Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY W KODACH UBEZPIECZENIOWYCH

Zmiana przepisów prawa pracy wpłynęła na konieczność zmiany kodów dotyczących ubezpieczeń społecznych, stosowanych m.in. w przypadku korzystania z urlopów.

Zmiany w kodach ubezpieczeniowych przewidywane są w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Prace związane kodami ubezpieczeń podyktowane są koniecznością poprawnej identyfikacji i wyrównywania zasiłków macierzyńskich przysługujących za poszczególne okresy ich pobierania (macierzyński, dodatkowy macierzyński, na warunkach macierzyńskiego, rodzicielski).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w kodach świadczenia/przerwy (311, 315, 319, 320, 325, 326) oraz nowe kody dla urlopu ojcowskiego (327, 328). Np.: kod 311 dotyczyć ma zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2013 r.

WAŻNY WYROK NSA - CZYNSZ NAJMU POJAZDU W CAŁOŚCI KOSZTEM, BEZ KILOMETRÓWKI

Czynszu najmu pojazdu osobowego nie należy wliczać do ewidencji przejechanych kilometrów, prowadzonej dla auta, które nie jest środkiem trwałym w firmie – orzekł NSA. Nie zgodził się, zatem ze stanowiskiem, zaprezentowanym wcześniej przez WSA we Wrocławiu oraz organy skarbowe w tej samej sprawie.

WSA w wyroku z 6.05.2011 r. (I SA/Wr 413/11) stwierdził, że choć opłaty czynszowe nie stanowią kosztów o charakterze eksploatacyjnym, to ,,koszty używania" samochodu osobowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku od osób prawnych oznaczają wyłącznie koszty eksploatacji. "Koszt używania" nie jest pojęciem tożsamym z "kosztem eksploatacyjnym".

Zgodnie z cytowanym art. 16 ust. 1 pkt 51 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30 tej ustawy, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Prezentowane przez NSA stanowisko zgodne jest z innym, wcześniejszym wyrokiem  WSA we Wrocławiu, który w wyroku z 12 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 126/13 w innej sprawie wskazał, że trafnie wywodzi się w interpretacjach prawa, odwołując się do "Słownika współczesnego języka polskiego" pod red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200, 1262, że termin "używać" oznacza "stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek". Podobnie termin ten definiuje S. Dubisz w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego", Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, tom IV, s. 322 - 323, wskazując, że "używać" to "posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać". Wprawdzie Minister Finansów odwołuje się do prawidłowej definicji wyrazu "używać", jednak nie wyprowadza poprawnych wniosków z treści tej definicji. Przytoczona definicja wskazuje, bowiem na aspekt czynny, skutek w postaci posługiwania się czymś lub robienia z czegoś użytku, wynikający z posiadania czegoś lub brania czegoś w posiadanie, nie odnosi się natomiast do przyczyn, podstaw uzyskania możliwości posługiwania się czymś, wykorzystywania czegoś.

NSA zgodził się też z innymi wyrokami w sprawach podobnych (vide wyrok NSA z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt II FSK 467/11) wskazujących, że art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu.

Innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile, zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. W związku z tym nie powinny być uwzględnianie w ewidencji przejechanych kilometrów, są kosztem bezpośrednim firmy.

Wyrok NSA z 20 sierpnia 2013 (sygn. akt II FSK 2446/11, II FSK 2447/11).

LICZENIE TERMINÓW PODATKOWYCH

Na wypełnienie obowiązku podatkowego lub skorzystanie z przysługującego prawa, podatnikowi przysługuje odpowiedni termin. Poza bezpośrednio wskazanymi przez prawo podatkowe datami (np. 20 dzień następnego miesiąca na wpłatę zaliczki na podatek dochodowy, 25 dzień następnego miesiąca, jako ostatni na złożenie deklaracji VAT-owskiej czy 30 kwiecień dla rocznego zeznania dochodowego), istnieje jeszcze wiele innych, określonych jedynie przedziałem czasowym. Terminy te mogą być podane w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.

Zgodnie z przepisami żaden z terminów podatkowych nie może minąć w weekend lub święto. W przypadku bowiem, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeśli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Inaczej niż w przypadku terminów określonych dniami, liczy się moment zakończenia terminów dłuższych, przewidzianych w tygodniach, miesiącach i latach. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Analogicznie jak w przypadku dłuższych okresów. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca np.: jeśli 2-miesięczny termin rozpocznie się 31.07.br. czas na dokonanie czynności skończy się 30.09.br. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Taka sytuacja może mieć miejsce w roku przestępnym.

W przypadku korespondencji z urzędem skarbowym dany termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  • wysłane w formie dokumentu elektronicznego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru,
  • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożenie w polskim urzędzie konsularnym,
  • złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,
  • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,
  • złożone przez osobę aresztowana w administracji aresztu śledczego.

Posługując się zasadami określonymi powyżej, podatnik może kontrolować także działania urzędu skarbowego. Organ podatkowy musi również w określonych terminach przeprowadzić i rozstrzygnąć postepowanie podatkowe, odpowiedzieć na wniosek o wydanie interpretacji, wydać decyzje czy zaświadczenie.

JEDNOZNACZNA NAZWA NA PARAGONIE FISKALNYM – WYJAŚNIENIE MF

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zostały znowelizowane przepisy określające wymaganą treść paragonów fiskalnych. Z nowych przepisów wynika m.in., że paragon fiskalny powinien zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (§ 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Określenie przez Ministra Finansów wymogu stosowania nazwy "pozwalającej na jednoznaczną identyfikację" oznacza, zatem konieczność wskazywania na paragonach szczegółowych nazw towarów lub usług.

Jednak na podstawie przepisów przejściowych (§ 37 rozporządzenia) do 30 września 2013 r. możemy stosować dotychczasowe zasady ewidencjonowania, w tym również oznaczanie produktów na paragonie według starych zasad.

 

Jak jednocześnie wynika z przepisów przejściowych rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy mogą używać dotychczasowych kas bezterminowo (również po 30 września 2013 r.). Nawet gdy nie ma możliwości dostosowania ich do nowych zasad, będzie je można nadal stosować. Jeśli jednak istnieje techniczna możliwość dostosowania takich kas do nowych przepisów, na podatnikach ciąży obowiązek dokonania (a w zasadzie zlecenia uprawnionemu podmiotowi) takiego dostosowania (do końca września 2013 r.).

Oznacza to, że do końca września br. nazwy sprzedawanych towarów i usług mogą być oznaczane według dotychczasowych zasad. Przed 1 kwietnia 2013 r. z przepisów wprost wynikał jedynie obowiązek umieszczania na paragonach nazwy towaru lub usługi i ewentualnie opisu towaru lub usługi stanowiącego rozwinięcie tej nazwy.

Nowy przepis nie oznacza jednak zmiany w zasadach oznaczania towarów i usług na paragonie. Obowiązek ten nie jest w istocie nowy. Mimo że nie wynika to wprost z przepisów, zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne jednoznacznie uznają, że paragony powinny zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację.

 

 

A oto wyjaśnienie MF na powyższy temat:

W wyjaśnieniu z dnia 9 sierpnia 2013 r. stwierdza, iż wymóg "jednoznaczności", o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) wyklucza możliwość stosowania nazw grup towarów. Oznacza to konieczność używania uściślonej nazwy towaru w danej grupie towarowej np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe).

 

Podatnik dokonujący sprzedaży np. jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę "pomidor" dla oferowanych tego typu towarów. Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT np. pomidory suszone - objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce - 5% VAT, czy chleb o przedłużonej trwałości - objęty stawką 8% oraz chleb z terminem przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni - 5% stawką podatku VAT.

 

Zgodnie z § 36 rozporządzenia, podatnicy użytkujący kasy, o których mowa w § 35 rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. nr 64, poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 (obejmuje on przepis stanowiący o "jednoznacznej identyfikacji") stosują te przepisy odpowiednio.

 

Resort finansów stwierdza, że stosowana przez podatnika kasa rejestrująca (system kasowy) i jej możliwości techniczne (w kontekście prowadzonej przez podatnika działalności, w szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania, co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy). Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli asortyment towarów u danego podatnika jest większy niż liczba dostępnych pozycji w bazie towarowej kasy rejestrującej, którą podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik stosuje przepis dotyczący jednoznacznego identyfikowania towarów odpowiednio, co oznacza, że dostosowuje stosowane przez siebie nazewnictwo do liczby dostępnych pozycji w bazie towarowej kasy rejestrującej.

 

Podsumowując ministerstwo stwierdza, iż: "podatnicy nie są zatem obowiązani, w związku z doprecyzowaniem ww. przepisów w zakresie nazwy towaru lub usługi, wymieniać "stare" kasy na nowe, czy też zaopatrywać się w dodatkowe urządzenia służące do jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług, gdyż brak odpowiednich możliwości technicznych w "starych" kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane do rozliczeń podatkowych. Jeśli natomiast podatnik uznałby, że jakaś dodatkowa funkcja oferowana w nowych kasach byłaby atrakcyjna dla niego biznesowo - wówczas podatnik może wymienić "starą" kasę na tę nową - jest to jednak decyzja podatnika".

 

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANY W USTALANIU PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA WYCHOWAWCZYM

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Kwota tej podstawy do 31 sierpnia 2013 r. nie mogła być wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. była to kwota 2.244,03 zł tj. 60% z 3.740,05 zł). Tak wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus, w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia br.

Powołane przepisy od 1 września br. zostały zmienione ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych… (ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw).

 

Po zmianach, nadal podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop, z tym że:

  • nie wyższe niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. nie wyższa niż 2.227,80 zł tj. 60% z 3.713 zł),
  • nie niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. nie niższe niż 1.200 zł tj. 75% z 1.600 zł).

 

Jednocześnie przypomina się, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, jak wyjaśnił ZUS, ulega proporcjonalnemu zmniejszaniu za miesiąc, w którym ubezpieczenia te trwały tylko przez część miesiąca (np. z powodu rozpoczęcia urlopu w trakcie miesiąca). W takim przypadku kwotę podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, czyli obecnie 520 zł. Jest to kwota niepodzielna.

 

NIŻSZE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W wyniku kolejnego spadku stopy lombardowej NBP nastąpiła kolejna obniżka stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Minister Finansów podał obowiązujące od dnia 4 lipca czerwca 2013 r. stawki: odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynoszą one teraz odpowiednio 10,00% i 7,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

NAJEM A DZIERŻAWA

Często w obrocie gospodarczym podatnicy nie zasadnie stosują umowy dzierżawy zamiast najmu. Aby nie było wątpliwości czy zastosować umowę dzierżawy, czy najmu przedstawiam różnice między tymi umowami.

Nieruchomość może stanowić przedmiot zarówno umowy dzierżawy, jak i najmu. Obie dają tytuł prawny do korzystania z cudzej rzeczy, w tym np. nieruchomości. Mogą również upoważniać do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie można jednak stosować obu tych umów zamiennie.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W przeciwieństwie do najemcy dzierżawca ma dodatkowo prawo pobierania pożytków z danej rzeczy. Dlatego też przedmiotem dzierżawy mogą być min. nieruchomości, które przynoszą pożytki naturalne (np. płody rolne) lub cywilne (np. czynsz poddzierżawy).

Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę lub w bezpłatne używanie bez zgody wydzierżawiającego. Umowa nie musi nawet tego zakazywać. Wspomniana zasada wynika wprost z art. 698 & 1 KC. W razie naruszenia tego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W przypadku najmu zakaz oddawania w podnajem dotyczy tylko lokali. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana, co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Jeżeli nieruchomość ma być jedynie oddana do odpłatnego korzystania (tj. w braku uprawnienia do pobierania z niej pożytków), strony powinny zawrzeć umowę najmu, a nie dzierżawy.

 NOWE PRZEPISY WS. USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

Nieprzewidziane zamknięcie klubu dziecięcego, choroba niani i choroba dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem – o te trzy przypadki poszerzony zostanie katalog sytuacji, w których pracownik może złożyć oświadczenie stanowiące dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy.

Od 13 lipca 2013 r. obowiązuje nowelizacja (z dnia 10 maja 2013 r.) ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.747). Zgodnie z ustawą, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola oraz szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Nowela rozszerzyła ten katalog o: nieprzewidziane zamknięcie klubu dziecięcego; chorobę niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą; chorobę dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Teraz do nowych regulacji dostosowane będzie również rozporządzenie resortu pracy ws. sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 19 sierpnia 2013 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Opracowała:

Maria Mołodzińska
 

 

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.