi skorygować przychody i koszty za 2012 r.

Czy w takiej sytuacji podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, aby skorygować koszty uzyskania przychodów, powinien dokonać korekty spisu z natury na dzień 31 grudnia 2012 r.?

Resort finansów 4 lipca 2013 r. w odpowiedzi na zapytanie  Wydawnictwa GOFIN , wyjaśnił, że: "(…) w sytuacji, gdy po zakończeniu roku podatkowego podatnik otrzyma zwrot towarów, wystawi fakturę korygującą, skoryguje przychód za poprzedni rok podatkowy, to korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury, powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury na 31 grudnia poprzedniego roku".

OKULARY A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Problematyka rozliczenia zakupu okularów dla przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodów nadal budzi wątpliwości – mimo ugruntowanego stanowiska organów podatkowych. Niejednokrotnie bowiem jednym z warunków umożliwiających wykonywanie pracy, a co za tym idzie, osiąganie przychodów, jest posiadanie okularów.

W zależności jednak od tego, jakiego rodzaju są to okulary, tego czy miałby z nich korzystać pracownik, czy przedsiębiorca, różna może być podatkowa kwalifikacja poniesionego wydatku.

Organy podatkowe od dłuższego już czasu konsekwentnie uznają,  że kosztem uzyskania przychodów nie może być wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy.  Wydatek ten jest uznawany za służący ochronie zdrowia i jako taki, zaliczany do wydatków o charakterze osobistym. Takiej kwalifikacji nie zmienia nawet to, że  dany przedsiębiorca korzysta z okularów jedynie podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i deklaruje, że nie wykorzystuje ich w życiu codziennym.

Przykładem może być interpretacja wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  z 17 lipca 2012 r. (nr IPTPB1/415-278/12-2/AG). Ze stanu faktycznego wynikało, że wnioskodawca, będący informatykiem, nabył okulary do pracy przy komputerze, których nie używa w celach osobistych, lecz tylko w ramach zadań związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Mimo to organ podatkowy uznał, że wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ,,zakup okularów jest wydatkiem o charakterze osobistym. Wydatek ten ponoszony jest niezależnie od tego, czy prowadzona jest działalność gospodarcza. Bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich poniesienie uwarunkowanie jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów.”

 

Nieco inaczej organy podatkowe podchodzą do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów typowych okularów ochronnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 stycznia 2011 r. (nr ILPB1/415-1201/10-4/AGr) uznał, że kosztem uzyskania przychodów może być ,,wydatek na odzież ochronną, tj. kombinezon roboczy, buty ochronne, kask, kamizelkę ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne itp. dla podatnika i osób z nim współpracujących.”

DOKUMENTOWANIE KOREKTY KOSZTÓW W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przepisy dotyczące korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty należności kontrahentowi oprócz tego, że nastręczają wielu problemów interpretacyjnych to dodatkowo zwiększają obowiązki biurokratyczne.

W znowelizowanym rozporządzeniu z dnia 11.05.2013 r. w sprawie zasad prowadzenie księgi przychodów i rozchodów Minister Finansów określił szczegółowe zasady dotyczące  dokumentowania korekty kosztów z tytułu niezapłaconych w odpowiednim terminie faktur. Zasady te są bardzo pracochłonne, zwłaszcza w przypadku dużej ilości niezapłaconych faktur.

Zgodnie z rozporządzeniem podatnik jest zobowiązany do sporządzania pojedynczych dowodów dotyczących korekty kosztów (zwiększenia przychodu) z każdej niezapłaconej faktury. Ww. pojedyncze dowody podatnik księguje w miesiącu w którym upływa termin określony w art. 24d ustawy opdof. Podatnik może również dokonać zapisów ww. kosztów w księdze na podstawie miesięcznych zestawień ww. dokumentów pod datą ostatniego dnia danego miesiąca.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenie nie daje możliwości sporządzenia jednego dokumentu, zestawienia dla wszystkich niezapłaconych faktur. Zestawienie to jest sporządzane na podstawie pojedynczych dowodów.

Konstrukcja rozporządzenia wskazuje zatem, że dla każdego ze zdarzeń (zmniejszenie/zwiększenie kosztów lub zwiększenie przychodów) trzeba sporządzić odrębny dowód i dokonać zapisu w księdze na jego podstawie lub na podstawie zbiorczych zestawień – sporządzonych na podstawie pojedynczych dowodów odrębnie dla ewidencji zmniejszeń kosztów (zwiększeń przychodów) i odrębnie dla zwiększeń kosztów.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 201 4 R.

 Z 1600 do co najmniej 1680 zł ma wzrosnąć w 2014 roku minimalne wynagrodzenie. Związkowcy proponowali, by w 2014 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 120 zł, do 1720 zł. Pracodawcy godzą się natomiast na podniesienie minimalnego wynagrodzenia o wskaźnik wynikający z ustawy, czyli ponad 80 zł do 1680 zł. Propozycja rządu jest taka sama jak przedsiębiorców.

 

Taka podwyżka wpłynęłaby nie tylko na wzrost samej pensji wypłacanej pracownikowi, ale też pozapłacowych kosztów, jakie ponosi zatrudniająca go firma. Podwyżka płacy minimalnej oznacza bowiem automatyczny wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Pracodawca, który dziś zatrudnia pracownika i płaci mu pensję minimalną, czyli 1600 zł brutto, ponosi łączny koszt jego zatrudnienia na poziomie 1931,84 zł. Jeśli pensja wzrosłaby, jak proponuje rząd, do 1680 zł miesięczne, obciążenie pracodawcy zwiększyłoby się do 2028,43 zł, czyli o 96,59 zł.

Wzrost płacy minimalnej wpłynie także na wysokość składek ZUS początkujących przedsiębiorców, którzy przez 2 lata od rozpoczęcia działalności mają prawo do preferencyjnych składek ZUS - płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Po podwyżce płacy minimalnej do 1680 zł podstawa wymiaru tych składek wynosiłaby 504 zł (obecnie 480 zł).

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

 

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.