Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa czerwiec 2017

PROGRAM PŁATNIK –ZMIANA

 

24 maja 2017 r. w programie Płatnik wdrożono nowe metryki 107 i 108. Pobranie pakietu 107 kończy się komunikatem o wymaganym restarcie programu. Po ponownym uruchomieniu programu, w tle pobiera się metryka 108.

W aktualizacji programu poprawiono błędy, które wystąpiły w poprzednich wersjach:

 • można już pobrać potwierdzenia dla zestawów dokumentów ubezpieczeniowych wysłanych przed pobraniem metryk od nr 103,
 • można pobrać pakiet z nośnika (offline) po nieudanym pobraniu pakietu z sieci (online).

 

 Jeśli po aktualizacji w programie nie są widoczne certyfikaty, dokładny opis sposobu postępowania znajduje się w poradzie: http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/poradnik/zmiany-w-obsludze-certyfikatow-w-programie.

Jeśli występują inne problemy, można skorzystać z informacji dostępnych w poradniku, głównie w bloku Problemy techniczne.

 

RZĄD DA NIŻSZĄ PŁACĘ MINIMALNĄ W 2018 NIŻ ZAPOWIEDZIAŁ

 

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r.

Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

 

Zaproponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za płacę wpłynie nie tylko na relacje pracownik - pracodawca, ale również na podwyższenie wielu wskaźników podatkowych. Wzrosną minimalne kary grzywny wymierzane w postępowaniu skarbowym i limity kwot, do których wymierzane są kary w postępowaniu mandatowym i nakazowym. Wzrośnie też najniższa wartość stawki dziennej, istotna przy ostatecznym wymierzaniu kary. Zwiększeniu ulegnie również wskaźnik odsetek podatkowych - tzw. podwyższonych do 150% kwoty podstawowej - minimalne wynagrodzenie w tym wypadku jest tutaj podstawą wskazania, czy odsetki pobiera się w standardowej, czy podstawowej wysokości. Przygotować należy się zatem na cały szereg modyfikacji kwot, które będą egzekwowane w postępowaniach karnych i podatkowych.

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCY STARYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

 

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 czerwca 2017 r. w komunikacji z usługą WebServices testowej Bramki systemu e-Deklaracje zostanie wprowadzona wyższa wersja protokołu komunikacyjnego TLS 1.2.

Informujemy jednocześnie, że produkcyjne wdrożenie protokołu TLS 1.2 planowane jest od 1 lipca 2017 r.

Uprzejmie prosimy producentów oprogramowania o dostosowanie swoich rozwiązań do komunikacji z Bramką e-Deklaracji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2.

 

 

Użytkowników przesyłających deklaracje drogą elektroniczną informujemy, że z chwilą wprowadzenia na środowisku produkcyjnym protokołu TLS 1.2 nie będzie możliwa komunikacja z systemem e-Deklaracje ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista

 

 

STOSOWANIE VAT PRZY SPRZEDAŻY POSIŁKÓW I DAŃ PRZEZ PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

 

W związku z licznymi sygnałami, które dotyczą nieprawidłowego stosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, przypomina się, że zasady stosowania właściwej stawki podatku VAT – w szczególności 5 proc. lub 8 proc. – przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne określa interpretacja ogólna Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r (link otwiera nowe okno w innym serwisie).1

 

Aby zastosować prawidłową stawkę VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy tę czynność prawidłowo zaklasyfikować według PKWiU. To, czy taka sprzedaż będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem, zależy od tego, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż).

 

Ponadto interpretacja ogólna wskazuje, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 proc. stawki podatku od towarów i usług2, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.

Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8 proc. stawką podatku VAT3 (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pozycji 7. do załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość aktualnie wynosi 23 proc.).

 

W związku z tym zaleca się, aby przedsiębiorcy, u których występuje sprzedaż we wskazanym zakresie, przeanalizowali stosowaną stawkę podatku VAT z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w interpretacji z 24 czerwca 2016 r. W przypadku uznania, że dotychczas stosowana stawka była nieprawidłowa, prosimy o prawidłowe rozliczenie VAT i złożenie korekty deklaracji.

Organy podatkowe będą na bieżąco weryfikować, a w uzasadnionych przypadkach podejmować działania kontrolne, w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków i dań gotowych przez placówki gastronomiczne.

1znak: PT1.050.3.2016.156 (Dz. Urz. Ministra Finansów poz. 51).

na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 10, z późn. zm.)

3 na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719, z późn. zm.).

 

 

MINISTERSTWO FINANSÓW PRAWDOPODOBNIE ZREZYGNUJE Z DOBOWYCH WYCIĄGÓW

 

Resort finansów prawdopodobnie wycofa się z pomysłu wprowadzenia nowego obowiązku dostarczania Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z kont przedsiębiorstw. Jak oceniają środowiska biznesowe, jeśli te nieoficjalne informacje się potwierdzą, to konieczne może stać się wdrożenie innych rozwiązań ograniczających skalę podatkowych nieprawidłowości.

Propozycja nowego obowiązku pojawiła się w przedstawionym niedawno projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Codzienne wyciągi miały służyć zwalczaniu nadużyć podatkowych.

Zgodnie z propozycjami resortu finansów, wyciągi w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_WB Krajowej Administracji Skarbowej dostarczać miały banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowe rozwiązanie pozwalałoby na szybszą identyfikację podejrzanych transakcji, a także weryfikację spójności deklarowanych przychodów/kosztów z obrotami.

Konstrukcję nowego mechanizmu krytycznie ocenia część środowisk biznesowych. Wątpliwości budzi głównie ryzyko naruszania prawa do prywatności i możliwość nieautoryzowanego wycieku informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstw.

„Jeżeli resort finansów porzuci projekt, to niezbędne będzie wypracowanie innych rozwiązań, które pozwolą skutecznie ograniczyć skalę nieprawidłowości podatkowych. Proces ten powinien jednak odbywać przy większym udziale przedstawicieli biznesu, którzy jako doświadczeni praktycy, mają wiele pomysłów na to, jak wyeliminować z rynku nieuczciwe podmioty” – twierdzą Pracodawcy RP.

 

NIŻSZE SKŁADKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – MR OPUBLIKOWAŁO PROJEKT

 

Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.

 

Zgodnie z projektem, na nowych zasadach skorzystać mają przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy w skali roku osiągają przychody na poziomie do trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze zmian nie skorzystają podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz korzystający z preferencyjnych warunków dla rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS).

Nowe rozwiązanie uzależnia w praktyce wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od uzyskiwanego przychodu. W efekcie mikroprzedsiębiorcy zapłacą mniej. Bez zmian pozostaną regulacje dotyczące naliczania składek zdrowotnych.

 

„W przedstawionym w projekcie rozwiązaniu nie dochodzi do nieuzasadnionej dyskryminacji przedsiębiorców. Proponowana regulacja ustanawia mechanizm, zgodnie z którym świadczenie uzyskiwane w zamian za płaconą składkę będzie proporcjonalne względem składki” – przekonują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rozwoju – projekt ustawy (z 20 marca 2017 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE WS. ROZLICZANIA SKŁADEK ZUS

 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, które pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie jest ściśle związane z wprowadzeniem indywidualnych rachunków składkowych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2018 r.

 

Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe zasady dotyczące sposobu dokonywania przez płatników wpłat składek. Wpłaty mają być dokonywane na indywidualne numery rachunków składkowych. Później ZUS będzie je rozdysponowywać pomiędzy poszczególne fundusze.

W nowym rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe zasady rozliczania wpłat. W projekcie przewidziano, że kwoty składek będą zaliczane na poszczególne fundusze z zastosowaniem tzw. algorytmu podziału.

 

„Dokonana przez płatnika składek wpłata na numer rachunku składkowego zostanie podzielona przez Zakład proporcjonalnie na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału składek do zapłaty na dany fundusz, określonych w deklaracji rozliczeniowej przekazanej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Tak podzielone wpłaty będą podlegały zaliczeniu na należności danego funduszu począwszy od najstarszych należności, według najwcześniejszej daty powstania zobowiązania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 5 czerwca 2017 r.) Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

 

 

NIŻSZY WIEK EMERYTALNY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. – KOMUNIKAT ZUS

 

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeśli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 lat.

 

Kiedy przyznamy Ci emeryturę - złóż wniosek, abyśmy mogli przyznać Ci emeryturę. Możemy to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzymamy Twój wniosek. Możesz go złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

 

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury - sam możesz zdecydować, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od:

 • opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego
 • średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

 

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

Kiedy przyznamy Ci emeryturę minimalną - jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, ale Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:

co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą, co najmniej 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną, - przyznamy Ci emeryturę minimalną. Od 1 marca  2017 r. wynosi ona 1000 zł.

 

Czy zachowasz Twoje prawa do świadczeń - jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał prawo do:

 • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • emerytury pomostowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe),

to zachowasz je po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pomimo to możesz ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że: ukończyłaś 60 lat, ukończyłeś 65 lat.

 

WAŻNE - PARAGON FISKALNY CZY FAKTURA - CO UJĄĆ W EWIDENCJI VAT I PLIKU JPK_VAT 2017

 

Kwestia sposobu wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym zwykle nie budzi wątpliwości podatników – przepisy określają w tym względzie jasną procedurę. Pytania pojawiają się jednak w momencie sporządzania ewidencji VAT, a co za tym idzie także pliku JPK_VAT – czy należy ująć w nich paragon fiskalny, czy wystawioną do niego fakturę?

 

Do tej kwestii ustosunkował się Zespołu Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego, który stwierdził, że zgodnie z zasadą zanotowaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi zostać udokumentowana paragonem fiskalnym. Podatnicy niekorzystający ze zwolnień z kas muszą wystawiać paragony do każdej takiej transakcji.

Na żądanie nabywcy sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem. Wynika to z art. 106b ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, żądanie wystawienia takiej faktury musi zostać zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przepisy określają szczegółową procedurę postępowania w takim przypadku – została ona zapisana w art. 106h ustawy. Wystawioną fakturę należy wręczyć nabywcy, natomiast oryginał paragonu fiskalnego dołączyć do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika.

Zgodnie z art. 106h ustawy:

Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.


2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.


3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.


4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

 

Należy przy tym podkreślić, iż wystawienie faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego nie zwalnia podatnika z obowiązku wydrukowania paragonu fiskalnego. Nawet jeśli z góry wiadomo, iż nabywca będzie żądał wystawienia faktury, paragon fiskalny musi zostać wystawiony i dołączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy.

 

Co ująć w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT – paragon czy fakturę?

 

W praktyce kwestie związane z wystawianiem faktur do transakcji udokumentowanych fakturami budzą pewne wątpliwości podatników. Jedna z nich dotyczy rodzaju dokumentu ujmowanego w ewidencji VAT. Wymóg dołączania oryginału paragonu fiskalnego do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika został wprowadzony w celu uniknięcia podwójnej płatności podatku z danej sprzedaży. Pozostaje jednak pytanie, czy faktury takie należy ująć w ewidencji VAT, która według obowiązujących przepisów musi być co miesiąc przesyłana do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 

Zasadniczo sprzedaż udokumentowana paragonem zostaje zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Wystawiona do tej transakcji faktura nie musi być ujmowana w ewidencji VAT. Od 1 lipca 2016 r. duzi, a od 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy mają jednak obowiązek przesyłać rejestry VAT w formie plików JPK_VAT. Zachodzi więc pytanie, czy w kwestii tej od nowego roku zaszły jakieś zmiany.

 

Na pytanie, czy w ewidencji VAT, a co za tym idzie w plikach JPK_VAT, należy ujmować faktury wystawione do transakcji udokumentowanych paragonem fiskalnym, padały sprzeczne odpowiedzi. 

 

W Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(2), wydanej przez resort finansów padła następująca odpowiedź na pytanie zadawane przez podatników:
Czy należy w JPK_VAT ujmować faktury wystawione do paragonów?
Faktury wystawione do paragonów nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT (str. 13 broszury).

 

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2016 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.689.2016.1.IZ określił jako nieprawidłowe stanowisko podatnika, który nie ujmuje w rejestrach VAT faktur wystawianych dla podmiotów gospodarczych z podpiętymi paragonami fiskalnymi.

Tak więc w przypadku transakcji, których stroną będzie kontrahent prowadzący działalność gospodarczą w kraju lub za granicą z dniem 1 stycznia 2017 r. konieczne będzie przedstawienie w prowadzonej ewidencji dla potrzeb podatku VAT poszczególnych transakcji zawartych z podmiotami gospodarczymi i wpisanie numerów identyfikacji podatkowej, którymi się one posługują jako podmioty gospodarcze. W związku z tym Wnioskodawca będzie zobligowany do zmiany sposobu prowadzonej ewidencji stosownie do treści art. 109 ust. 3 ustawy, a mianowicie będzie zobowiązany w prowadzonej ewidencji wpisywać odrębnie wszystkie faktury dokumentujące transakcje zawierane z podmiotami gospodarczymi wraz z podaniem ich numeru identyfikacyjnego nadanego dla potrzeb rozliczenia podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.


W konsekwencji za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w prowadzonej ewidencji po wejściu w życie nowej treści przepisu art. 109 ust. 3 ustawy może uwzględniać całą sprzedaż fiskalną zapisem z wydruków miesięcznych z kas rejestrujących bez wyodrębniania faktur wystawionych podmiotom gospodarczym na podstawie sprzedaży uprzednio udokumentowanej paragonem z kasy rejestrującej oraz sprzedaż udokumentowaną fakturami VAT, nie zarejestrowaną w systemie fiskalnym.

 

W celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości zwrócono się do Zespołu Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego. Odpowiedź:

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że zgodnie z założeniami w JPK_VAT uwidaczniane powinny być w pierwszej kolejności faktury. Jedynie faktury  wystawione do paragonów, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,  nie muszą być wprowadzana do JPK_VAT.
Sprzedaż paragonowa może być ewidencjonowana dobowym lub miesięcznym zestawieniem sprzedaży.

Podstawowym dokumentem wystawianym do transakcji dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest paragon fiskalny. To właśnie raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej należy ująć w ewidencji VAT, a co za tym idzie zawrzeć w przesyłanym do resortu finansów pliku JPK_VAT. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Portal Podatkowy, faktury wystawiane do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie muszą znajdować się w tym pliku.

 

Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. wszystkie faktury wystawione dla firm, bez względu na to czy zostały zaewidencjonowane w kasie fiskalnej, czy też nie muszą być ujęte w rejestrze VAT.

 

NOWE ZANIECHANIA PODATKU PIT

 

Minister Rozwoju i Finansów wydał dwa rozporządzenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • z dnia 26 kwietnia 2017 r., na podstawie którego w latach 2016-2019 zaniechany został pobór podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. poz. 864;
 • z dnia 28 kwietnia 2017 r., na podstawie którego w latach 2016-2018 zaniechany został pobór podatku dochodowego od osób fizycznychod stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przez osoby fizyczne wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celu: odbycia części studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach kształcenia, prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych - w zakresie nieobjętym zwolnieniem od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 23a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. poz. 871.

 

NOWE ŚWIADECTWA PRACY – OD 1 CZERWCA 2017 R.

 

Dotychczas pracodawca, zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy był obowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie mogło być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Obecnie ustawodawca od 1 czerwca 2017 roku wprowadza zmiany m.in. w terminach na wydanie świadczeń, obowiązku sprostowania świadectwa pracy i niektórych innych przepisów kodeksowych.

 

Ile czasu na wydanie świadectwa - resort pracy od 1 czerwca zmienia terminy na wydanie świadectw pracy w razie konieczności ich sprostowania. Zmieniona zostanie treść § 7 ust. 2 - „2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.” Poprzednie brzmienie przepisu wyznaczało termin 3 dniowy, co oznacza, że zmiana znacząco wydłuża czas pracodawcy na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy.

Także treść ust. 3 tego samego paragrafu zmienia się. Obecnie w razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywrócenia pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy pracodawca, w razie żądania pracownika, ma 3 dni na dodanie informacji o takim orzeczeniu do świadectwa pracy. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia, termin ten także zostanie wydłużony do 7 dni.

 

Ugoda między pracodawcą o pracownikiem - zmiany w rozporządzeniu uzupełnią także regulacje dotyczące wydawania nowego świadectwa pracy w razie zawarcia ugody między pracownikiem a pracodawcą. Będzie on zobowiązany do wydania takiego świadectwa w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

 

Prawomocne orzeczenie sądu o odszkodowanie na rzecz pracodawcy - jeżeli pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, sąd może orzec na rzecz pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy. W takim wypadku, pracownik w obecnej regulacji ma 3 dni na przedłożenie pracodawcy świadectwa pracy w celu uzupełnienia jego treści o orzeczenie sądu. Od 1 czerwca czas ten będzie wynosił 7 dni.

W razie niespełnienia tego obowiązku przez pracownika, pracodawca wzywał go aby przedłożył świadectwo pracy do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania. Nowa regulacja daje pracownikowi na to aż 7 dni. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo po uzupełnieniu w ciągu 7 dni, wcześniej obowiązywał go termin 3 dniowy.

 

Świadectwo pracy pracownika tymczasowego - wraz ze zmianami w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zostanie wprowadzona regulacja dotycząca wydawania świadectw pracy osobie zatrudnionej w w/w agencji. Od 1 czerwca agencja pracy tymczasowej będzie miała obowiązek umieszczenia w świadectwie informacji o każdym pracodawcy, na rzecz którego pracownik świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę. Konieczne będzie również zamieszczenie terminów wykonywania takich świadczeń.

Zmiany w sposobie dostarczania świadectwa pracownikowi

Rozporządzenie przewiduje, że w razie obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dostarczenie świadectwa pracownikowi w ciągu ustawowo określonych terminów, pracodawca może wysłać takie świadectwo pocztą lub doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni od upływu terminu.

Wzór świadectwa pracy od 1 czerwca 2017 r.

Poniżej  wzór nowego świadectwa pracy, który obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. oraz sposób jak je wypełnić

WZÓR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          (pracodawca oraz jego siedziba                                                                                                                          (miejscowość i data)

               lub miejsce zamieszkania) 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

               (numer REGON-PKD)

 

ŚWIADECTWO PRACY

 

 

1.  Stwierdza się, że . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        (imię (imiona) i nazwisko pracownika)

 

imiona rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

urodzony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data urodzenia)

 

był zatrudniony  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca)

 

w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . w  wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . w  wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . w  wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę tymczasową na rzecz:

 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca użytkownik)

   

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca użytkownik)

 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w okresie od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pracodawca użytkownik)

 

3. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

 

4. Stosunek pracy ustał w wyniku: 

 

 1. rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

 

 1. wygaśnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

 

5. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

 

 

 

 

6.  W okresie zatrudnienia pracownik: 

 

 1. wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

 w tym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

 1. korzystał z urlopu bezpłatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

 

 1. wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . częściach

 

 1. wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                        (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . .  częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3

Kodeksu pracy w . . . . . . . . . . . . . . . . częściach

 

 1. wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                           (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w okresie (okresach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . częściach

 

 1. korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

 

 1. był niezdolny do pracy przez okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu
pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r.
do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z art. 92 § 1
1 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

 

 1. odbył służbę wojskową w okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

 

 1. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

 

 1. wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

 

 

7.  Informacja o zajęciu wynagrodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wysokość potrąconych kwot)

 

8.  Informacje uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

  

 

POUCZENIE

 

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY OD 1 CZERWCA 2017 R.

 1. Nr REGON-PKD – stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.
 1. Data – w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2017 r. poz. 1044), pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.
 1. W ust. 1

– pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 23¹ Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców),

– pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 1¹ Kodeksu pracy.

 1. W ust. 4 lit. a

– pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 23¹ § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 68³, w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy:

– za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

– bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy,

– na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika – pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U .z 2016 r. poz. 1474).

5. W ust. 6:

w pkt 1 – pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 167² Kodeksu pracy,

w pkt 3 i 4 – pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać

z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 5 – w przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy – pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 11 – pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn. zm.) – na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 12 – pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

w pkt 13 – pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

6. W ust. 8 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b) o uzyskanych kwalifikacjach,

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Opracowała:

Maria Mołodzińska

 

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.