Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW O DOKONANIU SPRAWDZENIA SKŁADANYCH PLIKÓW JPK_VAT

Część firm już obecnie przesyła ewidencje VAT do urzędów skarbowych w formie jednolitych plików kontrolnych, od 1 stycznia 2018 r. będą to robiły wszystkie firmy. W związku z tym już teraz trzeba się do tego stopniowo przygotowywać. Poniżej prezentuje komunikat Ministerstwa Finansów, na co trzeba zwrócić uwagę, aby nie było błędów.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w następstwie przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:

 1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
 2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
 3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma informacyjne w ww. zakresie, opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.

W przypadku otrzymania ww. pisma informacyjnego, wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować bezpośrednio do właściwych dla Państwa urzędów skarbowych. Jednocześnie informuje się, że ww. pisma informacyjne nie będą zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

   

OD MAJA 2017 ROKU  PODCZAS  SKŁADANIA WNIOSKU CEIDG-1 BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO UBEZPIECZEŃ W ZUS

 

Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 można złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

 • ZUS ZUA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,
 • ZUS ZZA – na którym zgłosisz siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzisz zmiany, np. adresu zamieszkania,
 • ZUS ZCNA – na którym zgłosisz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrujesz,
 • ZUS ZIUA – na którym zgłosisz zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
 • ZUS ZWUA – na którym wyrejestrujesz siebie z ubezpieczeń.

 

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

 

JEDEN PRZELEW DO ZUS – PREZYDENT PODPISAŁ WAŻNĄ NOWELĘ

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która wprowadzi w 2018 r. indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek. Na tego typu rachunek przekazywana ma być jedna wpłata na wszystkie – pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – należności.

Na indywidualne rachunki składkowe wpłacane będą składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

„Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem” – tłumaczy prezydencka kancelaria. Ustawodawcy zakładają, że nowela pozwoli obu stronom zmniejszyć koszty i zaoszczędzić czas.

Zgodnie z ustawą ZUS będzie generował i przydzielał numer rachunku składkowego dla płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu przez niego konta składkowego (rejestracja działalności gospodarczej). Informację o przydzielonym numerze rachunku ZUS będzie przekazywał płatnikowi w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, a dla tych którzy utworzyli swój profil informacyjny – w systemie teleinformatycznym.

Dla obecnych płatników składek ZUS w terminie do 31 grudnia 2017 r. wygeneruje numer rachunku składkowego i do tego terminu przekaże je płatnikom. Jeśli do tego czasu płatnik nie otrzyma informacji o swoim rachunku składkowym, musi zwrócić się do terenowej jednostki ZUS o jej przekazanie.

W noweli przewidziano także m.in. ułatwienia dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia lub decyzje odmowne, które ZUS wyda w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), będą mogły być wykorzystywane przez płatników w postaci wydruków.

Niestety, mimo sprzeciwu przedsiębiorców, nowelą wprowadzono przepisy, które dają ZUS szerokie uprawnienia w kwestii decydowania, kto jest płatnikiem składek np. w przypadku zawarcia przez  zleceniobiorcę kilku umów zlecenia z różnymi pracodawcami, to ZUS będzie decydował który powinien naliczać składkę ZUS od danej umowy.


Kontrolerom ZUS przyznano nowe władcze uprawnienie, bez żadnego dookreślenia zakresu jego zastosowania. Ocena charakteru stosunków cywilnoprawnych powinna być przedmiotem oceny sądu, ze względu na złożoność i ważkość skutków takiej oceny. Natomiast w świetle przepisów to inspektor ZUS będzie dokonywał oceny określonych sytuacji i wydawał decyzje. Co więcej, tak ważny przepis został wprowadzony już po zakończeniu konsultacji z partnerami społecznymi, odmawiając im w ten sposób prawa zabrania głosu, zgłoszenia uwag.

Zmiany wprowadza ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 18 maja br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Regulacje dotyczące jednego rachunku zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

 

PRACA TYMCZASOWA NA NOWYCH ZASADACH – PREZYDENT PODPISAŁ NOWELĘ

 

Agencja pracy tymczasowej będzie mogła wysłać pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostaną do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość nowych przepisów wejdzie w życie już z początkiem czerwca.

Poza przepisem mającym zapobiegać nadużywaniu terminów zatrudnienia, ustawodawcy wprowadzą również rozwiązanie, zgodnie z którym tzw. pracodawca użytkownik nie będzie mógł powierzyć pracownikowi tymczasowemu takiej samej pracą, jaką do tej pory wykonywał jego własny pracownik (zwolniony z niezależnych od niego przyczyn).

„Analogiczne limity wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy) dotyczyć będą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego” – wyjaśnia prezydencka kancelaria.

Jedną z nowości jest także obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz umów prawa cywilnego.

Wśród przygotowanych zmian znalazło się też rozwiązanie gwarantujące, że umowy kobiet w ciąży, które wykonują pracę tymczasową, będą przedłużane przez agencję pracy do dnia porodu. Warunkiem będzie to, że dana pracownica ma przynajmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do pracy tymczasowej. W efekcie takie kobiety otrzymają później prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę grozić będzie natomiast mandat na poziomie do 5 tys. zł, który będzie mogła wystawić Państwowa Inspekcja Pracy.

Zmiany wprowadza ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez prezydenta 6 maja br.


WYŻSZE KARY ZA WYŁUDZANIE FIKCYJNYCH FAKTUR

 

1 marca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

 

Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 10 lutego 2017 r. przewiduje dodanie do przepisów tego kodeksu nowe formy fałszu dokumentu. Chodzi o fałsz materialny w postaci podrabiania lub przerabiania faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Nowelizacja dodała także przestępstwo fałszu intelektualnego. Chodzi o wystawianie lub posługiwanie się fakturą – dotyczącą towarów lub usług, których ogólna kwota jest znaczna – zawierającą nieprawdę odnoszącą się do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej.

 

Podrabianie, przerabianie faktury, w celu jej użycia za autentyczną oraz używanie takiej faktury podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (wypadek mniejszej wagi będzie karany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat jest zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł. Z kolei za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. grozi kara pozbawienia wolności do nawet 25 lat.

 

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli:

 • sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,
 • ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
 • wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich

            sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział,

 • zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w  istotnej części.

 

PIERWSZA RATA ODPISU NA ZAKŁADOWY  FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Tylko do końca miesiąca pracodawcy, który utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku mają czas na przekazanie pierwszej raty odpisów w wysokości 75%.  W 2017 roku kwoty odpisów uległy zwiększeniu.

 

Pracodawcy, którzy mieli obowiązek bądź też dobrowolnie utworzyli Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą w terminie do 31 maja przekazać pierwszą – podstawową ratę w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów odprowadzonych na fundusz na:

 • jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach,
 • jednego pracownika młodocianego,
 • pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach.

 

Pozostałą kwotę w wysokości 25%, jeżeli na konto ZFŚS wpłynęło wyłącznie 75% odpisu a nie więcej należy przekazać do 30 września.

 

Grupy pracodawców zobowiązane do utworzenia ZFŚS wskazują przepisy ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2016 poz. 800). Zgodnie z nimi fundusz tworzą pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniali co najmniej 50 pracowników. Grupa ta ma jednak możliwość odstąpienia od utworzenia funduszu. Możliwości takiej nie mają jednak pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy zobowiązani są do utworzenia funduszu. W powyższym przypadku  obowiązek utworzenia ZFŚS występuje bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

 

Wysokość odpisów ZFŚS podstawowych obowiązujących w 2017 roku:

 

 

1185,66 zł       -           na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis

                                   podstawowy 37,50%)

1580,89 zł       -           na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach

                                   (odpis 50,00%)

 

Odpis na jednego młodocianego:

 

I rok nauki (odpis 5%)           -           158,09 zł

 

II rok nauki (odpis 6%)          -           189,71 zł

 

III rok nauki (odpis 7%)        -           221,32 zł

 

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, odpis podstawowy ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wysokości etatu.

 

Należy pamiętać, że pracodawcy którzy nie mają obowiązku tworzenia ZFŚS – zgodnie z Kodeksem Pracy mają obowiązek wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego jest w takiej samej wysokości jak kwota odpisu podstawowego.

 

KONTROLA CELNO-SKARBOWA I KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA  W NOWYM PORZĄDKU PRAWNYM

 

W marcu 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to rewolucyjna zmiana w zakresie organizacji prowadzonych postępowań celnych i skarbowych. O ile postępowania podatkowe prowadzone przez urzędy skarbowe, co do zasady prowadzone będą na podobnych zasadach to zasady na jakich prowadzone były postępowania celne oraz postępowania prowadzone przez byłe urzędy kontroli skarbowej, ulegną radykalnym zmianom.


Odczują to już teraz zarówno podatnicy w stosunku do których wszczęto postępowania na starych zasadach jak i podatnicy w stosunku do których prowadzone są kontrole przez urzędy celno-skarbowe. Należy pamiętać, iż zmianie uległy m.in. zasady składania środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych w efekcie toczących się postępowań. Na przykład w przypadku spraw wszczętych na podstawie nieobowiązujących już przepisów, odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego dla kontrolowanego, dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Natomiast kontrole wszczęte na podstawie nowych przepisów, prowadzone są przez naczelników Urzędów Celno-Skarbowych. Są to kontrole celno-skarbowe, tzw. „twarde” kontrole, które charakteryzują się zwiększonymi uprawnieniami organów kontrolnych. Wynika to z tego, iż ich celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie nadużyciom skarbowym oraz walka z przestępczością skarbową. Dlatego Urzędy Celno-Skarbowe otrzymały daleko idące uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Dodatkowo zrezygnowano z jakichkolwiek ograniczeń co do zakresu kontroli. Oznacza to, że kontrola celno-skarbowa może być prowadzona w sprawach wszelkich naruszeń prawa w tym drobnych tym bardziej, iż nie istnieją obecnie ograniczenia co do zakresu terytorialnego działania Urzędów Celno-Skarbowych. Tak więc np. Urząd Celno-Skarbowy w Rzeszowie może wszcząć kontrolę wobec podatnika z siedzibą w Szczecinie i na odwrót.


W zakresie kontroli celno-skarbowej, zmianie uległy m.in. zasady składania odwołań od decyzji. Odwołania należy kierować obecnie nie do organu drugiej instancji ale do tego samego organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Jest to faktyczna likwidacja dwuinstancyjności postępowania co zmusza podatników do głębszej refleksji i staranności przy sporządzaniu odwołań.


Właściwość organów jest kluczową kwestią przy składaniu odwołań od niekorzystnych decyzji. Należy pamiętać, że pomyłka w tym zakresie może kosztować podatnika przegraną sprawą z przyczyn formalnych.


Kolejną zmianą jest możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej przez podatnika w terminie 14 dni od dnia wszczęcie kontroli celno-skarbowej. Jest to novum w stosunku do dotychczasowych regulacji ponieważ do tej pory, korektę można było złożyć tylko przed wszczęciem kontroli lub ewentualnie w określonym terminie po jej zakończeniu. Nie było natomiast możliwość dokonania korekty w trakcie jej trwania.


Poza kwestami związanymi z prowadzeniem kontroli celno-skarbowych, zmianie uległy również zasady ustalania właściwości w postępowaniach prowadzanych w trybach nadzwyczajnych takich jak wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji jej wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany.


Inne są również zasady składania wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnych. Organem właściwym stał się Dyrektor Informacji Krajowej. Ponadto zmiana ta nakłada się na nowe regulacje, wprowadzające ochronę podatnika, który zastosował się do „objaśnień podatkowych” lub „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”. Są to nowe pojęcia wprowadzone do art. 14n Ordynacji podatkowej, które dają szansę podatnikom obrony przed organami podatkowymi, mimo braku formalnej interpretacji indywidualnej wydanej na ich rzecz oraz w ich konkretnej sprawie.


Zmiany dotyczą również postępowań egzekucyjnych oraz postępowań karnych skarbowych.

JEDNOLITY TEKST ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PROWADZENIA PKPIR – ROZPORZĄDZENIE MRIF

Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728) ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

WAŻNY WYROK WS. VAT I EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok dotyczący pełnego odliczania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z eksploatacją samochodów osobowych. Sprawa dotyczyła podatnika wynajmującego pojazdy swoim pracownikom Sąd nie podzielił stanowiska resortu finansów, zgodnie z którym podatnik nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania użycia pojazdu do celów prywatnych również wtedy, gdy powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych.

Wyrokiem z 26 stycznia 2017 r. (sygn. akt – I SA/Po 954/16) WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną przez podatnika indywidualną interpretację resortu finansów. Sprawa dotyczyła korzystania z prawa do 100 proc. odliczenia podatku naliczonego związanego z samochodami, które były wynajmowane pracownikom przedsiębiorstwa.

Sąd nie podzielił stanowiska organu, który uznawał, że skoro te same pojazdy są wykorzystywane do celów prywatnych pracowników, to wtedy podatnik nie ma możliwości wyeliminowania ich użycia w takim właśnie celu także wtedy, gdy powinny być wykorzystywane jedynie do wykonywania obowiązków na rzecz podatnika. Jak tłumaczono w interpretacji, pracownik mógłby bowiem wykorzystywać samochód do celów prywatnych również w sytuacji, kiedy samochód ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jak wskazał poznański WSA, ważne jest to, by zapewnione były odpowiednie procedury, które pozwalają na eliminację niebezpieczeństwa użycia danego pojazdu do celów prywatnych. Kluczowym obowiązkiem podatnika jest w tym kontekście – jak zaznaczono w uzasadnieniu – ustalenie takich zasad użytkowania pojazdu, które będą w stanie wykluczyć użytek do celów prywatnych.

 

NIŻSZE SKŁADKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – MR OPUBLIKOWAŁO PROJEKT

Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie.

 „Ustawa rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, na nowych zasadach skorzystać mają przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy w skali roku osiągają przychody na poziomie do trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze zmian nie skorzystają podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz korzystający z preferencyjnych warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS).

Nowe rozwiązanie uzależnia w praktyce wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od uzyskiwanego przychodu. W efekcie mikroprzedsiębiorcy zapłacą mniej. Bez zmian pozostaną regulacje dotyczące naliczania składek zdrowotnych.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rozwoju – projekt ustawy (z 20 marca 2017 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE

Wiele biur rachunkowych obecnie ma problemy z reprezentowaniem podatników w urzędach skarbowych ze względu na nie honorowanie dotychczasowych pełnomocnictw. Z dniem 01.07.2016 r. weszły bowiem  w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 201), zwanej dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (Dz.U. poz. 200)

Do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych wyznaczono Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu.

Stosownie do art. 138a ustawy Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.  Zgodnie  z art. 138d § 3 ustawy pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca (adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo ogólne) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z konta podatnika na Portalu Podatkowym, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu [telefon kontaktowy w sprawach CRPO: 43 843 91 36.

W związku z powyższym w przypadku, gdy Strona będzie chciała działać przez pełnomocnika ogólnego zobowiązana będzie do złożenia pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu podatkowego. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do CRPO.

W przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa, jego zmiany, odwołaniu lub wypowiedzeniu ustnie do protokołu takie pełnomocnictwo musi być zgłoszone przez organ podatkowy za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 01.07.2016r. a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e ustawy. Osobę wyznaczoną do reprezentowania kontrolowanego, o której mowa w art. 281a ustawy ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e ustawy do spraw kontroli podatkowych.

ODWROTNE OBCIĄŻENIE W UŁUGACH BUDOWLANYCH

 

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania usług budowlanych – w załączeniu przedstawiam informacje Ministerstwa Finansów z marca 2017 r., która może pomoże Państwu w rozwiązaniu powstałych wątpliwości.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.