Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

REGULAMIN

REGULAMIN

uczestnictwa w projekcie

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

POKL.05.04.02-00-I16/14

                                                                  

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu: „Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim”.
 2. Projekt „Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim” jest współfinansowany
  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
 3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Mazowiecka Izba Rzemiosła
  i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-I16/14-00 zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
  w Warszawie, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca  2015 roku na terenie województwa mazowieckiego.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. Słownik pojęć.

 1. Beneficjent/Realizator Projektu/Wnioskodawca – Mazowiecka Izba Rzemiosła
  i Przedsiębiorczości w Warszawie.
 2. Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  w Warszawie.
 3. Uczestnik projektu  – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 4. NGO - organizacja pozarządowa nie nastawiona na zysk (z ang. non-govermental organizations).
 5. UE - Unia Europejska.
 6. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
 7. Projekt – Projekt „Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim”.
 8. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
 9. Sieć – oznacza Sieć organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
  w województwie mazowieckim utworzona przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła
  i Przedsiębiorczości.
 10. Strona internetowa – www.mirip.org.pl oraz www.e-mirip.pl
 11. MIRiP – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 12. Biuro Projektu – siedziba Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa Tel. 22 838 32 17 wew. 160.

 

§ 3. Cel projektu

 1. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania i rozbudowa MIRIP, jako podmiotu zrzeszającego NGO działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby członkowskich NGO do 70 oraz powiększenie obszaru działania do 21 powiatów województwa mazowieckiego do dnia 30.06.2015
 2. Celami szczegółowymi projektu są:
 1. Rozbudowa sieci organizacji członkowskich MIRiP zarówno w odniesieniu do liczby członków NGO (70) jak i ich zasięgu terytorialnego (21 powiatów województwa mazowieckiego) do 30.06.2015;
 2. Wzmocnienie mechanizmów partnerstwa pomiędzy członkami MIRiP poprzez wypracowanie procedury współpracy, wzrost liczby wspólnych stanowisk do 8 do dnia 30.06.2015.
 3. Wzmocnienie stabilności finansowej MIRiP poprzez zwiększenie do 70 liczby NGO płacących składki członkowskie i wzrost ich kwoty do 30.06.2015r.

§ 4. Zakres wsparcia uczestnika projektu

 1. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w ramach przewidzianych zadań.
 2. W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia:
 1. Pogłębiona diagnoza organizacji członkowskich

Diagnozy odbędą się na etapie zbierania szczegółowych danych nt problemów NGO. Pozwolą na precyzyjne dopasowanie przekazanych informacji i wsparcia do potrzeb danej organizacji. Dotyczyć będą m.in.: potrzeb, obszarów działania, barier, ograniczeń kadrowych, finansowych odnoszących się do konkretnych organizacji członkowskich. Przewidzianych jest 70 diagnoz.

 1. Platforma współpracy

Obejmować będzie m.in. bazy danych organizacji, wyselekcjonowane informacje o zmianach w prawie, narzędzie do wypracowywania wspólnych stanowisk i konsultacji, wsparcie tworzenia i realizacji projektów partnerskich, narzędzie umożliwiające wymianę barterową produktów i usług pomiędzy organizacjami, bazę pytań i odpowiedz, szkolenia e-learningowe sprofilowane zgodnie z potrzebami zrzeszonych NGO.

 1. Spotkania konsultacyjne

Działania mające na celu wypracowanie i uzgadnianie oraz wdrażanie procedur partycypacji organizacji członkowskich w działaniach sieci, komunikacji, zgłaszania problemów
i obszarów tematycznych przez organizacje. Odbędzie się 18 spotkań w których udział weźmie 315 uczestników.

 1. Spotkania tematyczne

Cykliczne spotkania tematyczne dla organizacji członkowskich z władzami samorządowymi
i państwowymi, przedstawicielami uczelni, innych instytucji i organizacji, też z zagranicy – omówienie planowanych konkursów, wyjaśnienia dotyczące podatków, także marketing, aspekty finansowe, prawne, projekty partnerskie i międzynarodowe inicjatywy, dobre praktyki, itp. Odbędzie się 18 spotkań w których udział weźmie 315 uczestników.

 1. Porady ekspertów

Dyżury ekspertów: doradztwo prawne, podatkowe, finansowe, pisanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie, prowadzenie przez NGO działalności gospodarczej / odpłatnej działalności statutowej

 1. Uczestnik Projektu ma prawo uzyskać bezpłatnie:
 1. pogłębioną diagnozę organizacji członkowskich,
 2. korzystanie z platformy współpracy,
 3. korzystanie z porad ekspertów,
 4. udział w spotkaniach tematycznych,
 5. materiały szkoleniowe,
 6. catering podczas spotkań tematycznych oraz spotkań konsultacyjnych,
 7. zwrot kosztów dojazdu na konsultacje oraz spotkania tematyczne w przypadku, gdy siedziba organizacji (miejscowość), którą reprezentuje Uczestnik jest inna niż miejsce (miejscowość) spotkania. Koszty dojazdy przysługują do wysokości zwrotu kosztów dojazdu z siedziby organizacji do miejsca spotkania środkami komunikacji (kolejową i / lub autobusową) klasą II.

§ 5. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. W projekcie weźmie udział 210 osób (w tym 126 kobiet i 84 mężczyzn) reprezentujących organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i mające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby reprezentujące organizacje pozarządowe w ternu powiatów: Siedlce, powiat siedlecki, Radom, powiat radomski, Ostrołęka, powiat ostrołęcki, Płock, powiat płocki, powiat ciechanowski, powiat garwoliński, powiat sochaczewski, powiat grójecki.
 3. Organizacja wskazana powyżej, aby mogła korzystać ze wsparcia w ramach Projektu musi:
  1. Prowadzić działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (potwierdzone statutem, KRS lub innymi dokumentami, np. uchwałą lub oświadczeniem Zarządu lub osób upoważnionych do reprezentowania organizacji)
  2. Posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego
  3. Zostać członkiem sieci tworzonej przez MIRiP poprzez złożenie stosownej deklaracji współpracy wraz ze statutem i KRS lub innymi dokumentami regulującymi jej status prawny i obszar działania. Deklaracja może mieć charakter wypełnionej deklaracji zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu. Może także mieć formę oddzielnego pisma o ile jego treść w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na chęć przystąpienia do Sieci.
 4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie NGO jest zgoda na udział w pogłębionej diagnozie potrzeb i barier organizacji opisanej w § 4 pkt. 2

§ 6. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

 1. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie osób fizycznych jest dostarczenie poprawnie wypełnionych oraz podpisanych dokumentów:
  1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
  2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  3. Kwestionariusza osobowego.
 2. Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez wypełnienie dokumentów aplikacyjnych
  i przesłanie ich drogą listową (możliwość wcześniejszego przesłania e-mailem celem weryfikacji przez personel projektu), osobiste złożenie w biurze projektu w
   Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 w Warszawie lub poprzez wręczenie personelowi projektu podczas spotkań tematycznych/konsultacji.
 3. Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony www.mirip.org.pl lub mogą zostać przesłane pocztą elektroniczna lub wręczone na spotkaniu konsultacyjnym lub tematycznym.
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa określonych powyżej.
 5. Personel projektu poinformuje zainteresowanych o zakwalifikowaniu się do udziału
  w oferowanych formach wsparcia, terminie rozpoczęcia i miejscu odbywania się spotkań drogą e-mailową, telefonicznie bądź listownie.

§ 7. Uprawnienia i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do obecności na konsultacjach, spotkaniach tematycznych i innych formach wsparcia, na które został zarejestrowany w ramach Projektu.
 3. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, wyżywienia w czasie trwania spotkań tematycznych/konsultacji oraz zapewni się uczestnikom zwrot kosztów dojazdu na w/w formy wsparcia.
 4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w przewidzianych zajęciach oraz do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
 5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu.
 6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych
  z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 8. Warunki rezygnacji

 1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować
  z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem wybranej formy wsparcia, informując o tym fakcie pisemnie.
 2. Uczestnik ma prawo oddelegować do udziału w formach wsparcia inne osoby reprezentujące tę samą organizacje, pod warunkiem, że wypełnią one prawidłowo wszelkie dokumentu związane z udziałem w projekcie opisane w § 6.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przez uczestnika projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2015 roku i obowiązuje do dnia zakończenia projektu.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o statusie osoby reprezentującej organizację\
 4. Kwestionariusz – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach Projektu
 5. Formularz refundacji kosztów dojazdu.
 6. Oświadczenie Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
 7. Deklaracja współpracy.

 

Warszawa dn. 2 lutego 2015 roku

 

Małgorzata Stodulna

Kierownik projektu

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.