Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

LIMIT ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO Z VAT W 2016 R.

Obecny limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi - 150.000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT) i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r. Limit ten obowiązuje na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję nr 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/769/UE). Decyzja ta Rada UE przedłużyła z 31.12.2012 r. do 31.12.2015 r. możliwość stosowania przez Polskę kwoty zwolnienia z podatku VAT do wysokości 30 tys. euro.

Jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie stosowania ww. limitu, od 1 stycznia 2016 r. limit zwolnienia z VAT będzie wynosił, zgodnie z art. 287 dyrektywy UE 2006/112/WE z 28.11.2006 r. -  10.000 euro. Kwotę tę będzie należało przeliczyć na złote według kursu obowiązującego w dniu przystąpienia Polski do UE, czyli według kursu obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r. (kurs ten wynosił 4,8122 zł/euro). Limit zwolnienia z VAT wynosiłby wówczas 48.122 zł, ale ta kwota będzie mogła być zaokrąglona do 10% w górę lub w dół (patrz: art. 399-400 Dyrektywy 2006/112/WE).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że został skierowany wniosek do UE o  stosowanie przez Polskę obowiązującego obecnie limitu zwolnienia do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

SKŁADKA ZUS OD MENADŻERÓW – UCHWAŁA SĄDU

Sprawa dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie wysokości składki ZUS jaka należy się od kontraktów menadżerskich. Sąd udzielił odpowiedzi na pytanie:

Czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r.; poz. 1442 ze zm.), czy umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy)?

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r. (postanowienie SN w sprawie I UK 207/14):

​„Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 121).”

Sąd Najwyższy nadał uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (czyli od 17 czerwca 2015 r.).

Mimo, że zasada ta obowiązuje od VI 2015 r. to jednak ZUS może orzec, że przepisy w ww. zakresie nie uległy zmianie i żądać zapłaty składki w wyższej wysokości za okresy wsteczne.

 

ZAPŁATA PODATKU PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

Zasady zapłaty podatku (wygaśnięcia zobowiązania podatkowego) zostały uregulowane w art. 59 Ordynacji podatkowej. W art. 59 ustawa wymienia katalog zdarzeń, których zaistnienie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Podstawową formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest zapłata, która może zostać zrealizowania gotówkowo i bezgotówkowo.

W przypadku zapłaty podatku w formie bezgotówkowej za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika . Oznacza to, że zapłata podatku w tej formie ma osobisty charakter. Z literalnego brzmienia przytoczonego przepisu wynika zatem jednoznacznie, że do zapłaty podatku, a tym samym wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, nie może dojść poprzez zapłatę podatku za podatnika przez osobę   trzecią w drodze obciążenia rachunku bankowego należącego do osoby innej niż podatnik.

Organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że zapłata za podatnika kwoty jego zobowiązania podatkowego z cudzego rachunku nie może prowadzić do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego – m.in. uchwała NSA z 26 maja 2008 r. I FPS 8/07.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że tylko wtedy, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, mogą opłacać sobie nawzajem należności wobec fiskusa.

 

REFAKTUROWANIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  NA NAJEMCĘ

Podatek od nieruchomości jest daniną publicznoprawną, która z reguły obciąża wynajmującego i to na nim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z tytułu wynajmowanej nieruchomości. Wynajmujący został określony w umowie najmu jako ta osoba (podatnik)  na której ciąży obowiązek ponoszenia daniny.

Nie ma zatem możliwości refakturowania tych wydatków na najemcę. Podatek od nieruchomości lub opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu winna być elementem czynszu najmu nieruchomości i w takiej formie obciążać wynajmującego. Potwierdzają to interpretacje: Izby Skarbowej w Warszawie z 20.08.2013 r. IPPP1/443-554/13-2/ISZ, Izby Skarbowej w Poznaniu z 26.05.2010 r. ILPP2/443-357/10-3/SJ, Izby Skarbowej w Poznaniu z 25.11.2008 r. ILPP1/443-957/08-5/AI.

WSA w Warszawie w wyroku z 6.12.2012 r. III SA/Wa 628/12 wskazał, że wśród podmiotów, które są podatnikami podatku od nieruchomości, nie zostali wymienieni najemcy lokali, którzy są posiadaczami zależnymi. Ustawa nie daje również podstaw prawnych pozwalających na przeniesienie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości z podatnika na najemcę. Podatnik podatku od nieruchomości może obciążyć najemcę obowiązkiem wpłaty na jego rzecz kwoty odpowiadającej całości lub części podatku, jednak niewywiązanie się przez najemcę z tego obowiązku nie zwolni wynajmującego z obowiązku zapłaty podatku.

Podatek od nieruchomości jest składnikiem czynszu najmu, niestanowiącym  odpłatności za odrębną usługę. Nie ma zatem podstaw do wyłączenia tego kosztu do odrębnej sprzedaży. Obciążenia najemcy kwotą podatku od nieruchomości nie można uznać ani za dostawę towaru, ani za świadczenie usługi. Nie może więc podlegać refakturowaniu na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Kwota podatku powinna stanowić element wynagrodzenia za wynajmowany lokal.

Jak stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie  w interpretacji z 24.07.2014 r. IPPP1/443-595/14-2/Igo „wynajmujący świadcząc usługę najmu i przenosząc na najemcę opłaty stanowiące daniny publiczne związane z wynajmowaną nieruchomością, nie realizuje żadnego odrębnego świadczenia na rzecz tego najemcy…. Koszty te są zatem pochodną usługi najmu nieruchomości i stanowią jej dopełnienie jako element kompleksowego świadczenia usług.”.

 

VAT OD PALIWA OD 1 LIPCA BR.

Przypomina się, że od 1 lipca br. przestaje obowiązywać czasowy zakaz odliczania podatku od paliwa wykorzystywanego do samochodów, które przeznaczone są w prowadzonej działalności gospodarczej tzw. działalności mieszanej. Oznacza to, że od  lipcu podatnicy wykorzystujący posiadane samochody do ww. działalności będą mieli prawo do odliczenia  50 proc. podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego, który używany jest do celów mieszanych.

W komunikacie znajdującym się na stronie Ministerstwa Finansów jest informacja, że kwestia rzeczywistego wykorzystywania paliwa do napędu pojazdów „firmowych", zwłaszcza nabywanego po 1 lipca 2015 r., będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.

Ministerstwo Finansów informuje również, że prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Zdaniem Ministerstwa jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

Nieodliczony podatek VAT a podatek dochodowy - kwota podatku VAT, której nie wykazuje się do odliczenia od podatku należnego, rozliczona może być jako koszt uzyskania przychodów pod warunkiem jedynie, że auto wykorzystywane jest w celu uzyskiwania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza (czyli pod warunkiem korzystania z niego dla celów służbowych). Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja nr ITPB3/423-145/14/AW).

ODWROTNE OBCIĄŻENIE – NOWA GRUPA TOWARÓW OBJĘTA TYMI ZASADAMI.

Już od 1 lipca nowe grupy towarowe zostaną objęte opodatkowaniem na zasadzie odwrotnego obciążenia. Towary te zostały ujęte w załączniku nr 11 do ustawy. Zakup towarów wymienionych w załączniku będzie obligował kupującego (czynnego podatnika VAT) do ich opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Poniżej wymienia się te towary, które od 1 lipca 2015 r. dodane zostały do obecnego załącznika nr 11 do ustawy, czyli w stosunku do których to ich nabywcy zobowiązani będą do wykazania w deklaracjach VAT podatku należnego z tytułu ich nabycia:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

21a

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

22a

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

22b

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

22c

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22d

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

22e

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

22f

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

22g

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

27a

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

28a

ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

28b

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

28d

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

 

 

ZALICZKA NIE ZMNIEJSZY BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Podatkowy efekt zapłaty zaliczki na poczet zobowiązań realizowanych w przyszłych okresach rozliczeniowych wystąpi u opłacającego ją (czyli będzie kosztem firmy)  dopiero po realizacji należnego świadczenia.

Zaliczka stanowi świadczenie zwrotne, które nie musi zostać zaliczone na poczet świadczenia głównego. A zatem nie jest pewnym, by wpłacona kwota zaliczki dokonana została na poczet uzyskiwania przychodów. Przykładowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. akt US I/1-415/21a/2006) stwierdził, że: „Kwota uiszczonych zaliczek na rzecz podwykonawców nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu w danym roku, gdyż wydatki te nie wiążą się z uzyskaniem przychodu w tym roku”.

Rozrachunki z kontrahentami za okres pomiędzy definitywnym wykonaniem usługi lub nabyciem towaru nie stanowią kosztów podatkowych. Dopiero faktyczna realizacja umowy – spełnienie świadczenia pozwala na to, by zaliczka uznawana została za koszt podatkowy i została zaksięgowana jako wydatek.

Na kwestię zaliczenia płatności do kosztów nie ma wpływu, czy płatność obejmuje tylko część ceny, czy też płatność nastąpiła przed dokonaniem czynności, co daje w efekcie 100% ceny za towar. Nie wpływa na to również zasada wynikająca z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT zgodnie z którą za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu oraz, że w myśl art. 22 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 04.05.2011, sygn. ILPB1/415-188/11-2/AGr,

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska 

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.